Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Nīcā nosaka Nīcas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 (2017.gada 9.oktobris).

Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums licences saņemšanai (pielikums);
  • licencējamā programma datorrakstā (kods Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums, prasības iepriekšējai izglītībai, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas īstenošanas forma, programmas mērķauditorija);
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
  • dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

Nīcas novada domes nolikums – Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Licenču reģistrs

Dokumentus licences saņemšanai iesniegt Nīcas novada domē, pieaugušo izglītības centrā, Nīcā, bārtas ielā 6, 14.kabinetā Kristīnei Kopštālei (63452256, 29560068, kristine.kopstale@nica.lv ). Iespējamas arī konsultācijas katru darba dienu.