Cenu izpētes 2012. gads

05.02.2012Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-39“Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.  (sludinājums ievietots mājas lapā 27.12.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Talsu tipogrāfija” par pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas novada vēstis deruāšanu”. Līgumscena LVL 2724.00 ( divi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri lati  un 00 santīmi), PVN 21% LVL 572.04 ( pieci simti septiņdesmit divi lati, 04 santīmi), kopējā summa LVL 3296.04 ( trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši  lati, 04 santīmi)._____________________________01.02.2013.Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-01Cenu izpētes priekšmets: „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde Nīcas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam”Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 8. februāris līdz plkst. 16.00Kontaktpersona:Liene Otaņķe, tālr. 63489500, e– pasts: projekti@nica.lv.Pielikumā:1.Noteikumi2.VPVB lēmums04.02.2013. Papildinformācija un atbildes uz jautājumiem_____________________________________27.12.2012.Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-39Cenu izpētes priekšmets: “Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 10.janvārī līdz plkst. 13.00Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv.Pielikumā:Noteikumi un tehniskā specifikācijaPieteikuma formaPakalpojumu tāmeLīguma projekts________________________________  20.12.2012Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-38
„Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Klaipi-Mežmaļi, saskaņā ar grafisko pielikumu 5,18 ha platībā  Otaņķu   pagastā, Nīcas novadā” (sludinājums ievietots mājas lapā 04.12.2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu ceļam Klaipi- Mēžmaļi, Otanķu  pagastā, Nīcas novadā. Līgumscena LVL 564.00 ( pieci simti sešdesmit četri lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 118.44 (viens simts astoņpadsmit lati, 44 santīmi), kopējā summa LVL 682.44 ( seši simti astoņdesmit divi lati, 44 santīmi)._____________________________ 20.12.2012Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-37„Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Zivju kūpinātava – Mols, saskaņā ar grafisko pielikumu 2.93  ha platībā  Jūrmalciemā,  Nīcas  pagastā, Nīcas novadā”.  (sludinājums ievietots mājas lapā 30.10.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu ceļam Zivju kūpinātava – Mols, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Līgumscena LVL 298.00 ( divi simti deviņdesmit astoņi lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 62.58 ( sešdesmit divi lati, 58 santīmi), kopējā summa LVL 360.58 ( trīs simti sešdesmit lati, 58 santīmi)._____________________________ 10.12.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 35 „Čakstes kalna teritorijas labiekārtošana Nīcas novada BernātosNīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-35 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.11.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar I/K “Gabaliņa Daiņa darbnīca” par Čakstes kalna labiekārtošanu Bernātu dabas parkā. Līguma summa LVL 10 216.21 (desmit tūkstoši divi simti sešpadsmit lati un 21 santīms).  ________________________________

05.12.2012

Paziņojums par Cenu izpētes Nr. CI-2012-22 rezultātuCenu izpētes priekšmets: Otaņķu tautas nama radio mikrofonu iegāde.Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI 2012-22 (sludinājums ievietots mājas lapā  15. 05.2012.) paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta.

_____________________________  

05.12.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr.CI-2012-37Cenu izpētes priekšmets: Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Zivju kūpinātava – Mols, saskaņā ar grafisko pielikumu 2.93  ha platībā  Jūrmalciemā,  Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  10. decembrī  līdz plkst. 16:30Kontaktpersona: Evita Kalēja,  tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.Pielikumā:1. Noteikumi2. Grafiskais attēls3. Piedāvājuma forma_____________________________  04.12.2012 Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-38Cenu izpētes priekšmets: Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Klaipi-Mežmaļi, saskaņā ar grafisko pielikumu 5,18 ha platībā  Otaņķu   pagastā, Nīcas novadā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 11. decembrī līdz plkst. 16:30Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.Pielikumā:1. Noteikumi2. Grafiskais attēls3. Pieteikuma forma________________________________  22.11.2012Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI 2012-35Nīcas novada dome veic cenu izpēti Čakstes kalna teritorijas labiekārtošana Nīcas novada Bernātos”.Cenu izpēte notiek ELFLA atbalsīta projekta “Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā” ietvaros.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 30.novembris plkst. 14.00.Kontaktpersona: Laura Pakule-Krūče, tālrunis 63489500 , e-pasts: laura.pakule-kruce@inbox.lv  Pielikumā:Nolikums
Piedāvājums
Apjomu tāmesTehniskās specifikācijas
________________________________ 22.11.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/34„Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpētes „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”rezultātiem, (sludinājums ievietots mājas lapā 30. 10. 2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par pandusa izbūvi pie „Pagstmājas”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads. Līgumcena LVL 3359.66 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi lati un 66 santīmi), PVN 21% LVL 705.19 (septiņi simti pieci lati 19 santīmi ), kopā summa LVL 4065.19 (četri tūkstoši sešdesmit pieci lati 19  santīmi).________________________________ 30.10.2012Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI 2012-34Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads” Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.Pielikumā:NolikumsDarba apjomsPieteikums  Skice ________________________________ 22.10.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 10 „Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana pastaigu takā Bernātu dabas parkā”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-10 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.04.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar Alvi Vitrupu par  mazo arhitektūras formu izgatavošanu un uzstādīšanu pastaigu takā Bernātu dabas parkā . Līguma summa LVL 2894.99 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri lati un 99 santīms).  ________________________________ 16.10.2012.Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/32Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/32 (sludinājums ievietots mājas lapā 19.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “J.J. MEŽS ” par meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanu īpašumam „Bernātu parks’’, (kad.Nr.6478 008 0025), 25.4 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Līgumcena LVL 118.53 (viens simts astoņpadsmit lati un 53 santīmi),________________________________10.10.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr.CI- 2012./33 „Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts” Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/33 (sludinājums ievietots mājas lapā 01.10.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remontu.  Līgumcena LVL 943.46 (deviņi simti četrdesmit trīs lati un 46 santīmi), PVN LVL 198.13 (viens simts deviņdesmit astoņi lati un 13 santīmi), kopsummā LVL 1141.59 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit viens lats un 59 santīmi ________________________________05.10.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-32 Cenu izpētes priekšmets: meža apsaimniekošanas plāna izgatavošana īpašumam „Bernātu parks’’, (kad.Nr.6478 008 0025), 25.4 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 15.oktobrim plkst. 16:30.Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482 , e-pasts: zeme@nica.lvPielikumā:1.Grafiskais pielikums 2.Nolikums 3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums_______________________________  05.10.2012.Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012./31 Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām  Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/31 (sludinājums ievietots mājas lapā 20.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “ ANVI AM” reģ. Nr. LV40003513270 par Nīcas „ Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām „Līgumcena LVL 685.68 (seši simti astoņdesmit pieci lati un 68 santīmi, PVN 143.99 (viens simts četrdesmit trīs lati un 99 santīmi),kopsummā LVL 829.67 (astoņi simti divdesmit deviņi lati un 67 santīmi). ________________________________03.10.2012.Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/30Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/30 (sludinājums ievietots mājas lapā 19.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Metrum ” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu, saskaņā ar grafisko pielikumu 8.88 ha platībā Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Līgumcena LVL 1196.00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit seši lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 251.16 (divi simti piecdesmit viens lats un 16 santīmi), kopā summa LVL 1447.16 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi lati un 16 santīmi).

________________________________

01.10.2012Paziņojums par cenu izpēti  Nr.CI 2012-33Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts .” Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts Nīcas pagastā, Nīcas novadā.Pielikumā:Nolikums, pieteikuma formaDarba apjoms  ________________________________ 20.09.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-31 Cenu izpētes priekšmets: :„Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām”Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 28.septembrim plkst. 1600.Kontaktpersona: Agija Kaunese, tālr. 63489495; 26302528, e-pasts: kultura@nica.lv.Pielikumā: Nolikums ________________________________19.09.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-30 Cenu izpētes priekšmets: topogrāfiskā plāna izgatavošana saskaņā ar grafisko pielikumu 8.88 ha platībā Rudes ciemā,   Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 25.septembrī plkst. 16:30.Kontaktpersona: Evita  Kalēja, tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kalēja@nica.lvPielikumā:1.Grafiskais pielikumsAttēls 2.Nolikums Nolikums3.Piedāvājuma veidlapa CI-2012-30-piedāvājums_precizets 20.09.2012. ________________________________04.09.2012.Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 28   Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai”  Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-28 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.08.2012.), paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens Pretendents. ________________________________ 04.09.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 29.„ Esošās meliorācijas sistēmas renovēšanas un uzlabošanas projekta izstrāde Nīcas ciema centram”  Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-29 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.08.2012.), paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens Pretendents. ________________________________ 28.08.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 27 „Zemes kadastrālai uzmērīšanai  zemes vienībai „Mazaļļi”,( kad. nr. 6480 003 0035, 3.4 ha) ,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-27 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.08.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par „Zemes kadastrālai uzmērīšanai  zemes vienībai „Mazaļļi”,( kad. nr. 6480 003 0035, 3.4 ha) ,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.”Līgumcena LVL 294.00 (divi simti deviņdesmit četri lati un 00 santīmi).  ________________________________22.08.2012.Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-29Cenu izpētes priekšmets : „Esošās meliorācijas sistēmas renovēšanas un uzlabošanas projekta izstrāde Nīcas ciema centram”Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:30.08.2012.plkst.16.00Kontaktpersona: Evita Kalēja ,tālr. 63489482; 25425041, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.Pielikumā:NolikumsPieteikuma veidlapaGrafiskais pielikums ________________________________22.08.2012Paziņojums par cenu izpēti  Nr. CI 2012-28Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai” Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, „Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.Pielikumā:NolikumsPieteikuma forma
Pielikums ________________________________ 16.08.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-27 Cenu izpētes priekšmets: zemes kadastrālā uzmērīšana  zemes vienībai „Mazaļļi’’, kad. nr. 6480 003 0035, 3,4 ha platībā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 23.augustā plkst. 16:00.Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lvPielikumā:1.Grafiskais pielikums:  2.Nolikums 3.Piedāvājuma veidlapa ________________________________18.07.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 21 „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-21 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA  „Taigers” par „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts ”Līgumcena LVL 715.89 (septiņi simti piecpadsmit lati 89 santīmi), PVN 21% LVL 150,34 (viens simts piecdesmit lati 34 santīmi)kopā summa LVL 866.23 (astoņi simti sešdesmit seši lati 23 santīmi). ________________________________18.07.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 24 Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācijaNīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-24 (sludinājums ievietots mājas lapā 20.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA  „Taigers” par „Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācija”Līgumcena LVL 411o,72(četri tūkstoši viens simts desmit  lati un 72 santīmi), PVN 21% LVL 863,25(astoņi simti sešdesmit trīs  lati 25 santīmi), kopā summa 4973,97(četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs lati     97 santīmi). ________________________________   11.07.2012.Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 26 „Zemes kadastrālai uzmērīšana zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-25 (sludinājums ievietots mājas lapā 28.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par „Zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ”Līgumcena LVL 557.00 (pieci simti piecdesmit septiņi lati un 00 santīmi).  ________________________________  11.07.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 25 „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-25 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”EKO Kurzeme” par „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”Līgumcena LVL 2595.46 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci lati un 46 santīmi). ________________________________  09.07.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 20 „Nīcas vidusskolas administrācijas kabineta renovācija ”.Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012 – 20 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 3117,67 (trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit lati un 67 santīmi), PVN 21% LVL 654,71 ( seši simti piecdesmit četri lati un 71santīms), kopā summa LVL 3772,38 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati un 38 santīmi).

________________________________

09.07.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/23Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācijaNīcas novada dome, pamatojoties uz „Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācija Nr. CI-2012/23”( sludinājums ievietots mājas lapā 18. 06. 2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par Rudes pamatskolas tualešu telpu renovāciju. Līgumcena LVL 5516.16 (pieci tūkstoši pieci simti sešpadsmit lati un 16 santīmi), PVN 21% LVL 1158.39 (iens tūkstotis viens simts piecdesmit astoņi lati 39 santīmi )kopā summa LVL 6674.55 (seši tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati 55 santīmi).

________________________________

09.07.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 19 „Nīcas vidusskolas 1. klases – mēbeļu – izgatavošana, piegāde, montāža”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012 – 19 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “RITMEKS” par līgumcenu LVL 1614,00 (viens tūkstotis seši simti četrpadsmit lati un 00 santīmi), PVN 22% LVL 335.08 ( trīs simti trīsdesmit pieci lati 08 santīmi), kopā summa LVL 1969,08 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit deviņi  lati un  08 santīmi).________________________________  28.06.2012Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-26Cenu izpētes priekšmets: zemes kadastrālai uzmērīšana  zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 6.jūlijs plkst. 14:00.Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lvPielikumā:1.Grafiskais pielikums Attēls2.Nolikums Nolikums3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums________________________________    22.06.2012.Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-25 Cenu izpētes priekšmets : „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:29.06.2012.plkst.16.00Kontaktpersona: Dace Vecbaštika ,tālr. 63489501; 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv.Pielikumā:NolikumsPieteikuma veidlapaDarba apjoms1.skice2.skice                     ________________________________                                        20.06.2012.Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-24 Cenu izpētes priekšmets : Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācija” , CI – 2012-24Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:28.06.2012.plkst.17.00Kontaktpersona: Anna Zorjakova ,tālr. 28282078, e-pasts: annazorjakova@inbox.lvPielikumā:                   Nolikums                  Pieteikuma veidlapa                  Darba apjoms    ________________________________                  18.06.2012Paziņojums par cenu izpēti Nīcas novada dome veic cenu izpēti Nr. CI- 2012. – 20 „Nīcas vidusskolas administrācijas kabineta renovācija”Būvdarbus paredzēts veikt vienai telpai, Skolas ielā 14. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.. Pielikumā:

Nolikums

Pieteikuma forma            Darba apjoms     ________________________________ 18.06.2012Paziņojums par cenu izpēti   Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācija.” Nr. CI 2012-23Cenu izpēte notiek, lai veiktu, Rudes pamatskolas tualešu telpu renovāciju, Rudes pamatskolā,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Pielikumā:                  Nolikums                  Pieteikuma forma                  Darba apjoms  ___________________________________18.06.2012Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI- 2012 – 21  Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts.”

Cenu izpēte tiek veikta, lai veiktu, Nīcas lauku ambulances ēkas jumta un skursteņu pieslēgumu remontu, Skolas ielā 5. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pielikumā:                 Nolikums                 Pieteikuma forma                 Darba apjoms                 _______________________________________18.06.2012 Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI- 2012 – 19 Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas vidusskolas 1. klases kabinetam – mēbeļu – izgatavošana, montāža un piegāde ”.Cenu izpēte tiek veikta, lai iegādātos Nīcas vidusskolas 1. klases kabinetam mēbeles, Skolas ielā 14. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Pielikumā: nolikums                      pieteikuma forma                      darba apjoms                       ________________________________________ 18.06.2012. Paziņojums par cenu izpēti CI 2012-22 Nīcas novada dome veic cenu izpēti „ Otaņķu tautas nama radio mikrofonu iegādei”, Nr. CI-2012-22Cenu izpēte tiek veikta, lai iegādātos Otaņķu tautas namam radio mikrofonus, „Pagastmājā”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. 1.        Prasības pretendentiem:
Reģistrēts uzņēmums;
Jānodrošina mikrofonu piegāde, pieslēgšanas un pārbaude un darbinieka īsa apmācība sistēmas lietošanā.
2.         Informācija par līgumu:
 Līguma izpildē avansa maksājumi netiek paredzēti,
Preču pavadzīmi par izpildīto darbu var iesniegt pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
Rēķinu apmaksa notiek desmit darbdienu laikā.
3          Pie dāvājumā nepieciešams iekļaut:
– piedāvājums cenu izpētei :pieteikuma formamikrofonu pieteikuma forma:cenu izpētes tehniskais piedāvājums,–  komersanta reģistrācijas apliecības kopija.
Piedāvājumus cenu izpētei iesūtīt  līdz 2012.gada 26.jūnijam plkst.15.00 elektroniski e-pastā: inesekultura@inbox.lv  , vai iesniegt personīgi Otaņķu pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, LV 3475, vai ar pasta sūtījumu pēc minētās adreses.Kontaktpersona Inese Šalma, tautas nama vadītāja, tālr. 28808984.Jautājumus rakstveidā sūtīt uz e – pastu inesekultura@inbox.lv   ________________________________________31.05.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 18 „Jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana un bojāto sistēmu nomaiņa”Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-18 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.05.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar Krišjāni Balodi, NMRA Nr. 16037010816 par jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu un bojāto sistēmu nomaiņu. Līgumcena LVL 5733,78 (pieci tūkstoši septiņi simts trīsdesmit trīs lati un 78 santīmi), PVN LVL 1261.43 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens lats un 43 santīmi), kopsummā LVL 6995.21 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 21 santīms).

________________________________________

28.05.2012. Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/17 „Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija” Nīcas novada dome, pamatojoties uz „Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija Nr. CI-2012/17”( sludinājums ievietots mājas lapā 14. 05. 2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovāciju. Līgumcena LVL 2437.92 (divi tūkstoši  četri simti trīsdesmit   septiņi lati un 92 santīmi),  PVN 22% LVL 536.34 (pieci simti trīsdesmit seši lati 34 santīmi )kopā summa  LVL  2974.26 (divi  tūkstoši  deviņi simti septiņdesmit  četri lati 26 santīmi).   ________________________________________ 22.05.2012 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/16Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/16 (sludinājums ievietots mājas lapā 11.05.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS ” par „Pašvaldības dzīvokļu logu montāža”  Līgumcena LVL 746.56 ( septiņi simti četrdesmit seši lati un 56santīmi), PVN 22% LVL 164.24 (viens simts sešdesmit četri lati un 24 santīmi), kopā summa LVL 910.80 (deviņi simti desmit lati un 80 santīmi). ________________________________________16.05.2012. Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-18 Cenu izpētes priekšmets : Jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana un bojāto sistēmu nomaiņaCenu izpētes noteikumi: NOTEIKUMI un PIELIKUMSApjomu tāmes: APJOMIPiedāvājumu iesniegšanas termiņš:24.05.2012.plkst.14.00Kontaktpersona: Līga Roga ,tālr. 27843390, e-pasts: liga.roga@nica.lv22.05.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:Atbilde 122.05.2012. Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: Atbilde 2 ________________________________________14.05.2012. Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-17 Cenu izpētes priekšmets :” Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija”Cenu izpētes noteikumi: NOTEIKUMIRekonstrukcijas apjomu tāmes: