Cenu izpētes 2013. gads

10.12.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-17
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas datortehnikas piegāde  Nīcas novada domes vajadzībām.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 18. decembris, plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, datorsistēmu administrators, tālr.26418933
e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2013-17     
19.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-17
Jaunas datortehnikas piegāde  Nīcas novada domes vajadzībām
 (sludinājums ievietots mājas lapā 10.12.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “LCD DATORTEHNIKA” par datortehnikas piegādi. Līgumcena LVL 849.99 ( astoņi simti četrdesmit deviņi  lati un 99 santīmi) vai EUR 1209,43 ( viens tūkstotis divi simti deviņi euro un 43 centi).
_______________________
05.12.2013.
 Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-16
Cenu izpētes priekšmets: Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 13.decembris  plkst. 15: 30.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums attēls
2.Nolikums nolikums
16.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-16
Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
 (sludinājums ievietots mājas lapā 05.12.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topoprojekts”  par zemes mērniecību  zemes vienībai “Cukuri”, kad apz. 6478 010 0173. Līgumcena LVL 291,00 ( divi simti deviņdesmit viens lats un 00 santīmi) vai EUR 414.06 ( četri simti četrpadsmit euro un 06 centi).
________________________
26.11.2013.
Cenu izpēte pārtraukta sakarā ar tehniskās dokumentācijas nepilnībām.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-15
Cenu izpētes priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pacēlāja ierīkošanai personām ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām Nīcas  ambulancē”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 3.decembris  plkst. 15: 00.
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: 
ambulance@nica.lv
Pielikumā:
Noteikumi
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Telpu plāns
_________________________
 20.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-14
Cenu izpētes priekšmets: Jauna zāles pļāvēja- raidra piegāde Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.novembris  plkst. 14: 00.
Kontaktpersona: Aldis Čirkšis, tālrunis 20245736, e-pasts: 
aldis.cirksis@nica.lv
Pielikumā:
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Piedāvājuma forma
03.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-14
 Jauna zāles pļāvēja – raidera piegāde Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām (sludinājums ievietots mājas lapā 20.11.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Manta” par jauna zāles pļāvēja-raidera piegādi Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām. Līgumcena LVL 1526.45 ( viens tūkstotis pieci simti divdesmit seši lati  un 45 santīmi) vai EUR 2171.94 ( divi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro un 94 centi).
_______________________
14.11.2013. 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-10
“Zemes instrumentālā uzmērīšana dabā zemes vienībai „Katlu māja’’, kad. Nr. 6478 010 0245, 1.0  ha platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā”(sludinājums ievietots mājas lapā 14.10.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topoprojekts” par zemes mērniecību zemes vienībai „Katlu māja”, kad.Nr. 6478 010 0245. Līgumcena LVL 190.00 ( simtu deviņdesmit  lati un  nulle santīmi)   PVN 21% LVL 39.90( trīsdesmit deviņi lati deviņdesmit  santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 229.90  ( divi simti divdesmit deviņi lati, 90 santīmi).Līguma cena- EUR 270.35 (divi simti septiņdesmit  eiro trīsdesmit pieci centi), Pievienotās vērtības nodoklis- EUR 56.77 (piecdesmit seši eiro septiņdesmit septiņi centi), kopējā summa  EUR – 327.12 (trīs simti divdesmit septiņi  eiro un divpadsmit  centi). 
_________________________
11.11.2013.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 04.12.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-12
Cenu izpētes priekšmets: Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.novembris  plkst. 16: 30.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums attēls
2.Nolikums nolikums
______________________
11.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-13
Cenu izpētes priekšmets: “Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 20.novembrim,  plkst. 13.00
Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv.
Noteikumus un tehnisko specifikāciju lejuplādēt šeit: CI-2013-13
Pielikumi:
Piedāvājums cenu izpētei 
Pakalpojumu tāmes
Līguma projekts
25.11.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-13
“Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
(sludinājums ievietots mājas lapā 11.11.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds” par pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas novada vēstis drukāšanu”. Līgumcena LVL 2393.04 ( divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs lati  un 04 santīmi) vai EUR 3404.99 ( trīs tūkstoši četri simti četri euro un 99 centi).
_____________________
06.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-11
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas interaktīvās tāfeles piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas bioloģijas kabineta aprīkošanai.”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 14. novembrim, plkst. 15:30
Kontaktpersona:   Gundega Freiberga, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296,
e-pasts: gundegaf@inbox.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2013-11      
 
03.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-11:
 “Jaunas interaktīvās tāfeles piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas bioloģijas kabineta aprīkošanai.”
paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “LDC Datortehnika”  Līgumcena LVL 1987.00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit septņii lati un 00 santīmi)   PVN 21% LVL 417.27 (četri simti septiņpadsmit  lati, 27 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 2404.27  (divi tūkstoši četri simti četri lati, 27 santīmi) vai EUR 3420.99 (trīs tūkstoši četri simti divdesmit  EUR, 99 centi).
_____________________
22.10.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-09
 “Jaunas profesionālās veļas mašīnas piegāde un uzstādīšana  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte” vajadzībām.” (sludinājums ievietots mājas lapā 10.10.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Evilat” par jaunas profesionālās veļas mašīnas piegādi un uzstādīšanu  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte” vajadzībām.  Līgumcena LVL 995.40 (deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 40 santīmi)   PVN 21% LVL 264.60 (divi simti sešdesmit četri lati, 60 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 1260.00  (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati, 00 santīmi) vai EUR 1792.82 9 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi EUR, 82 centi).
_____________________
14.10.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-10 Cenu izpētes priekšmets: zemes  instrumentālā  uzmērīšana  dabā zemes vienībai „Katlu māja’’, kad. Nr. 6478 010 0245, 1,0   ha platībā, Nīcā,   Nīcas  pagastā, Nīcas novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 21.oktobrī  plkst. 16: 30. Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums Attēls
2.Nolikums Nolikums
3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums
___________________
10.10.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-09
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas profesionālās veļas mašīnas piegāde un uzstādīšana Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ” Spārīte” vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 18.oktobrim, plkst. 14.00
Kontaktpersona:   Anna Zorjakova, Nīcas PII “‘Spārīte” saimniecības daļas vadītāja, tālr.29453148,
e-pasts: nicasparite@inbox.lv
Nolikumu un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-09 
___________________________   
03.10.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-08
“Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovācija” (sludinājums ievietots mājas lapā 23.09.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu par “Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovāciju” ar SIA “Taigers”. Līgumcena LVL 6700.42 (seši tūkstoši septiņi simti lati, 42 santīmi) vai  EUR 9533.84 ( deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro, 84 centi)   PVN 21% LVL 1407.09 vai (viens tūkstotis četri simti lati, 09 santīmi) vai EUR 988.91( deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, 91 cents, kopējā summa ar PVN LVL 8107.51  (astoņi tūkstoši viens simts  septiņi  lati, 51 santīms) vai EUR 11535,95 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, 95 centi) .
___________________________
23.09.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-08
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovācija”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 30. septembrim, plkst. 15.00
Kontaktpersona:   Gundega Freiberga, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296,
e-pasts: gundegaf@inbox.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-08       
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Jautājumi un atbildes ielādēt šeit: 27.09.2013.
___________________________ 
28.08.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-07 “Zemes instrumentālā uzmērīšana dabā zemes vienībai „Ceriņi’’, kad. Nr. 6480 006 0029, 2.5 ha platībā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” (sludinājums ievietots mājas lapā 19.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topo Libau” par zemes mērniecību zemes vienībai „Ceriņi”, kad.Nr. 6480 006 0029 . Līgumcena LVL 185.00 (viens simts astoņdesmit pieci lati)   PVN 21% LVL 38.85 (trīsdesmit astoņi lati, 85 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 223.85  (divi simti divdesmit trīs lati, 85 santīmi).
___________________________ 
19.08.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-06
“Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remonts”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 06.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remontu . Līgumcena  LVL 1362.67 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi lati , 67 santīmi), PVN 21% LVL 286.16( divi simti astoņdesmit seši lati, 16 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 1648.83 (viens tūkstotis sešisimti četrdesmit astoņi lati, 83 santīmi).
____________________________
19.08.2013.
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI-2013-07
Cenu izpētes priekšmets: “Zemes  instrumentālā  uzmērīšana  dabā zemes vienībai „Ceriņi’’, kad. nr. 6480 006 0029, 2.5  ha platībā,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 26. augustam, plkst. 16.30
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, speciāliste zemes jautājumos, tālr. 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Nolikums: CI-2013-07 Nolikums
Piedāvājuma veidlapa: CI-2013-07 Piedāvājums
Grafiskais pielikums: CI-2013-07 Grafiskais pielikums
____________________________
19.08.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-05
“Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija Nīcas novada, Nīcas pagasta Jūrmalciemā”.
(sludinājums ievietots mājas lapā 05.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar AS “Ceļu inženieri” par būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem. Līgumcena  LVL 1580.00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% LVL 331.80( trīs simti trīsdesmit viens lats, 80 santīmi), kopējā līgumsumma LVL 1911.80 ( viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit lati, 80 santīmi).
 
____________________________
06.08.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-06
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remonts”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 15. augustam, plkst. 15.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, Nīcas lauku ambulances vadītāja, tālr. 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-06 NOLIKUMS
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: CI-2013-06_APJOMI
Jautājumi un atbildes ielādēt šeit: 12.08.2013
____________________________
05.08.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-05
Cenu izpētes priekšmets: “Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija Nīcas novada, Nīcas pagasta Jūrmalciemā”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 12. augustam, plkst. 15.00
Kontaktpersona: Līva Bērziņa, tālr. 63489500, e-pasts: liva.berzina@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-05 NOLIKUMS
Ar līgumprojektu iepazīties šeit: Līgumprojekts BŪVUZRAUDZĪBA
_____________________________
14.06.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-04
” Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu pagastā”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 03.06.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar AS “Ceļu inženieri” par būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem. Līgumscena  LVL 1950.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% LVL 409.50( četri simti deviņi lati, 50 santīmi), kopējā līgumsumma LVL 2359.50 ( divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi lati, 50 santīmi).
_____________________________
03.06.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-04
Cenu izpētes priekšmets: “Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu pagastā”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz2013.gada 10.jūnijam, plkst. 14.00
Kontaktpersona: Līva Bērziņa, tālr. 63489500, e–pasts: liva.berzina@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formas lejuplādēt šeit:   Cenu izpētes Nr. CI-2013-04 noteikumi
_____________________________
23.04.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-03
Cenu izpētes priekšmets: “Asfaltbetona ceļa seguma bedrīšu remontdarbi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz2013.gada 03.maijam, plkst. 14.00
Kontaktpersona: Normunds Brīvulis, tālr. 63489488; 29445200, e–pasts: normunds.brīvulis@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formas lejuplādēt šeit: CI-2013-03 NOTEIKUMI
_____________________________
04.04.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-01
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI-2013-01 „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde Nīcas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam”  (sludinājums ievietots mājas lapā 01.02.2013.), paziņo, ka līgums noslēgts ar SIA “Vides eksperti”. Līgumcena LVL 1880.00 un PVN 21% LVL 394.80, līguma summa 2274.80
_____________________________
21.03.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-02
“Rudes pamatskolas divu klašu telpu renovācija”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 06.03.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Rudes pamatskolas divu klašu remontu. Līgumscena  LVL 3618.81 (trīs tūkstoši seši simti astoņpadsmit lati , 81 santīms).
_____________________________
06.03.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-02
Cenu izpētes priekšmets: „Rudes pamatskolas divu klašu telpu renovācija”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 13. marts līdz plkst. 14.00
Kontaktpersona: Egons Jurševskis, tālr. 26774000, e– pasts: rudeala@inbox.lv .
Pielikumā:
1. NOTEIKUMI
2.DARBU APJOMI