ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

 

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”” īstenošanas noteikumiem, Nīcas  novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības Valsts kvalitātes dienestu (IKVD) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada beigām līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • PMP riska izglītojamo datu bāzes ieviešana un izmantošana;
 • valsts un pašvaldības institūciju iesaistīšanās PMP preventīvo un intervences pasākumu īstenošana;
 • pedagogu un atbalsta personāla kompetences un kapacitātes darbā ar PMP riska izglītojamiem uzlabošana;
 • vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana PMP riska jauniešiem;
 • vecāku iesaistīšana izglītojamo izglītības un sociālo problēmu risināšanā;
 • palīdzības sniegšana ģimenēm, kurām ir ierobežotas finansiālās iespējas pamatvajadzību nodrošināšanā izglītojamiem;
 • individuālu un konkrētām situācijām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska izglītojamiem.

Projekta mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei;
 • Projektā iesaistītās Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādes: Nīcas vidusskola, Rudes pamatskola.
 • Projekta īstenošanas termiņš Nīcas novada pašvaldībā:  2017. gada 8. septembris – 2022. gada 30. decembris.
 • Kontaktinformācja: Nansija Čaure, 29463299, E-pasts: nansijacaure@inbox.lv
 • Sīkāka informācija par projektu:
 • http://www.pumpurs.lv/
 • http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

9.02.2018.