ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

 

 

 

9.02.2018.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”” īstenošanas noteikumiem, Nīcas  novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības Valsts kvalitātes dienestu (IKVD) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada beigām līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • PMP riska izglītojamo datu bāzes ieviešana un izmantošana;
 • valsts un pašvaldības institūciju iesaistīšanās PMP preventīvo un intervences pasākumu īstenošana;
 • pedagogu un atbalsta personāla kompetences un kapacitātes darbā ar PMP riska izglītojamiem uzlabošana;
 • vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana PMP riska jauniešiem;
 • vecāku iesaistīšana izglītojamo izglītības un sociālo problēmu risināšanā;
 • palīdzības sniegšana ģimenēm, kurām ir ierobežotas finansiālās iespējas pamatvajadzību nodrošināšanā izglītojamiem;
 • individuālu un konkrētām situācijām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska izglītojamiem.

Projekta mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei;
 • Projektā iesaistītās Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādes: Nīcas vidusskola, Rudes pamatskola.
 • Projekta īstenošanas termiņš Nīcas novada pašvaldībā:  2017. gada 8. septembris – 2022. gada 30. decembris.
 • Kontaktinformācja: Nansija Čaure, 29463299, E-pasts: nansijacaure@inbox.lv
 • Sīkāka informācija par projektu:
 • http://www.pumpurs.lv/
 •  
 •  
 • http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

  19.06.2018.

Aizvadīts pirmais mācību gads kopš Nīcas novada  pašvaldība ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu atbalstu. 
Tā ietvaros 2017./2018. mācību gadā Nīcas vidusskolā un Rudes pamatskolā  dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 8 skolēniem no 5. līdz 12.klasei.  Iesaistīti tika  11 pedagogi. Atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un  riskiem, katram no šiem skolēniem tika izveidots  individuālais  atbalsta plāns vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros.

Sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem bija  vairāk jāsadarbojas savā starpā, jo bieži klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katrs bērnu redz citādi. Tagad skolotāji daudz vairāk runā savā starpā par konkrētu bērnu un kā viņam varētu palīdzēt. 
Visbiežāk tika izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. Kādam no skolēniem bija jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam, savukārt, bija vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Individuāli strādājot, uzlabojās arī skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija un sadarbība, kas ikdienā ir svarīgs pamats skolēna vēlmei doties uz skolu.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu. 
Statistika liecina, ka zēni pamet mācības divreiz biežāk nekā meitenes. Kā nozīmīgākos iemeslus viņi min darba uzsākšanu un nepatiku pret mācībām, bet meitenes – grūtniecību un veselības problēmas. Abiem dzimumiem mācīties traucē arī motivācijas trūkums. Šajā ziņā veidojas apburtais loks – jauniešiem ir grūtības mācīties, tādēļ trūkst motivācijas un viņi neattaisnoti kavē stundas. Savukārt stundu kavējumi noved pie nespējas laikā apgūt uzdoto. 
Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējams uzzināt www.pumpurs.lv 

Nansija Čaure, Nīcas novada  sociālais pedagogs

 


                       07.01.2019.

Preses relīze


2018./2019.mācību gadā Nīcas  novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Nīcas novadā savu darbību projektā turpina Nīcas vidusskola.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī Nīcas vidusskolā  tika  sagatavoti 5 individuālie atbalsta plāni, kuros  nodrošināja  konsultatīvo atbalstu sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, literatūrā,  matemātikā. Tika piesaistīts pedagoga palīgs.

Īstenotie  atbalsta pasākumi:

 • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
 • Pedagoga palīga atbalsts;
 • Ēdināšanas nodrošināšana;

 

PuMPuRS koordinatore Nīcas  novadā Nansija Čaure