ESF PROJEKTS NR.8.3.5.0/16/I/001

Projekts 8.3.5.O/16/I/OO1 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta mērķis- uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
– nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
– celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
-motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli veikt atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Nīcas novada dome, sadarbībā ar Rucavas novada domi, ar 2017.gada 1.aprīli ir uzsākusi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta ietvaros darbu uzsācis pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma. Viņa strādās gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā, gan Rucavas pamatskolā, gan Sikšņu pamatskolā.