ESF PROJEKTS NR.8.3.5.0/16/I/001

Projekts 8.3.5.O/16/I/OO1

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis- uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
– nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
– celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
-motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli veikt atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Nīcas novada dome, sadarbībā ar Rucavas novada domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru ar 2017.gada 1.aprīli ir uzsākusi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta ietvaros darbu uzsācis pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma. Viņa strādās gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā, gan Rucavas pamatskolā, gan Sikšņu pamatskolā.

__________________________________________

27.12.2018.

Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē 

Lekcijas ietvaros profesionālās izaugsmes treneris Aleksis Daume pilnveidoja izpratni, ko nozīmē briedums un kas ir iniciācija. Mudināja skolēnus aizdomāties par to, cik svarīgi, bet vienlaikus grūti ir pārkāpt kādu noteiktu dzīves, karjeras slieksni, “izkāpt” no mums katram tik ērtās komforta zonas!  Lektors skolēniem pilnveidoja izpratni par brieduma nozīmi dzīves un karjeras mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Stāstīja, cik daudz un dažādas iespējas ir dotas jauniešiem gan skolās, gan Latvijā kopumā, aicinot to novērtēt un izmantot.
Lekcijas laikā bija vērojama skolēnu interese, dalīšanās ar savām domām un sajūtām par lektora teikto.
Lekcijas beigās skolēni personīgi devās pie lektora, lai pateiktu paldies par dzirdēto, saprasto un tik aktuālo informāciju jauniešiem! Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

30.11.2018.

Karjera IT jomā

Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni apmeklēja “Ventspils Digitālo centru”, kurā skolēniem bija iespēja darboties 2 tematiskajās darbnīcās – “Digitālā mājturība” un “3D pildspalvu darbnīca”.

Skolēni iepazina praktiskā darbībā gan maketētāja, gan grafiskā dizainera profesijas un to elementus. Abās darbnīcās skolēni patstāvīgi izveidoja dizaina priekšmetus. “3D pildspalvu darbnīcā” skolēni, balstoties uz sniegto informāciju un prasmēm veidoja 2D vai 3D formāta priekšmetus. Savukārt, “Digitālajā mājturībā” skolēni veidoja datorgrafikas darbus. 
Izveidoto darbu skolēni novietoja uz auduma maisiņiem, un darbojoties ar karstuma presi, pārnesa veidoto dizainu uz auduma maisiņiem. Sarunā ar darbnīcu pasniedzējām skolēni noskaidroja, ka svarīga ir vēlme mācīties, un apņēmība strādāt noteiktā darba vietā un darba vidē. Skolēniem šķita interesanti, ka vienai no pasniedzējām bija pedagoģiskā izglītība, kura viņai ļoti noderot darbojoties ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.

Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants Vija Jurjeva

Motivācijas nozīme karjeras veidošanā

           15. novembrī Nīcas vidusskolā 8. – 9. klašu skolēniem notika pasākums – lekcija:”Motivācijas nozīme karjeras veidošanā”.

             Lekcijas ietvaros skolēniem tika sniegtas zināšanas par to, kas ir motivācija, par apkārtējo ietekmi uz motivāciju. Tika diskutēts par to, kāda ir motivācijas nozīme karjeras veidošanā, kā izvirzīt un sasniegt mērķus, kā iegūt motivāciju pilnveidot sevi. Skolēni tika mudināti uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, karjeru.
              Lektors, izmantojot personisko pieredzi, aicināja domāt par izglītības nozīmi, akcentējot mūžilgas formālas un neformālas izglītības ietekmi personības pilnveidošanā. Tādā veidā skolēni tika aicināti domāt par dažādu zināšanu un prasmju nepieciešamību, to attīstīšanu.  Lekcijas noslēgumā lektors nodrošināja atgriezenisko saiti, atbildot uz skolēnu interesējošiem jautājumiem. Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Nīcas novada domes pedagogs karjeras konsultants: Vija Jurjeva


Karjeras veidošanai nepieciešamās prasmes

Lekcijas ietvaros skolēni uzklausīja lektoru Ralfu Rogaļevu un viņa pieredzi veidojot savu uzņēmumu jau mācoties vidusskolā. Lektors iepazīstināja skolēnus ar to, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai jau mācoties skolā, skolēns tās pilnveidotu. Tādejādi aicinot skolēnus pārdomāt, ka karjeras veidošana ir mūžilgs process, kuras veidošana sākas skolā.
Uzsvaru lektors lika uz karjeras vadības prasmēm un uzņēmējdarbības prasmēm, iepazīstinot skolēnus ar uzņēmēja gēnu. Skolēni ieguva informāciju par to, cik svarīga ir sevis izpratne, prasme pētīt un iepazīt dažādas profesijas un karjeras veidošanas iespējas, plānošanas, lēmumu pieņemšanas, problēmrisināšanas, vēlme uzņemties risku, sadarbības un komunikācijas prasmes, vadīšanas prasme un prasme “pārdot” savu ideju. Balstoties uz dzirdēto un redzēto informāciju, skolēni uzdeva jautājumus, veidojot priekšstatu par savu prasmju pilnveidošanas nepieciešamību, tādejādi veidojot izpratni par atbildības uzņemšanos.
Lekcijas noslēgumā lektors iepazīstināja skolēnus ar uzņēmumu „Light-Up Design” pieredzes stāstu un tā radīto produktu – kuba formas lampām.


Mērķtiecīga dzīves virzība

Semināra ietvaros, kopā ar personiskās izaugsmes treneri no Latvijas Universitātes, skolēni noskaidroja, kas ir personiskās izaugsmes treneris. Sadarbībā ar personiskās izaugsmes treneri skolēni apguva praktiskas metodes kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko izglītību saistītus lēmumus. Skolēniem vajadzēja definēt savu nākotnes mērķus un izvirzīt to sasniegšanai nepieciešamos uzdevumus, akcentējot savas dzīves atbildīgu vadīšanu. Iepazīstoties un praktiski vingrinoties pielietot dažādas metodes, skolēni pilnveidoja zināšanas par to, kā definēt mērķus, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai jēgpilni un mērķtiecīgi virzītos uz to sasniegšanu. Nodarbību laikā tika veikta fotofiksācija. Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 


Profesija ne vienmēr ir karjera

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesija ne vienmēr ir karjera” notika radošajā darbnīcā „Ligte”. Atrodoties vietējās uzņēmējas darbnīcā, nodarbības gaitā skolēni iepazina uzņēmēju un darbnīcas darbības principus. Uzņēmējas iepazīstināja skolēnus ar uzņēmēja darbības specifiku Rucavas novadā. Balstoties uz vietējās uzņēmējas profesionālo un ar karjeras lēmumu pieņemšanas saistīto pieredzi, skolēni tika vedināti domāt, ka karjeras veidošana prasa ne tikai tādas karjeras vadības prasmes kā sevis izpratne, karjeras plānošanas prasmes, lēmumu pieņemšanas prasmes un spēja tikt galā ar nenoteiktību, bet arī uzņēmējdarbības un vispārējās prasmes.

Skolēni iepazinās ar to, kas ir uzņēmējdarbības prasmes un kā vispārējās un karjeras vadības prasmes veido karjeras ceļu, apzinoties, ka ne vienmēr apgūtā profesija tiek īstenota profesionālā darbībā. Tādejādi skolēni secināja un pauda viedokli par to, ka mūžizglītība nepieciešamība, jo attīstot un pilnveidojot savas zināšanas, spējas, prasmes un talantus, vienmēr var īstenot sevi, ņemot vērā darba pasaules mainību mūsdienās.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
P.S. Galvenais, lai ir karjeras attīstības atbalsta pasākums “Nosaukums” un beigās Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesiju stacijas”

Nīcas vidusskolā un Rucavas pamatskolā 28. maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju stacijas” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Nīcas vidusskolā pasākumā piedalījās Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas, bet Rucavas pamatskolā – Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni, kuri iepazina darba pasauli. Abās izglītības iestādēs skolēniem notika 4 nodarbības. Nīcas vidusskolā skolēni iepazinās ar cirka mākslinieka – vienriteņa braucēja un žongliera no cirka “Beztemata”, foto dizaina speciālista, frizieres no “Liepājas Modes un Mākslas Studijas” un floristes no “Sapņu Pieturas” profesiju un darba ikdienu. Skolēni klausījās profesionāļu stāstījumā, par to, kas jāzina, jāprot, kas sagādā grūtības un kapēc profesionālis izvēlējās noteikto profesiju. Skolēniem tiek rādīti paraugdemonstrējumi un iespēja skolēniem pašiem jāmēģina atdarināt profesionāli, aktīvi darbojoties – veidoja aksesuārus no no floristikas materiāliem, pārbaudīja spēkus un izturību cirka mākslinieku pavadībā, iepazina foto dizaina elementus un veidoja skaistas un krāsainas frizūras. Nodarbības beigās skolēni īsi veic secinājumus par redzēto un paveikto. Rucavas pamatskolā skolēni iepazinās ar cirka māklsinieka – burvju triku mākslinieku no cirka “Beztemata”, personiskais treneris no sporta kluba “Lāčplēsis”, un PIKC Liepājas Valsts tehnikuma pārstāvji – tērpu un stila speciālistes, datorsistēmu tehniķis, automehāniķis un loģistikas speciālists.  Skolēni klausījās profesionāļu stāstījumā, par to, kas jāzina, jāprot, kas sagādā grūtības un kapēc profesionālis izvēlējās noteikto profesiju. Skolēniem tiek rādīti paraugdemonstrējumi un iespēja skolēniem pašiem mēģināt atdarināt profesionāli, aktīvi darbojoties – veidoja burvju trikus, kurus varēja ņemt līdzi uz mājām, fiziski attīstīja ķermeni ar dažādiem vingrojumiem, automehāniķis ar loģistikas speciālistu pilnveidoja skolēnu zināšanas par auto remontdarbiem nepieciešamiem darba rīkiem un parādīja plānošanas nozīmi kravu pārvadājumu norisē un ikdienā. Nodarbību beigās skolēni īsi veic secinājumus par redzēto un paveikto.”

Elīna Krūma, pedagogs karjeras konsultants

 

 

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Būt vai nebūt mākslas un kultūras darbiniekam”

28.maijā gan Nīcas, gan Rucavas novadu izglītības iestāžu skolēni no 5. – 11. klasei darba pasauli iepazina karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Būt vai nebūt mākslas un kultūras darbiniekam Aizputes novada, Kalvenes pagasta, ”Būdniekos”. Pasākuma ietvaros notika 4 nodarbības. Katra nodarbība ilga aptuveni vienu stundu, kuras laikā skolēni iepazinās ar kultūras un mākslas jomām saistītām profesijām un profesionāļiem. Skolēniem tika pilnveidota izpratne par kultūras pasākumu organizēšanas norisi no pasākuma sākuma līdz beigām. Skolēni iepazinās ar VUGD ugunsdzēsēju, autovadītāju Aldi Roģi, aktieri Kasparu Godu un sabiedrisko attiecību speciālistu Mārci Grīnbergu, kā arī mediķi. Sarunu un aktīvo aktivitāšu laikā, profesionāļi pastāstīja, kas jāzina, jāprot un kādam ir jābūt mākslas un kultūras darbiniekam, kas sagādā grūtības un kapēc profesionālis izvēlējās noteikto profesiju. Savukārt ar citiem iesaistītajiem speciālistiem skolēni uzzināja, kapēc ir svarīgi šo profesiju pārstāvjiem būt klāt mākslas un kultūras pasākumos. Skolēni ne tikai iepazinās tuvāk savā starpā, bet arī visas nodarbības pavadīja brīvā dabā, kas sniedza ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī raisīja veikt pārdomas un secinājumus par dienas ietvaros uzzināto, redzēto un piedzīvoto. Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Elīna Krūma, pedagogs karjeras konsultants


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Manas uzņēmējspējas”

26.aprīlī Rucavas pamatskolā un Nīcas vidusskolā viesojās pedagogs, astrologs un karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Viņš Nīcas vidusskolas, Rudes, Rucavas un Sikšņu pamatskolu 7. – 8. klases skolēniem stātīja par uzņēmējspējām. Skolēni uzzināja kāda ir tā loma pašnovērtējuma veikšanā, karjeras lēmumu pieņemšanā un kā attīstīt uzņēmējspējas. Skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmējspēju attīstošiem paņēmieniem, izmantojot nodarbības vadītāja metodiku – Gribu/negribu, varu/nevaru, vajag/nevajag, tādejādi veicinot skolēnus attīstīt savas uzņēmējspējas. Nodarbības noslēgumā skolēni reflektēja par uzņēmējspējām un to nepieciešamību ikdienas dzīvē. Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums„Profesijas izvēle”

11.aprīlī Rucavas pamatskolā viesojās karjeras konsultante un koučs Jolanta Priede, lai kopā ar Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas 1. – 4. klasēm iepazītu darba pasauli nodarbībās “Profesijas izvēle”. Skolēni nodarbībā pie J. Priedes veidoja savu profesionālās dzīves stāstu, izmantojot Alana Milna populārās grāmatas par Vinnija Pūka un viņa draugu piedzīvojumiem.  Skolēni veidoja stāstu no attēliem, bet stāstu papildināja ar vārdiem un jautājumiem. Tādejādi bērni tika mudināti apzināties savu iespējamo profesijas izvēli. Savukārt, kopā ar pedagogu karjeras konsultanti Elīnu Krūmu, skolēni atpazina profesijas, vērojot animācijas filmas fragmentu. Skolēniem minētās prasfesijas vajadzēja sagrupēt balstoties uz veicamā darba raksturu – fizisks vai garīgs darbs un darbs telpās un darbs brīvā dabā. Nodarbība “Profesijas izvēle” notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.”

Pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma

 

 

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums„Kā izvēlēties savu sirds profesiju”

2018.gada 13. februārī Nīcas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Nīcas vidusskolas un Rucavas pamatskolas 9.– 12. klašu 44 skolēni tika sadalīti 3 grupās – 12.klases skolēni, 10.-11.klašu skolēni un  9.klases skolēni.

         Katrai grupai nodarbības ilga 60 minūtes, kuras laikā dalībnieki klausījās kouča stāstījumā par sev vispiemērotākās profesijas un karjeras izvēles un veidošanas principiem. Nodarbību laikā skolēni praktiski darbojās – analizēja situācijas, kuras sniedza kouča un modelēja savu iespējamo rīcību, lai noteiktu kā, balstoties uz „Gribu, varu, vajag”, personiskām vērtībām un citiem faktoriem, izvēlētos sev atbilstošu darbības jomu, profesiju. Skolēni apzināja sava rakstura, temperamenta īpatnības, spējas, prasmes un intereses, un pamatoja, kapēc šie faktori ir svarīgi, piedaloties diskusijā. Katras nodarbības noslēgumā notika refleksija par nodarbības laikā iegūto informāciju, pārdomas un secinājumi par potenciālo turpmāko profesijas izvēli un rīcību.

              Nodarbības notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma

 

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums“Darbs ar dzīvniekiem”

Nīcas vidusskolas 5.-7.klašu skolēni,  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2017.gada 29.novembrī devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, kur iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar dzīvniekiem.  

  • Skolēni tika sadalīti divās grupās.
  • Nodarbības vadīja gides – katrai grupai bija sava gide, kura vadīja pa zoodārzu un iepazīstināja ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri runāja un rādīja sava darba pienākumus un stāstīja par nepieciešamo izglītību, interesēm, spējām, prasmēm un zināšanām, kuras vajadzīgas, lai varētu ne tikai strādāt zoodārzā, bet arī, lai strādātu ar dzīvniekiem.
  • Skolēni mācību centrā tikās un iepazinās ar zooloģi un uzzināja kas ir zoologs un ar ko viņš nodarbojas, kas viņam ir jāprot un jāmāk. Skolēni terārijā, tropu mājā un akvārijā tikās ar dzīvnieku kopējiem, barotājiem, ihtiologu, veterinārārstu, entomologu un dzīvnieku dresētāju. Skolēni vēl uzzināja, ka ir tāds profesijas pārstāvis, kurš sadarbojas ar zooloģisko dārzu un tas ir – taksidermists.
  • Pastarpināti skolēni paši minēja, ka zina un saprot, ko dara šoferis, kasieris, grāmatvedis, gids, apkopēja un ka nereti cilvēki pirms sāk strādāt zooloģiskajā dārzā vai izvēlas studēt zooloģiju un citas ar to saistītas apakšnozares, kā arī sākt darboties kā brīvprātīgie.

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Inženierzinātne un uzņēmējdarbība”

2017.gada 28.augustā, Liepājā „Blue Shock Race kartingu hallē” norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums, kurā piedalījās Nīcas vidusskolas 5. – 12. kl. skolēni, Rudes pamatskolas, Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas 5. – 9. kl. skolēni.

Pasākuma ietvaros nodarbību par uzņēmējdarbību, uzņēmuma dibināšanu, vadīšanu un uzņēmējdarbības izaicinājumiem vadīja uzņēmuma valdes loceklis un uzņēmuma dibinātājs Artis Daugins. Tālāk skolēni tika sadalīti divās grupās – pamatskolēnu un vidusskolēnu grupas. Šajās nodarbībās skolēni iepazinās ar mehāniķia/inženiera Jāņa Lakstīgalas un uzņēmuma tehniskā vadītāja Ainara Zaiceva profesijām un viņu karjeras stāstiem, kā arī aplūkoja, pētīja un pārbaudīja elektromotoru darbība principiem un aplūkoja kā darbojas elektroriteņi un elektrokartingi. Nodarbību laikā kopā ar skolēniem bija uzņēmuma dibinātājs A. Daugins, kurš ne tikai dalījās savā dzīves pieredzē un atbildēja uz skolēniem interesējošiem jautājumiem, bet arī dalījās ar nākotnes plāniem un idejām, kopā ar J. Lakstīgalu un A. Zaicevu pārbaudīja skolēnu iegūtās zināšanas un prasmes, uzdodot jautājumus pa redzēto un dzirdēto. Pasākums norisinājās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Ārējā tēla nozīme karjeras veidošanā” un “Stilista un vizāžista profesija”

2017.gada 22.maijā Rucavas pamatskolā viesojās un meistarklases par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā vadīja estētikas skolas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, kurai palīdzēja asistente Madara Lapiņa.

Nodarbību laikā profesionāla stiliste un vizāžiste sarunas gaitā pastāstīja kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas stilistam un vizāžistam, kā arī atbildēja, kāpēc un kādās dzīves situācijas ir nepieciešami šo profesiju pārstāvju pakalpojumi un pārrunās, kur var apgūt nepieciešamo profesiju. Sarunas laikā profesionāle atbildēja uz visiem skolēniem interesējošiem jautājumiem un pēc tam skolēni kopā ar T. Jaremčuku runāja par pareizas stājas veidošanas pamatnosacījumiem. Skolēni apzinājās, ko par viņiem, vēsta gaita un stāja un cik būtisks ir vizuālais tēls, veidojot karjeru vai uzsākot darba attiecības, veicinot izpratni, ka vizuālais tēls ir viens no priekšnoteikumiem, uzsākot gaitas darba tirgu.

Skolēniem bija iespēja ne tikai aplūkot savu stāju un gaitu no malas, bet arī praktiski trenēt savu stāju un gaitu, iegūstot praktisku pieredzi, kā attīstīt un pilnveidot savu stāju un gaitu.

 Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas ir profesija?Kāda ir mana nākotnes profesija?”

2017.gada 19.maijā karjeras konsultante un koučs Jolanta Priede vadīja nodarbības „Kas ir profesija? Kāda ir mana nākotnes profesija?”  3. un 4. klases skolēniem gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā. Nodarbību laikā skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja savu nākotnes nodarbošanās stāstu. Skolēni sadarbojās, strādājot pa grupām. Stāsts tika veidots, izmantojot projektīvās kārtis, uz kurām balstoties grupu dalībnieki veido profesionālās dzīves stāstu. Skolēni pierakstīja veidoto stāstu un papildināja to ar citiem raksturojošiem vārdiem un jautājumiem, veidojot profesionālās darbības stāsta nosaukumu. Skolēni nodarbības laikā ne tikai paplašināja savas zināšanas par profesijām, bet arī pilnveidoja prasmes stāstīt un dalīties savā pieredzē par dažādām profesijām. Nodarbības notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.