Izsoles

NIEDRĀJA  APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2018.gada 28.septembrī plkst. 14:00 rīko izsoli ar augšupejošu soli par tiesībām apsaimniekot niedrāju Nīcas novada pašvaldībai piederošos divos nogabalos zemes gabalā „Papes dabas parks” (kadastra apzīmējums 6478 022 0186) uz 5 gadiem.

Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2018.gada 27.septembrim,  darbdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

Visiem izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt apsaimniekojamo zemes gabalu un saņemt nepieciešamo informāciju, sazinoties ar Nīcas novada domi, telefons 634 69049.

Izsoles sākuma cena 1. zemes nogabalam ir EUR 503,- (pieci simti trīs eiro); 2. zemes nogabalam ir  EUR 370,-  (trīs simti septiņdesmit eiro).

Izsoles nodrošinājums par 1. zemes nogabalu EUR  50,- (piecdesmit eiro)  un 2. zemes nogabalu EUR 37,- (trīsdesmit septiņi eiro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi ”Nodrošinājums izsolei par tiesībām apsaimniekot niedrāju”.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis- par 1. zemes nogabalu – EUR 50,- (piecdesmit eiro); par 2. zemes nogabalu – EUR 37,- (trīsdesmit septiņi eiro).

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Nīcas novada domē jāslēdz līgums par nogabalā esošā niedrāja apsaimniekošanas tiesībām.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


AUKSTUMA KAMERA AR ELEKTROMOTORU

Nīcas novada dome 2018.gada 6.septembrī plkst. 13:00 pārdos izsolē par nosacīto cenu Nīcas vidusskolas aukstuma kameru ar elektromotoru.

Pašvaldības kontaktpersona par izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati ir Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja Liene Bārenīte, tālr. 29183296, e-pasts: liene.barenite@inbox.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrāciju veic līdz 2018.gada  5.septembrim plkst. 16:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā, 16.kabinetā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00.

Izsole notiks Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā, 14 kabinetā.

Izsolāmās mantas sākuma cena 820,00 EUR (astoņi simti divdesmit euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Izsoles solis 82,00 EUR (astoņdesmit divi eiro).

Reģistrējoties dalībnieki  Nīcas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031531) bankas norēķinu kontā Nr. LV69HABA0551018868961, AS „SWEDBANKA”, kods: HABALV22. Samaksā nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmās mantas sākuma cenas 820,00 EUR,  t.i., 82,00 EUR (astoņdesmit divi eiro).

Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis mantu, 14 dienu laikā no izsoles dienas samaksā piedāvāto augstāko summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


TRANSPORTLĪDZEKLIS NISSAN X TRAIL

pašvaldības kustamās mantas pārdošana izsolē par brīvu cenu

Nīcas novada dome 2018. gada  6. septembrī plkst. 14.00 rīko pašvaldībai piederošas kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL ar valsts reģistrācijas Nr. HS 2655 pārdošanu izsolē par brīvo cenu.

Pašvaldības kontaktpersona par izsolāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati ir Komunālās nodaļas vadītājs Aigars Veiss, tālr. +371 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrāciju veic līdz 2018.gada  5.septembrim plkst. 16:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā, 16.kabinetā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00.

Izsole notiks Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā, 14 kabinetā, 2018.gada 6.septembrī plkst. 14.00.

Izsolāmās mantas sākuma cena 400,00 EUR (četri simti euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Izsoles solis 20,00 EUR (divdesmit eiro).

Reģistrējoties dalībnieki  Nīcas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031531) bankas norēķinu kontā Nr. LV69HABA0551018868961, AS „SWEDBANKA”, kods: HABALV22. Samaksā nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmās mantas sākuma cenas 400,00 EUR,  t.i., 40,00 EUR (četrdesmit eiro).

Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis mantu, 14 dienu laikā no izsoles dienas samaksā piedāvāto augstāko summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2018. gada 30. jūlijā plkst. 13.00  rīko lauksaimniecības zemes gabala “Lauks poldera” izsoli.

Izsoles noteikumi


TRANSPORTLĪDZEKLIS NISSAN X TRAIL

Nīcas novada dome 2018. gada  2. jūlijā  plkst. 14.00 rīko pašvaldībai piederošas kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL izsoli.

Izsoles dalībnieki  pirms  izsoles  var apskatīt  izsolāmo  objektu, sazinoties  ar Komunālās  pārvaldes  vadītāju Aigaru VEISU, tālrunis  25622860.     

Izsoles sākumcena ir  EUR 400 bez PVN.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2018. gada 2. jūlijā plkst. 13.00  rīko lauksaimniecības zemes gabala “Kalnišķu pļava” un “Jaunie Paužēni” izsoli.

Izsoles noteikumi


TRANSPORTLĪDZEKLIS NISSAN X TRAIL

Nīcas novada dome 2018. gada  4. jūnijā  plkst. 14.00 rīko pašvaldībai piederošas kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL izsoli.

Dokumentu  pieņemšana, pretendentu reģistrēšana  izsolei  – līdz  2018. gada 4. jūnijam plkst.14.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pag., Nīcas novadā, LV-3473, darbdienās  no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00,  iepriekš  piesakoties  pa  tālruni 63469049.

Izsoles dalībnieki  pirms  izsoles  var apskatīt  izsolāmo  objektu, sazinoties  ar Komunālās  pārvaldes  vadītāju Aigaru VEISU, tālrunis  25622860.     

Izsoles sākumcena, ir  EUR 700 bez PVN.

Izsoles nodrošinājums  ir  10 %  no  nosacītās  cenas, nodrošinājums   nomaksājams Nīcas novada  domes  norēķinu  kontā  pirms  izsoles  sākuma  ar  norādi  ’’Mašīnas  NISSAN X TRAIL   izsoles nodrošinājums”’

Izsoles  veids  – mutiska,  ar  augšupejošu  soli –  50.- EUR.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2017. gada 3. oktobrī plkst.13.00 rīko lauksaimniecības zemes gabala “Irbenāji” izsoli.

Izsoles noteikumi


LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2017. gada 1. jūnijā plkst.13.00 rīko lauksaimniecības zemes gabala “Rudes dārzi” izsoli.

Izsoles noteikumi


TRĪSISTABU DZĪVOKLIS (atkārtota izsole)

 1. Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.3, kas atrodas adresē „Tosele” – 3, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, (kadastra Nr. 64789000349) un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma: 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 001),  251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 002), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 001), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 002), 251/1000 domājamo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0101), 251/1000 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0102) otro izsoli.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājas lapā www.nica.lv.
 3. Nekustamā īpašuma apskate – pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860.
 4. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2017.gada 19.aprīļa plkst. 13:00.
 5. Izsole notiek 2017.gada 19.aprīlī plkst. 14.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
 6. Otrās izsoles sākuma cena ir 4072,00 EUR.
 7. Izsoles nodrošinājums – 407,20 EUR iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi ”Nekustamā īpašuma ”Tosele”-3 otrās izsoles nodrošinājums”.
 8. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 9. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, nomaksas maksimālais termiņš divi gadi. Avansa maksājums 10% apmērā no izsolē nosolītās pirkuma summas jāiemaksā divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Līgums jāparaksta 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domē.

Izsoles noteikumi


LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Nīcas novada dome 2017.gada 30.janvārī rīko 4 lauksaimniecības zemes gabalu izsoli:
-Lejas Zirnīši
-Pļavas Zirnīši
-Puķuzirnīši
-Zaļie Zirnīši
Izsoles noteikumi


TRĪSISTABU DZĪVOKLIS

 1. Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Nr.3, kas atrodas adresē „Tosele” – 3, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, (kadastra Nr. 64789000349) un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma: 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 001),  251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 002), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 001), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 002), 251/1000 domājamo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0101), 251/1000 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0102) izsoli.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājas lapā www.nica.lv.
 3. Nekustamā īpašuma apskate – pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860.
 4. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2017.gada 23.janvāra plkst. 13:00.
 5. Izsole notiek 2017.gada 23.janvārī plkst. 14.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
 6. Izsoles sākuma cena ir 5090,00 EUR.
 7. Izsoles nodrošinājums – 509,00 EUR iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi ”Nekustamā īpašuma ”Tosele”-3 izsoles nodrošinājums”.
 8. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 9. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, nomaksas termiņš divi gadi. Avansa maksājums 10% apmērā no izsolē nosolītās pirkuma summas jāiemaksā divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Līgums jāparaksta 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domē.

Izsoles noteikumi


MEŽA CIRSMAS

Nīcas novada dome rīko:

5 (piecu) meža cirsmu izstrādes tiesību otro izsoli:

 • Baltalkšņu mežs, kadastra apzīmējums 6478 011 0100 (6,86 ha),
 • Melnalksnis, kadastra apzīmējums 6478 021 0206 (8,2 ha),

7 (septiņu) meža cirsmu izstrādes tiesību trešo izsoli:

 • Kalnišķu mežs, kadastra apzīmējums 6478 021 0176 (7,2 ha),
 • Alkšņu mežs, kadastra apzīmējums 6478 021 0077 (3,8 ha), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 9. decembrim plkst. 09.00 Nīcas novada domē 16.kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles objektu 2016. gada 2.decembrī,

plkst. 09:00 – ar īpašumu Melnalksnis,

plkst. 10:30 – ar īpašumu Kalnišķu mežs, Alkšņu mežs,

plkst. 11:00 – ar īpašumu Baltalkšņu mežs, iepriekš piesakoties Nīcas novada domes izpilddirektoram pa tālruni 29159688.

Izsole notiks 2016.gada 9. decembrī Nīcas novada domē 14.kabinetā:

plkst. 10.00 – cirsmām īpašumā Baltalkšņu mežs,

plkst. 10.30 – cirsmai īpašumā Melnalksnis;

plkst. 11.00 – cirsmām īpašumos Kalnišķu mežs, Alkšņu mežs.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā vai elektroniski Nīcas novada domes mājaslapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 63489482, pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta katrai cirsmai atsevišķi. Izsolāmā objekta sākuma cena un izsoles solis ir noteikti izsoles noteikumos. Izsoles nodrošinājums – 10 % no katras cirsmas izsoles sākumcenas (no EUR 94,- līdz EUR 1713, 50). Izsoles nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma.

Nosolītā summa par izsoles objektu ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Uz darījumu attiecas likuma par PVN nosacījumi.

Izsoles noteikumi – Baltalkšņu mežs un Melnalksnis

Pieteikums Baltalkšņu mežs un Melnalksnis

Cirsmu novērtējums Baltalkšņu mežs

Cirsmu novērtējums-Melnalksnis

Izsoles noteikumi-Kalnišķu mežs un Alkšņu mežs

Pieteikums Kalnišķu mežs un Alkšņu mežs

Cirsmu novērtējums Kalnišķu mežs un Alkšņu mežs


TRAKTORA t-150K CETURTĀ IZSOLE

Nīcas novada dome 27.jūlijā plkst. 14.00 rīko traktora T-150K ceturto izsoliIzsoles sākuma cena ir EUR 1000.00 (bez PVN). Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsolāmo objektu un saņemt informāciju, sazinoties ar Aigaru Veisu, tālr. 25622860. Izsoles noteikumi  Pieteikuma veidlapa  Pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv. Lasīt vairāk


TRAKTORA t-150K OTRA IZSOLE

Nīcas novada dome 26.maijā plkst. 14.00 rīko traktora T-150K otro izsoliIzsoles sākuma cena ir EUR 1680.00 (bez PVN). Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 50.00.  Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsolāmo objektu un saņemt informāciju, sazinoties ar Aigaru Veisu, tālr. 25622860. Izsoles noteikumi Pieteikuma veidlapa Pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv. Lasīt vairāk


TRAKTORS t-150K

Nīcas novada dome rīko kustamas mantas – traktora T-150K izsoli.

 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē vai mājas lapā www.nica.lv. Pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.
 • Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, 16.kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2016.gada 28.aprīļa plkst. 13.00 darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
 • Visiem izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsolāmo objektu un saņemt nepieciešamo informāciju, sazinoties ar domes pārstāvi Aigaru Veisu, telefons 25622860.
 • Izsole notiek 2016.gada 28. aprīlī plkst. 14.00 Nīcas novada domē, 14.kabinetā.
 • Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 2100,00 (bez PVN). Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 100,00.
 • Izsoles nodrošinājums – EUR 210,00 iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi ”Traktora izsoles nodrošinājums”.
 • Samaksa par pirkumu veicama 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles.

Izsoles noteikumi

Pieteikums veidlapa


PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI pretendentiem, kas ir iesnieguši iesniegumu par vēlmi nomāt zemesgabalu līdz 2015.gada 30.decembrim un saņēmušas uzaicinājumu dalībai izsolē Izsoles noteikumi


7 MEŽA CIRSMAS

 Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome rīko 7 (septiņu)  meža cirsmu izstrādes tiesību izsoles:

 • Baltalkšņu mežs, kadastra apzīmējums 6478 011 0100, 6,86 ha, (kailcirte);
 • Melnalksnis, kadastra apzīmējums 6478 021 0206, 3,68 ha, (kailcirte);
 • Bārtas mežs, kadastra apzīmējums 6478 011 0096, 7,77 ha (kopšanas cirte);

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā vai elektroniski Nīcas novada domes mājaslapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 6 34 89 482, pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.

Visiem izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar objektiem 2016. gada 30.martā:

plkst. 09.00- īpašumā  “Melnalksnis”;

plkst.11:00- īpašumā  “Baltalkšņu mežs”;

plkst:14:00- īpašumā “Bārtas mežs”,  vismaz  2 (divas) dienas iepriekš piesakoties Nīcas novada domes izpilddirektoram pa tālruni 29159688.

Izsole notiks 2016.gada 4. aprīlī:

plkst. 14.00 –  īpašuma “Baltalkšņu mežs” cirsmām;

plkst. 14.30 –  īpašuma “Melnalksnis” cirsmām;

plkst. 15:00–  īpašuma  “Bārtas mežs” cirsmām;

Nīcas novada domē 14.kabinetā Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 4. aprīlim  plkst. 12.00 Nīcas novada domē 16.kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli, izsolāmā objekta sākuma cena un izsoles solis ir noteikti izsoles noteikumos. Izsoles nodrošinājums – 10 % no katras cirsmas izsoles sākumcenas (no EUR 292,50,- līdz EUR 1713,50-). Izsoles nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma.

Nosolītā summa par izsoles objektu ir jāmaksā 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Uz darījumu attiecas likuma par PVN nosacījumi.

Izsoles noteikumi

Izsoles pieteikums

Cirsmu novērtējumi: “Melnalksnis”, “Baltalkšņu mežs”, “Bārtas mežs”


10 MEŽA CIRSMAS

Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome rīko 10 (desmit) meža cirsmu izstrādes tiesību otro izsoli:

 • Kalnišķu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0176 (7,2 ha),
 • Alkšņu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0077 (8,2 ha), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā vai elektroniski Nīcas novada domes mājaslapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 63489482, pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.

Visiem izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar objektu 2016. gada 27.janvārī plkst. 10.00, iepriekš piesakoties Nīcas novada domes izpilddirektoram pa tālruni 29159688.

Izsole notiks 2016.gada 1. februārī plkst. 14.00 Nīcas novada domē 14.kabinetā Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 1. februārim plkst. 12.00 Nīcas novada domē 16.kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta 10 (desmit) kārtās, katrai cirsmai atsevišķi. Izsolāmā objekta sākuma cena un izsoles solis ir noteikti izsoles noteikumos. Izsoles nodrošinājums – 10 % no katras cirsmas izsoles sākumcenas (no EUR 93,- līdz EUR 895-). Izsoles nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma.

Nosolītā summa par izsoles objektu ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Uz darījumu attiecas likuma par PVN nosacījumi.

Izsoles noteikumi

Cirsmu novērtējumi

Pieteikuma veidlapa


DIVI DZĪVOKĻI MĀJĀ “LŪSĒNI”

Paziņojums par dzīvokļu izsoli

 1. Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu otro izsoli:
 • vienistabas dzīvoklis Nr. 2 (kadastra Nr. 6478 900 0338), kas atrodas Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā, ”Lūsēnos” – 2, ar kopējo platību 25,1 m2 un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 154/1000 domājamās daļas no būvēm   un zemes (kopējā zemes platība 0,9 ha);
 • vienistabas dzīvoklis Nr. 5 (kadastra Nr. 6478 900 0339), kas atrodas Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā, ”Lūsēnos” – 5, ar kopējo platību 27,5 m2 un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 170/1000 domājamās daļas no būvēm un zemes (kopējā zemes platība 0,9 ha).
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājas lapā.
 1. Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860.
 2. Dokumentu pieņemšana un pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2016.gada 21.janvāra, plkst. 13:00.
 3. Izsole notiek 2016.gada 21.janvārī Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā:
 • īpašumam „Lūsēni”- 2 14.00;
 • īpašumam „Lūsēni”- 5 plkst. 14.30.
 1. Izsoles sākuma cena katram no īpašumiem ir EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro).
 2. Izsoles nodrošinājums EUR 48,00 (četrdesmit astoņi euro) par vienu īpašumu iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi „Nekustamā īpašuma ”Lūsēni”- … (dzīvokļa numurs) izsoles nodrošinājums”.
 3. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 40,00 (četrdesmit euro).
 4. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Līgums jāparaksta vienas nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI pretendentiem, kas ir iesnieguši iesniegumu par vēlmi nomāt zemesgabalu līdz 2015.gada 30.oktobrim un saņēmušas uzaicinājumu dalībai izsolē

Izsoles noteikumi


METĀLLŪŽŅI

Paziņojums par izsoli

 1. Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma- 34 t metāllūžņu- izsoli.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājas lapā.
 3. Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860.
 4. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2015.gada 5. novembrim, plkst. 13:00.
 5. Izsole notiek 2015.gada 5. novembrī plkst. 14:00  Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
 6. Izsoles sākuma cena EUR 60,00 (sešdesmit EUR 00 centi) par tonnu.
 7. Izsoles nodrošinājums EUR 204,00  (divi simti EUR 0o0 centi) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi „Metāllūžņu izsoles nodrošinājums”.
 8. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 5,00 (pieci EUR 00 centi).
 9. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Līgums jāparaksta vienas nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

DIVI DZĪVOKĻI MĀJĀ “LŪSĒNI”

Paziņojums par izsoli

 1. Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsoles:
 • dzīvoklis „Lūsēni”- 2 un ar to saistītā kopīpašuma 154/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 6478 900 0338, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā,
 • dzīvoklis „Lūsēni”- 5 un ar to saistītā kopīpašuma 170/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 6478 900 0339, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājas lapā.
 2. Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860.
 3. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā līdz 2015.gada 26.novembrim, plkst. 13:00.
 4. Izsole notiek 2015.gada 26.novembrī Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā:
 • dzīvoklim „Lūsēni”- 2  – plkst.14.00;
 • dzīvoklim „Lūsēni”- 5  – plkst. 14.30.
 1. Izsoles sākuma cena katram dzīvoklim ir EUR 600,00 (seši simti euro).
 2. Izsoles nodrošinājums EUR 60,00 (sešdesmit euro) par vienu dzīvokli iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi „Nekustamā īpašuma ”Lūsēni”- … (dzīvokļa numurs) izsoles nodrošinājums”.
 3. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 50,00 (piecdesmit euro).
 4. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Līgums jāparaksta vienas nedēļas laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

MAZLIETOTS DĪZEĻA ĢENERATORS

Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome 2015.gada 20.augustā plkst.14:00 Nīcas novada domes telpās, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā rīko kustamā īpašuma – mazlietota dīzeļa ģeneratora atsavināšanas izsoli.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


METĀLLŪŽŅI

Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome rīko publiskas personas kustamas mantas – metāllūžņu izsoli:

 • melno metālu negabarīta lūžņi (5A) – 10 tonnas;
 • melno metālu skārda lūžņi (12A, metāla biezums līdz 4 mm) – 3 tonnas;
 • čuguna negabarīta lūžņi (20A) – 20 tonnas;
 • auto akumulatori – 0,2 tonnas;
 • elektrodzinēji – 1 tonna;
 • automašīna VAZ 2121 (Ņiva) – 1,5 tonnas

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā vai elektroniski Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 63469049, pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.

Visiem izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsolāmo objektu un saņemt nepieciešamo informāciju sazinoties ar Nīcas novada domes pārstāvi pa tālruni 25622860.

Izsole notiek 2015.gada  23. jūlijā plkst. 14.00 Nīcas novada domē. Pieteikšanās Nīcas novada domē, 16. kabinetā katru darba dienu no 9.00-16.00 ar pusdienas pārtraukumu plkst. 12.00-12.30  līdz 2015.gada 23. jūlija plkst. 13.00.

Izsolāmās mantas nosacītā cena un izsoles nodrošinājums norādīts tabulā. Nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi ”Metāllūžņu izsoles nodrošinājums”.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Pieteikums


10 MEŽA CIRSMAS

Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome rīko 10 (desmit) meža cirsmu izstrādes tiesību otro izsoli:

 • Kalnišķu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0176 (20 ha),
 • Alkšņu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0077 (8,4 ha), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā vai elektroniski Nīcas novada domes mājaslapā www.nica.lv. Nīcas novada domes tālrunis 63489482, pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv.

Visiem izsoles pretendentiem ir tiesības iepazīties ar objektu 2015. gada 3. jūnijā plkst. 10.00, iepriekš piesakoties Nīcas novada domes izpilddirektoram pa tālruni 29159688.

Izsole notiks 2015.gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Nīcas novada domē 14.kabinetā Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 18. jūnijam plkst. 12.00 Nīcas novada domē 16.kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta 10 (desmit) kārtās, katrai cirsmai atsevišķi. Izsolāmā objekta sākuma cena un izsoles solis ir noteikti izsoles noteikumos. Izsoles nodrošinājums – 10 % no katras cirsmas izsoles sākumcenas (no EUR 93,- līdz EUR 895-). Izsoles nodrošinājums iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma.

Nosolītā summa par izsoles objektu ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Uz darījumu attiecas likuma par PVN nosacījumi.

Izsoles noteikumi

Pieteikums


15 MEŽA CIRSMAS

Paziņojums par izsoli

Nīcas novada dome 2015. gada 14. maijā rīko 15 cirsmu izstrādes tiesību izsoli:

 • Kalnišķu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0176 (20 ha),
 • Alkšņu mežam, kadastra apzīmējums 6478 021 0077 (12,10 ha), kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Lasīt vairāk Izsoles noteikumi

Veidlapa cirsmas izsolei