Lasīt vairāk

13.02.2018.

Novada domes lēmumi

Novada domes sēde 12. februārī notika Nīcas vidusskolā, kur to vēroja vidusskolēni. Piedalījās visi deputāti. Sēdē tika skatīti 24 jautājumi.

Sadala amata pienākumus esošajiem darbiniekiem

Sakarā ar Rudes pamatskolas saimniecības daļas vadītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu, dome pieņēma lēmumu pārdalīt amata pienākumu 1/2 likmi līdzšinējās 1 likmes vietā esošajiem darbiniekiem – apkures, ūdens un kanalizācijas speciālistam A.Čirkšim, komunālo pakalpojumu daļas vadītājam N.Brīvulim,  strādniekam Ē.Grockim. Papildus pienākumus komunālās pārvaldes darbinieki veiks līdz šā gada 30. jūnijam, pēc tam izvērtēs šī risinājuma lietderību.

Labiekārtos pludmali

Latvijas pašvaldību savienība kopā ar piekrastes pašvaldībām īstenos projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Dome atbalstīja projekta pieteikuma iesniegšanu Nīcas novada pašvaldībai kā sadarbības partnerim. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt vairākus labiekārtojuma elementus Nīcas novada pludmales zonā, tajā skaitā informatīvas norādes apmeklētākajās pludmales vietās. Tam atvēlētais  finansējums ir līdz EUR 7796. Projekta īstenošana paredzēta no šā gada  maija līdz oktobrim.

Plāno jauna pianīna iegādi Mūzikas skolas vajadzībām

Lai sekmētu bērnu un jauniešu vērtību, zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību profesionālās ievirzes izglītībā, deputāti atbalstīja projekta pieteikuma iesniegšanu jauna pianīna iegādei Nīcas Mūzikas skolai, nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Piešķir zvejas tiesības un aicina uz izlozi

Nīcas novada dome saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīviem aktiem organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu. Zvejas tiesības var iznomāt juridiskām personām uz 3-15 gadiem un saskaņā ar vienošanos, pašpatēriņa zvejniekiem uz vienu gadu.  Pašpatēriņa zvejnieki zvejas rīkiem Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā ir pieteikušies lielākā skaitā nekā iespējams piešķirt, tādēļ domes darbinieki rūpīgi seko līdzi zvejas līgumu noteikumu pildīšanai. Domes akceptēja zvejai Baltijas jūras piekrastē zivju āķu komplektu piešķiršanu 14 zvejniekiem; zivju tīklu – 28 zvejniekiem, reņģu tīklu – 46 zvejniekiem. Nepietiekamo limitu dēļ noraidīja zivju āķu piešķiršanu 34 zvejniekiem, zivju tīklu piešķiršanu 38 zvejniekiem, reņģu tīklu piešķiršanu 15 zvejniekiem. Zvejai Liepājas ezerā akceptēja zivju murdu piešķiršanu 47 zvejniekiem, bet nepietiekamo limitu dēļ noraidīja 17 zvejniekiem. Noraidīja arī 1 privātās personas iesniegumu par zvejas rīku piešķiršanu zvejai Baltijas jūras piekrastē, kas tika iesniegts pēc termiņa beigām. Saskaņā ar zvejas rīku izlozes nolikumu, 16. februārī zvejnieki, kuru iesniegumi tika noraidīti, tiek aicināti uz 1 zivju āķu komplekta, 1 zivju tīkla un 4 reņģu tīklu izlozi zvejošanai Baltijas jūrā, kā arī uz 6 zivju murdu izlozi zvejošanai Liepājas ezerā.  

Nesīs Nīcas novada vārdu Luksemburgā

2017.gada vasarā Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Nīcas novadā uzņēma Luksemburgas latviešu folkloras kopu “Dzērves”, par ko bija lieliskas atsauksmes. Luksemburgas latviešu kopa ir uzaicinājusi otaņķniekus kā īpašos viesus 3.-5. martā ar programmu piedalīties “Dzērvju” vienpadsmit darbības gadu jubilejas koncertā, lai spēcinātu sadarbību un sekmētu apmaiņu ar tradicionālās latviskās kultūras vērtībām. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Solveigas Pētersones vadībā mūsu kultūrvēsturisko mantojumu plaši popularizē ne vien Latvijā, bet arī aiz tās robežām, šī ir vēl viena iespēja. Aicinātāji nodrošinās dalībnieku nakšņošanu un ēdināšanu, dome nolēma atbalstīt lidmašīnas biļešu iegādi 13 dalībniekiem. Biļešu kopējā summa EUR 1274,89.

Remontēs Nīcas vidusskolas virtuvi

Pārtikas veterinārais dienests vairāku gadu garumā pārbaudes aktos ir norādījis uz Nīcas vidusskolas virtuvē nepieciešamajiem uzlabojumiem. Ir izstrādāts ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas tehniskais projekts. Deputāti sēdē atbalstīja remonta veikšanu un aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē uz 30 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Lai ar septembri varētu gatavot maltītes izremontētajās telpās, nekavējoties tiks izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, jo darbi varētu ilgt 4 mēnešus.

Apstiprina Otaņķu senlietu krātuves vadītāja amata vietu

Deputāti atbalstīja nepilna laika Otaņķu senlietu krātuves vadītāja amata vietas izveidi ar 1.martu. Nīcas novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskām  vērtībām un ir svarīgi šīs vērtības nepazaudēt. Par Otaņķu pagasta vēstures saglabāšanu agrāk ar lielu entuziasmu rūpējās Rudes pamatskolas skolotāja Alīda Vārna. Šo darbu brīvprātīgi turpina viņas mazmeita Lelde Jagmina, kas sagatavojusi Otaņķu senlietu krātuves attīstības programmu 2018.-2020.gadam”, radījusi interesi par novada kultūrvēsturisko mantojumu jauniešu vidū.

Atļauj privātīpašumā nocirst  kokus

Tika dota atļauja privātīpašumā nocirst  kokus, atbrīvojot lauksaimniecības zemi no apauguma, izmantojot nocirstos kokus mājsaimniecības vajadzībām. Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  5.pantu, bez pašvaldības atļaujas  atļauts cirst augļu kokus, kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, kokus, kuri apdraud cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu. Savukārt, šo noteikumu 20.punkts, norāda, ka koku ciršana ir aizliegta laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.

Apstiprina audzēkņu izglītošanas izmaksas

Pašvaldības grāmatvedība veikusi aprēķinus par audzēkņu izglītošanas izmaksām Nīcas novada izglītības iestādēs. Apkopojot visas izmaksas: darbinieku atalgojumu, komunālos pakalpojumus, ēku uzturēšanas izdevumus, inventāru, mācību materiālus u.c., Rudes pamatskolā viena audzēkņa izmaksas mēnesī ir 195,99 eiro, bērnudārzā „Spārīte” – 183,43 eiro, Nīcas vidusskolā – 108,76 eiro. Deputāti domes sēdē apstiprināja minētās izmaksas, kas kalpo par pamatu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ja mūsu novada iestādes apmeklē citā pašvaldībā deklarēti bērni.

Deputāti arī nolēma:

-apstiprināt Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa nolikumu.

-sakarā ar to, ka ievērojami palielinājies finanšu ekonomistes darbu apjoms, ar 1.februāri palielināt finanšu ekanomista noslodzi no 0,7 likmēm uz 1 likmi ar pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā. 

-noslēgt līgumu ar biedrību “Mednieku klubs “Mežinieki”” par medību  tiesību lietošanu 20 pašvaldībai piederošos īpašumos 5 gadus;

– nodot Rudes pagasta daudzdzīvokļu mājas “Teikas” pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Rudes Teikas”;

-atcelt detālplanojumu un tā grozījumus nekustamajam īpašumam;

-atļaut sadalīt 3 īpašumus, izstrādājot zemes ierīcības projektu;

-apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam;

-atļaut sadalīt nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumus atdalītajām zemes vienībām;

-noteikt Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāju palīga mēnešalgu;

-apstiprināt pašvaldības iznomājamo zemes gabalu sarakstu;

-slēgt pašvaldības lauku apvidus zemes nomas līgumu;

-mainīt zemes lietošanas mērķi 2 nekustamajiem īpašumiem;

-akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 5 īpašumiem;

-veikt pārrēķinu par 3 audzēkņu mācību maksu futbola grupā.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime