Lasīt vairāk

12.03.2018.

Domes sēdes lēmumi 

Plāno Bārtas upes gultnes tīrīšanu

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, plāno ar grunts sūcēju pārtīrīt Bārtas upes ieteku Liepājas ezerā 2 km garumā līdz vietai, ko tautā sauc par Šeķi. Tas nepieciešams tādēļ, ka ledus sanesu rezultātā Bārtas ieteka kļuvusi seklāka, un pavasaros ir apgrūtināta ledus iziešana. Notiek būvprojekta izstrāde. Deputāti apstiprināja, ka izstrādāto grunti un sanešus, kas tiks iegūti projektu realizācijas laikā, drīkst novietot pašvaldības īpašumā “Pieupes”, ievērojot noteiktās prasības.  Plānotā darbība notiek dabas lieguma “Liepājas ezeri  teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācija neiebilst.

Iesniegs projektu par Otaņķes upes ietekas attīrīšanu un Bernātu stāvlaukuma labiekārtošanu

Konkursa ietvaros plānots realizēt Otaņķes upes ietekas Liepājas ezerā attīrīšanu, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpņu apsaimniekošanu, mazinātu ūdensplūdu risku un gādātu par Liepājas ezera kā ūdens tūrismam pievilcīgas vietas attīstību. Plānots attīrīt Otaņķes upes caurtecību ietecē Liepājas ezerā, kas ir turpinājums Valsts nozīmes ūdensnotekai, nodrošinot pilnīgu upes plūsmas sistēmas darbību, kas veicina ezera neaizaugšanu, ūdens tīrību un zivju resursu dabisku atjaunošanos. Plānota arī laivu piestātnes izveide, tā nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru – nobrauktuvi un stāvlaukumu. Sākotnēji bija plānots projektu iesniegt LVAF projektu konkursa aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”, taču, izvērtējot lietderību un konsultējoties ar LVAF juristiem, nolemts to iesniegt aktivitātē “Dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

LVAF projektu konkursā plānots iesniegt arī projektu “Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”, kas paredz Bernātu dabas parka “tālā” stāvlaukuma un atpūtas vietas atjaunošanu un jaunas labiekārtojuma infrastruktūras izveidi, nodrošinot mūsdienīgu pieeju pie jūras.

Dome nolēma katru no projektiem līdzfinansēt vismaz 10% apmērā no domes budžeta.

Gatavo saistošos noteikumus “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

Līdz šim jautājumi par teritorijas un būvju uzturēšanu iekļauti saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”. Pēc VARAM ieteikuma ir sagatavots atsevišķu saistošo noteikumu projekts “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”,  kurā sīkāk skaidroti jēdzieni, atrunāta noteikumu ievērošanas kārtība un paredzētais administratīvais sods par to neievērošanu. Domes sēdē saistošos noteikumus neapstiprināja, bet nolēma atkārtoti pārskatīt, precizējot formulējumus, lai novērstu iespējamos pārpratumus noteikumu piemērošanā. Līdztekus tam iedzīvotāji tiek aicināti līdz 31. martam iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un izteikt savu viedokli, zvanot 63469049 vai rakstot uz e-pastu: dome@nica.lv

Izveido darba grupu atalgojuma sistēmas maiņai

Sēdē tika izveidota un apstiprināta darba grupa Nīcas novada domes administrācijas un iestāžu esošās atalgojuma sistēmas izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai sistēmas maiņai. Darba grupā nolēma iekļaut izpilddirektoru A.Šakalu, personāldaļas vadītāju Z.Auzu, juridiskās nodaļas vadītāju I.Horsti, deputātus L.Pakuli-Krūči, R.Latvenu, A.Petermani, I.Skrodi; darba grupas būs priekšsēdētājs  – A.Šakals, sēžu protokoliste K.Kopštāle. Atalgojums par komisijas darbu tika noteikts 5 eiro stundā. Pēc vajadzības varēs pieaicināt pašvaldības grāmatvežus un ekonomisti. Noteica, ka priekšlikumi sistēmas maiņai ir jāsagatavo 3 mēnešu laikā.

Apstiprina pagaidu dzīvojamās platības

Dome atbalstīja pagaidu dzīvokļu/ dzīvojamo telpu izīrēšanu gāzes eksplozijā cietušās ēkas Skolas ielā 1 citur dzīvojošajām ģimenēm līdz avārijas seku likvidēšanai un bojāto dzīvokļu atjaunošanai. Tika atcelta komunālo izmaksu aprēķināšana par Skolas ielas 1 eksplozijā bojātajiem dzīvokļiem no 18. februāra līdz avārijas seku likvidēšanai.

Deputāti arī nolēma:

-pamatojoties uz biedrības “Cerību krāsa” valdes priekšsēdētājas Ausmas Dzintares iesniegumu, piešķirt 200 eiro pasākuma “Satiec savu meistaru 2018” organizēšanai Liepājas muzeja teritorijā, noslēdzot līgumu;

-pusēm savstarpēji vienojoties, mainīt dzīvokli un slēgt īres līgumu, vienlaicīgi slēdzot vienošanos par parāda samaksu;

-apstiprināt Attīstības nodaļas nolikuma izmaiņas, precizējot atbalstu uzņēmējdarbībai;

-apstiprināt Nīcas novada sacensību velokrosā “Ciskudrillis 2018” nolikumu;

-anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu;

-pagarināt 8 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu mazdārziņu vai lauksaimniecības vajadzībām;

-grozīt noslēgtā zemes nomas līgumā norādīto zemes platību (atsakās no 1 mazdārziņa);

-apstiprināt iznomājamu pašvaldības zemes gabalu mazdārziņa vajadzībām;

-slēgt pašvaldības lauku apvidus zemes nomas līgumu;

-atļaut privātīpašumā nocirst 4 kokus, atbrīvojot lauksaimniecības zemi no apauguma;

-apstiprināt 2 zemes ierīcības projektus robežu pārkārtošanai; 2 – zemes vienību sadalīšanai;

-sadalīt pašvaldībai piederošu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu un pašvaldības īpašuma tiesības uz jaunveidotajiem zemes gabaliem reģistrējot zemesgrāmatā;

-atcelt domes lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam;

-atļaut sadalīt īpašumu un piešķirt nosaukumu;

-akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 4 īpašumiem;

– sakarā ar tiesu izpildītāja vēstuli piedzīt nekustamā īpašuma parādu no 3 personām;

-veikt pārrēķinu par 2 audzēkņu mācību maksu futbola grupā.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime