Lasīt vairāk

16.04.2018.

Novada domes lēmumi

16. aprīlī notika Nīcas novada domes ārkārtas sēde. Tajā tika skatīti 23 jautājumi.

Akcijas “Mani 100 … Latvijai” ietvaros rosinās iesaistīties sportiskās aktivitātēs

Sēdē tika apstiprināts akcijas “Mani 100 … Latvijai” nolikums, kas paredz Latvijas 100. dzimšanas dienas gadā vienu mēnesi – no 1. līdz 26. maijam – Nīcas novada iedzīvotājus/skartos aicināt savas veselības veicināšanai realizēt kādu sportisku mērķi. Katrs dalībnieks tiks aicināts veltīt Latvijai savus 100 kilometrus skrienot, ejot, braucot ar riteni, stumjot bērna ratiņus, nūjojot u.c. vai arī – metrus, apļus, pietupienus, paceltus kilogramus, pievilkšanas vai jebkuru citu darbību. Plānotajā akcijā svarīgākās ir nevis sacensties, bet gan piekopt veselīgu dzīvesveidu, veidot sportiskus paradumus un kopības sajūtu. Akcijas noslēguma pasākums notiks 26. maijā Nīcas vidusskolas sporta laukumā. Akcijas dalībnieku godināšanai paredzēti 450 eiro.

Aicina cept kūkas un piedalīties konkursā

Lai saglabātu un veicinātu Nīcas novada kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, dažādotu kultūras dzīvi un aktivizētu sabiedrību, dome apstiprināja konkursa “Nīcas saimniece 2018 – saldākai dzīvei” nolikumu. Nīcas novada kūku cepēji tiek aicināti piedalīties konkursā ar pašgatavotām kūkām. Apmeklētāji tās vērtēs 4. maijā plkst.11.00  pasākuma “Baltā galdauta svētki” ietvaros Nīcas kultūras namā. Gardāko kūku cepēji balvā saņems dāvanu karti  veikalā/noliktavā “Gemoss” – 1.vietai – 100 eiro apmērā, 2.vietai – 50 eiro, 3.vietai – 30 eiro.

Mūzikas skolas audzēkņi piedalīsies folkloras festivālā Čehijā

Nīcas novadā ir senas folkloras tradīcijas. Jau vairākus gadus tās apgūst un kopj Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi. Tradicionālās muzicēšanas kapela ar saviem priekšnesumiem kuplinājusi daudzus pasākumus, piedalījusies festivālos, konkursos un skatēs, sadarbojoties ar Nīcas vidusskolas tradicionālo deju kopu, un guvusi augstas vietas un klausītāju atzinību. Lai jauniešiem būtu iespēja iegūtās prasmes un zināšanas parādīt citiem, popularizēt Latvijas un Nīcas novada kultūras mantojumu, kā arī iegūt arī starptautisku pieredzi un jaunus sadarbības partnerus, deputāti atbalstīja 24 Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu un 6 pedagogu dalību 12. starptautiskajā folkloras festivālā Čehijā “Prāgas folkloras dienas”, kas norisināsies Prāgā no 19. līdz 22. jūlijam (brauciena laiks 18.07. – 23.07.). Pēc veiktās cenu izpētes izvēlēts tūrisma aģentūras “LSA Gliemežvāks” piedāvājums un lētākā  festivāla dalības maksas pakete. Kopējās brauciena izmaksas ir 9828 eiro. Deputāti noteica līdzdalības maksājumu katram braucējam 50 eiro apmērā. Līdz šim Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi piedalījušies folkloras festivālā Francijā 2006. un 2007. gadā.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu sadala komponentēs

Sakarā ar likumu ”Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, dome sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 11.13 EUR/m3 (tas stājies spēkā ar 01.01.2018.) sadalīja divās komponentēs: EUR 3,14 – sadzīves atkritumu apsaimniekošana; EUR 7,99  -atkritumu noglabāšanas un dabas resursu nodoklis. Šis lēmums neietekmē kopējo tarifu, tikai rada skaidrību – cik kas maksā.

Uzlabos Nīcas kultūras nama pasākumu skaņas kvalitāti

Nīcas kultūras nams celts pirms 44 gadiem – 1974.gadā. Sākot ar 2009.gadu kultūras namam veikti vairāki uzlabojumi: siltinātas ārsienas, sakārtots siltummezgls, ievilkta ventilācija, nomainīti logi, divās zālēs veikts kosmētiskais remonts. Sliktākais stāvoklis ir skatītāju zālē. Tai rekonstrukcijas ietvaros tika sakārtots siltummezgls un ievilkta ventilācija. 2011.gadā Skatītāju zālei tika izstrādāts tehniskais projekts. Tā kā kopējās izmaksas ir ļoti augstas, darbi saskaņā ar izstrādāto projektu tiek veikti pakāpeniski. 2016.gadā Skatītāju zālē tika veikta daļēja elektroinstalāciju sakārtošana (veikta jaudas palielināšana, pārvilkti elektrības  vadi, pievilkts skaņotāja/gaismotāja vietai ieejas signāla uztveršanas centrs), iegādāts elektrosadales dimmeru bloks. Skaņu aparatūra, skandas un 2 mikrofoni ir iegādāti 2007.gadā, 2008.gadā – skaņas pastiprinātājs, 2010.gadā –  skaņu pults. Tā kā minētā skaņu aparatūra tiek izmantota ne vien telpās, bet arī brīvdabas pasākumos, kā arī izglītības iestāžu pasākumos, aparatūra ir nolietojusies. Šobrīd pasākumu apskaņošanai tiek ņemts ārpakalpojums. Pēc 2017.gada tirgus cenām visas skaņu aparatūras izmaksas sastāda 41656 eiro. Šobrīd deputāti nolēma piešķirt  6000 eiro visvairāk nepieciešamajai skaņu aparatūras daļai – jaunu skandu iegādei.

Atļauj attīrīt autoceļam A11 līdzās esošo zemes joslu

Jau iepriekš sniegta informācija, ka šovasar plānots ceļa segas remonts valsts autoceļam A11 posmā no Liepājas līdz Nīcai. Iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas pie autoceļa, tika aicināti atbrīvot no patvaļīgi veidotiem apstādījumiem un žogiem  ceļa zemes nodalījuma joslu 13,5 m attālumā no ass līnijas (ceļa viduslīnijas). Vietās, kur zemju īpašnieki to nebūs izdarījuši, deputāti lēma atļaut koku ciršanu veikt VAS „Latvijas Valsts ceļi”, izņemot 6 konstatēto dižkoku ciršanu vai bojāšanu: trauslais vītols (zemes vienībā ar kadastra Nr.64780060165),  2 saldie ķirši (kadastra Nr.64780130075), parastā apse (Nr.64780090070), 2 parastie oši un melnalksnis (Nr.647801000157).

Pārbūvēs Jūrmalciema tīklu māju

Ir atbalstīta pašvaldības projekta “Tīklu mājas pārbūve īpašumā “Piestātne” Jūrmalciemā”. Projekts paredz atjaunot ēku, lai tajā arī turpmāk zvejniekiem būtu iespējams iebraukt laivas un šķirot zivis. Taču, lai zvejniecības procesu varētu vērot tūristi un pasākumu apmeklētāji, paredzēta gaisa tilta izbūve un skatu platforma jūras pusē. Konkursā iesniegto projektu skaits bija liels, tādēļ pašvaldības līdzfinansējums ir nepieciešams 25%, nevis iepriekš plānoto 10% apmērā – 51826 eiro. Saprotot, ka pašvaldības īpašuma sakārtošanai turpmāk ārējā finansējuma piesaistīšanas iespēju var nebūt,  deputāti lēma īstenot projektu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Īstenojot šo projektu, tiks ne vien atbalstīta uzņēmējdarbība, bet arī popularizēts Nīcas novads.

Jūlijā bērnudārzā veiks remontdarbus

Novada dome atbalstīja ierosinājumu no 2. jūlija līdz 3. augustam slēgt visas Nīcas bērnudārza „Spārīte” grupas, kā tas notiek katru vasaru. Šajā laikā notiks plānotie remontdarbi – jauna žoga uzstādīšana, kosmētiskie  remonti virtuvē un  kāpņu telpā, savukārt darbinieki dosies atvaļinājumos. Jautājums ir skatīts arī iestādes padomes sapulcē. Jūnijā un augustā vietas bērnudārzā tiks nodrošinātas visiem bērniem, kuriem tas būs nepieciešams.

Nīcas novada ģerbonis rotā Rīgas centra ēku

Dome nolēma atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai atjaunot Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4, kur redzami visu Latvijas novadu un pilsētu ģerboņi, tostarp Nīcas novada. Šī darba veikšanai no Nīcas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ieskaitīs 172 eiro Latvijas Pašvaldību savienības kontā.

Atbalsta tūrisma komisijas izveidi

Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, deputāti konceptuāli atbalstīja tūrisma komisijas izveidi. Komisijas nolikuma izstrādei tika apstiprināta darba grupa: tūrisma uzņēmēji – Smaida Rubeze, Turaids Šēfers, Liene Kreice, Ingus Krūmiņš, Māris Niedols, kā arī novada Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa, tūrisma un vides speciāliste Agne Ansule, deputāte un skaistā dārza īpašniece Inga Skrode. Jautājums atkārtoti tiks skatīts maija domes sēdē.

Par pārējiem jautājumiem varēs lasīt aprīļa “Nīcas Novada Vēstīs”.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime