Lasīt vairāk

14.05.2018., PAPILDINĀTS 15.05.2018.

Domes sēdes lēmumi

14. maijā notika Nīcas novada domes sēde, kurā tika skatīti 17 jautājumi.

Bernātos rīkos Ceriņu svētkus

Deputāti atbalstīja biedrības “Mēs Bernātiem” iniciatīvu – rīkot Ceriņu svētkus Bernātos, atvēlot finansējumu 100 eiro apmērā balvu fondam un materiālu iegādei aktivitāšu vajadzībām kā arī atbalstu satiksmes regulēšanai, inventāra izmantošanai (ģenerators, telts, soli, gružkastes, pārvietojamās tualetes u.c.). Tika apstiprināts pasākuma nolikums. Kā pastāstīja biedrības “Mēs Bernātiem” vadītāja Diāna Ansule, pasākuma galvenais mērķis ir pulcināt kopā bernātniekus, taču piedalīties aicināts ikviens. Vislielākās bažas ir par pasākuma datumu, jo daba šogad ļoti steidzas. Svētki notiks 27. maijā.

Apstiprina saistošos noteikumus

Pēc diskusijām un projekta rediģēšanas Dome apstiprināja divus saistošos noteikumus “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un “Par sabiedrisko kārtību Nīcas novada teritorijā”. Saistībā ar kārtību novadā deputāti diskutēja par aizaugušiem grāvjiem, zāles garumu publiskās vietās, metāllūžņiem, būvgružiem, vidi degradējošām būvēm u.c. Izstrādājot noteikumus, nācās pievērsties negatīvām lietām, taču mūsu novadā ir lieliski piemēri – daudz ļoti glīti sakoptu privātmāju teritoriju, kur gūt ierosmi, lai par tikko apstiprināto noteikumu prasību neievērošanu nevajadzētu piemērot sodu. Noteikumi tiek sūtīti uz VARAM un stāsies spēkā pēc atzinumu saņemšanas no ministrijas un publicēšanas “Nīcas Novada Vēstīs”.

Plāno plašāku pieejamību bezvadu internetam

Deputāti atbalstīja pašvaldības dalību Eiropas Komisijas dotācijas programmas WiFi4EU konkursā, kas piedāvā pašvaldībām saņemt vaučerus 15000 eiro vērtībā bezvadu interneta tīklāju ierīkošanai publiskās vietās. Pirms tam nepieciešams sagatavot prasīto dokumentāciju. Ja Nīcas novada pašvaldība būs 15 Latvijas pašvaldību starpā, kas gūs atbalstu, trīs gadus pēc pieslēguma izveidošanas pašvaldībai būs jāsedz tīkla uzturēšanas izmaksas.

Rudē būs Muzeju nakts pasākums ar daudzveidīgām aktivitātēm un zirgu

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina iepazīstināja deputātus ar Rudē plānoto „Muzeju nakts 2018” pasākumu, kas būs īpaši draudzīgs ģimenēm ar bērniem. Tiks atklāts seno zirglietu šķūnis, klātesot īstam zirgam. Varēs uzklausīt zirgkopības speciālista stāstījumu, vērot paraugdemonstrējumus zirga iejūgšanā, kā arī vizināties zirga pajūgā. Mazuļiem paredzēta arī nakts mūzikas skola un rotaļas. Mazliet lielāki bērni varēs darboties papīra leļļu darbnīcā un koka kāju- ķekatu darbnīcā, kurā varēs gan izgatavot ķekatas, gan ar tām staigāt. Varēs arī iejusties ugunsdzēsēja lomā, apskatot un iekāpjot ugunsdzēsēju automašīnā, iesaistīties jauniešu organizētajās atrakcijās. Šā gada Muzeju nakts tēma ir “ Šūpulis”. Pieaugušajiem būs interesanti vērot bērnu kopšanas evolūciju 100 gadu garumā. Pasākuma rīkošanā iesaistījušies palīgi no Nīcas senlietu krātuves, Jauniešu centra, Pieaugušo izglītības centra. Būs arī mūzika un darbosies izbraukuma kafejnīca. Dome atbalstīja 479 eiro piešķiršanu pasākuma organizēšanai.

Apstiprina uzņēmējdarbības atbalsta stratēģiju un rīcības plānu

Nīcas novadā attīstās lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, tūrisma un citi pakalpojumi, kokapstrāde, zivsaimniecības un citas uzņēmējdarbības nozares. Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam un Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam paredz  izveidot pievilcīgu, novadam raksturīgu un ērti sasniedzamu uzņēmējdarbības un tūrisma vidi, efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot novada resursus. Lai to sasniegtu, izvirzīti divi rīcības virzieni: atbalstīt uzņēmējdarbību novada ražošanas, lauksaimniecības un ūdeņu teritorijās un sekmēt nelielu uzņēmumu izveidi, kas piedāvās darba vietas novada iedzīvotājiem. Lai precīzāk analizētu esošo situāciju un identificētu nepieciešamās rīcības, Attīstības nodaļa sadarbībā ar SIA “Ķemers Business and Law Company” ir izstrādājusi attīstības plānošanas dokumentu “Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija un rīcības plāns 2018. – 2030. gadam”. Dome apstiprināja to un nolēma uzsākt Rīcības plāna ieviešanu un uzraudzību saskaņā ar plānoto. Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa uzsvēra, ka izstrādātais dokuments ir labs darba materiāls, kurš jātur atvērts – regulāri jāpārskata, pēc vajadzības jāmaina un jāpapildina. Tajā iekļauti konkrēti uzdevumi  uzņēmējdarbības attīstībai.  

Nolemj izveidot Nīcas novada kultūras centru

Lai turpinātu un paceltu jaunā kvalitātē Nīcas novada spējas attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties sava novada un valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs, dome nolēma ar 2018. gada 1. oktobri izveidot pašvaldības iestādi “Nīcas novada kultūras centrs”, kurā strādātu kultūras centra direktors, pasākumu organizators, saimniecības pārzinis, Nīcas un Otaņķu pagastu bibliotēku vadītāji, Nīcas un Otaņķu senlietu krātuvju vadītāji, Jūrmalciema, Kalnišķu un Grīnvaltu sabiedrisko centru darbinieki un apkopēji. Tika apstiprināts kultūras centra nolikums. Nolēma arī sagatavot grozījumus Nīcas novada domes nolikumā. Līdz nākamajai domes sēdei izpilddirektoram uzdeva sagatavot apstiprināšanai kultūras centra darbinieku amatu sarakstu un darba algu, veikt izmaiņas attiecīgo domes pakļautībā esošo iestāžu štatu sarakstā, kā arī iesniegt apstiprināšanai kultūras centra vadītāja amata aprastu.

Darbu atsāks Tūrisma komisija

Sēdē izveidoja Nīcas novada Tūrisma komisiju, tās sastāvā tika apstiprināta Smaida Rubeze, Agne Ansule, Turaids Šēfers, Liene Kreice, Ingus Krūmiņš, Māris Niedols, Inga Skrode, Vita Liepiņa. Tika apstiprināts arī komisijas nolikums.

Deputāti arī nolēma:

-pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo automašīnu NISSAN X TRAIL, tādēļ tika apstiprināti izsoles noteikumi un noteikts izsoles laiks – 4. jūnijs plkst.14.00;

-akceptēt  Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas slēgšanu no 2. līdz 27. jūlijam   darbinieku atvaļinājumu  un  remontdarbu dēļ;

-slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu;

– veikt dzīvokļa īres tiesību maiņu;

-apstiprināt apjomīgo, rūpīgi izstrādāto grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu par 2017. gadu;

-nodot īpašumā bez atlīdzības zemi zem dzīvokļa daudzdzīvokļu mājām 2 personām;

-mainīt nosaukumu 1 īpašumam;

-atļaut nozāģēt  4 kokus, atbrīvojot lauksaimniecības zemi no apauguma;

-pagarināt 3 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu mazdārziņu vai lauksaimniecības vajadzībām; 1 līgumu grozīt, 1 noslēgt no jauna;

-apstiprināt 2 iznomājamos pašvaldības zemes gabalus mazdārziņa un lauksaimniecības vajadzībām;

-atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādi 2 nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai un 3 – sadalīšanai;

– apstiprināt 3 zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem;

-akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 3 īpašumiem;

-lai paātrinātu telpu remontdarbu veikšanu, nepilna darba laika amata vietas “sētnieks”(0.25 likmes) vietā apstiprināja remontstrādnieku/sētnieku ar pilnu likmi, kam galvenie būs remontstrādnieka pienākumi.

Gunita Šime, sabiedrisko attiecību speciāliste