Lasīt vairāk

11.06.2018.

NOVADA DOMES LĒMUMI

11. jūnijā notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīti 13 jautājumi.

 Atbalsta Nīcas sieviešu kora braucienu uz festivālu Itālijā

Nīcas sieviešu korim šogad aprit 45 gadu. Koris nolēmis to atzīmēt, nevis rīkojot jubilejas svinības, bet gan piedaloties festivālā “Lago di Garda Music Festival” Itālijā, kas notiks no 18. līdz 21. oktobrim.

Koris ir piedalījies visos Dziesmu svētkos, divas reizes arī dziesmu karos. Regulāri piedalās koru skatēs, festivālos un pašvaldības rīkotajos pasākumos. Šogad Nīcas sieviešu koris koru skatē ieguva I pakāpes diplomu, uzrādot labāko rezultātu no Liepājas apkārtnes koriem un izcīnīja iespēju piedalīties lielajos Dziesmu un Deju svētkos. Festivālā korim būs iespēja popularizēt novadu un valsti, latviešu koru mūzikas tradīcijas un Nīcas tautas tērpu starptautiskā līmenī.

Šobrīd korī dzied 34 dalībnieces, festivālā piedalīsies 31. Kopējās izmaksas dalībai festivālā vienam dalībniekam ir 574 eiro (lidmašīnas biļete, transfērs, nakšņošana, dalība festivālā). Deputāti lēma piešķirt Nīcas sieviešu kora braucienam uz festivālu 4351 eiro  no Nīcas novada domes deputātu rīcībā atvēlētā finansējuma (2000 eiro no Nīcas kultūras nama budžeta), kas sedz nakšņošanas un transfēra izmaksas, pārējos izdevumus dalībnieki sedz paši. Jāatzīmē, ka pēdējo reizi pašvaldība ar nelielu līdzmaksājumu Nīcas sieviešu kora braucienu atbalstīja pirms 10 gadiem, kad koris devās koncertceļojumā uz Franciju, pārējos izbraukumus kora dalībnieces apmaksājušas par saviem līdzekļiem.

 Apstiprina 2017. gada publisko  pārskatu

Deputāti apstiprināja 2017. gada  Nīcas novada domes  publisko  pārskatu, kurā apkopota informācija par pašvaldības darbības jomām – finansējumu, projektiem, sociālo palīdzību, izglītības iestādēm, kultūras pasākumiem u.c. Publiskais pārskats tiks sūtīts uz Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības  ministriju un Nacionālo bibliotēku, kā arī ir pieejams pašvaldības interneta vietnē un abu pagastu bibliotēkās.

Saimnieciskos darbus Rudes pamatskolā turpinās veikt trīs darbinieki

12. februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums par Rudes pamatskolas saimniecības vadītāja amata pienākumus dalīt, uzdodot tos veikt trīs Komunālās pārvaldes darbiniekiem – A.Čirkšim, N.Brīvulim un Ē.Grockim – kā papildus pienākumus. Iestādes vadītāja I.Lībeka vērtēja, ka šāda darbu organizācija ir laba, tādēļ deputāti nolēma atbalstīt šādu darba turpināšanu 2018. gada 31.decembrim.

Absolventiem piešķirs pašvaldības apbalvojumus

Dome  apstiprināja  Nīcas  vidusskolas administrācijas  priekšlikumus  9. un 12. klases   absolventu apbalvošanai. Pamatojoties  uz  nolikumu  “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” naudas balvu “Nīcas novada cerība” 150 eiro apmērā saņems viens 12. klases absolvents, naudas balvas „Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām” 30 eiro apmērā – 3 skolēni. Pieciem 9. klases skolēniem tiks pasniegtas grāmatas (Rudes pamatskolā šogad nav izlaiduma klases).

 Apstiprina Nīcas kultūras centra amatu sarakstu                              

Nīcas kultūras centra darbību, pārstrukturējot līdzšinējās kultūras iestādes, plānots uzsākt šā gada oktobrī. Kultūras centra nolikums tika apstiprināts iepriekšējā domes sēdē, bet šajā sēdē apstiprināja kultūras centra amatu sarakstu ar 12,3 amata vietām: kultūras centra direktors, pasākumu organizators, tehniskais darbinieks, 2 apkopēji (1 likme un 0.8 likmes), 2 apkopēji/dežuranti Rudē, 2 bibliotēku vadītāji, senlietu krātuves vadītājs, senlietu krātuves vadītāja vietnieks (0,5 likmes), dežuranti sabiedriskajos centros Kalnišķos un Jūrmalciemā.

Atbalsta politiski  represēto  personu  salidojumu Ikšķilē

Dome atbalstīja  biedrības  “Latvijas politiski  represēto  personu  apvienība”  lūgumu  piešķirt 70 eiro Latvijas  politiski  represēto  personu  ikgadējā salidojuma organizēšanai, kurš  25. augustā notiks  Ikšķilē. Pasākumā aicinās piedalīties arī mūsu novadā dzīvojošās politiski  represētās  personas, nodrošinot transportu.

Maina aizņēmuma termiņu

Saskaņā ar Valsts kases ieteikumiem, tika veikti grozījumi šā gada 21. maija ārkārtas sēdes lēmumā, nosakot, ka aizņēmums 367617 eiro apmērā Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem tiks ņemts uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 36 mēnešiem. Iepriekšējā sēdē tika lemts aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem. Pašvaldības ekonomiste S.Laimiņa skaidroja, ka tas būtiski neietekmēs pašvaldības finanšu plūsmu.

Izsludina atkārtotu transportlīdzekļa izsoli

14. maijā tika izsludināta pašvaldības transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL (izlaiduma gads 2004.g.) izsole. Deputāti apstiprināja izsoli par nenotikušu, jo nebija pieteicies neviens pretendents. Šajā sēdē noteica atkārtotu izsoli 25. jūnijā plkst.14.00, samazinot pārdošanas sākuma cenu – EUR 400, bez PVN. Dome apstiprināja izsoles komisiju. Tuvākajās dienās interneta vietnē būs publicēti izsoles noteikumi.

Par pārējiem sēdē skatītājiem jautājumiem varēs lasīt “Nīcas Novada Vēstīs”.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime