Lasīt vairāk

10.09.2018.

NOVADA DOMES LĒMUMI

10. septembrī notika Nīcas novada domes sēde, kurā tika skatīti 15 jautājumi.

Apstiprina nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanu

Deputāti ilgākā laika periodā sprieda par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību. Šajā domes sēdē pēc vairākkārtējiem labojumiem un papildinājumiem tika apstiprināts nolikums. Ambulances telpu galvenais lietošanas mērķis neapšaubāmi ir veselības aprūpes funkciju nodrošināšana. Nolikums nosaka, ja telpas iznomā valsts apmaksātas primārās veselības aprūpes un veselības aprūpes nodrošināšanai, izsole netiek rīkota, bet nomas tiesības tiek piešķirtas ar domes lēmumu. Pārējās telpas ir nododamas izsolē. Nolikumā arī noteikts, ka telpas, kurās var nokļūt pa ambulances galveno ieeju, nododamas nomā valsts apmaksātas primārās veselības aprūpes, veselības aprūpes, veselības aizsardzības, ārstu prakses, sociālās aprūpes un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai. Savukārt telpas ar atsevišķu ieeju var nodot nomā ne vien iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai, bet arī biroju administratīvai darbībai; mazumtirdzniecībai ar medicīnas, skaistumkopšanas vai vieglās rūpniecības precēm. Nomas tiesības tiks nodotas uz 7 gadiem. Termiņam beidzoties, tiks rīkota jauna izsole. Informācija par izsoli plašsaziņas līdzekļos un informācijas stendos tiks publicēta ne mazāk kā mēnesi pirms izsoles rīkošanas.  Tuvākajā laikā būs pieejams viss nolikuma teksts.

Par domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Renāru Latvenu

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu, no novada domes priekšsēdētāja vietnieces pienākumu veikšanas atbrīvoja deputāti Ingunu Lībeku. Lai ievēlētu jaunu domes priekšsēdētāja vietnieku, tika rīkotas aizklātas vēlēšanas ar vēlēšanu zīmēm. Deputāti izvirzīja trīs kandidātus: Renāru Latvenu, Lauru Pakuli-Krūči un Ainaru Sīkli. A.Sīklis savu kandidatūru atsauca. Par domes priekšsēdētāja vietnieku ar sešām balsīm “par” tika ievēlēts Renārs Latvens,  trīs balsis saņēma Laura Pakule-Krūče. Līdz šim priekšsēdētāja vietnieks pienākumus veica priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

 Lēmumu par video-animācijas ieceri nepieņem

Uz sēdi tika virzīts jautājums par Nīcas novada bukleta titullapas un video-animācijas īsfilmas veidošanu reprezentatīvām vajadzībām, novada tēla un identitātes stiprināšanai. Jautājums iepriekš bija apspriests tūrisma komisijā, kur savu ieceri prezentēja mūspusē sevi pierādījušais uzņēmums SIA “Sense Media”. Vairums Tūrisma komisijas locekļu ieceri atbalstīja, virzīšanai uz domes sēdi, taču Tūrisma komisijas priekšsēdētāju Turaidu Šēferu tā nepārliecināja. Pēc deputāta T. Šēfera sēdē izteiktajiem iebildumiem, 4 deputāti balsoja par ieceres tālāku virzību, 5 atturējās, sagaidot vienotu komisijas un tās priekšsēdētāja viedokli vai arī citu komisijas priekšlikumu. Līdz ar to lēmums netika pieņemts, apsvērot ideju  par konkursa rīkošanu, lai varētu izvērtēt vairākus piedāvājumus.

Atbalstīs politiski represētās personas

Pēc biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” ierosinājuma deputāti lēma Latvijas simtgades gadā novadā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētām personām piešķirt vienreizēju pabalstu 50 eiro apmērā. Iepriekšējā domes sēdē apstiprinātajos saistošajos noteikumos ikgadējais pabalsts represētajām personām ar šo gadu tika noteikts 50 eiro apmērā līdzšinējo 35 eiro vietā. Tas nozīmē, ka šogad, Latvijas simtgades gadā, pirms Latvijas dzimšanas dienas politiski represētās personas saņems 100 eiro kā morālo stiprinājumu.

Rīkos metu konkursu Nīcas Dižās muižas klēts izmantošanai

Līdzšinējos gados ir īstenoti vairāki nelieli projekti Nīcas Dižās muižas klēts glābšanai. Šā gada budžetā ir iekļauts finansējums Nīcas Dižās muižas klēts iedzīvināšanas III posma realizācijai. Lai gūtu konceptuālus risinājumus klēts nākotnes izmantošanai, dome lēma rīkot metu konkursu. Tika apstiprināta komisija – deputāti Turaids Šēfers un Raivis Kalējs, Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa, Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga, Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, tūrisma un vides speciāliste Rebeka Bumbiere un domes juriste – kas līdz 5. oktobrim izstrādās nolikumu metu konkursam. Deputāti arī apstiprināja godalgu apmēru metu konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem: 1.vieta – 1500 eiro,  2.vieta – 1000 eiro, 3.vieta – 500 eiro (t.sk. nodokļi).

Deputāti arī nolēma:

 • atļaut nocirst kokus 2 īpašumos, lai novērstu bīstamas situācijas;
 • pagarināt 2 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu mazdārziņu vai lauksaimniecības vajadzībām;
 • atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma sadalīšanai;
 • atļaut sadalīt nekustamo īpašumu;
 • apstiprināt zemes ierīcības projektus 2 īpašumiem;
 • atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību;
 • sakarā ar tiesu izpildītāja vēstuli no 2 fiziskām personām bezstrīda  kārtībā piedzīt nekustamā  īpašuma nodokļa  parādu  un nokavējuma  naudu;
 • apstiprināt Nīcas novada velokrosa sacensību “Bernātu dzintariņš 2018” nolikumu;
 • apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus;
 • apstiprināt finanšu nodaļas nolikumu;
 • parakstīt vienošanos par sintētiskā futbola laukuma izveidi un nomu ar biedrību “Latvijas Futbola federācija”;
 • sadalīt esošo apvienoto Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja un novada izglītības speciālista amata likmi divos pusslodzes amatos – Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs un novada izglītības speciālists;
 • atstāt spēkā esošos gada 10.augustā sēdē apstiprinātos   Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomu”, papildinot ar atsauci uz jauniem Ministru kabineta noteikumiem.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime