Lasīt vairāk

9.10.2018.; PAPILDINĀTS 11.10.2018.

Domes sēdes lēmumi

Maina nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanu

Septembra novada domes sēdē tika apstiprināts nolikums par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību, taču pēc vairākkārtējām tikšanām ar ambulances telpu nomniekiem, nolikumā tika veikti grozījumi. Lai radītu drošības sajūtu esošajiem nomniekiem un veicinātu ieinteresētību ieguldījumu veikšanā telpās, līgumam beidzoties, pēc nomnieka iesnieguma saņemšanas, tas ar domes lēmumu tiks pagarināts uz nākamo 7 gadu termiņu, taču kopīgais līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus. Ja nomnieks kavē maksājumus 2 mēnešus, nomas līgums ir pārtraucams. Nolikumā iekļauts arī, ka nomas maksa ir pārskatāma reizi gadā. Izsole tiks rīkota uz brīvajām telpām. Nolikumā iekļauta vēl virkne precizējumu, ar kuriem varēs iepazīties nolikumā.

Apstiprina saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu novietnēm un ražošanu

Pēc uzņēmēja iniciatīvas deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai vispārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Nīcas novadā” un “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs Nīcas novadā”. Tajos ir noteikta kārtība, kādā maza alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā.  Otri noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu tirdzniecība novietnēs, kādi dokumenti ir jāiesniedz Nīcas novada domei u.t.t. Abi saistošie noteikumi tiek sūtīti uz VARAM saskaņošanai un stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.

Apstiprina pasākumu nolikumus

Deputāti apstiprināja florbola turnīra “Nīcas nūja”  un IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursa-festivāla nolikumu. Lai popularizētu florbola attīstību Nīcas novadā, Liepājas reģionā un Latvijā un stiprinātu draudzību komandu starpā, florbola turnīru Nīcas sporta hallē plānots rīkot 3. novembrī.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu-festivālu Nīcas Mūzikas skola ar labiem panākumiem organizēs jau ceturto reizi, pulcējot jaunos mūziķus no visas Latvijas. Arī šajā mācību gadā – 2019. gada 22. martā – tiks rīkots konkurss-festivāls, lai pilnveidotu audzēkņu spējas, radošumu, individualitāti, savstarpējās sadarbības un skatuves kultūras prasmes un atklātu jaunus talantus.

Apstiprina audzēkņu izmaksas

Lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītojamajiem, kas  mācās Nīcas novada izglītības iestādēs, bet ir deklarēti citās pašvaldības, sēdē tika apstiprinātas izmaksas. Mēnesī viena audzēkņa izmaksas Nīcas vidusskolā ir 88.47 eiro, Rudes sākumskolā – 196.34 eiro, PII “Spārīte” – 193.08 eiro. Veicot aprēķinus, tiek summēts gan darbinieku atalgojums, gan izmaksas par iestādes komunālajiem un citiem pakalpojumiem, remontdarbiem, aprīkojumu, mācību līdzekļiem u.t.t.

Veic izmaiņas komisiju sastāvā

Sakarā ar to, ka darbā  atgriežas zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece, ar  17. oktobri no   komisijas darījumu ar lauksaimniecības  zemi  izvērtēšanai  sastāva izslēgt  Māru  Ādolfu un ar 18. oktobri komisijas  sastāvā  apstiprināt  Sandru Pļavnieci. Divas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekles ir pārtraukušas darba attiecības, tāpēc komisijas sastāvā tika apstiprināta Sociālā dienesta darbiniece Paula Ignate un Nīcas novada izglītības speciāliste Inguna Lībeka.

 Plāno iegādāties divus mikroautobusus

Pašvaldības autobusa Mercedes Benz remontos ik gadu tiek ieguldīti arvien lielāki naudas līdzekļi, tādēļ dome par lietderīgāku atzina tā pārdošanu izsolē un nākošajā gadā iegādāties divus jaunus mikroautobusus ar 16 un 8 pasažieru vietām skolēnu, pašdarbnieku un sportistu pārvadājumiem. Divi mazāki autobusi palīdzētu nodrošināt lielāku mobilitāti, savukārt, ja būs nepieciešamība vest lielāku cilvēku skaitu, izdevīgāk ir izmantot ārpakalpojumu. Līdzšinējā pieredze rāda, ka jāiegādājas jaunus, nevis lietotus autobusus. To iegādei ņems  aizņēmums Valsts kasē.

Uzlabos grants ceļu segumu

Deputāti šā gada budžetā paredzēja papildus 10 000 eiro grants ceļu seguma uzlabošanai. Pieņemts lēmums šogad uzbērt grants kārtu 7 cm biezumā ceļu posmam Šmitas-Kranti 1 km garumā un ceļu posmam Lādēni-Garozas 1,1 km garumā, jo ceļu segums minētajos posmos stipri nolietojies. Nākošajā gadā izvērtēs, kuriem Nīcas pagasta ceļu posmiem nepieciešams papildināt grants kārtu.

Apstiprina jaunus darbiniekus

Ar domes lēmumu izveidotā darba grupa 7 cilvēku sastāvā organizēja pretendentu atlasi Nīcas novada Kultūras centra un Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Uz Kultūras centra amata vakanci bija pieteikušies 14 pretendenti, uz Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja amatu – 16 pretendenti. Par Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināja Andri Bišofu. Pēc abpusēja līguma noslēgšanas informēsim par Kultūras centra vadītāju.

Par izmaiņām saistošajos noteikumos

No VARAM saņemts atzinums par augusta domes sēdē apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Grozījumi  Nīcas novada domes  2012.gada 8. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstiem Nīcas  novadā””. VARAM atzinums ir pozitīvs, taču norādīts, ka jāizslēdz punkts 2512. Tajā  ietverta  norma, ka aprūpes pabalstu persona nesaņem, ja  noslēgts  uztura   līgums vai personai nodrošināts “aprūpe mājās” pakalpojums. Ministrija  uzskata, ka situācija sociālajam dienestam  jāvērtē  katrā konkrētā  gadījumā  atsevišķi, jo ne vienmēr uztura  līgums un  “aprūpe mājās”  ietver to pašu, ko var  nodrošināt sociālais pabalsts. Skatīt

Deputāti arī nolēma:

 • mainīt nosaukumu un adresi privātīpašumam;
 • atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību un tai piešķirt nosaukumu;
 • pagarināt 10 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu mazdārziņu vai lauksaimniecības vajadzībām;
 • apstiprināt sarakstu ar 6 iznomājamiem zemes gabaliem;
 • atļaut veikt izmaiņas un precizējumus detālplānojumā;
 • atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 3 īpašumu sadalīšanai;
 • apstiprināt zemes ierīcības projektu 2 īpašumiem;
 • akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 7 īpašumiem;
 • anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;
 • pagarināt 1 pašvaldības dzīvokļa īres līgumu un 1 apakšīres līgumu;
 • sakarā ar Nīcas kultūras centra izveidošanu, Nīcas novada pašvaldības amatu sarakstā likvidēt amata vietu “Tautas nama vadītāja” un papildināt ar amatu “kultūras darba organizators”.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime