Lasīt vairāk

10.12.2018.

Novada domes sēdē

10. decembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi par  29 jautājumiem. Jautājumi iepriekš bija sīki izdiskutēti divās komiteju sēdēs 6. un 7. decembrī.

Apstiprina kalendāra un pastkartes cenu

Tāpat kā pagājušajā gadā, ir izgatavoti trīsdaļīgi sienas kalendāri ar Dāvja Biruļa foto, kurā redzama jaunā Nīcas zīme. Nīcas tūrisma informācijas centrā pieejamo suvenīru klāsts ir papildināts ar pastkarti, kurā attēlota Nīcas tautumeita, kas tur rokās Pērkones līgavas vainagu. Nelielu skaitu kalendāru un pastkartes var iegādāties tūrisma informācijas centrā. Deputāti apstiprināja to cenu par pašizmaksu: kalendāram – 3.11 eiro, pastkartei – 11 centi.

Varēs zvejot līdzšinējā apjomā

Kā katra gada beigās, deputāti lēma par zvejniecību 2019. gadā:

– zvejošanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā piešķirt zvejas rīkus 2018. gada apjomā tām fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2018. gadā un pildījušas līguma nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi;

-nepiemērot maksu par mencu nozveju Baltijas jūras piekrastē Nīcas novada teritorijā;

-noteikt maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, nepaaugstinot to divkārši;

-piešķirt uz 5 gadiem licences komercdarbībai zvejniecībai Liepājas ezerā 2 juridiskām personām;

-iesniegumus uz zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem), zvejošanai 2019. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā iesniegt novada domē līdz 2019. gada 18. janvārim.

 

Deputāti arī nolēma:

 • atļaut nocirst kokus 2 īpašumos, atbrīvojot lauksaimniecības zemi no apauguma;
 • mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz zeme – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve;
 • atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli un apstiprināt pašvaldības izdevumus saistībā ar dzīvokļa atsavināšanu, kā arī pārdošanas cenu;
 • pagarināt 40 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu mazdārziņu vai lauksaimniecības vajadzībām;
 • apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam;
 • atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību un piešķirt tai nosaukumu;
 • akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 8 īpašumiem;
 • apstiprināt saistošo noteikumu “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” grozījumus, palielinot jaundzimušā pabalstu no 150 eiro līdz 300 eiro. Noteikumu projekts tiek sūtīts uz VARAM un stāsies spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas un publicēšanas pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”;
 • apstiprināt jaunu Dzimtsarakstu nodaļas un Nīcas novada domes arhīva nolikumu un līdzšinējos atzīt par spēku zaudējušiem;
 • papildināt Nīcas novada Tūrisma komisijas nolikumu, iekļaujot punktu par informatīva ziņojuma iesniegšanu Finanšu, attīstības, būvniecības un plānošanas jautājumu komitejas deputātiem reizi ceturksnī, lai sekmētu tūrisma procesu attīstību novadā, kā arī par atlīdzības saņemšanu saskaņā ar apstiprināto komisijas locekļu apmaksas kārtību;
 • anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;
 • veikt grozījumus “Nīcas novada pašvaldības 2018. gada amatpersonu un darbinieku sarakstā, ar š.g. 28. decembri izslēdzot saimniecības vadītāja un virtuves strādnieces amata vietas Rudes sākumskolā, sakarā ar skolēnu skaita un darba apjoma samazināšanos;
 • apstiprināt naudas balvas darbiniekiem, kuri nostrādājuši pašvaldībā apaļu gadu skaitu (sākot ar 5 gadiem);
 • pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumus 7 Nīcas ambulances telpu nomniekiem uz 7 gadiem;
 • pagarināt 3 sociālo dzīvokļu īres līgumus;
 • apstiprināt nākošajā gadā 3 pašvaldības izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” numuru izdošanu krāsainā drukā;
 • apstiprināt nolikumu “Par Nīcas novada domes darbinieku novērtēšanu” un ieplānot 2019. gada budžetā līdzekļus nolikumā paredzēto mērķu nodrošināšanai;
 • noteikt Nīcas vidusskolas direktorei 2018. gada decembrī algas likmi;
 • noteikt ar 2019. gada 1. janvāri divējādu apkures apmaksas kārtību Nīcas ciema daudzdzīvokļu mājās pēc kopīpašnieku izvēles – pēc faktiski patērētajām siltuma megavatstundām katrā mājā vai pēc apstiprinātajām dzīvokļu kvadrātmetra izmaksām;
 • noteikt jaunā pašvaldības mikroautobusa “Ranault Trafic” atrašanās vietu naktīs un brīvdienās laukumā pie Nīcas katlu mājas un degvielas patēriņa normu;
 • piešķirt naudas balvu 10 pašvaldības darbiniekiem;
 • piešķirt 8027 eiro Nīcas vidusskolas vēstures kabineta mēbelēm;
 • atļaut Nīcas novada Bāriņtiesas loceklei Nansijai Čaurei veikt locekles pienākumus Rucavas novada Bāriņtiesā.

 

Nākamā kārtējā domes sēde – 14. janvārī.