Lasīt vairāk

29.01.2019.

Janvārī ir notikušas divas Nīcas novada domes sēdes – kārtējā sēde 14. janvārī un ārkārtas sēde 29. janvārī.

Domes pieņemtie lēmumi 14. janvārī:

Apstiprina konkursu un sporta spēļu nolikumus

Uzsākot jaunu gadu, dome apstiprināja vairākus nolikumus.  Jau sešus gadus pašvaldība  organizē vietējo projektu konkursu, dodot iespēju biedrībām un iedzīvotāju interešu grupām rakstīt projektus un gūt finansējumu sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošanai un aktivitāšu organizēšanai. Deputāti apstiprināja šā gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” nolikumu ar pielikumiem, kā arī vērtēšanas komisijas nolikumu. Projektu konkursa kopējais budžets 6000 eiro, viena projekta maksimālā summa – 600 eiro.  

                Nīcas novada kultūras centrs nāca ar ieceri organizēt stāstu konkursu “Reiz Nīcā…”, aicinot visa gadagājuma iedzīvotājus apdomāt sev zināmos notikumus, aptaujāt gados vecos novada iedzīvotājus un rakstīt stāstus konkursam. Tika apstiprināts konkursa nolikums. Balvas saņems trīs veiksmīgāko stāstu autori. Balvu fonds 500 eiro.

                Ziema ir laiks, kad dažādas sporta aktivitātes notiek telpās. Deputāti apstiprināja divu sporta pasākumu nolikumus. 1. februārī Nīcas sporta hallē notiks Nīcas novada Ziemas turnīrs 3×3 basketbolā, bet  2. martā sporta hallē un Nīcas vidusskolā – novada ziemas sporta spēles.

Organizēs zvejošanas nomas tiesību izlozi

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē zvejas nomas tiesību piešķiršanu, tiesības un priekšroka zvejas nomas tiesību saņemšanai ir tām fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2018. gadā, pildījušas līguma nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi. Saskaņā ar Nīcas novada domes un juridisko personu vienošanos par zvejas rīku sadali Baltijas jūrā un Liepājas ezerā, zvejas rīku skaits, kas piešķirams pašpatēriņa zvejai, ir lielāks nekā normatīvajos aktos noteiktie 5 %. Taču ar to nepietiek visām fiziskām personām, kas vēlas iegūt zvejas rīkus zvejai pašpatēriņa nolūkos. Lai godīgi un pārskatāmi sadalītu nepiešķirtos zvejas rīkus, Nīcas novada dome jau vairākus gadus lemj par nepiešķirto zvejas rīku piešķiršanu izlozes kārtībā. Deputāti apstiprināja nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 2019. gadā” un noteica, ka zvejas rīku izloze Nīcas novada domē notiks 15. februārī plkst. 14.

Vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus sniegs arī Otaņķos

Otaņķu pagasta iedzīvotāji sapulcē izteica vēlmi saņemt Vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus arī Otaņķu pagasta pārvaldē. Pēc saskaņojuma saņemšanas no VARAM deputāti nolēma, ka ar šā gada februāri vienu dienu nedēļā – katru pirmdienu – no plkst. 9 līdz 17.30 – klientu apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova pieņems apmeklētājus Otaņķu pagasta pārvaldē.

Deputāti arī nolēma:

 • atļaut apvienot divus nekustamos  īpašumus, izveidojot jaunu zemes vienību;
 • atļaut nocirst īpašumā kokus, kas atrodas tuvu ēkām un ceļam;
 • atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību un piešķirt tai nosaukumu;
 • apstiprināt 4 zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumam;
 • atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalīšanai saskaņā ar plānoto dalījumu un izstrādes nosacījumiem;
 • akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdoto izziņu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 1 īpašumu;
 • pagarināt 2 pašvaldības dzīvokļa īres līgumus;
 • atļaut personai deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī;
 • apstiprināt iekšējos normatīvos aktus – personas datu apstrādes noteikumus-  Nīcas novada pašvaldībai, Nīcas mūzikas skolai, Nīcas vidusskolai, Rudes sākumskolai, PII “Spārīte”;
 • organizēt pašvaldībai piederoša lauksaimniecības zemes gabala nomas tiesību izsoli, jo saņemti divu pretendentu iesniegumi par vēlmi nomāt to; apstiprināja izsoles noteikumus;
 • apstiprināt Nīcas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 • atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu par kopējo summu 3634.82 eiro;
 • noteikt Nīcas vidusskolas direktores algas likmi;
 • noteikt Nīcas novada PII “Spārīte” un Nīcas vidusskolas tehnisko darbinieku atalgojumu ar 2019. gada 1. janvāri.

Domes pieņemtie lēmumi 29. janvārī:

Apstiprina pašvaldības budžetu

Deputāti sēdē izskatīja 6 jautājumus. Nozīmīgākie no tiem bija par pašvaldības 2018. gada precizētā budžeta  izpildi un 2019. gada budžetu. Pie budžeta izstrādāšanas iestāžu un struktūrvienību vadītāji sadarbībā ar pašvaldības finanšu ekonomisti Sandru Laimiņu un izpilddirektoru Andreju Šakalu strādāja jau no pagājušā gada oktobra. Savukārt divas dienas – 28. un 29. janvārī – iestāžu un struktūrvienību vadītāji informēja deputātus par pagājušā gada budžeta izpildi un aizstāvēja savus šī gada budžetus, skaidrojot plānotās vajadzības un izdevumus to realizēšanai. Vajadzību, kā katru gadu, ir vairāk nekā finanšu iespēju.

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr 1 “Par Nīcas novada pašvaldības precizēto budžetu 2018. gadam” un Nr 2 “Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.

 1. 2018.gada precizētais gada plāns:

Pamatbudžeta ieņēmumi  – 3951863  eiro,
izdevumi  – 4623319  eiro,
naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu  – 314478 eiro.
Speciālā budžeta (dabas resursu nodoklis un autoceļu  uzturēšanas izdevumi) ieņēmumi  – 174766 eiro,
izdevumi  – 117161 eiro,
naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu  – 177833 eiro.
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi – 1880 eiro,
izdevumi – 4509 eiro,
naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu – 1399 eiro.

 2019.gada budžeta plāns:

Pamatbudžeta ieņēmumi – 3683444 eiro,
naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 314478 eiro,
plānotie aizņēmuma līdzekļi – 367348 eiro,
plānotie gada izdevumi – 4365270 eiro.
Speciālā budžeta (dabas resursu nodoklis un autoceļu  uzturēšanas izdevumi) plānotie ieņēmumi – 173910 eiro,
naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 177833 eiro,
plānotie izdevumi – 351743 eiro.
Aizņēmumu daļas atmaksa 2019. gadā – 308034 eiro (kopā ar procentiem un plānotajiem aizņēmumiem).     
Ziedojumu un dāvinājumu atlikums gada sākumā – 1399 eiro.

Sīkāka informācija par budžeta plāna sadalījumu tiks publicēta februāra “Nīcas Novada Vēstīs”.

Deputāti arī nolēma:

 • noteikt ārsta palīgam-Otaņķu feldšerpunkta vadītājai mēnešalgu ar 2019. gada 1. janvāri;
 • apstiprināt Nīcas novada pašvaldības 2019. gada amatpersonu un darbinieku sarakstu ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi;
 • apstiprināt nolikumus diviem novada izglītības iestāžu konkursiem – vokālās mūzikas konkursam „BALSIS 2019” (notiks februārī Nīcas kultūras namā) un skatuves runas konkursam (notiks 5. martā Nīcas vidusskolā);
 • atļaut sadalīt 2 nekustamos īpašumus un piešķirt tiem nosaukumus;
 • nodot personai īpašumā bez atlīdzības zemes domājamās daļas zem dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā.

Nākamā kārtējā domes sēde – 11. februārī.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime