Lasīt vairāk

9.10.2017.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Deputāta pienākumus uzsāk Laura Pakule-Krūče

Domes sēdē tika apstiprinātas Nīcas novada domes deputātes Lauras Pakules-Krūčes pilnvaras. Viņa stājās Lienes Otaņķes vietā, kas deputāta pilnvaras nolika pagājušajā mēnesī. L.Pakule-Krūče darbosies domes Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejā.

Apstiprina vēlēšanu komisiju

Dome pieņēma lēmumu Nīcas novada vēlēšanu komisiju apstiprināt 9 cilvēku sastāvā: Andra Eglīte, Daiga Karlsberga, Līga Roga, Inese Lapiņa, Agita Simsone, Aija Rītiņa, Ginta Sila, Gita Rāte, Indra Ļaudama. Līdz šim vēlēšanu komisijā strādāja 7 cilvēku sastāvā. Palielinājums bija nepieciešams, jo bija grūti vienlaicīgi nodrošināt vēlēšanu komisijas darbu iecirknī un izbraukumus uz dzīvesvietām pie personām, kuras dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī.

Trenažieru zālē būs instruktors

Darbam Nīcas sporta hallē tika izveidota jauna amata vieta – trenažieru zāles instruktors, nosakot nepilnu darba laiku – 6 stundas nedēļā. Viņa pienākumos ietilps ne vien trenažieru zāles apmeklētāju konsultēšana, bet arī sporta hallē atklātās alpīnisma sienas apmeklētāju apkalpošana, trenažieru zāles un āra trenažieru uzraudzīšana un apkope. Šos pienākumus piekritis veikt nīcenieks Dainis Pūce, kas ir šīs jomas entuziasts.

Izvēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietu

Jau agrāk informēts, ka Jaunsardzes un informācijas centrs īsteno projektu ”Atceries Lāčplēšus”, lai pilsētās un novados, kur dzimuši Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, uzstādītu piemiņas zīmes granīta stēlas veidolā piemiņai par varonību Latvijas brīvības cīņās. Mūsu novadā dzimuši 11 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Projekta finansējums paredzēts stēlu izgatavošanai, savukārt pašvaldība finansē gravēšanu, stēlas transporta izdevumus no Ķekavas un vietas labiekārtošanu, šos izdevumus dome jau agrāk apstiprināja. Vairākkārt notika diskusijas par piemērotāko stēlas atrašanās vietu. Pēc domes sēdes deputāti devās dabā vēlreiz apskatīt vairākas vietas, lai pieņemtu galīgo lēmumu. Par piemērotāko atzina laukumu līdzās pavasarī stādītajam Latvijas simtgades ozolam Melioratoru ielas galā. Stēlu paredzēts uzstādīt līdz Latvijas simtgadei – nākošā gada novembrim. Ir saņemts privātpersonas ziedojums šī mērķa īstenošanai.

Apstiprina Administratīvās komisijas priekšsēdētāju

Septembra sēdē jau tika apstiprināts Administratīvās komisijas sastāvs. Šajā sēdē tika pieņemts komisijas priekšsēdētājas pienākumus uzticēt Ivetai Jākobsonei, par viņas vietnieku apstiprināt Aigaru Veisu un komisijas locekli – Inesi Ģirni. Līdz šim Administratīvajā komisijā darbojās 4 locekļi, tādēļ tika mainīts komisijas nolikums, norādot komisijas locekļu skaitu, kā arī to, ka lēmums tiek pieņemts, atklāti balsojot ar balsu vairākumu, un lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētāja.

Plāno vecā pasta remontu un telpu maiņu

Jau ilgāku laiku Komunālās pārvaldes remontbrigādes bāzes vieta ir agrākajā pasta un  telefonu centrāles ēkā, ko pašvaldība iegādājās no VAS “Latvijas pasts. Komunālās pārvaldes vajadzībām labi noder saimniecības ēka ar garāžu, taču galvenā ēka ir sliktā stāvoklī, tāpēc to nevar pilnvērtīgi izmantot. Deputāti atbalstīja Komunālās pārvaldes ierosinājumu veikt ēkas tehniskā projekta izstrādi, lai būtu iespējams piesaistīt Eiropas projektu finansējumu. Tālākā nākotnē pēc remontu veikšanas ēku plānots izmantot visu Komunālās pārvaldes darbinieku izvietošanai – birojam, remontbrigādei un galdniecībai. Uz līdzšinējo Komunālās pārvaldes kabinetu domes administrācijas ēkā varētu pārcelties Attīstības nodaļas darbinieki, savukārt viņu esošo telpu nodotu Mūzikas skolas vajadzībām.

Ar februāri būs augstāka maksa par  ūdeni un kanalizāciju 

Deputātiem nācās pieņemt nepopulāru lēmumu par ūdens un kanalizācijas tarifu paaugstināšanu, jo to nosaka līdz šim īstenoto ERAF finansētāju prasības. Projektu ietvaros 2011. gadā Nīcas ciemā un 2015. gadā Rudes ciemā tika nomainīta ūdens padeves sistēma, tā uzlabojot ūdens kvalitāti, modernizējot attīrīšanas iekārtu darbību un ūdens ņemšanas vietas. Līdzšinējās caurules bija fiziski nolietojušās, sarūsējušas, “aizaugušas”, nereti radās avārijas situācijas, tādēļ cauruļu nomaiņu nedrīkstēja atlikt uz vēlāku laiku. Pie tam 85 % projekta finansēja Eiropas fondi, pašvaldībai vajadzēja ieguldīt tikai 15% no kopējās summas. Pēc finanšu ekonomistes veiktajiem aprēķiniem, kuros iekļauti izdevumi par elektroenerģiju, degvielu, personālu, dabas resursu nodoklis, aizņēmumu procentu maksājums, amortizācija, ar 2018. gada 1. februāri Nīcas ciemā aukstā ūdens maksa par 1m3 būs 56 centi (šobrīd – 34 centi; pieaugums – 22 centi), par kanalizāciju – 65 centi (šobrīd – 52 centi, pieaugums – 13 centi). Rudes ciemā aukstā ūdens maksa  būs 68 centi (šobrīd – 55 centi; pieaugums – 13 centi), par kanalizāciju – 96 centi (šobrīd – 85 centi; pieaugums – 11 centi). Maksas atšķirības Nīcā un Rudē ir saistītas ne vien ar to, ka tie bija divi dažādi projekti, bet galvenokārt tas ir saistīts ar patērētāju skaitu – jo vairāk patērētāju, jo izdevīgāk. Savukārt maksa par kanalizāciju ir augstāka tādēļ, ka ūdens attīrīšanai nepieciešams vairāk resursu. Šobrīd ap 60% dzīvokļu ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Kopš uzsāka maksāt pēc skaitītāju rādījuma,  kopējais ūdens patēriņš ir samazinājies uz pusi.

Siltumenerģijas tarifs paliek nemainīgs

2015. gadā notika Nīcas katlu mājas rekonstrukcija. Sākot ar 2015./2016. gada apkures sezonu siltumenerģijas tarifs par 1 megavatstundu ir palicis nemainīgs. Lai konstatētu esošo situāciju, finanšu ekonomiste veica aprēķinus un konstatēja, ka arī šajā sezonā tarifs par 1 megavatstundu Nīcas ciemā var palikt līdzšinējais – 58.50 eiro.

Nosaka maksu par alpīnisma sienas izmantošanu

Vasarā Nīcas sporta hallē tika atklāta alpīnisma siena. Domes sēdē tika apstiprināts maksas pakalpojums par alpīnisma sienas izmantošanu ar iespēju izmantot ģērbtuves un dušas  – 2 eiro, bet Nīcas izglītības iestāžu audzēkņiem un novadā deklarētiem jauniešiem – līdz 18 gadu vecumam – 1 eiro. Kāpšanai varēs izmantot tikai Nīcas sporta centra inventāru. Reālā maksa, ņemot vērā personāla izmaksas un amortizāciju, ir lielāka, taču, ņemot vērā mūsu novada iedzīvotāju maksātspēju un vēlmi atbalstīt Nīcas novada iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, tā nebūs augstāka.

Nīcā veiks sporta laukuma pārbūvi

Ilgstošas diskusijas abās deputātu komitejās notika par Nīcas sporta laukuma nākotni. Pieņemts lēmums atbalstīt esošā sporta laukuma pārbūvi par mūsdienīgāku, ērtāku un drošāku, taču mazāku. Agrāk bija doma par liela vieglatlētikas stadiona izbūvi aiz izmēģinājumu lauciņa, tomēr, ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, šī iecere netiks īstenota. Latvijas Futbola Federācija ir gatava finansēt 40×60 m liela mākslīgā seguma ieklāšanu. Savukārt pašvaldība nodrošinās mūsdienīga 400 m gara vieglatlētikas skrejceļa, modernu tāllēkšanas un lodes grūšanas sektoru izbūvi esošā sporta laukuma vietā. Mākslīgo segumu varēs izmantot minifutbola vajadzībām visu gadu, bet lielās futbola spēles notiks Rudes stadionā kā līdz šim. Aptuvenās būvniecības izmaksas tiek lēstas ap 100 līdz 150 tūkstošiem eiro. Stadiona izbūve plānota pēc 2018. gada. Attīstot sporta iespējas novadā, līdzās stadionam plānots iekārtot arī strītbola un pludmales volejbola laukumus, lai aktīvās atpūtas zona būtu vienkopus. Mums tuvākajā apkārtnē lielāki stadioni ir tikai Liepājā un Aizputē.

Nīcas vidusskolā turpina ienākt mūsdienu tehnoloģijas

Jaunāko klašu skolēni gan Rudes pamatskolā, gan Nīcas vidusskolā mācās robotiku, un jaunā mācību priekšmeta vajadzībām iegādātas jaunas tehnoloģijas. Šajā domes sēdē atbalstīja 3D printera iegādi vecāko klašu skolēnu mācību vajadzībām. Jaunā tehnoloģija dos iespēju attīstīt skolēnu loģisko un telpisko domāšanu, radošumu, palielināt interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un tehnisko grafiku, konkurēt ar citu Latvijas skolu audzēkņiem tehniskās jomas konkursos un olimpiādēs. Vairāku mācību priekšmetu skolotāji ir apliecinājuši  gatavību jauno printeri izmantot savās mācību stundās.  

Par pārējiem sēdē skatītajiem jautājumiem – “Nīcas Novada Vēstīs” mēneša beigās.

Gunita Šime, sabiedrisko attiecību speciāliste