BĒRNUDĀRZĀ NOSLĒDZIES TEĀTRA FESTIVĀLS

Teātra nedēļas  laikā katra bērnu grupa izrādīja pārējiem bērniem savu iestudēto uzvedumu. Izrādes notika  katru dienu, kopā piecas. Sava  izrāde bija pat pašiem mazākajiem, jaunākajiem aktieriem  vēl nav pat divi gadi. Bērni ļoti nopietni gatavojās  –   afišas zīmēja, biļetes gatavoja, tekstus mācījās, grimējās un ar vecāku palīdzību tērpus darināja. Lai saņemtu biļeti, jāmaksā bija ar konfekti. Festivāla noslēguma pasākumā bērni saņēma tās konfekšu pušķu veidā, bija arī režisoru un aktieru godināšana. Skatīt fotogrāfijas

SKOLĒNI AKTĪVI IESAISTĀS RADOŠAJOS KONKURSOS

Šogad Lielās talkas koordinatori akcijas „Skaties dziļāk!” ietvaros visā Latvijā organizēja dažādas ar vides aizsardzību saistītas izglītojošas aktivitātes. Nīcas novada skolēni tika aicināti radoši izpausties un piedalīties viktorīnā, zīmējumu un foto konkursos. 2.aprīlī Rudes pamatskolā un 4.aprīlī Nīcas vidusskolā tika apbalvoti labāko darbu autori. Vislabākos panākumus zīmējumu konkursā ieguva Markuss Dreija un Samanta Upmale, viktorīnā – Laima Zvirbule un Ieva Reķēna, foto konkursā – Emīls Jansons. Skatīt rezultātus Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS VIDUSSKOLAI JAUNA MĀJAS LAPA

Ar 3.aprīli Nīcas vidusskolas interneta mājas lapai ir jauns noformējums. To veidojis skolas absolvents datorspeciālists Uģis Volkovs, aktuālo informāciju papildina direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone. Lapā ir atsevišķa sadaļa skolēnu vecākiem, var veikt aptauju, uzdodot svarīgus jautājumus, taču īpaši labs jaunums ir iespēja uzzināt stundu izmaiņas. Piekļuve skolas mājas lapai ir caur novada mājas lapu: izglītība/Nīcas vidusskola.

JŪRMALCIEMĀ APSKATĀMA KRĀŠŅU ZIEDU IZSTĀDE

Jūrmalciema sabiedriskajā centrā līdz 10. aprīlim apskatāma izstāde „Sveicot pavasari, rotāsimies ziediem!” Izstādes autores ir čaklās Jūrmalciema sievas, kuras dažādu ziedu piespraužu darināšanas prasmi apguva projekta „Senjoru ceļš” ietvaros. Daudzveidīgus izstrādājumus izkārtojusi arī Ieva Ķergalve.

IEPAZĪST NĪCAS IESTĀDES

4.aprīlī Karjeras nedēļas ietvaros Rudes pamatskolas sākumskolēni viesojās Nīcas iestādēs: Senlietu krātuvē, tūrisma informācijas centrā, bibliotēkā, mūzikas skolā, kā arī novada domē tikās ar pašvaldības policistu Raivi Tapiņu un novada avīzes veidotāju Gunitu Šimi. Domes ēkā skolēnus ļoti ieinteresēja milzīgais kaktuss, kurš tur jau aug 37 gadus. Skatīt fotogrāfijas

ORGANIZĒ APMĀCĪBAS JAUNIEŠIEM

Tiek organizētas Kurzemes reģiona jauniešu apmācības ”Ar uzņēmību pret bezdarb(īb)u!”   Bezmaksas apmācībās aicināti piedalīties Kurzemes novada jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuri šobrīd nestrādā, nemācās vai ir no lauku apvidus. Lasīt vairāk Programma Pieteikuma anketa

PLĀNO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

3.aprīlī Nīcas novada domē ieradās Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Pēteris Apinis un izpilddirektors Ģirts Mamis, lai ievadītu sarunas par iespēju 2015.gadā Bernātu un Jūrmalciema apkārtnē rīkot starptautiskas orientēšanās sacensības senioriem “Kāpa 2015”. P.Apinis uzskata, ka šis ir viens no Latvijas skaistākajiem reģioniem, kas salīdzināms tikai ar Kuršu kāpām. Liela mēroga orientēšanās sacensības “Kāpa” mūsu pusē jau notikušas 2 reizes. Šādos pasākumos parasti piedalās 5-7 tūkstoši dalībnieku ar nopietnu attieksmi. Šobrīd tiek apsvērts, rīkot Zviedrijā vai Latvijā, tādēļ maijā ieradīsies starptautiskie eksperti un organizatori, kas pieņems galīgo lēmumu.

APSKATA TEHNIKU UN UZZINA PAR MAIZES CEPŠANU

31.martā 28 novada iedzīvotāji devās kolektīvā braucienā uz pavasara lauku izstādi “Rāmava 2012″ Rīgā. Tur varēja ne vien iepazīties ar tehnikas jaunumiem un dažādu šķirņu lopiem, bet arī iegādāties sīksīpoliņu, kartupeļu un dārzeņu sēklas. Ne mazāk braucējus ieinteresēja ekskursija pa ceptuvi “Lāči”. Tika uzdots daudz jautājumu un saņemtas izsmeļošas atbildes. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS MEITENES SAŅEM 1.PAKĀPES DIPLOMU

Nīcas vidusskolas 5.-8.klašu ansambļa meitenes no Kurzemes vokālās mūzikas konkursa „Balsis”, kas notika 31.martā Saldū, atgriezās priecīgas, jo saņēmušas I pakāpes diplomu. Meitenes konkursā izpildīja divas dziesmas: latviešu tautasdziesmu „Stāvēju, dziedāju” a cappella dziedājumā un dziesmu ”Bāra dvēselīte” (M.Graudužes mūzika, I.Liepas vārdi). Skolotāja Līga Amerika-Ansiņa atzīst, ka līmenis šādos konkursos ir ļoti augsts, tāpēc īpaši priecē meiteņu sniegums. Paldies arī koncertmeistarei Dinai Sležei.

SVĒTKI VECMĀMIŅĀM UN VECTĒTIŅIEM

30.martā notika ikgadējie Pavasara svētki, kad uz Nīcas vidusskolu tika aicināti mīļie vecvecāki. Šogad omes un vectētiņi pirms koncerta piedalījās  kādā no 4 nodarbībām. Bija tikšanās ar skolas direktori un sarunas par aktuālo skolā, mūzikas nodarbība ļāva sacensties vecmāmiņām ar skolēniem dziesmu zināšanā, viesi tika arī iepazīstināti ar skolas mājaslapu, matemātikas nodarbībā skolēni demonstrēja interaktīvo tāfeli un iespējas to izmantot mācībās. Un koncerts, veltīts mīļajām un gaidītajām omām un vectētiņiem,  raisīja neviltotu prieku viesu sejās, patīkamu satraukumu bērnu acīs. Pēc koncerta sākumskolas bērni aicināja savus vecvecākus uz klasi, lai kopīgi spēlētu spēles, dzertu tēju, ēstu gan  bērnu gatavotos, gan vecmāmiņu sarūpētos našķus. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS VIDUSSKOLA ORGANIZĒ STARPNOVADU DIENU

29.martā Nīcas vidusskolā notika Starpnovadu dabaszinātņu un matemātikas diena  ar mērķi padziļināt skolēnu interesi par dabaszinātņu priekšmetiem pamatskolā un veicināt skolēnu sadarbības prasmes, darbojoties komandā. Šajā pasākumā piedalījās 38 skolēni no Rudes, Rucavas, Sikšņu pamatskolām un Nīcas vidusskolas. Skolēni darbojās jauktās komandās pa 5.  Katrai komandai bija jāveic  8 dažādi uzdevumi. Pasākuma noslēgumā notika apbalvošana un neliels vokāli instrumentālas grupas koncerts.

SĀK DARBU PIE JAUNĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA

29.martā Nīcas novada domē notika pirmā darba grupas tikšanās teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādei. SIA “Metrum” plānošanas projekta darbinieces deva priekšlikumus vienotai teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijai jeb funkcionālajam zonējumam un iepazīstināja ar jaunumiem likumdošanā saistībā ar teritorijas plāna izstrādi. Tika apspriestas prasības vēja elektrostaciju būvniecībai un polderu teritorijas izmantošanas un attīstības iespējām. Nākošā darba grupas tikšanās notiks aprīlī. Skatīt fotogrāfijas

IZSTĀDE PAR DEPORTĒTAJIEM ĻAUDĪM

Nīcas Senlietu krātuvē līdz aprīļa beigām var apskatīt izstādi “Deportētie Nīcas novada iedzīvotāji”. Apskatei izvietoti atmiņu stāsti un fotogrāfijas par Sibīrijas gadiem. Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga lūdz arī pārējos izsūtītos dalīties atmiņās un fotogrāfijās, jo nākotnē ir doma apkopot Nīcas novada izsūtīto atmiņas rakstu krājumā.

ČAKLĀKIE LASĪTĀJI NOPELNA EKSKURSIJU

Abu novada bibliotēku vadītājas Rita Ābelīte un Vineta Jušķevica saviem čaklākajiem lasītājiem, “Bērnu žūrijas” ekspertiem, 29.martā noorganizēja ekskursiju uz Liepāju, kur viņi iepazinās bērnu bibliotēku “Vecliepājas Rūķis” un Kurzemes reģiona policijas pārvaldi.  Policijas ēkā skolēniem ne vien pastāstīja par policijas ikdienas darbu, bet arī izrādīja telpas. Īpaši interesanti bija kabinetos, kur notiek noziedznieku atpazīšana un sekošana pilsētā izvietotajām videokamerām. Skatīt fotogrāfijas

NOVADĀ MAINĀS ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS

Iepirkumu konkursa NND 2011/22 rezultātā ar 2012.gada 1. maiju Nīcas novadā sāk darboties jauns atkritumu apsaimniekotājs – SIA „L&T”, kas piedāvāja viszemāko cenu. Tas nozīmē, ka katrai mājsaimniecībai un juridiskai personai (izņemot tos, kam par atkritumu izvešanu rēķinu izsūta dome) jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Lasīt vairāk – pašvaldība/atkritumu apsaimniekošana.

APSEKO DABAS SVĒTVIETAS

Projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” ietvaros 28.martā tika apsekotas Nīcas un Rucavas novada dabas svētvietas. Nīcas novadā tās ir divas – Ezerskolas upurakmens un liepa un Šķilu-Graviņu upurakmens un liepa. Pētnieku grupa no Rīgas Andra Grinberga vadībā fiksēja objektu atrašanās vietu, izmērus un pieejamību. Ekspedīcijā piedalījās arī Nīcas tūrisma koordinatore Dace Vecbaštika un Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga. Skatīt fotogrāfijas