ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAR RĒĶINIEM

Iedzīvotāji, kuri nevar e-pastā atvērt rēķinu, aicināti zvanīt uz Kontaktu centru – 67111001. Rēķini tiks nosūtīti atkārtoti.

_____________________________________________

KLIENTU APKALPOŠANA Nīcas un Otaņķu bibliotēkās reizi mēnesī 

Datumu skatīt afišā

_____________________________________________

DĀRZA MĀJU UN VASARNĪCU ĪPAŠNIEKIEM

Sākoties pavasara – vasaras sezonai, atkritumu apsaimniekotājs “Clean R” atgādina, ka Nīcas novada dārza māju un vasarnīcu īpašniekiem savlaicīgi jāslēdz sezonas līgumi par atkritumu apsaimniekošanu. Lasīt vairāk

_____________________________________________

ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS NOVADĀ

Iepirkumu konkursa NND 2011/22 rezultātā ar 2012.gada 1. jūniju Nīcas novadu apkalpo SIA „L&T”, kas piedāvāja viszemāko cenu, tagad – SIA “CleanR”. Tas nozīmē, ka katrai mājsaimniecībai un juridiskai personai (izņemot tos, kam par atkritumu izvešanu rēķinu izsūta dome) jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

Visiem novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām apsaimniekotājs pastāvīgi, 5 gadu periodā veiks atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu.

SIA “CleanR” līgumcena par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 10.22 EUR/m3, par „Zaļo” atkritumu savākšanu – 13.52 EUR/10 maisi. Līgumā ar apsaimniekotāju ir paredzēts, ka, mainoties dabas resursu nodoklim un maksai par atkritumu apglabāšanu poligonā, līgumcena var tikt pārskatīta vienu reizi gadā.

________________________________________________

Kā noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Privātmājas īpašniekam jāaizpilda anketa, uz kuras pamata SIA “CleanR” sagatavo līgumu, ko katram klientam nosūta pa pastu.

Anketu var aizpildīt SIA “CleanR” klientu apkalpošanas dienā – katra mēneša pēdējā piektdienā (dažkārt pieņemšanas laiks var mainīties; skatīt afišā)

Līdzi ņemt personas dokumentus.

Iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, aicinām atsevišķi vienoties ar SIA “Clean R” par vēlamo līguma slēgšanas laiku, zvanot pa tālruni 67111001, vai rakstot uz e-pastu: kc@cleanr.lv.

________________________________________________

SIA “CleanR” līgums. Līguma forma

Darījumus var kārto elektroniski – skatīt SIA “CleanR” mājas lapu

Kas ir sezonas līgums ?

Par vasaras sezonas līguma slēgšanu

________________________________________________

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem atkritumu izvešanu administrē Nīcas novada dome, ar jauno apsaimniekotāju atsevišķi līgumi nav jāslēdz. Maksa par pakalpojumu ir redzama rēķinā.

_____________________________________________

Kas ir sadzīves bīstamie atkritumi?

_____________________________________________

Jautājumi un atbildes par atkritumu apsaimniekošanu

_____________________________________________

AICINA ŠĶIROT ATKRITUMUS

Ikviens novada iedzīvotājs, tostarp, privātmāju saimnieki, tiek aicināti šķirot atkritumus, tādējādi samazinot maksu par kopējiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd šķirošanas konteineri stiklam, papīram, kartonam un plastmasai izvietoti 10 novada vietās: Šajās vietās atkritumus var mest visi iedzīvotāji, taču ir svarīgi rūpīgi izlasīt, ko drīkst un ko nedrīkst šajos konteineros mest. Lasīt vairāk Skatīt šķirošanas nosacījumus

Informatīvi video– ko drīkst un ko nedrīkst izmest papīra un stikla konteinerā.

Īsfilmas par atkritumu šķirošanu un tās nozīmi: “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?“,“Papīra ceļš”, “Plastmasas maisiņa ceļš”, “Bateriju ceļš”, “Elektroiekārtu ceļš”.

_____________________________________________

Kādi konteineri tiek piedāvāti?

Klientiem ir iespēja izvēlēties 2 veidu konteinerus:

konteineru ar tilpumu 0,24 m3konteineru ar tilpumu 0,66m3

 

 

 

________________________________________________

Vai konteiners jāpērk?

Katrai privātmājai, kas noslēdz līgumu, bez maksas tiek piedāvāts iznomāt atkritumu konteineru uz 5 gadiem. Jāmaksā tikai par atkritumu apsaimniekošanu, t.i. konteinera izvešanu jeb iztukšošanu.

________________________________________________

Var iegādāties papildus gružu maisus

Privātmāju saimnieki slēdz līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem SIA “Clean R” par konkrēta atkritumu daudzuma izvešanu noteiktā laikā. Pieredze rāda, ka dažkārt neplānoti rodas vairāk atkritumu, tādēļ tos iespējams ievietot speciālos, lielos firmas atkritumu maisos un izvešanas dienā novietot līdzās atkritumu konteineram. Speciālos atkritumu maisus iespējams iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā tā darba laikā (tālr. 29458532). Maisa cena ir 1.02 eiro, kurā iekļauta atkritumu izvešana. Maisus var iegādāties arī Jūrmalciema veikalā “Smaragda”.

________________________________________________

Kur var iegūt papildus informāciju?

Papildus informāciju var iegūt:

Nīcas novada domē, tālr.63489487, 27843390

Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr.63454418

Zvanot uz SIA “CleanR” pa tālruni 67111001, vai sūtot e-pastu – kc@l-t.lv

________________________________________________

Lai valdītu kārtība

Tiks sekots tam, lai privātmāju iedzīvotāji nemestu savus nešķirotos atkritumus sabiedriskajās vietās izvietotajos konteineros vai konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmos. Par šādām darbībām pašvaldības policija var piemērot administratīvo sodu.
Nīcas novada domes 2010.g. 8.jūlijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.15 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā” 6.1.2.punkts nosaka, ka „Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs papildus šajos Noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:

slēdz līgumu par savā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu)”.

Tas nozīmē, ka ikvienai mājsaimniecībai jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam ar SIA “CleanR”.

Šo saistošo noteikumu 4.1.punkts nosaka, ka „Visa Nīcas novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu”.

________________________________________________

Atkritumu apsaimniekošanas likums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI “Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”

Skatīt SIA “CleanR” mājas lapu