Dzimtsarakstu nodaļa

Nodaļas vadītāja – Ināra Reķēna, tālr. 634 69049

Nīcā novada administratīvās ēkas 2. stāvs 16. kabinets

Vadītājas vietniece – Zenta Auza, tālr.634 89488

Nīcā novada administratīvās ēkas 1. stāvs 7. kabinets

___________________________________________________

Reģistrēt jaunpiedzimušā bērna dzimšanu, laulību, personas miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.014

___________________________________________________

Reģistrējot bērna dzimšanu, nepieciešami šādi dokumenti

•           vecāku pases,
•           izziņa no slimnīcas/dzemdību nama par bērna dzimšanu,
•           vēlama vecāku laulības apliecība

Ja bērna vecāki nesastāv laulībā, viņi var iesniegt iesniegumu par paternitātes atzīšanu. Iesniegumu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā, klātesot abiem vecākiem.

Bērna dzimšanu reģistrē viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas jebkurā  016dzimtsarakstu nodaļā.

Nīcas novada dome izmaksā vienreizēju pabalstu 150.- EUR apmērā, ja Nīcas novadā dzīvesvietu deklarējuši abi vecāki.  Ja Nīcas novadā dzīvesvietu deklarējis viens no vecākiem, pabalstu izmaksā  75.-  EUR apmērā ( skatīt Saistošos  noteikumus Nr. 9 “Par  vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”)

Par bērna dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.

Par izmaiņām Pilsonības likumā (ar 1.10.2013.)

___________________________________________________

Kopš 2013. gada spēkā  ir  izmaiņas  attiecībā uz laulību reģistrāciju. Vairs  nenotiek 049laulību izsludināšana, kad dzimtsarakstu nodaļas telpās izvietoja paziņojumu par personu laulību reģistrāciju. Ir iespēja  laulību ceremoniju organizēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Šajā gadījumā laulāties gribētāji un dzimtsarakstu nodaļas darbinieki vienojas par vietu un iespējām izvēlētajā vietā svinīgi organizēt laulību ceremoniju. Tas ir maksas pakalpojums, kura apmēru apstiprināja novada dome  –  210 EUR.

Laulību reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:055

  • pases,
  • ja stājas atkārtotā laulībā, nepieciešami dokumenti par iepriekšējās laulības izbeigšanos ( notāra izdota laulības šķiršanas apliecība, tiesas spriedums, bijušā laulātā miršanas apliecība, vai izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra),
  • ziņas par diviem laulību reģistrācijas lieciniekiem ( vārdi, uzvārdi un personas kodi).

Iesniegumu par laulības noslēgšanu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā, klātesot līgavai  un līgavainim.

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju039

Maksa par laulību ceremoniju

Laulību reģistrē 1 mēnesi pēc  iesniegumu  saņemšanas, bet ne vēlāk  kā  6 mēnešus, skaitot  no iesnieguma  iesniegšanas  brīža.

Laulību reģistrācijas telpas ir Nīcas pagastā, administratīvās ēkas 3. stāvā, un Otaņķu  pagastā, pagastmājā, 2. stāvā.

___________________________________________________

Miršanas reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:

  • ārstniecības iestādes izdota izziņa par miršanas faktu un nāves cēloni,
  • mirušās personas pase.

Personas miršanu reģistrē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura veic apbedīšanu, Nīcas novada dome izmaksā vienreizēju pabalstu  86.-  EUR apmērā, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Nīcas novadā.

Pērļu  kapsētas   kapličas izmantošana, arī bēru ceremonijas piederumu (svečturi, vāzes, dvieļi) izmantošana ir bez maksas.

Informāciju par   kapsētu pārziņiem vai citiem  ar apbedīšanu saistītiem jautājumiem  var saņemt pie   Nīcas novada kapsētu uzrauga Andreja GESLERA, telefons  25749423. Kapsētu pārziņi

Pakalpojumus bēru gadījumā sniedz:

-SIA A.SPIRĢA apbedīšanas birojs, telefoni: 63424868, mob. 29252635, vai 26523292,
-Liepājas kapsētu pārvalde – K.Zāles laukumā 6, telefoni: 63424533, mob. 29187599,
-SIA „Liepājas apbedīšanas  birojs” – Vaiņodes ielā 15, telefons:  29187599

Informācija par mirušo personu apbedīšanu (ja persona mirusi ārvalstīs u.c. gadījumi) – portālā Latvija.lv

___________________________________________________

Atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību izsniedz ģimenes locekļiem un radiniekiem  pēc viņu rakstiska pieprasījuma.

Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7.-  EUR.

___________________________________________________

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa notiek saskaņā ar attiecīgu likumu.

Ja personas vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, tā personīgi iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot fotogrāfiju 3×4 cm.

Persona vārdu un uzvārdu var mainīt no 15 gadu vecuma. Šajā gadījumā iesniedz  iesniegumu. Rakstisku piekrišanu  iesniedz  arī  māte, tēvs vai aizbildnis. Nepilngadīga persona vecumā no 15-18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu.

Tautības ieraksta maiņas gadījumā persona personīgi iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir  70 EUR.

Maksa par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem

___________________________________________________

Informāciju par Civilstāvokļa aktu jautājumiem var skatīt portālā www. latvija.lv un Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv/pakalpojumi