Komitejas un komisijas

FINANŠU, ATTĪSTĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

Agris Petermanis, Ainars Sīklis, Inga Skrode, Inguna Lībeka, Laura Pakule-Krūče

___________________________________________________

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA

Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, Daina Siksna

___________________________________________________

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Iveta Jākobsone, Aigars Veiss, Inese Ģirne, 

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

IEPIRKUMU KOMISIJA

izpilddirektors Andrejs Šakals, iepirkumu speciāliste Inga Vaiteika, galvenās grāmatvedes vietniece Dina Tapiņa, komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Andra Eglīte, Daiga Karlsberga, Līga Roga, Inese Lapiņa,  Agita Simsone, Aija Rītiņa, Ginta Sila, Gita Rāte,  Indra Ļaudama

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KOMISIJA

komisijas priekšsēdētājs novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks izpilddirektors Andrejs Šakals, saimniecības daļas vadītājs Normunds Brīvulis, ambulances vadītāja Inata Štāla, darba aizsardzības tehniķis

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

KOMISIJA PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZMANTOŠANAS IZVĒRTĒŠANAI

Agris Petermanis, Sandra Pļavniece, Andrejs Šakals

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA 

komisijas locekļi – Daina Siksna, Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, komisijas sekretāre – Sintija Špakova.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Daina Siksna, Renārs Latvens, Raivis Kalējs, Turaids Šēfers

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA

Nikola Paula Stase, Līva Kate Šmiukše, Edgars Miķelis Kovaļskis, Karlīna Miksone, Ulrika Kaire, Elīna Miksone.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

speciāliste zemes jautājumos Sandra Pļavniece, bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone, speciāliste personāla jautājumos Zenta Auza, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, juriste Iveta Tumaščika, deputāts Ainars Sīklis.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA

novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, juriste, izpilddirektors Andrejs Šakals

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone (komisijas priekšsēdētāja), novada izglītības speciāliste Inguna Lībeka (komisijas priekšsēdētājas vietniece) komisijas locekļi – sociālais pedagogs Nansija Čaure, pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs, komisijas sekretāre –sociālā dienesta darbiniece Paula Ignate. 

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Valsts meža dienesta pārstāvis, LAD pārstāvis, novada domes pārstāvji

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

KOMISIJA KATASTROFU, DABAS STIHIJU, UGUNSGRĒKU UN TEHNOGĒNO AVĀRIJU POSTĪJUMU UN CITU KRĪZES SITUĀCIJU APSEKOŠANAI UN ZAUDĒJUMU IZVĒRTĒŠANAI

izpilddirektors Andrejs Šakals, Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece.

Sēdes notiek pēc vajadzības.