PAKALPOJUMI

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls – www.latvija.lv

e-pakalpojumi

DarbinieksPašvaldības funkcija/pakalpojumsMaksaVeidlapaVairāk informācijas
Nīcas pagastā -
sekretāre
Ināra Reķēna
63469049
2.st. 16.kab.

Otaņķu pagastā -
pārvaldes vadītāja
Anda Veidele
634 84550, 29160897
2.st. 201.kab.
Visu veidu iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana
-
Izziņu izsniegšana
Skatīt


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Reķēna
63469049
2.st. 16.kab. un

vadītājas vietniece
Zenta Auza
63489488
1.st. 7.kab.
Dzimšanas reģistrēšana
-

Skatīt mājas lapā
Laulību reģistrācija
Valsts nodeva -
14.00 EUR

Skatīt
Skatīt mājas lapā
Civilstāvokļu aktu reģistru papildināšana un labošana
4.26 EUR
Skatīt mājas lapā
Uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņa
71.00 EUR
Skatīt mājas lapā
Miršanas reģistrācija un informācija par Pērļu kapsētas kapliču
-
Skatīt mājas lapā
Atkārtota dzimšanas, laulību, miršanas apliecību vai izziņu izsniegšana
1.42 EUR
Skatīt mājas lapā
personāldaļas vadītāja
Zenta Auza
634 89488
1.st. 6.kab.
Dzīvesvietas deklarēšana
4.26 EUR
Šeit
Nīcas pagastā - personāldaļas vadītāja
Zenta Auza
634 89488
1.st. 6.kab.

Otaņķu pagastā -
Anda Veidele
63484550
2.st. 201.kab.
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
4.26 EUR
komunālās pārvaldes speciāliste
Līga Roga
634 89486, 27843390
1.st., 7.kab.

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre/noma
Komunālie pakalpojumi daudzdzīvokļu mājām
Nīcas pagastā

Otaņķu pagastā
Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis
63489488, 29445200
1. st. 7.kab.

Atkritumu apsaimniekošana
Skatīt
Šeit


Apkārtnes kopšanas organizēšana
Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss
25622860
1.st. 7.kab.

Pašvaldības ceļu uzturēšana
komunālās pārvaldes speciāliste
Līga Roga
634 89486, 27843390
1.st., 7.kab.
Zvejniecības jautājumi
Šeit
Atļaujas saņemšana izbraukšanai pludmalē
Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis
63489488, 29445200
1. st. 7.kab.
Teritorijas labiekārtošanas jautājumi
Kapsētu uzturēšanas jautājumi
BŪVVALDE
būvvaldes vadītājs
Oskars Dejus
634 89482, 26137199
2.st. 18.kab.

būvvaldes arhitekts
Uldis Vecvagars
634 89482, 29411691
2.st. 18.kab.
Fizisko un juridisko personu būvniecības-uzskaites karšu izskatīšana
Skatīt mājas lapāPlānošanas un arhitektūras uzdevumu izsniegšana
Skatīt
Iesniegto būvprojektu izskatīšana un akceptēšana
Skatīt
Būvatļauju izsniegšana
Skatīt
Izziņu izsniegšana zemesgrāmatai par jaunbūvi
Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā
Būvdarbu atbilstības kontrole saskaņā ar Nīcas novada likumdošanu
spaciāliste zemes jautājumos
Māra Ādolfa
634 89482
2.st. 18.kab.
Nekustamā īpašuma sadalīšana, adresu maiņa
Pašvaldības zemes nomas jautājumi
Koku un krūmu izciršanas jautājumi
Izziņu sagatavošana par īpašuma apgrūtinājumiem, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības realizācijai
2.84 EUR
teritorijas plānotāja
Laine Šildere
634 89482
2.st. 18.kab.
Detālplānojuma izstrādes vadīšana
Šeit
Teritorijas plānojuma izstrādes vadīšana un uzraudzība
Topogrāfijas, izpildmērījumu, izpildshēmu, zemes ierīcības projektu un detālplānojumu pieņemšana, pārbaude, saskaņošana
Skatīt
Informācijas izsniegšana par īpašuma atļauto izmantošanu pēc pagastu teritorijas plānojuma
Informācijas izsniegšana un uzturēšana par vietējās nozīmes ģeodēziskiem punktiem novadā
Nīcas pagastā -
Sociālais dienests
634 89489
1.st. 2.-4. kab.

Sociālās palīdzības organizēšana
Skatīt mājas lapā
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Iveta Jākobsone
634 89499, 25450578
1.st. 4.kab.
pirmdienās pieņem Otaņķos
Novada iedzīvotāju pilnvaru apliecināšana
7.12 EUR
Šeit


Nostiprinājuma lūgumu sagatavošana
11.38 EUR
ŠeitParaksta apliecināšana uz dokumentiem
2.84 EUR
Šeit


Dokumentu kopiju apliecināšana
0.43 EUR/lpp.
Šeit


Darījumu apliecināšana (līdz 6000Ls)
18.49 EUR
Šeit


Testamentu sagatavošana
18.50 EUR
Šeit


Bērnu tiesību jautājumi (adopcija, uzturlīdzekļi, aprūpes tiesības u.c.)
Skatīt mājas lapā
pašvaldības policija
634 89485, 26512661


1.st. 1.kab.
Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi
Skatīt mājas lapā
Nīcas pagastā -
grāmatvede
Daiga Karlsberga
634 89497
2.st. 19.kab.

Otaņķu pagastā -
Ausma Dīķe
63484552
2.st.212.kab.
Norēķini par nekustamā īpašuma nodokli (zeme, ēkas, mājoklis)
tūrisma un vides speciāliste
Dace Vecbaštika
634 89501, 29458532
TIC
Konsultācijas par tūrisma galamērķiem Nīcas novadā un Latvijā
Skatīt mājas lapā
sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunita Šime
634 89484, 29105652
2.st. 14.kab.
Informācijas ievietošana pašvaldības avīzē, mājas lapā, stendos
novada domes priekšsēdētajs
Agris Petermanis
634 89493
2.st. 15.kab.
Jautājumi, kas saistīti ar dzīvi novadā
izpilddirektors
Andrejs Šakals
634 89483, 29159688
2.st. 17.kab.
Jautājumi, kas saistīti ar praktisko dzīvi novadā
Nīcas bibliotēkas vadītāja
Rita Ābelīte
634 89494
2.st..25.kab.

Otaņķu bibliotēkas vadītāja
Vineta Jušķevica
634 84554
Kopēšana
A4 lapa - 0.07 EUR;
A3 - 0.14 EUR
Skatīt mājas lapā


Skatīt mājas lapā
Printēšana
A4 lapa - 0.13 EUR
Publiskā interneta pieeja