Sabiedrības līdzdalība

 

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Līdz šim jautājumi par teritorijas un būvju uzturēšanu iekļauti saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”. Pēc VARAM ieteikuma ir sagatavots atsevišķu saistošo noteikumu projekts “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”,  kurā sīkāk skaidroti jēdzieni, atrunāta noteikumu ievērošanas kārtība un paredzētais administratīvais sods par to neievērošanu.

Aicinām iedzīvotājus līdz 2018. gada 31. martam iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un izteikt savu viedokli, zvanot 63469049 vai rakstot uz e-pastu: dome@nica.lv

________________________________________________________

DETĀLPLĀNOJUMI  (informācija atjaunota 16.10.2017.)

LOKĀLPLĀNOJUMI (informācija atjaunota 17.08.2017.)

________________________________________________________

Kempinga māju būvniecība

īpašumā “Jaunbērziņi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu

Grafiskie materiāli

Aptaujas lapa

Pārskats par publisko apspriešanu


Kempinga māju būvniecība

īpašumā “Viļumi”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu

Grafiskie materiāli

Aptaujas lapa

Pārskats par publisko apspriešanu


Tūristu atpūtas māju (5 gab.) būvniecība

īpašumā “Pabērzi”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Lēmums par būvniecības uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceres publisku apspriešanu

Aptaujas lapa

Paskaidrojuma raksts

Grafiskie materiāli

Pārskats par būvniecības ieceri


Divu atpūtas māju būvniecība

īpašumā “Liedaga Joma”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Lēmums par būvniecības uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceres publisku apspriešanu

Aptaujas lapa

Grafiskā daļa

Pārskats par būvniecības ieceri


 Tūristu atpūtas māju (4 gab.) būvniecība

īpašumā Pātari” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2017. gada 28. jūlija līdz 25. augustam.

Prezentācijas pasākums: 2017.gada 9. augustā, Nīcas novada domē (14.kab., plkst.14.30).

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceri

Grafiskie materiāli:

Ģenerālais plāns

Plāns un griezums

Fasādes

Vizualizācijas

Aptaujas lapa

Pārskats par būvniecības ieceri


Graudu kaltes uzstādīšana (būvniecība) 

īpašumā „PAGRABI”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi  no 2017. gada 12. aprīļa līdz 24. maijam  Nīcas novada domē (adrese: Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV-3473)

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 26. aprīlī  Nīcas novada domes 14. kab.  

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceri

Grafiskie materiāli

Aptaujas anketa


Pārskats par būvniecības ieceri

________________________________________________________

Priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojuma projektam  īpašumā”Vējsmilgas”

2017.gada 18.janvārī plkst. 11:00 Nīcas novada domes telpās notiks sanāksme par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam „Vējsmilgas” (kad.nr. 6478 019 0044), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Sanāksmes mērķis ir izskatīt publiskās apspriešanas laikā (norisinājās no 24.10.2016.-17.11.2016) saņemto institūciju atzinumus un iedzīvotāju priekšlikumus vai iebildumus.

Pamatojums: 14.10.2014.MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punkts.

Plašāka informācija šeit

________________________________________________________

Tūristu atpūtas mājas (komplekss ar 10 ēkām),  palīgēkas un dzīvojamās mājas būvniecība

īpašumā „Vaivariņi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi  līdz 2017.gada   30. janvārim  Nīcas novada domē (adrese: Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV-3473)

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2016.gada 4. janvārī plkst.14.30  Nīcas novada domes 14. kab.

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceri

Grafiskie materiāli

Aptaujas lapa

Pārskats


Kempinga – vasaras mājiņu būvniecība

īpašumā “Ceļmalnieki”, Nīcas pag., Nīcas nov.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi  līdz 2017.gada   9. janvārim    Nīcas novada domē (adrese: Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV-3473)

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2016.gada   12.decembrī  plkst.14.00  Nīcas novada domes 14. kab.

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Paziņojums par būvniecības ieceri

Ģenerālais plāns

Pārskats

Lēmums


Koku ciršana

Sabiedriskās apspriešanas paziņojums

Nīcas novada dome 07.04.2016. ir saņēmusi no Nīcas komunālās pārvaldes  iesniegumu ar lūgumu atļaut:

  • nocirst 3 (trīs) liepas, kas aug un atrodas uz zemes gabala “Nīcas vidusskola”’ kadastra Nr. 6478 0100 164, jo liepu sakņu sistēma halles būvniecības laikā ir bojātas un koku vainagi var bojāt halles  fasādi;
  • nocirst 3 (trīs) liepas, kas aug un atrodas uz zemes gabala Skolas iela 1 un Skolas iela 2, kuras ir sastādītas pārāk cieši, noēnojot Skolas ielas 2 dzīvokļus.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. Noteikumu Nr. 309  „Noteikumi par  koku  ciršanu ārpus meža’’ 22.pantu, kas nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un  publiskās  apspriešanas procedūras kārtību, kā arī  sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

Dome nolēma:

1.Noteikt sabiedrisko apspriešanu no 2016.gada 15. aprīļa  līdz 29.aprīlim.

2.Ar sabiedriskās apspriešanas  materiāliem var iepazīties  un izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas lapu Nīcas novada domes 18. kabinetā vai novada mājas lapā.

Aptaujas lapa par kokiem pie Nīcas vidusskolas

Aptaujas lapa par kokiem Skolas ielā

Pēc sabiedriskās apspriešanas Nīcas novada dome apkopos rezultātus un pieņems gala lēmumu Nīcas novada domes sēdē  š.g. 9.maijā.


Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāns

2016.-2028.g.

Izstrādātais plāns

KARTE ĪpašumiĪpašumi

 

 


4.1_pielikums_sugasSugas

 

 


4.2_pielikums_biotopiBiotopi

 

 


5.1_pielikums_speekaa_esoshais_zonejumsSpēkā esošais zonējums

 

 


5.2_pielikum_pot_zonejuma_izmainjasPlānotās zonējuma izmaiņas

 

 


6.1_pielikums_pasakumiPasākumi

 

 

 

6.2b_pielikums_pasakumiPlānotā infrastruktūra

 

 

 


Sabiedriskās apspriešanas sanāksme – 2016. gada 30. martā plkst. 17.30 Nīcas kultūras nama skatītāju zālē. Aicināti visi interesenti!

Ar plāna tekstu var iepazīties:

Plāna izstrādātājs pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma – nodibinājums Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999).

Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam iesniegt sanāksmes laikā, kā arī līdz 4. aprīlim sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.


Kažokzvēru fermas būvniecība

īpašumā ”Kalnišķu pļava” Nīcas pagastā; Kad.Nr.64780220250, Kadastra apz. 64780220176

Lēmums par būvniecības uzsākšanu

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ierosinātājs – SIA “Minkland”, reģ.Nr.40103725812, juridiskā adrese: Lapsu iela 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, tālr:28818161

Projektētājs – Ivars Tomsons, sert. Nr.: 10-0981,  tālr.:29196692

Informatīvie materiāli par_būvniecības ieceri

BŪVNIECĪBAS PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS – 2016.gada 30.martā plkst. 18:00 Kalnišķu sabiedriskajā centrā (adrese: “Dimanti”, Kalnišķi, Nīcas pag., Nīcas novads)

Grafiskais materiāls

Atsauksmes iesniedzamas: līdz 2016.gada 20.aprīlim Nīcas novada domē pie sekretāres (adrese – Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads).

Tālrunis uzziņām par Nīcas novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem: 634 69049.

Pārskats_par būvniecības ieceres publisko apspriešanu_16. 05. 2016.

Būvvaldes lēmums Nr.2.5.1/30      
2016. gada 17. maijs

Neizsniegt būvatļauju kažokzvēru fermas būvniecībai īpašumā ”Kalnišķu pļava”.
Lēmums stājas spēkā 2016. gada 25. maijā.

________________________________________________________

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam

Paziņojums par stratēģijas nodošanu publiskai apspriešanai

Līdz 2. februārim jebkurš novada iedzīvotājs var sūtīt savus komentārus, labojumus, jautājumus un papildinājums  uz jaunatnes lietu speciālistes Anetes Lankovskas e-pastu: anete.lankovska@gmail.com. Piektdien, 15. janvārī, plkst. 16.30 Pieaugušo izglītības centrā notiks STRATĒĢIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA, kurā aicināts piedalīties ikviens, kam ir svarīga jaunatnes jomas attīstība Nīcas novadā. Skatīt stratēģiju

________________________________________________________

Sešu viesu namu, dīķa un saules bateriju būvniecība

īpašumā ”Nīmanti” Nīcas pagastā

Pārskats par būvniecības ieceri

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Dokumenti izstrādāti, pamatojoties uz Nīcas novada būvvaldes 2015.gada 8.jūnija lēmumu Nr. 2.5.1/30./. Būvniecības ieceres apraksts Grafiskais materiāls

Būvniecības ieceres dokumentācija apskatāma: no 2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 24.jūlijam Nīcas novada domē (adrese: Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473) un Nīcas novada mājaslapā.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas: līdz 2015.gada 24.jūlijam Nīcas novada domē (adrese: Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV- 3473).

Būvniecības prezentācijas pasākums notiks: 2015.gada 8.jūlijā plkst. 14:30 Nīcas novada domes telpās (Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV- 3473.

Būvniecības ierosinātājs: SIA ”Barokko”, reg.Nr.42102023356 (valdes locekļa Pētera Poļaņina personā; tālr. 26477278).

Būvprojekta izstrādātājs: Ivars Tomsons, sert. Nr.10-0981, tālr.:29196692

Tālrunis uzziņām par Nīcas novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem: 63489482 Aptaujas lapa

______________

Būvvaldes lēmums par būvniecības ieceri

  1. Būvniecības iecerei nepieciešama publiska apspriešana.
  2. Būvniecības ieceri nodot publiskai apspriešanai uz laiku četras (4) kalendārās nedēļas.
  3. Dokumenti publiskās apspriešanas uzsākšanai būvniecības ierosinātājam jāiesniedz līdz 2015. gada 8. maijam (dokumenti iesniedzami saskaņā ar 28.10.2014. MK noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiska apspriešana”; 10., 11.punkts).

Pamatojums: Būvniecības likuma 14. panta piektā daļa.                                                           Būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu (vai atteikumu izsniegt būvatļauju) ierosinātā objekta būvniecības ieceri.

________________________________________________________

Militāro spēļu laukuma (peintbola laukums) būvniecība

īpašumā „Ansuļi”, Grīnvalti, Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere- Militāro spēļu laukuma (peintbola laukums) būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Ansuļi’’, (kad.nr. 6478 001 0033 )
Būvniecības ierosinātājs- IK „Liepājas Paintball klubs”, reģ.Nr.42102033725 (Arturs Jericjans), kontakttālrunis 29774450
Būvprojekta izstrādātājs – SIA „WS”, reģ.Nr. 52103047781, adrese: Kūrmājas prospekts 7-207, Liepāja, (kontakttālrunis 26534077)
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2015. gada 28. janvārī plkst. 14:40.
Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē katru darba dienu no 2015. gada 15. janvāra līdz 2015. gada 12. februārim
Atsauksmes var iesniegt līdz 2015.gada 12.februārim Nīcas novada domē katru darba dienu no plkst. 9:00- 16:00.
Tālrunis uzziņām par Nīcas novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 634 89 482. Aptaujas anketa

________________________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai – dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā „Dienvidi’’
Būvniecības iecere- Dzīvojamās mājas,  saimniecības ēkas un garāžas  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā „Dienvidi’’, (kad.nr. 6478 008 0176 )
Būvniecības ierosinātājs- SIA „ARV projekti”’, reģ.Nr. 42103061196, juridiskā adrese Zirņu iela 107, Liepāja.
Būvniecības ieceres izstrādātājs – SIA „ARCHIJAZZ”’, reģ.Nr. 42103063375, juridiskā adrese Kuršu iela 29, Liepāja.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2014.gada 23.aprīlī  plkst. 14:45. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu no 2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada 8.maijam.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2014.gada 8.maijam  Nīcas novada domē katru darba dienu no plkst. 9:00- 16:00.
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 634 89 482. Aptaujas lapa

________________________________________________________

Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

No 2013. gada 16. decembra līdz 2014. gada 14. februārim ir izsludināta Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. 14. janvārī uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tika aicināti iedzīvotāji, bet 15. janvārī diskusija par topošajiem attīstības dokumentiem notika kopā ar kaimiņu pašvaldību speciālistiem. Iesniegumus ar ierosinājumiem iesniegt līdz 14. februārim. Ar minētajiem dokumentiem iepazīties var Nīcas un Otaņķu bibliotēkās vai novada mājas lapā www.nica.lv. Attīstības programmas un  stratēģijas 1. redakciju izstrādāja SIA “AC Konsultācijas” (Balasta dambis 70a-1, Rīga LV-1048, tālr. 67873810, www.ack.lv), Vides pārskata 1. redakciju – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Rīga, Skolas iela 10-8, tālr. 67242411, www.environment.lv). Foto

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi

________________________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai „Dzīvojamās mājas   būvniecībai Nīcas novada Nīcas pagasta Pērkonē  īpašumā „Lieplejiņas”

Būvniecības iecere –  Dzīvojamās mājas   būvniecību īpašumā „Lieplejiņas ’’ (kad.nr. 6478 006 0217) izstrādāta pamatojoties uz Nīcas novada domes  2013.gada 10.aprīļa  lēmumu Nr. 1.1.

Būvniecības ierosinātājs-  Guntars Liesma,  tālrunis 26400936

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2013.gada 29.maijā plkst. 14:30.

Ar informatīvajiem materiāliem un atsauksmes  par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu no 2013.gada 10.maija līdz 2013.gada 7. jūnijam. Aptaujas lapa

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 6 34 89 482.

 ________________________________________________________

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Nīcas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025. gadam sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam.
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv .
Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA „Metrum”, adrese: Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, Interneta mājaslapa www.metrum.lv.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.
Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš:12 gadi.
Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš: teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz 2013.gada oktobrim.
Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: nav noteikts
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Nīcas novada administratīvā teritorija.
Sabiedriskā apspriešana: sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 2013. gada 29. aprīļa līdz 10. jūnijam. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2013. gada 16. maijā plkst. 16.00 Nīcas novada domē.
Ar teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu no 29.04.2013. līdz  10.06.2013. var iepazīties  Nīcas novada domes bibliotēkā (Bārtas ielā 6, Nīcā) un Otaņķu pagasta bibliotēkā („Pagastmāja” Rudē) darba dienās, darba laikā, kā arī Nīcas novada interneta mājaslapā : www.nica.lv
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas novads, LV – 3473 līdz  10.06.2013. (fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi).

Vides pārskata projekts

________________________________________________________

 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai „Privātmājas ar saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Kuiti ’’ Bernātos”

Būvniecības iecere – „Privātmājas ar saimniecības ēku  būvniecību īpašumā „Kuiti” (kad.nr. 6478 007 0043) izstrādāta pamatojoties uz Nīcas novada domes Būvvaldes 2012.gada 15.marta lēmumu Nr.20.
Būvniecības ierosinātājs-  Tatjana Stankeviča,  tālrunis 29273740
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2013.gada 17. aprīlī plkst. 14:30.
Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri un nodot atsauksmes  var Nīcas novada domē katru darba dienu no 2013.gada 5.aprīļa līdz 2013.gada 7.maijam.
Tālrunis uzziņām par Nīcas novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 6 34 89 482.

Aptaujas lapa

________________________________________________________

PS „BALTIC OIL CORPORATION” 2012.gada 29.novembrī Nīcas kultūras namā organizēja sabiedrisko apspriešanu par Nīcas novada nekustamajā īpašumā „Maigas” plānotajiem ogļūdeņražu (naftas) izpētes darbiem, kas paredz esošā ogļūdeņražu urbuma atvēršanu un izpēti, eksperimentālo ogļūdeņražu ieguvi, ogļūdeņražu iekārtu ekspluatāciju. Iedzīvotāji uzdeva daudz jautājumu par izpētes procesu, tā ietekmi uz vidi un tūrisma attīstības iespējām Bernātos. Lasīt protokolu Sīkāka informācija mājas lapās: www.balticoilmanagement.lv, www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai „Savrupmājas un pirts  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Mežmaliņas’’

Būvniecības iecere – „Savrupmājas un pirts  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā „Mežmaliņas’’, (kad.nr. 6478 013 0015). Pamatojoties uz Nīcas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas 2011.gada 15.jūnijā lēmumu Nr.14.

Būvniecības ierosinātājs-  Olga Sallo,  tālrunis 29466266.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2012.gada 8.augustā plkst. 14:30.

Ar informatīvajiem materiāliem un atsauksmes  par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu no 2012.gada 27.jūlija līdz 2012.gada 24.augustam.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 6 34 89 482. Aptaujas lapa


Paziņojums par būvniecības ieceres “Mobilo sakaru bāzes stacijas (SIA ”BITE Latvija” h=80 m) būvniecība īpašumā “Ziedoņi”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads” publisko apspriešanu

Pamatojoties uz   Būvniecības likuma 3.pantu, 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta Noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi’’ 35.punktu,  Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 1.8.(1). punktu un Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās  būves publiskās apspriešanas kārtība”, tiek organizēta būvniecības ieceres Mobilo sakaru bāzes stacijas (SIA”BITE Latvija”; h=80 m) būvniecība īpašumā  “Ziedoņi”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads” (kadastra nr. 6480 003 0011)” publiskā apspriešana.

Būvniecības ierosinātājs – SIA „Tele Tower”.

Projektētājs – SIA ”TK Projekti” (t.29167639).

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no 2012.gada 27.jūlija līdz 2012.gada 7.septembrim Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 8.augustā plkst. 14.15 Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482. Aptaujas lapa


Paziņojums par būvniecības ieceres “Vasaras dzīvojamās mājas būvniecība īpašumā “Artas”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads” publisko apspriešanu

Pamatojoties uz  Būvniecības likuma 3.pantu, 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta Noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi’’ 35.punktu, Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 1.8.(1). punktu un Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās  būves publiskās apspriešanas kārtība”, tiek organizēta būvniecības ieceres “Vasaras dzīvojamās mājas būvniecība īpašumā “Artas”, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads” (kadastra nr. 6478 008 0390)” publiskā apspriešana.

Būvniecības ierosinātājs – Mārtiņš Marnauza.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no 2012.gada 17.jūlija līdz 14.augustam Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 1.augustā plkst. 14.30 Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482. Aptaujas lapa


Paziņojums par paredzētās būves ”KOĢENERĀCIJAS STACIJA (līdz 1 MW)” Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā ”Jaunie Tīdi’  publisku apspriešanu

Pamatojoties uz  „Būvniecības likuma’’ 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 1., 2. Un 3.punktu, 1997.gada 1.aprīļa MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi’’ 35.punktu un  Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves tiek organizēta būvniecības ieceres  „Koģenerācijas stacijas būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Jaunie Tīdi’’’.

Būvniecības ierosinātājs- SIA „Paipas Dārzeņi’’, reģ.nr. 42103041927, „Čukuri’’, Nīcas pagasts, Nīcas novads.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no 2012.gada 29.jūnija līdz 10.augustam, Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 25.jūlijā plkst. 14:30. Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482. Aptaujas lapa


Paziņojums par būvniecības ieceres  “Viensētas būvniecība “Priežvidi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads” publisko apspriešanu

Pamatojoties uz  Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 6.14.4.(1.) punktu, 6.20.1. punktu un Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās  būves publiskās apspriešanas kārtība”, tiek organizēta būvniecības ieceres “Viensētas būvniecība “Priežvidi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads” (kadastra nr. 64780070159)” publiskā apspriešana.
Būvniecības ierosinātājs – SIA “Jaunliepājas namsaimnieks”.
Projektētājs – SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”, reģ.nr. 51203018671, tālr. 63322601.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no 2012.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā. Aptaujas lapa

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 25. janvārī plkst. 14.30 Nīcas novada domes telpās.
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482.


Paziņojums par koku ciršanu Nīcas novadā, Otaņķu pagastā, Rudes ciemā

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 08.12.2011. lēmumu Nr. 174 tiek  nodota sabiedriskai apspriešanai   koku ciršana  īpašumos “Pagastmāja’’, „Arāji’’, „Ozoliņi’’, „Katlumāja’’ – 5 papeles, 17 bērzus, 4 liepas, 1 alksni, 1 kastani.
Sabiedriskās  apspriešana notiek laika posmā  no 2011.gada 19.decembra līdz 2012.gada 13.janvārim.
Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties un izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas lapu var Otaņķu pagasta pārvaldē 216.kabinetā vai mājas lapā www.nica.lv sadaļa pašvaldība/publiskās apspriešanas.
Veidlapa atsauksmēm ar grafisko pielikumu.

_______________________________________________________

Paziņojums par koka ciršanu Nīcas novadā Nīcas pagastā, Nīcā īpašumos „Nīcas pagastmāja’’ un „Saules iela 8”

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 08.12.2011. lēmumu Nr. 173 tiek  nodota sabiedriskai apspriešanai koku ciršana  īpašumos „Nīcas pagastmāja’’ 4 egles, Saules ielā 8 – 7 egles.
Sabiedriskās  apspriešana notiek laika posmā  no 2011.gada 19.decembra līdz 2012.gada 13.janvārim.
Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties un izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas lapu var Nīcas novada domē 18.kabinetā vai mājas lapā www.nica.lv sadaļa pašvaldība/publiskās apspriešanas.
Veidlapa atsauksmēm ar grafisko pielikumu

 


Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
 Savrupmājas un pirts ēkas  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā ”Vēži’’

Būvniecības iecere: Savrupmājas un pirts ēkas  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā ”Vēži’’, (kad. Nr. 6478 003 0023)
Būvniecības ierosinātājs: Marina Burceva
Projektētājs: SIA ”Telpas scenogrāfija”, tālrunis 26541133.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2011.gada 16.novembrī plkst. 14:30. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu no 2011.gada 10.novembra līdz 2011.gada 10.decembrim.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2011.gada 10.decembrim Nīcas novada domē katru darba dienu. Veidlapa atsauksmēm
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63469049

 


Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku  būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā „Knievji’’
Būvniecības iecere- Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta  īpašumā „Knievji’’, (kad.nr. 6478 007 0119)
Būvniecības ierosinātāji Jānis Saulkalns un Rainelda Zamure.
Projektētājs- arhitekte Anita Pope, arhitektu savienības sertifikāts Nr. 10-0551, tālrunis 29605936.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2011.gada 8.septembrī plkst. 14:00. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu no 2011.gada 26.augustā.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2011.gada 24.septembrim Nīcas novada domē katru darba dienu. Veidlapa atsauksmēm
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63469049


Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
„Savrupmājas būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta Bernātos, īpašumā „Lizetes’’
Būvniecības iecere- „Savrupmāja būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta Bernātos īpašumā „Lizetes’’”, (kad.nr. 6478 008 0420)
Būvniecības ierosinātājs- Eva Vecvagare,  tālrunis 29474934
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2011.gada 31.augustā plkst. 14:30. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu līdz 2011.gada 16.septembrim.
Atsauksmes var iesniegt no 2011.gada 22.augusta  līdz 2011.gada 16.septembrim Nīcas novada domē katru darba dienu. Veidlapa atsauksmēm
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63469049


Paziņojums par būvniecības ieceres īpašumā „Jaunklajumi’’ nodošanu publiskai apspriešanai

„Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta, Jūrmalciemā, īpašumā „Jaunklajumi’’.
Būvniecības iecere- „Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta Jūrmalciemā, īpašumā „Jaunklajumi’’’, (kad.nr. 6478 019 0142).
Būvniecības ierosinātājs- Aivars Varkals, tālrunis 29159766
Projektētājs- SIA „EgG’’ , Šarlotes ielā 6-25, Rīgā, LV -1001, reģ.nr. 40003662972, tālr. 28385368.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2011.gada 15.jūlijā plkst. 14:00. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu līdz 2011.gada 29.jūlijam.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2011.gada 29.jūlijam Nīcas novada domē katru darba dienu. Veidlapa atsauksmēm
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63469049.


Paziņojums par būvniecības ieceres īpašumā „Zemdegas’’ nodošanu publiskai apspriešanai

„Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta, Jūrmalciemā, īpašumā „Zemdegas’’.
Būvniecības iecere – „Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta Jūrmalciemā, īpašumā „Zemdegas’’, (kad.nr. 6478 019 0123).
Būvniecības ierosinātājs- Jānis Vecbaštiks, tālrunis 26161990.
Projektētājs- SIA „EgG’’ , Šarlotes ielā 6-25, Rīgā, LV -1001, reģ.nr. 40003662972, tālr. 28385368.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums Nīcas novada domē, Nīcā, Bārtas ielā 6, 2011.gada 15.jūlijā plkst. 14:00. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Nīcas novada domē, katru darba dienu līdz 2011.gada 29.jūlijam.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2011.gada 29.jūlijam Nīcas novada domē katru darba dienu. Veidlapa atsauksmēm
Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63469049.

 


Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 1 .,2.,un 3.punktu,

1997.gada 1.aprīla MK noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktu un Nīcas novada, Otaņķu pagasta 2007.gada 28.jünija Saistošajiem Noteikumiem Nr. 3 ,,Nīcas novada, Otaņķu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,

Saskaņā Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās  būves publiskās apspriešanas kārtība”, tiek organizēta būvniecības iecere vēja elektrostaciju būvniecība Nīcas novada, Otaņķu  pagasta īpašumos „Kupši’’ un „Zaķi’’.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Tehenergo’’, reģ.Nr. 42103047366, Zirņu iela 154, Liepāja.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no š.g. 20.maija līdz 01.jūlijam, Nīcas  novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums – 2011. gada 01.jūnijā plkst.14.3016:00 Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482

9.08.2011. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols

 


Sēde par būvniecības ieceri

Nīcas novada domes sēde, kurā tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceri „Biogāzes koģenerācijas stacija īpašumā “Līvi””, notiks 2011.gada 5.maijā plkst. 18:00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6,Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz  Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 6.14.4.1. punktu, 6.20.1. punktu un Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, Nīcas novada domes 10.03.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, pts. 18), tiek organizēta būvniecības ieceres- biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Līvi” (kad. Nr. 6478 010 0057)- publiskā apspriešana.

Būvniecības ierosinātājs: SIA ‘’Vegi eco’’, Reģ.Nr  LV 40103326975 Rīga, Dzirnavu iela 92 – 3 LV 1050

Projektētājs: SIA “Muižnieku ligzda 2”, reģ. Nr. 42103036625, adrese: Peldu iela 29-19, Liepāja, LV-3401,  būvproj. vadītājs: Viesturs Viņķelis

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no š.g. 18.marta  līdz 15.aprīlim Nīcas  novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums – 2011. gada 2.aprīlī plkst.11:00 Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482.

 
 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz  Nīcas novada domes 12.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojuma’’ sadaļas „Nīcas pagasta  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 6.14.4.(1.) punktu, 6.20.1. punktu un Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās  būves publiskās apspriešanas kārtība”, tiek organizēta būvniecības ieceres „Atpūtas kompleksa būvniecības iecere Nīcas novada, Nīcas pagasta, Bernātos, īpašumā „Kafejnīca Dzintariņš” ” publiskā apspriešana.

Būvniecības ierosinātājs: Jānis Otaņķis.

Projektētājs: SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa, LV 40003013401, atbildīgais projektētājs Anita Pope.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas no š.g. 8.marta  līdz 5.aprīlim Nīcas  novada domē, Nīcā, Bārtas 6, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums – 2011. gada 23.martā plkst.14.30 Nīcas novada domes telpās.

Tālrunis uzziņām par Nīcas  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas rezultātiem – 63489482.

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem