Sociālais dienests

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473


dienesta vadītāja Inese Lapiņa, tālr.63489489, 25449861
Nīcas novada domes 1. stāvs 2. kabinets
P – 13.00 – 18.00
C – 8.30 – 12.00

 


sociālās palīdzības organizatore Indra Kaunese, 29471977
Nīcas novada domes 1. stāvs 3. kabinets, tālr.63452265
P – 13.00 – 18.00
O – 8.30 – 12.00
T – 8.30 – 12.00
C – 13.00 – 17.00
Pt – 8.30 – 12.00


sociālā darbiniece Paula Ignate, 22009326

Nīcas novada domes 1. stāvs 4. kabinets, tālr.63484553
P – 8.30 – 12.00 un 12.30 – 18.00
O – 9.00 – 12.00 Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr. 634 84553
T – 8.30 – 12.00
C – 8.30 – 12.00
Pt –


2015-08-12 10.16.07sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Līga Draveniece
Nīcas novada domes 1. stāvs 4. kabinets, tālr.63452266, 26630779

O – 8.30 – 17.00
Pt – 8.30 – 12.00


aprūpētāja Iveta Drāzniece, tālr.29236791 (zvanīt darba laikā)


??????????Sociālais darbinieks Otaņķu pagasta pārvaldē

Otrdienās plkst. 9.00 – 12.00

apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece  Paula Ignate

Ja Otaņķu pagasta iedzīvotājiem nepieciešama sociālā palīdzība citā laikā, aicinām griezties Sociālajā dienestā Nīcas novada domes 1. stāvā 3. kabinetā darbdienās no plkst.8.30 – 16.00.


SOCIĀLĀ ISTABA (iedzīvotāji bez maksas var saņemt lietotus apģērbus u.c. preces)

adrese – Nīcas pagasta “Ārītes”, ieeja – 1.stāvā pa kreisi

otrdienās un ceturtdienās – 9.00 – 14.00

 


SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS Foto

004Video
adrese – Skolas iela 5 (ambulances ēkā; ieeja no sētas puses)

Darba laiks
P 8.00 – 15.00

O  11.00 –  18.00

T —

C  8.00 –  15.00

Pt 11.00 – 18.00

S —

Sv 14.00 – 18.00

Nepieciešamības gadījumā zvanīt darbiniecei Maijai Stasei pa tālr. 63454387, 29977483

Noteikumi

Maksa par pakalpojumiem


Sociālā dienesta klientu aptaujas ANKETA

VEIDLAPAS

(var izprintēt un aizpildīt pirms Sociālā dienesta apmeklējuma; to var darīt arī uz vietas Sociālajā dienestā)

Iesniegums

Iesniegums malkas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums GMI piešķiršanai

Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par ģimenes vai personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem (11/12.2017.)

 

Par atbalstu bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem (6/6.2015.)

Aprūpe mājās (9/1.2015.)

Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (9/2.2012.)

Par pabalstiem Nīcas novadā (21/11.2012.a.1.2014.)

Par garantētā minimālā ienākuma izmaksu natūrā (30/1.2012.)

Sociālā dienesta nolikums (9.2009.)

Sociālā dienesta darbinieku ētikas kodekss


PROJEKTI

Nīcas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Nīcas novadā.  Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
  • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. Lasīt vairāk

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Labklājības ministrijai ir svarīgi noskaidrot viedokli par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc līdz 30. jūnijam tiek veikta šo personu vai viņu uzticības personu – ģimenes locekļu, radinieku, draugu vai citu atbalsta personu aptauja. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Sociālās palīdzības sniegšana Nīcas novadā

Valsts atbalsts elektroenerģijas norēķiniem

Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām

Latvijas Goda ģimenes apliecības

Cietušajiem un viņu tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis

Par invaliditātes noteikšanu

Rokasgrāmata “Gribu būt māmiņa”

Lai saņemtu pabalstu