Teritorijas plānošana

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja,

tālr. 63452253, 25425041; e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2. stāvs, 18. kabinets

pieņemšanas laiks – līdz plkst.16.00, iepriekš zvanot


— Nīcas novada Teritorijas plānojums 2013.- 2025. gadam —

 1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (PDF)
 2. Paskaidrojuma raksts
 3. Saistošie noteikumi
 4. Nīcas novada esošā izmantošana
 5. Plānotā izmantošana (kartes, PDF):

 

 


Teritorijas plānojuma grozījumi Grīnvaltu ciemā – atcelšana

Ar Nīcas novada domes 2018. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 45  ir atcelta Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumu Grīnvaltu ciemā izstrāde.

Lēmums par atcelšanu (ievietots 18.04.2018)

Teritorijas plānojuma grozījumi Grīnvaltu ciemā

Ar Nīcas novada domes 2018. gada 29. janvāri lēmumu NR. 11 ir atļauts uzsākt Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumus Grīnvaltu ciemā.

darba uzdevums

lēmums


— LOKĀLPLĀNOJUMI  —

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Pilskalni”, kad.Nr. 6478 005 0117, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Vairāk informācijas valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: šeit

Paziņojums par uzsākšanu (ievietots 17.08.2017.)

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Pilskalni”, kad.Nr. 6478 005 0117, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ir atcelts ar Nīcas novada domes 2018. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 10

LĒMUMS


— DETĀLPLĀNOJUMI  —

Iesnieguma veidlapa detālplānojuma uzsākšanai

 

 


— Ģeodēziskie punkti —

 • Ģeodēzisko punktu saraksts
 • Informatīvs buklets par ģeodēziskajiem punktiem
 • Par ģeodēziskajiem punktiem atbildīgā iestāde – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA)
 • Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, visas darbības ģeodēziskā punkta aizsargjoslā, tai skaitā ēku remontdarbi, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi, ir jāsaskaņo ar LĢIA – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā, ar pašvaldību – par darbiem ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā.
 • Ar 2016.gadu ir uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošana un sakārtošana. Šogad darbi tiek veikti Latgales reģionā, 2017.gadā plānots tos turpināt Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos.
 • Apsekošanas un sakārtošanas laikā valsts ģeodēziskā tīkla punkti tiek īpaši noformēti. Sienas zīmēm (piemērs bukletā) – sienas reperiem un markām, virs punkta tiek piestiprināta informējoša plāksnīte ar uzrakstu: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”. Savukārt, grunts zīmes (piemērs bukletā) tiek noformētas ar aprakumu un norādītājstabu, uz kura arī ir uzraksts: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”.