Teritorijas plānošana

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja,

tālr. 63452253, 25425041; e-pasts: evita.kaleja.nica@gmail.com

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2. stāvs, 18. kabinets

pieņemšanas laiks – divas dienas nedēļā, iepriekš zvanot


— Nīcas novada Teritorijas plānojums 2013.- 2025. gadam —

 1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (PDF)
 2. Paskaidrojuma raksts
 3. Saistošie noteikumi
 4. Nīcas novada esošā izmantošana
 5. Plānotā izmantošana (kartes, PDF):

 

 


— LOKĀLPLĀNOJUMI  —

Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Pilskalni”, kad.Nr. 6478 005 0117, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Vairāk informācijas valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: šeit

Paziņojums par uzsākšanu (ievietots 17.08.2017.)

 


— DETĀLPLĀNOJUMI  —

Iesnieguma veidlapa detālplānojuma uzsākšanai

 

 


— Ģeodēziskie punkti —

 • Ģeodēzisko punktu saraksts
 • Informatīvs buklets par ģeodēziskajiem punktiem
 • Par ģeodēziskajiem punktiem atbildīgā iestāde – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA)
 • Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, visas darbības ģeodēziskā punkta aizsargjoslā, tai skaitā ēku remontdarbi, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi, ir jāsaskaņo ar LĢIA – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā, ar pašvaldību – par darbiem ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā.
 • Ar 2016.gadu ir uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu vienlaidus apsekošana un sakārtošana. Šogad darbi tiek veikti Latgales reģionā, 2017.gadā plānots tos turpināt Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos.
 • Apsekošanas un sakārtošanas laikā valsts ģeodēziskā tīkla punkti tiek īpaši noformēti. Sienas zīmēm (piemērs bukletā) – sienas reperiem un markām, virs punkta tiek piestiprināta informējoša plāksnīte ar uzrakstu: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”. Savukārt, grunts zīmes (piemērs bukletā) tiek noformētas ar aprakumu un norādītājstabu, uz kura arī ir uzraksts: “ĢEODĒZISKAIS PUNKTS ATRODAS VALSTS AIZSARDZĪBĀ”.