Zemes jautājumi

Zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa

tālr.634 52251, e-pasts – zeme@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2.stāvs, 18.kabinets

Apmeklētājus pieņem novada domes darba laikā, izņemot ceturtdienas.

_______________________________________

Kadastrālo vērtību izmaiņas Nīcas novadā 2014. gadā karte

 

 

 

 

_______________________________________

Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā
(bez apbūves tiesībām)*

7.2017.

05.2017.

03.2017.

02.2017.

01.2017.

11.2016.

09.2016.

10.08.2016.

13.06.2016.

9.05.2016.

11.04.2016.

14.03.2016.

8.02.2016.

11.01.2016.

14.12.2015.

Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas  pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”

Saistošie noteikumi Nr.8.

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

_______________________________________

 Darījumi ar lauksaimniecības zemi

2014. gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Ar likuma normu ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes.
Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām