Zemes jautājumi

Zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece

tālr.634 52251, 25425041; e-pasts – sandra.plavniece@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2.stāvs, 18.kabinets

Apmeklētājus pieņem novada domes darba laikā līdz plkst.16.00 izņemot ceturtdienas.

Aicinu ieskatīties savos nomas līgumos un laikus iesniegt iesniegumus par nomas līguma  termiņu pagarināšanu, kuriem tas nepieciešams.

_______________________________________

Kadastrālo vērtību izmaiņas Nīcas novadā 2014. gadā karte

 

 

 

 

_______________________________________

Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā
(bez apbūves tiesībām)*

8.2018.

6.2018.

5.2018.

4.2018.

3.2018.

2.2018.

1.2018.

11.2017.

10.2017.

7.2017.

05.2017.

03.2017.

02.2017.

01.2017.

11.2016.

09.2016.

10.08.2016.

13.06.2016.

9.05.2016.

11.04.2016.

14.03.2016.

8.02.2016.

11.01.2016.

14.12.2015.

Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas  pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”

Saistošie noteikumi Nr.8.

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

_______________________________________

 Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Lauksaimniecības zemes iegādi lauku apvidos reglamentē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos. Ar likuma normu ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes.

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)
Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības zemes nomas reģistru  (novecojis sakarā ar 01.07.2017 grozījumiem likumā)

Juridiskās personas iesniegums  (atjaunots 27.10.2017)

Fiziskās personas iesniegums  (atjaunots 27.10.2017)