Pašvaldības sociālā palīdzība

2.02.2018.

Pašvaldības sociālā palīdzība

Nīcas novada domes Sociālais dienests saskaņā ar sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz Nīcas pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus. Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens Nīcas pašvaldības iedzīvotājs, kurš nonācis sarežģītā situācijā, kad nepieciešams saņemt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

 Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai vismaz mazināt sociālās problēmas, izmantojot personas (ģimenes) resursus un piesaistot citas atbalsta sistēmas. Sociālā dienesta speciālisti sniedz iedzīvotājiem konsultācijas gan par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas nosacījumiem, gan par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem  un sociālajiem pakalpojumiem.

Sociālā darba pakalpojumi ir vērsti uz dažādu sociālo problēmu risināšanu – atkarības problēmas, vardarbība, šķiršanās, kāda ģimenes locekļa nāve, ilgstošas attiecību problēmas ģimenē, konflikti, bērnu uzvedības problēmas, klaiņošana, skolas neapmeklēšana u.c.                           

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem nodrošina profesionālu atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, lai atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un pārvarētu sociāla rakstura problēmas. Sociālais darbs ar ģimeni ietver individuālās situācijas izvērtēšanu, problēmu noteikšanu, sadarbības plāna izstrādi, starpinstitucionālās komandas izveidi, pakalpojumu piesaisti un rezultāta novērtēšanu. Sadarbojoties ar citiem bērnu tiesību aizsardzību speciālistiem veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādēs, piedalās sociālo risku novērtēšanā, sniedzot atzinumus Bāriņtiesā par aprūpes tiesību atjaunošanas vai atņemšanas procesu.

 

Kādas izmaiņas sociālās palīdzības jomā ir 2018. gadā?

Stājušies spēkā Saistošie noteikumi Nr.11. ,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā”. Pretendējot uz sociālajiem pabalstiem, 2018. gadā tiek vērtēti gan personas ienākumi, gan materiālais stāvoklis, izņemot krīzes situācijā, kad pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot personas ienākumus.

Sociālās palīdzības pabalstu summas ir palielinājušās, kā arī paplašināts palīdzības saņēmēju loks.

Līdz šim sociālos pabalstus varēja saņemt tikai trūcīgas ģimenes (personas), šogad pabalstus var saņemt ģimenes (personas), kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Statusa noteikšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var iegūt, ja pēc novērtēšanas ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 172 eiro.

Atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts, ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 300 eiro.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss dod tiesības uz atbalstu un atvieglojumiem par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, līdz ar to notiek visaptveroša un stingra ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

 

Dzīvokļa pabalstu piešķir kurināmā iegādei, komunālo pakalpojumu (siltumenerģijas, ūdens, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, gāze u.c.) un citu izdevumu, kas saistīti ar mājokļa uzturēšanu (īre, apsaimniekošana, elektroenerģija, dūmvadu tīrīšana u.c.) apmaksai.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā:

 • 150 euro apmērā trūcīgām ģimenēm (personām);
 • 130 euro apmērā maznodrošinātām ģimenēm (personām);
 • 130 euro apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 300 euro mēnesī.

 

Veselības aprūpes pabalstu piešķir:

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto PVN likmi,
 • iegādes izdevumu kompensēšanai un recepšu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai; autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

 

Veselības aprūpes pabalstu kalendārajā gadā ir tiesības saņemt:

– ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – līdz 100 euro, papildus 15 euro par katru aizgādībā vai aprūpē esošu nepilngadīgo bērnu;   

– ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss –  līdz 90 euro.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu

Sakarā ar e-veselības sistēmas ieviešanu ir panākta vienošanās ar mediķiem par jaunu kārtību, ja pacients plāno Sociālajā dienestā saņemt veselības aprūpes pabalstu. Pacientam jāsakrāj čeki, kuros tiek iedrukāts  personas vārds, uzvārds, personas kods un pirms došanās uz Sociālo dienestu no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa par viņam nepieciešamajiem medikamentiem. E-recepšu kopijas, kā bija minēts janvāra “Nīcas Novada Vēstīs”, nav nepieciešams iesniegt.

Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja