PUBLISKIE IEPIRKUMI 2012.GADS

27.12.2012.
Paziņojums par iepirkumu
 Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/20/KPFI
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 27.12.2012.
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS 
Nolikumu lejuplādēt šeit: KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 10.01.2013
Grozījumu publikācija IUB mājas lapā 11.01.2013 Būvdarbi projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” ietvaros (45200000-9)
Tehniskā dokumentācija:TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Apjomi:DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes: 07.01.2013
Jautājumi un atbildes: 15.01.2013.
Jautājumi un atbildes: 17.01.2013.
Jautājumi un atbildes:21.01.2013. uz 4 lapām
___________________________________________________
 19.12.2012  
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/19
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 19.12.2012.
Iepirkuma priekšmets:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.01.2013, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, 26898029, e-pasts: iepirkumi@nica.lv.
Nolikumu skatīt šeit: 
NOLIKUMS
Jautājumi un atbildes: 07.01.2013.   09.01.2013.
 
___________________________________________________
 
15.11.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/16 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 21.09.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/16 “ Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde Nīcas novada domei ” rezultātus: Iepirkumu komisija 08.11.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar A/S „Ferrus” par līgumcenu LVL 39 200.00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), jauna traktora ar aprīkojumu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegādi Nīcas novada domei.
pielikums Nr.1
 _____________________________________________________
13.11.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/17 „Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos’’
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/17 (sludinājums ievietots mājas lapā 04.09.2012.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi par iepirkuma 1., 3. un 4. daļu ar SIA “A-Land”un par 2. daļu ar A/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons.
Līgumcenas sk. šeit:
 pielikums Nr. 1
 pielikums Nr.2
  _____________________________________________________
21.09.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/16
Procedūra pēc PIL Atklāts konkurss, izsludināta IUB mājas lapā 21.09.2012.:
„Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde Nīcas novada domei”
Iepirkuma priekšmets: Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde.
Lejupielādēt Nolikumu šeit: Nolikums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2012., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 27827928, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
19.10.2012. Jautājumi un atbildes

  _____________________________________________________

04.09.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/17
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 04.09.2012.:
„Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Nīcas novada pagastos” (90620000-9)
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi.
Lejupielādēt Nolikumu šeit:NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.09.2012., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 27827928, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
 
 
_____________________________________________________
30.08.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/14/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 30.08.2012.) iepirkumam ID Nr. NND 2012/14  Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta pieteikuma izstrāde „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (71240000-2) – ir noslēgts līgums ar SIA „Investīciju Risinājumu Birojs” par līgumcenu 2800,00 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
08.08.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/6 rezultātiem
Iepirkuma rezultāti  publicēti IUB mājas lapā 08.08.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/6 “ Jaunas 7 – vietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Nīcas novada domei ” rezultātus: Iepirkumu komisija 06.08.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „SD Autocentrs” par līgumcenu LVL 20 782.09 (divdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi lati un 09 santīmi), jaunas septīņvietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegādi Nīcas Novada domei.
 _______________________________________________
31.07.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2012/14
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 31.07.2012.
Iepirkuma priekšmets:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2012, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Otaņķe, tālr. 63489500, 26602519, e-pasts: projekti@nica.lv.
Nolikumu skatīt šeit:NOLIKUMS-precizets 06.08.2012.
ŪBK sākotnējās ieceres atzinums: UBK atzinums 1 pie 2.pielikuma, UBK atzinums 2 pie 2. pielikuma.
Atbildes uz jautājumiem un papildinformācija:1. Atbildes 06.08.2012.
_______________________________________________
11.07.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/13
 rezultāti publicēti IUB mājas lapā 11.07.2012.:„Iebūvējamo iekārtu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas meiteņu mājturības kabinetam”
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2012/13 „Iebūvējamo iekārtu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas meiteņu mājturības kabinetam” rezultātus:
 Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu par pirmo daļu ar SIA „NV STILS” , līgumcena LVL 2262.61 ( divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi lati un 61 santīms), par otro daļu ar IK „Rolands Bargais” līgumcena LVL 5587.17  (pieci tūkstoši pieci simti  astoņdesmit septiņi lati un 17 santīms).

_______________________________________________

10.07.2012.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND 2012/11/ELFLA rezultātu
 Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 10.07.2012.: “Jauna flīģeļa piegāde” 
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma ID Nr. NND 2012/11/ELFLA „Jauna flīģeļa piegāde” rezultātu: iepirkums pārtraukts bez rezultāta sakarā ar projekta iesnieguma noraidīšanu Lauku atbalsta dienestā.
 _______________________________________________
27.06.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NDD 2012/6
Procedūra pēc PIL 50 . panta pirmā punkta – Atklāts konkurss
Pašvaldības iepirkums izsludināts IUB mājas lapā 27.06.2012.
Iepirkuma priekšmets  ” Jaunas 7 –vietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Nīcas novada domei ” Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2012, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv.
Nolikumu skatīt šeit: NOLIKUMS
Iepirkuma nolikuma grozījumi 12.07.2012: Konsolidēts nolikums

_______________________________________________

12.06.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/9
Rezultāti  12.06.2012. publicēti IUB mājas lapā (09100000-0)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/9 “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” rezultātus: Iepirkumu komisija 31.05.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām ar līgumcenu LVL 51 595,00 (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi).

  _______________________________________________

11.06.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/12
 rezultāti publicēti IUB mājas lapā 11.06.2012.: „ Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi  Nīcas novada pagastos ”
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2012/12 „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ” rezultātus:
 Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu par pirmo daļu ar Z/s „Viļņi” , līgumcena LVL 6964.30 ( seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri lati un 30 santīmi), par otro daļu ar SIA „NORDIA”  līgumcena LVL 6959.81  (seši tūkstoši deviņi simti  piecdesmit deviņi lati un 81 santīms), par trešo daļu ar Z/S „Viļņi”  līgumcena LVL 5936.02  (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati un 02 santīmi).

 _______________________________________________

18.05.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/13
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81. panta 18.05.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: IEBŪVĒJAMO IEKĀRTU UN MĒBEĻU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA NĪCAS VIDUSSKOLAS MEITEŅU MĀJTURĪBAS KABINETAM
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Tehniskās specifikācijas: 1.daļa2.daļa
Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:Atbilde

  _______________________________________________

08.05.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkumu identifikācijas Nr. NND 2012/12
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 08.05.2012.
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi Nīcas novada pagastos”
Paredzamā līgumcena 19 999.00 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Daļu apraksts: Autoceļu sadalījums pa daļām-2012
Karte:
_______________________________________________
25.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/10/EZF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/10/EZF  (izsludināts 13.04.2012.) BŪVDARBI C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos, paziņo, ka ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “A-Land” par līgumcenu 33 730,79 LVL.
Iepirkuma līgums noslēgts EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros
 
_______________________________________________
24.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/5/ERAF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/5/ERAF  „Lifta izbūve pieejamības nodrošināšanai Nīcas novada domes administratīvajā ēkā Nīcā, Bārtas ielā 6”  (izsludināts 23.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “TAIGERS” par līgumcenu 39 634.11 LVL.
__________________________________________________
 
 
19.04.2012.
Paziņojums par rezultātu
Iepirkuma ID Nr. 2012 / 4 „2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu ar ID Nr. NND 2012/4 „2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ” (sludinājums ievietots mājas lapā 17.02.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar uzvarētāju 1.daļā Lienīti Ozoliņu par LVL 12,80 m(divpadsmit lati un 80 santīmi kubikmetrā, par kopējo summu LVL 5760.00), bet 2.;3.;4.;5.;6.;7.;8.;9.;10.daļā slēgt līgumu ar  SIA „Metsa Forest Latvia”  par LVL 13,90 m3 (trīspadsmit lati un 90 santīmi kubikmetrā, par kopējo summu LVL 56295.00 ).
_____________________________________________________
 
17.04.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/11/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 17.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā.
Iepirkuma priekšmets: Jauna flīģeļa piegāde.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Laura Pakule-Krūče, laura.pakule-kruce@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS, t.sk. tehniskās specifikācijas un piedāvājuma forma.
 
_____________________________________________________
 
13.04.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/10/EZF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 13.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Apjomi (tāmes): APJOMI
Tehniskais projekts:01_TITULLAPA,02_SATURA_RADITAJS, 03-04..05_APU, 04_PU, 05_TN Bernatu celam, 06_TN no ST, 07_Citrus_TN, 8_9Vetras zemes robezplans, 10_BuvkomersantaAS, 11_BuvpraksesSertif, 12_Topografija_1Lapa, 13_Topografija_2Lapa, 14_Paskaidrojuma raksts, 15_CD0VispNor, 16_CD1_Genplans, 17_CD2_garenprofils, 18_CD3_Skersprofils, 19_Ass_nosprausanas_saraksts, 20_DarbuDaudzumi, 21_ApsekosanasAkts, 22_Eksperta atzinums, 23_Atbildes_uz_eksperta_atzinumu, 3_EL dala Bernatu cels.
Iepirkums notiek EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros
_____________________________________________________
11.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/2
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/2 Pirkuma līgums pārtikas un higiēnas preču izsniegšanai pret taloniem Nīcas novada domes sociālo pabalstu saņēmējiem (15000000-8) (izsludināts 14.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Auda-T” par līgumcenu 11 580,00 LVL.
__________________________________________________
11.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/8
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/8 Datortehnikas piegāde Nīcas novadam (30200000-1) (izsludināts 21.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “LDC datortehnika” par līgumcenu 6 909,78 LVL.
___________________________________________________
04.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/7/ELFLA
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/7/ELFLA BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8) (izsludināts 05.03.2012., rezultāti publicēti 04.04.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „IMD grupa” par līgumcenu 17 035,42 LVL.
________________________________________
03.04.2012.
 Paziņojums par iepirkumu (grozījumi 03.05.2012)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/9
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 50. panta – Atklāts konkurss 03.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām ”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Iepirkuma nolikuma grozījumi 03.05.2012 KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 
 
  ____________________________________________________
 
23.03.2012. 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/5/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta izsludināta IUB mājas lapā 23.03.2012.
Iepirkuma priekšmets: „Lifta izbūve pieejamības nodrošināšanai Nīcas novada domes administratīvajā ēkā Nīcā, Bārtas ielā 6”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Laura Pakule-Krūče, laura.pakule-kruce@nica.lv , 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums: APJOMI (precizēti 30.03.2012)
Tehniskais projekts: AR1, AR-2AR-3, BK1BK2BK3BK4BK5EL1EL2EL3.
Iepirkums notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2007-2013, ERAF līdzfinansēta projekta „Mana sociālā atbildība”, Nr. LLIV-322 ietvaros.
29.03.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 1  
30.03.2012   Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 2
 
  ____________________________________________________
21.03.2012.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/8
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 21.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: „Datortehnikas piegāde Nīcas novadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums 
26.03.2012 Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumu: ATBILDES 1 
____________________________________________________
14.03.2012.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/2
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 14.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: „Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums
 
 
____________________________________________________
05.03.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/7/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 05.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi (finanšu piedāvājums):APJOMI
Tehniskais projekts Pielikums Nr.3:
AR1,AR2,AR-3,GP1,GP2,AVK-1,AVK-2,AVK-3,AVK-4,AVK-5,AVK-6,AVK-7,AVK-8a,AVK-9,AVK-10,AVK-11,EL-1,EL-2a,EL-3,EL-4,El-5a,EL-6,EL-7a,EL-8,UAS-1,UAS-2,UAS-3,UAS-4,UA/emUBK atzinums 1 pie 2.pielikuma a href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/degvielas-NOLIKUMS-IEPIRKUMS-2012.-9-26.03.12.1.doc” supS-5,UAS-6,UK-1,UK-2,UK-3,UK-4.
Iepirkums notiek ELFLA līdzfinansēta projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413101-000003 ietvaros.
____________________________________________________
01.03.2012.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012. gada 1. marta lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 6. Daļu un balstoties uz zemāk minēto pamatojumu, iepirkums Nr. NND 2012/3/ELFLA Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei pārtraukts.
Iepirkuma paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā 2012. gada 21. februārī. Iepirkumu dokumentācija tiešsaistē pieejama Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv sadaļā “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi” – „Publiskie iepirkumi” http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/publiskie-iepirkumi/, kur publicētas atbildes uz interesentu jautājumiem. Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu publicēts IUB mājas lapā 01.03.2012.:Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8)
Pamatojums iepirkuma pārtraukšanai:
Iepirkuma laikā ir atklātas nepilnības tehniskajās specifikācijās un apjomos, kuras nav iespējams precizēt neveicot būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos – specifikācijās un apjomos.
21.02.2012.
Paziņojums par iepirkumu (statuss – pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/3/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta 21.02.2012. izsludināta IUB mājas lapā: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8).
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:Nolikums
Apjomi (finanšu piedāvājums): Apjomi precizeti 27.02.2012.
Tehniskais projekts Pielikums Nr.3:
AR1, AR2, AR-3i_papildinats 27.02.2012., GP1,GP2, AVK-1,AVK-2,AVK-3,AVK-4,AVK-5,AVK-6,AVK-7,AVK-8,AVK-9,AVK-10,AVK-11,EL-1,EL-2,EL-3,EL-4,EL-5,EL-6,EL-7,EL-8,UAS-1,UAS-2,UAS-3,UAS-4,UAS-5,UAS-6,UK-1,UK-2,UK-3,UK-4
27.02.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 1
Iepirkums notiek ELFLA līdzfinansēta projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413101-0000/addressa href=”http://www/aSadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/Autoceļu-sadalījums-pa-daļām-2012.docx”/em03 ietvaros.
________________________________________________________
17.02.2012.
 Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/4
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 50. panta- Atklāts konkurss-16.02.2012. izsludināta IUB mājas lapā ” 2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei”
Iepirkuma priekšmets: kurināmās malkas piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500, 26602519
Iepirkuma nolikums: nolikums

 _address/span/a/a_______________________________________________________

30.01.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/1/EZF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/1/EZF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos (71242000-6) (izsludināts 09.01.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar AS „VCI” par līgumcenu 1950,00 LVL.
__________________________________________________________________________________
19.01.2012.
Paziņojums par iepirkuma  Nr. NND/2011/28
Rezultāti  19.01.2012. publicēti IUB mājas lapā
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma Nr. NND/2011/28 “ Nīcas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde” rezultātus: Iepirkumu komisija 05.01.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „METRUM” par līgumcenu LVL 17 200,00.
__________________________________________________________________________________
09.01.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/1/EZF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta 09.01.2012. izsludināta IUB mājas lapā Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos (71242000-6).
Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzIUB mājas lapā/spanUAS-6ība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintar/addressiņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bern Iepirkuma priekšmets:ātos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.01.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:Nolikums
Plānošanas un arhitektūras uzdevums:PAU
Projektēšanas uzdevums:PU
Iepirkums notiek EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros.
__________________________________________________________________________________
06.01.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2011/22
 Nīcas novada dome, pastrongmatojoties uz iepirkumu NND 2011/22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”(sludinājums ievietots mājas lapā 11.08.2011.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „L&T”. Līgumcenas : SSA LVL 5.93 (pieci lati 93 santīmi) par vienu kubikmetru, bet „zaļo” atkritumu savākšana LVL 1.70 (viens lats 70 santīmi) par vienu kubikmetru.
  _____________________________