PUBLISKIE IEPIRKUMI 2013. GADS

07.11.2013
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/31/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 07.11.2013. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/31/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
Nolikuma 4. pielikumu  lejuplādēt šeit: TOPOGRĀFIJA
Jautājumi un atbildes: 12.11.2013.
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
12.12.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2013/31/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 11.12.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘. – slēgt līgumu  ar  SIA “Firma L4″  par līgumcenu  LVL 5181.40 (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmi viens lats, 40 santīmi) vai EUR 7372.47 (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi  euro, 47 centi), PVN 21% LVL 1088.09 (viens tūkstotis astoņdesmit astoņi lati, 09 santīmi) vai 1548.21 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro, 21 cents), kopā LVL 6269.49 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati, 49 santīmi) vai EUR 8920.68 (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro, 68 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
LĪGUMA GROZĪJUMI: ŠEIT
LĪGUMA GROZĪJUMI:Šeit
________________________________________________
 01.11.2013
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 01.11.2013. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
Nolikuma 4. pielikumu  lejuplādēt šeit: TOPOGRĀFIJA
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
07.11.2013.
Pārtraukts iepirkums ar 07.11.2013.  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF, .
Atklātas nepilnības nolikumā.
_______________________________________________
22.10.2013
Paziņojums par iepirkumu “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/29
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 22.10.2013. :
 “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”. NND/2013/29  (39160000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija lejuplādēt šeit: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Līgumprojekts lejuplādēt šeit: LĪGUMPROJEKTS
Jautājumi un atbildes: 24.10.2013
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
15.11.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2013/29
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 14.11.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:  
 “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”. – slēgt līgumu  ar  SIA “RENTRA” par līgumcenu  LVL 2974.46 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri lati, 46 santīmi) vai EUR 4232.14 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro, 14 centi), PVN 21% 624.63 (seši simti divdesmit četri lati, 63 santīmi) vai 888.74 (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 74 centi), kopā LVL 3599.09 (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi lati, 09 santīmi) vai EUR 5120.88 (pieci tūkstoši simtu divdesmit euro, 88 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit:  LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
________________________________________________
17.09.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/03/KPFI/28
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu , Nīcas novada dome 13.09.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“Papilddarbi ” Būvdarbi projekta “‘ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzuemisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē ”Spārīte” ietvaros”” ( 45200000-9)
 – slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 15616.13 (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešpadsmit lati, 13 santīmi), PVN 21% 3279.39 (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi lati, 39 santīmi), kopā LVL 18895.52
(astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 52 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS 
________________________________________________
17.09.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2012/20/KPFI/27
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu , Nīcas novada dome 13.09.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“‘Papilddarbi būvobjektā ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” (45200000-9)
– slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 58618.60 (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit lati, 60 santīmi), PVN 21% 12309.91 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņi lati, 91 santīms), kopā LVL 70928.51 ( septiņdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi lati, 51 santīms).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS 
________________________________________________
16.09.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/26
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 16.09.2013.:
”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos ”(90620000-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
07.10.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/26
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 03.10.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/26– slēgt līgumu 1. ,2., un 3. daļā ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND”.
Lēmumu  un līgumcenas lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS
________________________________________________
26.08.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/25/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 26.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi īpašumos “Tomi”, “Dižkadeģi”, “Kapaiņi” un autostāvvietas izbūvi īpašumā “Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā”,  ID Nr. NND 2013/25/EZF– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND” par līgumcenu  LVL 57252.78 (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi  lati, 78 santīmi), PVN 21% 12023.08 (divpadsmit tūkstoši  divdesmit trīs lati , 08 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS Nr. NND 2013/25/EZF
________________________________________________
 
21.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/18
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 16.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā
 “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Nr. NND/2013/18 –
izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta  7.daļā – Maizes un konditorejas piegāde, jo netika iesniegt neviens piedāvājums.
 ________________________________________________
19.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/18
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 16.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā
 “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Nr. NND/2013/18 –
slēgt vispārīgo vienošanos iepirkuma 1.daļā  –  SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA ”Forevers”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 2.daļā – SIA “Forevers”,SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”; 3.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, 4.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 5.daļā – AS ”Tukuma piens”, AS “Rīgas piena kombināts”,SIA “Elpa”; 6.daļā – SIA “Nīckrasti”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 8. daļā – ZS “Kalmes”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 9.daļā- SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 10.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 11.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 12.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs” saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
________________________________________________
13.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/22/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 12.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/22/EZF– slēgt līgumu ar  A/S “Būvmeistars” par līgumcenu  LVL 220732.35 (divi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati, 35 santīmi), PVN 21% 46353.79 ( četrdesmitseši tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs lati, 79 santīmi), kopā LVL 267086.14 ( divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit seši lati, 14 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
29.08.2013. Līgums Līgums Nr. NND/2013/22/EZF
________________________________________________
12.08.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2012/20/KPFI/24
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 12.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
”Papilddarbi būvobjektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā””,  ID Nr. NND 2012/20/KPFI/24 (45262700-8– slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 20223.27 (divdesmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati, 27 santīmi), PVN 21% 4246.89 ( četri tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati, 89 santīmi), kopā LVL 24470.16 ( divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit lati, 16 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS
________________________________________________
05.08.2013
Paziņojums par iepirkumu “BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi īpašumos “Tomi”, “Dižkadeģi”, “Kapaiņi” un autostāvvietas izbūvi īpašumā “Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/25/EZF  
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 05.08.2013.
 “BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa „Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi (0,920 km) īpašumos „Tomi”, „Dižkadeģi”, „Kapaiņi” un autostāvvietas (ap 416m²) izbūve īpašumā „Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā, NND 2013/25/EZF. (45232200-4, 45233220-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 10. pielikumu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Nolikuma 11. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:16.08.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
________________________________________________
10.07.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/23
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 09.07.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“BŪVUZRAUDZĪBA “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros” ,  ID Nr. NND 2013/23– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību”Būves un būvsistēmas” par līgumcenu  LVL 2790.00 ( divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati , 00 santīmi), PVN 21% LVL 585.90 ( pieci simti astoņdesmit pieci lati, 90  santīms), kopā LVL 3375.90 ( trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci lati, 90 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit:  LĒMUMS
_________________________________________________
27.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/21
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 26.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai” ,  ID Nr. NND 2013/21– slēgt līgumu ar  SIA “Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs” par līgumcenu  LVL 3660.54 trīs tūkstoši seši simti sešdesmit lati , 54 santīmi), PVN 21% 768.71 ( septiņi simti sešdesmit astoņi lati, 71  santīms), kopā LVL 4429.25 ( četri tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati, 25 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
21.06.2013.
Paziņojums par iepirkumu “BŪVUZRAUDZĪBA “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/23
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 21.06.2013
BŪVUZRAUSZĪBA projekta “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros. (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
19.06.2013
Paziņojums par atklātu konkursu  “BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/22/EZF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 19.06.2013
BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā (45262690-4)
 
Grozījumu publikācija IUB mājas lapā 05.07.2013 BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā (45262690-4)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Konsolidēto nolikumu lejuplādēt šeit: KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 5.07.2013
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Konsolidētos darbu apjomus lejupielādēt šeit: KONSOLIDĒTIE DARBU APJOMI 5.07.2013
Tehniskais projekts: TEHNISKAIS PROJEKTS
Precizētais tehniskais projekts: TEHNISKAIS PROJEKTS 5.07.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts:  iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes : 21.06.2013
Jautājumi un atbildes : 5.07.2013
Jautājumi un atbildes: 12.07.2013
__________________________________________
 
 
17.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/20
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 17.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa” ,  ID Nr. NND 2013/20– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grobiņas SPMK” par līgumcenu  LVL 13409.50 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņi lati, 50 santīmi), PVN 21% 2816.00 ( divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit lati, 00 santīmi), kopā LVL 16225.50 ( sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci lati, 50 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
12.06.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības
iestādēm mācību procesa nodrošināšanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/21
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 12.06.2013
Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai(30192700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
10.06.2013
Paziņojums par atklātu konkursu  “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/18
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 10.06.2013
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām(15000000-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv

______________________________________________

07.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/19/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 06.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” BŪVDARBI- D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā “Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā” ,  ID Nr. NND 2013/19/EZF– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND” par līgumcenu  LVL 56004.77 (piecdesmit seši tūkstoši četri  lati, 77 santīmi), PVN 21% 11761.00 ( vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis, 00 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
31.05.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/20
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 31.05.2013
Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa (50531100-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 7. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
29.05.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/14 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 09.aprīlī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/14 “ Degvielas  iegāde Nīcas novada domes vajadzībām ” rezultātus: Iepirkumu komisija 17.05.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par iepirkuma 1.un 2.daļu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Neste Latvija”, reģ.Nr. 40003132723 par līgumcenu LVL 51805.00 (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti pieci lati, 00 santīmi ) , PVN 21% LVL 10879.05 ( desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi lati, 05santīmi), kopā LVL  62684.05 ( sešdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri lati, 05santīmi) par degvielas iegādi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZINOJUMS
_________________________
21.05.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” BŪVDARBI- D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā “Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/19/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 21.05.2013
BŪVDARBI -D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā.(45232200-445233220-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehnisko projektu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Darba apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
15.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/16
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 15.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  ”Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novada pagastos” ,  ID Nr. NND 2013/16 – slēgt līgumu 1. un 3. iepirkuma daļās ar  zemnieku saimniecību “Viļņi”  par kopējo  līgumcenu LVL 12631.69 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens lats, 69 santīmi), PVN 21% LVL 2625.65 ( divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci lati, 65 santīmi), kopsumma LVL 15284.34 ( piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit četri lati, 34 santīmi) un 2.iepirkuma daļā ar akciju sabiedrībi “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līgumcenu LVL 7361.31 ( septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi lati, 31 santīms) PVN 21% LVL 1547.14 ( viens tūkstotis pieci simti četrdesmit septiņi lati, 14 santīmi) , kopsumma LVL 8914.45 ( astoņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit lati, 45 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
14.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/10
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 13.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums” ,  ID Nr. NND 2013/10 – slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AC Konsultācijas” par līgumcenu LVL 13840.00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% 2906.40 ( divi tūkstoši deviņi simti seši lati, 40 santīmi), kopsumma 16746.40 ( sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši lati, 40 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
13.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/17/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 13.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā” ,  ID Nr. NND 2013/17/EZF – slēgt līgumu ar  SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 18286.76 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši lati, 76 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
 
13.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/15/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 10.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Par tiesībām veikt BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu “PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti””” ,  ID Nr. NND 2013/15/ERAF – slēgt līgumu ar  SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 37223.85 (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati, 85 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
24.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novada pagastos” . Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/16
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 24.04.2013
Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbiNīcas novada pagastos (45233141-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
22.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu ”Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/17/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 22.04.2013
Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā. (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Atbildes un jautājumi: 24.04.2013
___________________________________________________
18.04.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/13
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 17.04.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana” ,  ID Nr. NND 2013/13 – slēgt līgumu ar  SIA “Ģeodēzists” par līgumcenu LVL 4265.00 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati, 00 santīmi), PVN LVL 895.65 ( astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 65 santīmi), kopā LVL 5160.65 ( pieci tūkstoši viens simts sešdesmit lati, 65 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
12.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “Par tiesībām veikt BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu “PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti”””.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/15/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 12.04.2013
Par tiesībām veiktBŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu ” PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti”” (45000000-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: Tehniskais projekts
Apjomi: Darbu apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________________________________
10.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/10
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 10.04.2013
“PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam unNīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums”. (73000000-2)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
LRVR atzinums: VPVB
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes : 12.04.2013
Jautājumi un atbildes: 16.04.2013
Jautājumi un atbildes: 17.04.2013
_________________________________________________
09.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/14
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 09.04.2013.
Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām (09100000-0)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086
e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 __________________________________________________
04.04.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/03/KPFI  rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 18.janvārī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/03/ KPFI “Par BŪVDARBIEM projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte””ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 03.04.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par būvdarbu veikšanu  ar SIA “Dzintars AB”, reģ. Nr. 42103038221 par līgumcenu LVL163392.99  ( viens simts sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati ,66 santīmi ).
Pielikumā: ZIŅOJUMS
___________________________________________________
02.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/ 2013/13
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 02.04.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes: 05.04.2013
_________________________________________________
28.03.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/05 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 24.janvārī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/05 “ 2013./2014.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domes vajadzībām ” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.03.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par iepirkuma 1.daļu ar Lienīti Ozoliņu, reģ.Nr. 11055611903 par līgumcenu LVL 5360.00 (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit  lati, 00 santīmi ) un par iepirkuma 9.daļām ar SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr. 40003011260 par līgumcenu LVL 53280.00 ( piecdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit lati, 00 santīmi) par malkas piegādi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZIŅOJUMS
___________________________________________________
27.03.2013
Paziņojums par iepirkuma  NND/2013/11 pārtraukšanu
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2013. gada 26. marta lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 6. Daļu un balstoties uz zemāk minēto pamatojumu, iepirkums Nr. NND 2013/11 Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana  pārtraukts.
Iepirkuma paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā 2013. gada 13. martā. Iepirkumu dokumentācija tiešsaistē pieejama Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv sadaļā “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi” – „Publiskie iepirkumi” http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/publiskie-iepirkumi/.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu publicēts IUB mājas lapā 27.03.2013.
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu:  Iepirkums ”Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana”, ID Nr.NND/2013/11  izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz PIL 8.1 panta 6.daļu, jo nav iesniegts neviens iepirkuma nolikumam  „Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu  apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana”, NND/2013/11  pilnībā atbilstošs piedāvājums
____________________________________________________
25.03.2013.
Paziņojums par iepirkumu  (Statuss – pārtraukts 27.03.2013. Atklātas nepilnības tehniskajās specifikācijās un apjomos, kuras nav iespējams precizēt neveicot būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos – specifikācijās un apjomos.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/12/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 25.03.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
21.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/09
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 21.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/09  Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem (15890000-3)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” AUDA T” par līgumcenu LVL 6000.00 (seši tūkstoši lati, 00 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
20.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/06/KPFI
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 20.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/06/KPFI  IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPĀRĪTE” IETVAROS. (71247000-1)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” TAIGERS” par līgumcenu LVL 1301.65 (viens tūkstotis trīs simti viens lats, 65 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
15.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/08/ELFLA
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 15.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/08/ELFLA  Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” TAIGERS” par līgumcenu LVL 12538.84 ( divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi lati, 84 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
13.03.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/ 2013/11
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 13.03.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
12.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/07
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 12.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/07 Datortehnikas piegāde Nīcas novadam(30200000-1)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” LDC DATORTEHNIKA” par līgumcenu LVL 4042.49 ( četri tūkstoši četrdesmit divi lati, 49 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
27.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/09
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 27.02.2013
Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem (15890000-3)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
21.02.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/20/KPFI rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 27.12.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/20/KPFI “ Par būvdarbiem projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā”ietvaros”  rezultātus: Iepirkumu komisija 21.02.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA”Dzintars AB”, reģ.Nr. 42103038221 par līgumcenu LVL 507 692.61 (pieci simti septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi lati, 61 santīms ) par būvdarbu veikšanu  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZIŅOJUMS
_________________________________________________
19.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/08/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 19.02.2013
Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcasjauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Darbu apjomi: DARBU APJOMI
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKAIS PROJEKTS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes:  26.02.2013
___________________________________________________
18.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/07
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 18.02.2013
Datortehnikas piegāde Nīcas novadam (30200000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes:    26.02.2013
Jautājumi un atbildes:  27.02.2013
___________________________________________________
13.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu (Statuss – pārtraukts 15.02.2013.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/02/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 13.02.2013
Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcasjauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Darbu apjomi: DARBU APJOMI
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
08.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/06/KPFI
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 08.02.2013
IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPĀRĪTE” IETVAROS. (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
08.02.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/01/KPFI
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 08.02.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/01/KPFI IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCASVIDUSSKOLĀ”-IETVAROS (71247000-1– ir noslēgts līgums ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas” par līgumcenu 3874.71 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
06.02.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/04/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 06.02.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/04/EZF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcasnovada Otaņķu pagastā (71242000-6)   – ir noslēgts līgums ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VCI” par līgumcenu 2887.60 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
31.01.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/19
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 31.01.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2012/19  Saules un vēja āra apgaismojuma (hibrīdgaismu) iegāde un ierīkošana Nīcas novadā (09331000-8 – ir noslēgts līgums ar SIA „AB TERMO” par līgumcenu 15630.30 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
24.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/05
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 24.01.2013.
“2013./2014. gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ” (03413000-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500,25449086,
e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 __________________________________________________
18.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu (pēdējie gozījumi 26.02.2013.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/03/KPFI
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 18.01.2013.
Par būvdarbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte”” ietvaros (45200000-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 13.02.2013 konsolidēts
Nolikumu lejuplādēt šeit: Nolikums konsolidēts 26.02.2013
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Tehniskā dokumentācija : Ventilācijas SM apsaistes shēma 26.02.2013
Apjomi: DARBA APJOMI
Apjomi: KONSOLIDĒTI DARBA APJOMI 04.02.2013.
Apjomi: APJOMI KONSOLIDĒTS 14.02.2103.
Apjomi: APJOMI KONSOLIDĒTI 26.02.2013.
 05.02.2013. grozījumu publikācija IUB mājas lapā Par būvdarbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcasnovada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte”” ietvaros (45200000-9)
14.02.2013. grozījumu publikācija IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.  14.03. 2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 Jautājumi un atbildes:  04.02.2013
Jautājumi un atbildes: 14.02.2013.
Jautājumi un atbildes: 26.02.2013.
__________________________________________________
15.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/04/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 15.01.2013
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā (71242000-6)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Plānošanas un arhitektūras uzdevums: Nolikuma 8.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500,25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes: 18.01.2013
Jautājumi un atbildes: 24.01.2013
__________________________________________________
03.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/01/KPFI
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 03.01.2013
IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS VIDUSSKOLĀ”-IETVAROS (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________