Rūpīgi jāiepazīstas ar noslēgtajiem līgumiem

Saistošajos noteikumos  „Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” ir teikts, ka iesniegums par lauksaimniecībā un mazdārziņu vajadzībām izmantojamās zemes nomas pagarināšanu novada domē jāiesniedz 2 mēnešus pirms nomas termiņa beigām. Pieredze rāda, ka nereti zemes nomnieki vieglprātīgi izturas pret šo jautājumu – ne vien aizmirst par pagarināšanu, bet arī nezina, kur palicis viņu nomas līgums. Šobrīd visa pašvaldības lauksaimniecības zeme tiek apsaimniekota, brīvu zemju faktiski nav. Nīcas novada dome atgādina – ja savlaicīgi nav saņemts iesniegums, nomas līgumu var nepagarināt un zemi nodot izsolē kā brīvo nomas zemi.