Dabas vērtības

Ūdeņi

Nīcas novads ir bagāts ar ūdeņiem.
Novadam ir 24 km gara Baltijas jūras krasta robeža.
Lielākās ūdenskrātuves:

  1. Liepājas ezers
  2. Papes ezers
  3. Bārtas upe
  4. Toseles upe
  5. Ječupe
  6. Otaņķes upe

_______________________________________________

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži – 45% no kopējās teritorijas – un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 34%.

_______________________________________________

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

Dabas liegums “Liepājas ezers”

Individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Dabas aizsardzības plāns

Dabas parks “Pape”

Individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Dabas aizsardzības plāns

Dabas parks “Bernāti”

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Dabas liegums “Rucavas īvju audze”

Dabas aizsardzības plāns

Dabas liegums “Ječu purvs”

_______________________________________________

Vides pārskata projekts