Atklāts konkurss uz pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" direktora amata vietu


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai: 

- Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr. 6413 0020143, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.

    Sākumcena – 18569.00 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1856,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

      Kontaktpersona Anna Brūkle, tālr. 63453658;

     Samaksa par pirkumu - 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

      Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.10.2021. plkst.13.00 līdz 11.11.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

       Izsole sākas 22.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.11.2021. plkst.13.00.

     Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Dienvidkurzemes novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

     Atsavināšanas metode - elektroniska izsole izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

    Tālr. uzziņām 63498261, 63453658.

      Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 22.10.2021. izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, kas norādīta izsoles objektam.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai“Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0122 0,6 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 13.oktobrī plkst. 11.30, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 69 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI


Domes sēdē Vaiņodē apstiprina daļu pašvaldības iestāžu

 

Kārtējā Dienvidkurzemes novada domes sēde 26. augustā notika Vaiņodē. Sēdes darba kārtībā bija izziņoti 108 jautājumi.

Sēdē deputāti izskatīja dažādus ar nekustamajiem īpašumiem saistītus jautājumus. Vairākām personām piešķīra dzīvojamās telpas īres tiesības. Tika izveidotas astoņas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes:

 • “Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesa”;
 • “Dienvidkurzemes novada Būvvalde”;
 • “Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa”;
 • “Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde”;
 • “Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde”;
 • “Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija”;
 • “Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde”;
 • “Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests’.

Par Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētaju ievēlēja Daci Zukuli.

Deputāti apstiprināja  Dienvidkurzemes novada Dzīvokļu komisijas sastāvu.

Par Pāvilostas ostas valdes priekšsēdētaju apstiprināja Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu.

Par Priekules vidusskolas direktori apstiprināja Sandru Grosbergu.

Nākamā domes sēde septembrī notiks Grobiņā.

Pēc domes sēdes deputāti apskatīja Lielbātas avotu, kas ir Latvijā lielākais dabīgais dzidravots un viens no retajiem Ziemeļeiropā. Tā zemes virspusē no dzīlēm iznes bioloģiski aktīvu un pareizi strukturētu ūdeni. Ekskursijas noslēgumā  deputāti apskatīja vairāk nekā 200 šujmašīnu lielu ekspozīciju no dažādām valstīm,  sākot no pirmskara gadiem līdz pat padomju laika ražojumiem. Ar interesi tika uzklausīti kolekcijas īpašnieka entuziastiskie stāsti par teju katru šujmašīnu.

Dienas noslēgumā notika novada domes deputātu tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs Aivars Priedols iepazīstināja ar deputātiem, izpilddirektoru, būvvaldes vadītāju. Katrs deputāts ieskicēja  galvenos virzienus darbiem, kurus jāpaveic jaunajā novadā.

Diskusijas izraisīja ceļu problēma - grants ceļu uzturēšanas kvalitāte, kā arī vietējie iedzīvotāji joprojām  cer sagaidīt asfalta ceļa segumu ceļa posmā Vaiņode - Skrunda.  Tika pārrunātas dažādas aktualitātes izglītības jomā, bijušās internātpamatskolas ēku izmantošanas iespējas, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju kopas atjaunošana Vaiņodē.

Tikšanās noslēgumā novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un deputāti aicināja  iedzīvotājus  jautājumu un dažādu problēmu gadījumā sazināties gan telefoniski, gan rakstot e-pastus: pasts@dkn.lv, kā arī nākt uz sarunu deputātu pieņemšanas laikos.

Deputātu pieņemšanas laiki publicēti informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” augusta numurā.

 


Domes sēde un iedzīvotāju tikšanās ar Dienvidkurzemes novada domes deputātiem Rucavā

 

Rucavā, 12.augustā, notika ārkārtas Dienvidkurzemes novada domes sēde. Sēdes darba kārtībā tika izziņoti 65. darba kartības jautājumi.  Sēdes sākuma tika izskatīti nekustamā īpašuma jautājumi kā arī vairāki jautājumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Apstiprināja piecu izglītības iestāžu nolikumus un pedagoģiski - medicīniskās komisijas sastāvu. Novada izglītības iestādēm, kuru nosaukumos iepriekš bija  iekļauts novads tika mainīti nosaukumi.

Sēdes noslēgumā apstiprināja Pāvilostas ostas valdes sastāvu. Par valdes vadītāju ievēlēja deputātu Gati Kalniņu. Atļauj deputātam Andrim Jefimovam savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta amatu un Grobiņas novada administratīvās komisijas locekļa amatu ar Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes locekļa amatu un deputātam Raimondam Reinim savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta un Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja amatu biedrības Tūrisma kluba “Oga” valdes priekšsēdētāja, biedrības Grobiņas futbola kluba valdes locekļa un biedrības Liepājas rajona partnerības padomes locekļa un projekta koordinatora amatiem.

Pēc  domes sēdes deputāts Jānis Veits uzaicināja Dienvidkurzemes  novada deputātus doties pastaigā pa Rucavu. Deputātiem tika parādīta Rucavas nedēļas sākumā uzstādītā strūklaka “Paurupes” parka dīķī. Projektu koordinatore Dace Mieme iepazīstināja deputātus ar   pašvaldības ēku “Sudrabi”, kur  par projekta līdzekļiem tiek būvēti grupu dzīvokļi iedzīvotājiem ar garīgā rakstura traucējumiem.

Pirms iedzīvotāju sapulces Rucavas tūrisma centra vadītāja Natālija Grauduže izrādīja deputātiem Rucavas centra dzirnavas, kur āra pagalmā pulsten 18.00 tikai aicināti iedzīvotāji uz tikšanos ar deputātiem.

Iedzīvotāju sapulci Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs Aivars Priedols iesāk ar vārdiem “Re kur sākas Latvija!” Sākumā iepazīstina iedzīvotājus ar klātesošajiem Dienvidkurzemes novada deputātiem. Tikšanās laikā priekšsēdētājs Aivars Priedols iedzīvotājus aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus par esošo situāciju. Diskusijas izraisīja ceļu problēmas- grants ceļu aizsargjoslu un seguma kvalitāte. Iedzīvotāji ierosināja, ka vajag sakārtot ūdens apgādi, drošību un stāvvietu pietiekamību tūrisma sezonā. Kā arī tika izrunāti lauksaimniecības  un citi saimniecības jautājumi. Pacēlās jautājumi par izglītības iestādēm un ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs.

Tikšanās noslēgumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols aicināja iedzīvotājus turēties kopā un informēja, ka nākamā domes sēde notiks Vaiņodē!


Domes sēde notiek Pāvilostā

 

Pāvilostā, 29. jūlijā, notika kārtējā Dienvidkurzemes novada domes sēde. Sēdes darba kārtībā tika izziņots 31 darba kartības punkts, no kuriem lielākā daļā bija dažādi nekustamo īpašumu jautājumi. Kā arī sēdē tika apstiprināti visi 11 kandidāti, kas bija pieteikušies darbam Velēšanas komisijā, izveidota Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā un apstiprināts tās nolikums, kā arī tika apstiprināta Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā.

Sēdes noslēguma jautājumos dome izskatīja iesniegumus un atļāva deputātam Linardam Tiļugam savienot deputāta amatu ar Padures pamatskolas direktora amatu, savukārt deputātei Lailai Urbānei atļāva savienot deputāta amatu ar Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktores amatu un deputātam Andrejam Radzevičam atļāva savienot deputāta amatu ar darbu Cīravas pagasta zemnieku saimniecībā “Mazpoļi”.

Tāpat sēdes izskaņā sakarā ar ievēlēšanu Dienvidkurzemes novada domes deputāta amatā no Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja amata atbrīvoja Jāni Vitrupu, no Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas amata atbrīvoja Patrīciju Andersoni un no Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja amata atbrīvoja Dzintaru Kudumu.

Sēdei noslēdzoties tika nolemts, ka nākamā domes sēde notiks 12. augustā, Rucavā. 

Lai iepazītu jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pagastus un pilsētas, jau visu jūlija mēnesi Dienvidkurzmes novada dome dodas izbraukuma sēdēs dažādās novada vietās. 29. jūlijā pēc kārtējās domes sēdes Pāvilostā novada domes priekšsēdētājam Aivaram Priedolam un deputātiem tika organizēta neliela Pāvilostas pilsētas apskate, kuru vadīja iepriekšējais Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Bet turpinājumā notika domes tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā tika apspriestas tādas tēmas kā aktīvās tūrisma sezonas laikā lielais atkritumu pieplūdums pilsētai un apspriests atkritumu apsaimniekošanas plāns un rīcība, pilsētas centrālās pludmales tīrība un jūras aļģu savākšana no pludmales, kā arī tika risinātas pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas problēmas aktīvajā tūrisma sezonā, uzdots jautājums par jaunās novada domes darbu un Pāvilostas pilsētas pārvaldi, aicināts domāt par grants ceļiem uz novada mazajiem ciemiem un veidot dzīvojamo fondu jaunām ģimenēm un speciālistiem, lai no mazajām pilsētām, pagastiem un ciemiem neaizplūstu iedzīvotāji. 

 Bet lielākās diskusijas raisīja iepriekšējās Pāvilostas novada domes apstiprinātais un virzītais projekts “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”. Uz tikšanos ar jauno novada domi bija sanākuši vairāk kā 100 Pāvilostā dzīvojošo un lielākā daļa no viņiem vienojās, ka apspriestais Dzintaru ielas posms būtu jāsakārto, tikai katrai no konfliktā esošajām iedzīvotāju grupām ir savs redzējums, kā tas būtu darāms. Domes priekšsēdētājs, deputāti un izpilddirektors uzklausīja iedzīvotāju argumentus un viedokļus, nolemjot, ka rūpīgāk jāizpēta šī jautājuma dokumentācija un domei adresētās vēstules, bet par pašu jautājumu tiks lemts kādā no augusta sēdēm. 

Diskusijas noslēgumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols sacīja: “Šī tikšanās Pāvilostā man ir līdz šim sirsnīgākā un lielākā. Pāvilosta ir īsta pērle!”. 

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto: M. Kurčanova 


Dienvidkurzemes novada apvienotā finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

 

22. jūlijā Priekulē notika Dienvidkurzemes novada apvienotā finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde.

Sēdes laikā tika izskatīti dažādi nekustamo īpašumu jautājumi. Kad sēde bija noslēgusies, deputāti devās iepazīšanās pastaigā pa Priekules pilsētu.

Ejot gar Priekules muižu, barona Korfa baroneses aicināja viesus uz balkona, kur dalījās ar stāstiem par plašo baronu dzimtu. Baroneses uzaicināja deputātus apmeklēt Lielo Ikara tirgu, kas norisināsies 7. augustā Priekules sporta laukumā.

Vēsturniece un jaunās grāmatas “Priekule septiņu lielceļu krustojumā” autore Inga Raškova pastāstīja deputātiem par Priekules pilsētas vēsturi un apmeklēja pilsētas skaistākās ēkas – Zviedru vārtus, tornīti un luterāņu baznīcu.

Iepretim baznīcai atrodas vienīgā slimnīca Dienvidkurzemes novadā, kur deputātus viesmīlīgi uzņēma SIA “Priekules slimnīca” valdes locekle Tatjana Ešenvalde un galvenā medmāsa Olga Niedola. Klātesošie tika iepazīstināti ar slimnīcas darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ar vadītājas redzējumu un plāniem nākotnē.

Nākamā sēde norisināsies 29. jūlijā Pāvilostā. 


15.jūlijā norisinājās Dienvidkurzemes novada ārkārtas sēde izbraukumā Nīcā

 

Deputātus ar garo saukli sagaidīja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, kura vadītāja Solveiga Kūlaine vēlēja deputātiem  veiksmi turpmākos darbos.

Sēdes laikā tika izskatīti 14 jautājumi. Viens no būtiskākajiem jautājumiem bija par izmaiņām Dienvidkurzemes novada 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu sarakstā. Centrālā vēlēšanu komisija saņēma iesniegumu no Mārtiņa Grundmaņa par deputāta mandāta nolikšanu. Kā paredz likumdošana, viņa vietā stājas nākamais sarakstā partiju apvienības „Jaunā VIENOTĪBA” dalībnieks Andris Jefimovs. Jaunā deputāta pilnvaras stājas spēkā ar domes sēdes lēmumu.

Noslēdzoties sēdei, deputāti tika aicināti iepazīt Nīcu, apmeklējot senlietu krātuvi un tūrisma informācijas centru, Nīcas ambulanci un skolu. Viesojās Nīcas sporta hallē un sveica tās vadītāju Ingaru Kalēju par ieguldīto darbu halles attīstībā 5 gadu garumā. Tāpat deputāti iepazinās ar jaunatnes kustību Nīcā, apmeklējot jauniešu centru un noslēgumā apskatīja rekonstruēto katlu māju.

 

Nākamā sēde notiks 22.jūlijā Priekulē


Ārkārtas sēdē pieņem pašvaldības nolikumu un ievēl komiteju locekļus

 

Šodien, 8.jūlijā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības ārkārtas sēde notika izbraukumā Aizputē.

Sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi Nr1. “Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums”, tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada pašvaldības komiteju locekļi, ievēlēts Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietniece, kā arī apstiprināja noteikumus “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”, nosakot ar 1.jūliju piešķirt vienreizēju pabalsta apmēru 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā turpmāk darbosies 8 komitejas:

 • Finanšu komiteja: Aivars Priedols, Edgars Putra, Gatis Kalniņš, Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, Juris Grasmanis, Jānis Veits, Sandris Bēča, Mārtiņš Grundmanis.
 • Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Andrejs Radzevičs, Laila Urbāne, Juris Grasmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Attīstības un tautsaimniecības komiteja: Andrejs Radzevičs, Dzintars Kudums, Mārtiņš Grundmanis, Edgars Putra, Raimonds Reinis.
 • Izglītības un sporta komiteja: Aivars Priedols, Andrejs Radzevičs, Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Andris Jankovskis.
 • Kultūras jautājumu komiteja: Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Gundars Sisenis, Sandris Bēča, Patricija Andersone.
 • Vides jautājumu komiteja: Dzintars Kudums, Edgars Putra, Mārtiņš Grundmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Teritorijas attīstības komiteja: Patricija Andersone, Jānis Vitrups, Mārtiņš Grundmanis, Gundars Sisenis, Raivis Kalējs.
 • Piekrastes attīstības komiteja: Jānis Vitrups, Gatis Kalniņš, Raivis Kalējs, Andris Jankovskis, Jānis Veits.

Izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais Grobiņas novada izpilddirektors Uldis Vārna  un izpilddirektora vietnieka amatā būs līdzšinējā Grobiņas novada izpilddirektora vietniece Gunita Laiveniece.

Pēc domes sēdes deputāti tika aicināti pastaigā pa Aizputi apskatot pagājušā gadā atjaunoto Jāņa ielu un iepazīties ar rezidenču centru SERDE.

Nākamā domes sēde notiks 15.jūlijā Nīcā.

Sagatavojusi
Kristīne Jasaite,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 23553517
E-pasts: pr@aizpute.lv


PAZIŅOJUMS PAR REKVIZĪTU MAIŅU

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.

Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi - Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63498261, 66954834

E-pasts: pasts@dkn.lv