Datums: 15.01.2020 Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu īpašumā “Nīcas vidusskola”


Nīcas novada dome,  pamatojoties uz 02.05.2012. Ministra kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  17.punktu, izsludina publisko apspriešanu no  22.01.2020. līdz 19.02.2020. par šādu koku ciršanas publisko  ieceri:

   3 (trīs) sudrabegļu nociršanu, kuras atrodas uz zemes gabala “Nīcas vidusskola”, jo tās ir zaudējušas savu dekoratīvo vērtību (vecuma dēļ), kā arī ir zaudējušas vizuālo skaistumu. Eglēm ir konstatēti dubultie stumbri un nokaltuši zari, kas var apdraudēt gan skolniekus, gan garāmgājējus.

Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt un aizpildīt Nīcas  novada domē 1.stāva 4.kabinetā, apmeklētāju  pieņemšanas laikā no plkst. 09:00- 16:00,  kā arī aizpildīt elektroniski:

Anketa

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Nīcas novada domei.

Anketa

Lēmums par eglēm