Viegli lasīt

PAR NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBU
Kad izveidota Nīcas novada pašvaldība?
Nīcas novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūnijā.
 
Kas ir Nīcas novada pašvaldība?
Nīcas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Nīcas un Otaņķu pagastiem.
 
Ko dara Nīcas novada pašvaldība?
Pašvaldības galvenie uzdevumi ir:
  • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
  • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu un ceļu uzturēšana; teritoriju apgaismošana; zaļo zonu uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu uzturēšana);
  • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
  • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;
  • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
  • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;
  • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
  • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
  • un vēl citi uzdevumi.
Kas ir Nīcas novada dome?
Iedzīvotāji no sava vidus ievēl savu pārstāvniecību - Nīcas novada domi. Tajā ir 9 deputāti.
 
Kas ir Nīcas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs?
Agris Petermanis
 
Kur atrodas Nīcas novada pašvaldības administrācija?
Nīcas novada pašvaldība atrodas Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473
 
Kā sazināties ar Nīcas novada pašvaldību?
Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni 63469049, faksu 63489502 vai elektroniski sūtot vēstuli uz e – pastu: dome@nica.lv
Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami šeit.

Nīcas novada pašvaldības darba laiks:
pirmdienās: 8.30-12.00 un 12.30-18.00
otrdienās: 8.30-12.00 un 12.30-17.00
trešdienās: 8.30-12.00 un 12.30-17.00
ceturtdienās: 8.30-12.00 un 12.30-17.00
piektdienās: 8.30-12.00 un 12.30-16.00

Iedzīvotāju pieņemšana
Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis iedzīvotājus pieņem pirmdienās plkst. 14 – 18 un trešdienās plkst. 9 – 12, iepriekš piesakoties pa tālr. 63469049
PAR INFORMĀCIJU NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INTERNETA VIETNĒ