PII „Spārīte”

Vadītāja – Daira Eglīte, telefons 63469917, 29132273

Medmāsa – Jana Krētaine, telefons  63469927

Saimniecības daļas vadītāja – Anna Zorjakova, telefons  63469927

Adrese – Saules iela 5, Nīca, Nīcas novads, LV – 3473

Darba laiks -  7. 30 – 18.00025

Tā pie mums izskatās

Skatīt fotogalerijas

PII Spārīte HIMNA

___________________________________________________

2013./2014. mācību gadā  darbojas sekojošas grupas:

Grupas Nr. Grupas nosaukums Bērnu vecums Bērnu skaits Skolotājas Skolotāja palīdze
1. SPRĪDĪTIS 5/6 gadi 20 Antra Mače
Sarmīte Eglija
Gunita Misiņa
2. RŪĶĪTIS 1,5 /3 gadi 17 Baiba Miksone
Ina Zaļā
Inga Šuklā
3. BURATĪNO 2,5/5 gadi 22 Gunta Barena
Baiba Roga
Velga Kazāka
4. SAULĪTE 2,5/5 gadi 20 Agita Ābola
Agita Simsone
Aiga Jankēvica
5. KĀPĒCĪTIS 6 gadi 26 Agija Bikše
Rita Kozule
Ināra Siliņa

No plkst.18.00 – 19.00 darbojas DEŽŪRGRUPA

Strādā skolotājas – Agija Bikše, Rita Kozule; skolotāju palīdzes – Ināra Siliņa, Anna Zorjakova; tālr.29453148.

___________________________________________________

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā,
Kas uz laiku uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,
Bet aug un attīstās pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem…

Z.Mauriņa

___________________________________________________

IESKATS VĒSTURĒ

 • Bērnudārzs  darbojas kopš 1972. gada. Sākotnēji tajā bija 4 grupas  ar 90 bērniem. Taču jau pirmajos gados bērnudārzs nespēja apmierināt pieprasījumu un  uzņemt visus bērnus, tādēļ steidzīgi tika celta piebūve  ar 50 vietām. Pirmā bērnudārza vadītāja  bija Rita Tkačenko.
 • 1977. gadā bērnudārzu apmeklē jau 140 bērni. Grupas ir  pārpildītas, bērnudārzs strādā visu diennakti, jo tajā uzturas arī bērni no attālākajiem ciemiem – Kalnišķiem,  Pērkones, Jūrmalciema un Otaņķiem.
 • 1983. gadā par bērnudārza vadītāju sāk strādāt Daira Eglīte.
 • 1990. gadā  Latvijā  sākas bērnudārzu krīze. Nīcas bērnudārzā darbojas tikai 3 grupas, kuras apmeklē 50 bērni.
 • 1992. gadā mūsu bērnudārzu savā pārziņā pārņem Nīcas pagasta padome.
 • 1997. gadā „Sorosa fonda-  Latvija” organizētajā projektu konkursā Nīcas bērnudārzs no 115 pretendentiem ir  to 12 skaitā, kuros  tiek veidotas grupas pēc programmas „Soli pa solim” metodikas.
 • No 1997. – 2002. gadam visi  bērnudārza pedagogi apgūst apmācību ASV pasniedzēju vadībā, darbam ar „Soli pa solim” programmu. Bērnudārzs saņem iespaidīgu materiālo atbalstu – tiek iekārtota programmas īstenošanai nepieciešamā vide.
 • 2000. gadā visi Latvijas bērnudārzi, pamatojoties uz grozījumiem Izglītības likumā, tiek pārdēvēti par pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • 2008. gada 1. oktobrī par ziedojuma līdzekļiem, no kuriem 30 000 Ls ziedoja „Daugavas vanagi„ tiek atvērta vēl viena grupa 26 bērniem.
 • 2013. gadā iestādē tiek realizēts KPFI  projekts „Kompleksi risinājumi  siltumnīcefektu gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte”". Projekta ietvaros tiek veikta iestādes renovācija – ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, ventilācijas izbūve un  apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvāku.

___________________________________________________

STRUKTŪRA UN DARBĪBA

 • 2013./2014. mācību gadā pirmsskolas iestādi apmeklē 105 bērni.
 • Darbojas 5 bērnu grupas, kuras apmeklē bērni  vecumā no 1,5– 7 gadiem.
 • Katrā grupā ar bērniem strādā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas un 1 skolotāja palīdze.
 • Par bērnu vispusīgu attīstību rūpējas  mūzikas  un sporta skolotājas,  logopēde un medmāsa.
 • Bērniem ar stājas traucējumiem notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.
 • Darbojas tautisko deju pulciņi.
 • Kopā par bērniem ik dienu rūpējas 14 pedagogi un 10 tehniskie darbinieki.
 • Darbiniekiem un vecākiem atbalstu, palīdzību un konsultācijas sniedz sociālais pedagogs un psihologs.

___________________________________________________

TRADĪCIJAS008

 • Valsts svētku svinēšana.
 • Gadskārtu ierašu atzīmēšana.
 • Tematiski bērnu rīti, koncerti, konkursi.
 • Sporta  pasākumi.
 • Veselības dienas.
 • Ekskursijas un pārgājieni.
 • Leļļu teātra izrāžu  apmeklēšana.

___________________________________________________

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • Bērniem drošu un attīstošu vidi.
 • Veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā un otro launagu dežūrgrupas bērniem.
 • Daudzveidīgas, interesantas, bērnu individualitātei atbilstošas nodarbības.
 • Bērnu sagatavošanu mācībām skolā.

___________________________________________________

VĒLAMIES SAGAIDĪT NO BĒRNU VECĀKIEM:

 • Pacietību, iejūtību un sapratni, īpaši, bērniņam uzsākot apmeklēt pirmsskolu.
 • Ieinteresētību un līdzdarbošanos.
 • Godprātīgu attieksmi pret iekšējās kārtības  noteikumu ievērošanu.
 • Atklātu dialogu un savstarpēju sapratni problēmsituāciju risināšanā

___________________________________________________

023