Sabiedriskās organizācijas

 

      Nīcas un Otaņķu pagastā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (NVO)

Nr. Nosaukums, kontaktinformācija Adrese Statūtos norādītie mērķi
1. KURZEMNIEKI 
Telefons: 26410643
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Ozoli", LV-3474
 • Veicināt un koordinēt sadarbību starp autobraucējiem, citām auto organizācijām, "Latvijas Automobiļu federāciju" (turpmāk tekstā - LAF), fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Nodrošināt un veicināt autosporta attīstību un popularizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajos normatīvos;
 • Veikt autosporta popularizēšanu jaunatnes vidū;
 • Organizēt autosporta pasākumus, kas saskaņoti ar LAF;
 • Nodrošināt drošības pasākumu ievērošanu autosporta pasākumu laikā;
 • Piesaistīt naudas un mantas līdzekļus autosporta veicināšanai;
 • Veikt mārketinga un reklāmas pasākumus juridiskām un fiziskām personām augstāk minēto mērķu sasniegšanai;
 • Biedrības biedru un dibinātāju automašīnu pārbūve auto sporta vajadzībām par Biedrības līdzekļiem;
 • Biedrības biedru un dibinātāju sporta automašīnu remontēšana par Biedrības līdzekļiem;
 • Biedrības biedru un dibinātāju piedalīšanās ziedojumu apmaksa auto sporta sacensībās, par Biedrības līdzekļiem;Autosporta komandas izveide. 
2. Mēs Bernātiem
Kontaktpersona: Diāna Ansule
Telefons: 27809437
E-pasts: diana.ansule21@gmail.com
https://www.facebook.com/MesBernatiem/
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Smilgas", LV-3473
 • Veicināt Bernātu attīstību.
 • Organizēt kultūras, sporta un tūrisma pasākumus.
 • Attīstīt atpūtas piedāvājumu klāstu un infrastruktūru.
 • Saglabāt un popularizēt dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.
3. Rudes Ozoliņi 
Kontaktpersona: Ingrīda Dima
Telefons: 29622338
E-pasts: ikka13@inbox.lv
Nīcas nov., Otaņķu pag., Rude, "Ozoliņi" - 6, LV-3475

Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Ozoliņi", kas atrodas Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inženierkomunikāciju, kā arī zemesgabala uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

4. Allnature 
Kontaktpersona: Ieva Lāce
Telefons: 25479582
E-pasts: ievinalace@gmail.com
http://www.campingallnature.com/, https://www.facebook.com/CampingAllnature
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Stendzes", LV-3473
 • Sniegt sabiedrisku labumu un organizēt aktivitātes, lai uzlabotu Latvijas vidi un dabu; izglītotu sabiedrību par sociālām un ekonomiskām problēmām un atjaunotu Latvijas etnogrāfiskās tradīcijas
5. Bārtas upes radošā apvienība
Kontaktpersona: Anna Šēfere
Telefons: 22015141
E-pasts: biedriba.bura@gmail.com
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Šmiti", LV-3473
 • Veicināt cilvēku interesi par apkārtējo vidi, tajā norisošajiem procesiem un dabas aizsardzību.
 • Izkopt visas sabiedrības vērtību izpratni, veicināt veselīga dzīvesveida kultūru un popularizēt aktīvo tūrismu un ūdenstūrismu Dienvidkurzemē.
 • Bērnu un jauniešu izglītības veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana, izglītojošu pasākumu par dabas aizsardzību organozēšana, t.sk. dabas draugu pulciņa un airēšanas skolas organizēšana.
 • Bārtas upes krastu sakopšana un labiekārtošana.
6. PĒRKONES PĻAVAS 
Telefons: 29494777
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, "Kalna Rubeņi", LV-3473

1. Apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām;

2. Nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu;

3. Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem;

4. Popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;

5. Izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas;

6. Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs;

7. Rīkot un piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā;

8. Dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;

9. Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām;

10. Videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšanā.

7. CERĪBU KRĀSA 
Kontaktpersona: Ausma Dzintare
Telefons: 26998159
E-pasts: ausmadzintare@inbox.lv
http://ceribukrasa.weebly.com/
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Galdnieki", LV-3473
 • Veicināt atstumto grupu bērnu un jauniešu sociālo integrāciju, dodot iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos, izglītojošos pasākumos.
8. Dārza 4 
Telefons: 28278279
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Dārza iela 4-4, LV-3473

Nodrošināt daudzdzīvokļu dzēvojamās ēkas Dārza ielā 4, kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inženierkomunikāciju , kā arī zemes gabala, uz kura atrodas ēka, puienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

9. Dzīvokļu īpašnieku biedrība 
Kontaktpersona: Andris Liepa
Telefons: 29950099
E-pasts: mr.andris.liepa@gmail.com
Nīcas nov., Nīca, Dārza iela 2-5 , LV-3473 nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 2, kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inženierkomunikāciju, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.
10. Fonds LIBAVAS FILMA 
Kontaktpersona: Kristīne Jākobsone
Telefons: 29207087, 26396847
Nīcas nov., Nīcas pag., "Stari", LV-3476

Baltvācu kino mantojuma apzināšana;Kinomākslas attīstības veicināšana Kurzemes reģionā;

Jaunatnes izglītotības veicināšana kinomākslas jomā.

11.

Ģimeņu centrs LIEPA 
Kontaktpersonas: Līga Vasara, Ilze Veske
Telefons: 20078475; 27737888
E-pasts: centrsliepa@gmail.com;

ilze.veske@gmail.com

Nīcas nov., Nīcas pag., Pērkone, "Ezerlīči", LV-3473
 • Sabiedrības fiziskās un emocionālās veselības, izglītības un pilsoniskās aktivitātes veicināšana:organizējot veselības veicināšanas pasākumus;izglītojot sabiedrību par fizisko un emocionālo veselību;rīkojot sporta, atpūtas un izglītojošus
12. Jaunatnes demokrātijas skola 
Kontaktpersona: Lāsma Petermane
Telefons: 29480673
E-pasts: lasmap@yahoo.com
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, "Nīcas vidusskola", LV-3473
 • Veicināt jauniešu iesaistīšanos demokrātisko procesu virzībā.
 • Palīdzēt jauniešiem apzināties sevi un savu vietu šajos procesos, veicināt viņu pašapliecināšanos.
13. Kalnišķu Īves 
Kontaktpersona: Inita Ķaupele
Telefons: 26291001
E-pasts: inita.kaupele@inbox.lv
Nīcas nov., Nīcas pag., Kalnišķi, "Kalnišķu Dimanti"-9, LV-3476
 • Atbalstīt vietējo iniciatīvas grupu darbību un attīstību.
 • Izveidot un labiekārtot brīvā laika pavadīšanas centrus un vietas, esošo centru uzlabošana.
 • Veicināt vietējo ražotāju preču un pakalpojumu attīstību.
 • Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana.
 • Infrastrūktūras uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai.
 • Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu (bērnu rotaļlaukumu un atpūtas vietu izveide).
 • Popularizēt un atbalstīt veselīgu dzīvesveidu (rīkot seminārus, lekcijas un iesaistīt
14. Kalnišķu mednieku kopa 
Kontaktpersona: Valdis Rokjāns
Telefons: 29365461
Nīcas nov., Nīcas pag., "Kalnišķi", LV-3473

Veicināt un koordinēt sadarbību starp medniekiem, mednieku formējumiem, Valsts meža dienestu un citām institūcijām Medību likuma un noteikumu ievērošanā.

15. KAPITĀLS C 
Telefons: 29164711
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Ciesaiņi", LV-3473
 • Popularizēt jāšanas sportu.
 • Piesaistīt jauniešus un bērnus aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sportošanai.
 • Nodrošināt ar jāšanas sportu saistītu pasākumu organizēšanu.
16. Latvijas Pasta un dekoratīvo baložu biedrība 
Telefons: 26721450
Nīcas nov., Nīcas pag., Pērkone, 'Dižklājumi', LV-3473
 • Veicināt pasta un dekoratīvo baložu popularizēšanu Latvijā.
 • Organizēt izstādes un sacensības, piedalīties izstādēs un sacensībās.
 • Izglītot par pasta un dekoratīvo baložu audzēšanu un šķirņu uzlabošanu atbilstoši standartiem.
 • Izveidot struktūru baložu audzētāju informēšanai par aktualitātēm nozarē.
 • Sadarbība ar valsts un nevalstiskām institūcijām, kā arī baložu audzētājiem ārzemēs.
17. Mednieku biedrība BĀRTAVA 
Kontaktpersona: Guntars Polis
Telefons: 29638895
E-pasts: roshkins@inbox.lv
Nīcas nov., Otaņķu pag., Rude, "Rīti" - 5, LV-3475

Dabas resursu izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi;

Izkopt labākās medību tradīcijas.

18. MEDNIEKU KLUBS MEŽINIEKI 
Kontaktpersona: Antons Broks
Telefons: 26543548
Nīcas nov., Nīcas pag., "Mednieku māja", LV-3473

Medību organizēšana, vadīšana un medību trofeju uzskaite;mednieku apmācība jautājumos, kurus regulē likumdošanas akti par medībām, medību ieroču iegādi, glabāšanu, pārvadāšanu, kā arī atbildību, ja pieļauti šo likumdošanas aktu pārkāpumi;dabas aizsardzības pasākumu veikšana;piedalīšanās mežu atjaunošanā un biotehnisko pasākumu izpildē;labdarības pasākumu organizēšana;mednieku un makšķernieku apvienošana medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai;veikt citas likumos atļautās darbības.

19. Mednieku kopa SARMANTI 
Telefons: 26406879
Nīcas nov., Nīcas pag., "Jēči", LV-3473

Dabas resursu izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkciju ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi;

Veidot materiāli tehnisko bāzi medībām, makšķerēšanai un biedrības pasākumu organizēšanai, tās attīstības sekmēšanai un popularizēšanai;

Apvienot fiziskas un juridiskas personas, lai veicinātu mežu un dzīvnieku populācijas atjaunošanu, kā arī attīstītu un veiktu darbību kas saistīta ar dzīvnieku selekciju;

Aizstāvēt mednieku un makšķernieku tiesības, intereses un taisnīgās prasības viņu ekonomiskajās problēmās;

Veikt publisku darbību, tajā skaitā uzturēt sakarus ar citām organizācijām, izplatīt informāciju par biedrības darbību;Veikt citas likumos atļautās darbības.

20. Nīcas novada attīstības biedrība 
Kontaktpersona: Ingars Kalējs
Telefons: 29351687, 26174896
E-pasts: nnab@inbox.lv; sports@nica.lv
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Bārtas iela 6, LV-3473
 • Veicināt un sekmēt izglītības, sporta, kultūras jomu attīstību.
 • Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu Nīcas novadā.
 • Sekmēt sabiedrības iesaistīšanos Nīcas novada izglītības, kultūras, sporta dzīvē.
 • Veicināt pašvaldības un dažādu sabiedrības grupu sadarbību.
21.

OPĀ,

Kultūras aktīvistu apvienība 
Telefons: 26322714

Nīcas nov., Otaņķu pag., 'Puci', LV-3475
 • Bagātināt Kurzemes novada kultūras dzīvi, veicinot mūsdienu mākslas attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu.
 • Organizēt un īstenot dažādus kultūras, mākslas, atpūtas un izklaides pasākumus.
 • Veicināt jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, neformālo izglītību un personīgo attīstību.
22. Open Sense 
Telefons: 26547002
Nīcas nov., Nīcas pag., Klampju ciems, "Aizpuri", LV-3473
 • Jauniešu un jaunatnes darbinieku aktīvas līdzdalības veicināšana un personīgā iesaiste sabiedrības attīstības procesos lokālā, reģionālā, nacionālā un globālā mērogā.
 • Jaunatnes darbinieku (t.sk. pedagogu, sociālo darbinieku, psihologu u.c. atbalsta
23. Otaņķu mednieku klubs 
Kontaktpersona: Uldis Lapiņš
Telefons: 29287256
Nīcas nov., Otaņķu pag., "Krogzemji", LV-3474

Apvienot medniekus un makšķerniekus medību unmakšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.

24.

PĒRKONES ZEME,

garāžu īpašnieku biedrība 
Telefons: 22410126

Nīcas nov., Nīcas pag., Grīnvalti, "Pērkones Zeme", LV-3400

Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto garāžu pienācīgu uzturēšanu;nodrošināt garāžu tehniskās ekspluatācijas, koplietošanas teritorijas un ceļu uzturēšanas kārtību;apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar garāžu ekspluatāciju un koplietošanas teritorijas izmantošanu;aizstāvēt garāžu īpašnieku tiesības, intereses un taisnīgās prasības viņu ekonomiskajās problēmās.

25. REIŅI-1 
Telefons: 29870090
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, Reiņu iela 10, LV-3473

Biedru nodrošināšana ar laivu garāžam, vasarnīcām, to lietošanai nepieciešamo komunikāciju, ceļu izveidošanu un uzturēšanu, kopīpašuma daļas pienācīgu apsaimniekošanu.

26. Sabiedrisko mediju biedrība 
Kontaktpersona: Verners Bokums
Telefons: 29548703
E-pasts: verners14@inbox.lv
Nīcas nov., Nīcas pag., Pērkone, "Priedaine", LV-3473
 • Sabiedriskā masu medija organizēšana, veidošana un atbalstīšana Liepājas reģionā kā visas sabiedrības interešu paudēju un aizstāvi, sabiedrības izglītības un audzināšanas funkciju veicēju, atsevišķu indivīdu un grupu sociālpolitiskās aktivitātes un pilsoniskas apziņas veicinātāju kā vienu no demokratizācijas, plurālistiskas, pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts veidošanas procesa pamatiem.
 • Eiropas sabiedrisko raidorganizāciju savienības (EBU) pieņemto sabiedriskā masu medija ideju un principu paušana, sludināšana Liepājas reģiona masu informācijas (saziņas) līdzekļu vidū, to ieinteresēšana un iesaistīšana sabiedriskā medija un Biedrības darbībā.
 • Ar sabiedrībā aktuālo, nepieciešamo jautājumu saistīto, bet nerentablo preses izdevumu, radio un televīzijas raidījumu veidošanas un izplatīšanas veicināšana, atbalstīšana.
 • Masu informācijas (saziņas) līdzekļu darbinieku, neatkarīgo producentu un žurnālistu izglītības veicināšana.
 • Veicināt, dibināt un uzturēt starptautiskus sakarus, it īpaši ar radniecīgām organizācijām, izveidot nepieciešamo informatīvo un materiāli tehnisko bāzi - informācijas centru.
27. Ugunskurs 
Kontaktpersonas: Modrīte Stūre, Agnese Sīkle, Sandra Vadone
Telefons: 29563129
E-pasts: modrite.sture@inbox.lv; anse20@inbox.lv; as.vadonis@inbox.lv; modrite.sture@inbox.lv
Nīcas nov., Nīcas pag., Pērkone, "Rolavi", LV-3473
 • Veicināt pagastā dzīvojošo bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika izmantošanu.
 • Sniegt atbalstu pagastā dzīvojošiem, vientuļiem, un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
28. Ziedēt arī atvasarā 
Kontaktpersona: Valda Laukgale
Telefons: 29670918, 63469702
Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Bārtas iela 6, LV-3473
 • Veicināt pensionāru un pirmspensijas vecuma cilvēku sociālās atstumtības mazināšanos reģionā, aktivizēt sabiedriskās un pilsoniskās apziņas veidošanos un nostiprināšanos, viņu iesaistīšanos demokratizācijas procesu virzībā, sekmējot viņu pašapliecināšanos.
29. ZILL 
Telefons: 63426256
"Purenes", Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473, LV-3473
 • Uzņēmēju organizēšana un kopīgo interešu pārstāvēšana Liepājas pilsētā un tās apkaimē
30. Latvijas Vairogi Nīcas nov., Nīcas pag., "Stari", LV-3476
 • Rūpēties par vārda brīvības principa ievērošanu, veicināt ikviena valsts iedzīvotāja tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus jebkurā pieejamā un sabiedrībai pieņemamā veidā.
 • Veicināt latviešu tautas un valsts nacionālo, kultūras un tradicionālo vērtību atdzīvināšanu, nostiprināšanu, uzturēšanu, skaidrošanu un popularizēšanu, tai skaitā laulības aizsardzības un atbalsta nodrošināšanu, ar to saprotot savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesību ievērošanu Latvijā.
 • Rīkot informatīvās kampaņas, sapulces, sanāksmes, seminārus, lekciju ciklus, gājienus, zibakcijas, pasākumus, izdot vienreizējus un/vai periodiskus preses izdevumus, iniciēt raidījumus, intervijas plašsaziņas avotos, nodrošināt ar darbības jomām saistītas informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos laikrakstu, žurnālu, grāmatu, izdevumos, TV kanālos un radio stacijās.
 • Nodrošināt pētījumus un analīzi sociālo, izglītības zinātņu un sabiedriskās politikas jomā.
 • Nodrošināt formālo un neformālo izglītību visos vecuma posmos. tai skaitā mūžizglītību.
 • Nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības darbības, kas veicina bērniem (gan ģimenē, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem) un ģimenei labvēlīgas vides un atbalsta pasākumu veidošanu, bērnu un ģimenes labklājības līmeņa paaugstināšanu, sniegt atbalstu ģimenēm to pienākumu veikšanā, tai skaitā, bērnu un pieaugušo ģimenes locekļu aprūpē, krīzes situācijās u.tml.
 • Nodrošināt pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzību, jebkura veida diskriminācijas saistībā ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju novēršanu.
 • Aizstāvēt tradicionālo ģimeņu, nacionālo, Satversmē noteikto valsts vērtību uzturētāju un turpinātāju grupu intereses, tajā skaitā biedrību un nodibinājumu, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
 • Nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti un pārdali sabiedriska labuma mērķu īstenošanai.
 • Veicināt brīvprātīgā darba attīstību, tajā skaitā piesaistīt un apmācīt brīvprātīgā darba veicējus.
 • Nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot arī formālo un neformālo izglītību, nodrošinot arī mazākumtautību kultūras biedrību un nodibinājumu nestā mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju. 
31. Saule - Jūra - Vējš Nīcas nov., Nīcas pag., "Vālītes", LV-3473
 • Liepājas pilsētas un tuvāko novadu jauniešu iesaistīšana dažādās sabiedriskajās un sporta aktivitātēs.
 • Jauniešu piesaistīšana vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanā.
 • Uzlabot Liepājas pilsētas un tuvāko novada jauniešu zināšanas par vēsturi un novadu attīstību, kā arī iesaistīt tos dažādās interešu grupās un veikt patriotisko audzināšanu.
32. Skolas iela 2 Nīca Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Skolas iela 2 - 3, LV-3473

Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 2, kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā. Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inžnierkomunikāciju, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

33. Attīstības fonds STARI Nīcas nov., Nīcas pag., "Stari", LV-3476
 • Kurzemes reģiona kultūras un ekonomiskās attīstības veicināšana.
 • Jaunatnes izglītotības veicināšana kultūras un ekonomikas jomā.
 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana kultūras un ekonomikas aktivitātēs.
34. Dzīvokļu īpašnieku biedrība SKOLAS 3 Nīcas nov., Nīcas pag., Nīca, Skolas iela 3 - 28, LV-3473

Biedrības darbības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala pienācīgu pārvaldīšanu un kopīpašuma daļu apsaimniekošanu.

35.

Keep the Change

Kontaktpersona: Andra Štāle
Telefons: +37129402272
 
Nīcas nov., Nīcas pag., Bernāti, "Ērgļi", LV-3473
 • Nodrošināt biedrības biedriem un citām personām iespēju piedalīties jauniešu apmaiņas projektos Latvijā un ārvalstīs.
 • Veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
 • Nodrošināt jauniešiem iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā.
 • Organizēt izglītojošus pasākumus.
 • Veicināt sadarbību ar radniecīgajām organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.
36. Liepājas novusa klubs Nīcas nov., Nīcas pag., "Ezerlīči", LV-3473
 • Organizēt un radīt apstākļus novusa attīstībai Liepājā.
 • Popularizēt novusa sportu Liepājā un Latvijas Republikā.
 • Nodrošināt sacensības Liepājas pilsētas mērogā, kā arī Latvijas Republikas novusa čempionātu, jaunatnes un veterānu sacensības un citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no  to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;
 • Nodrošināt Liepājas biedru piedalīšanos Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās tiktāl, cik to atļauj Biedrības līdzekļi.
37. Rudes rīti Nīcas nov., Otaņķu pag., Rude, "Rīti" - 4, LV-3475

Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Rīti", kas atrodas Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inženierkomunikāciju, kā arī zemesgabala, uz kuru atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

38. Rudes Teikas Nīcas nov., Otaņķu pag., Rude, "Teikas" - 17, LV-3475

Nodrošināt dzaudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Teikas", kas atrodas Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, koplietošanas telpu, inženierkomunikāciju, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.

39. ŪBELES Nīcas nov., Nīcas pag., "Ūbeles", LV-3473
 • Jauniešu un pusaudžu, kuri bijuši, vai ir atkarībās (alkohols, narkotikas u.c.) integrācija sabiedrībā.
 • Indivīdu izglītošana, motivēšana attīstīt sava patiesā potenciāla, talantu lietošanu sabiedrības labā, sadzīvē, ģimenē.
 • Radošo nodarbību, valodu apmācības, sporta nodarbību, un citu aktivitāšu organizēšana, lai veicinātu jauniešu un pusaudžu integrāciju.
 • Brīvā laika organizēšana bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
 • Vizuālās pašdarbības mākslas popularizēšana.
 • Inovatīvu mākslas tehnoloģiju apgūšana.
 • Ģimeņu vienotības veicināšana.
40. Vindsērfinga sporta biedrība "Kurzemes vindsērfinga klubs" Nīcas nov., Nīcas pag., "Āboli", LV-3473
 • Vindsērfinga, kā veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu un jaunatnes vidū Nīcas un Liepājas novados.
 • Vindsērfinga, kā burāšanas sporta disciplīnas apmācība un popularizēšana gan jauno, gan pieredzējušo sportistu vidū.
 • " Jaunu sportistu sagatavošana un esošo sportistu atbalstīšana;" Vindsērfinga sporta speciālistu (treneru, jaunatnes grupu vadītāju un tiesnešu) kvalifikācijas celšana;" Ar vindsērfinga sportu saistīto pasākumu (sacensību, festivālu, izstāžu u.c.) organizēšana".
 • Jauniešu fizioloģiski un intelektuāli attīstošu nodarbju īstenošanas vietu izveide un attīstīšana Nīcas un Liepājas novados".
 • Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana un dažādošana Nīcas un Liepājas novadu lauku iedzīvotājiem.

Dzīvokļu  un citu telpu apsaimniekošanas biedrības