Dokumenti

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sabiedriskā kārtība

Nr.11 Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā (09.2010.)

Nr.15 Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā

Nr.4  Par Nīcas novada simboliku (04.2015.)

Iesnieguma veidlapa par simbolikas izmantošanu komercdarbībai

Nr.5  Nīcas novada kapsētu uzturēšana un izmantošana (07.2014.)

Nr.7  Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Nīcas novadāradējošās ēkas (10.2014.)

Nr.12 Par suņu izvešanu pastaigā Nīcas novadā (06.2010.)

Nr.4   Par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību Nīcas novada teritorijā (4.2016.)

Nr.1 Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā (01.2018.)

Sociālie jautājumi

Nr.9 Par aprūpes mājās pakalpojumu Nīcas novadā (11.2014.)

Nr.9 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (04.2020.)

Nr.21 Par pabalstiem Nīcas novadā (11.2012.)

Nr.11  Par mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā(09.10.2020)

Nr.6 Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem (6.2015.)

Nr.3 Par kārtību, kādā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aozstāt natūrā (01.2012.)(ZAUDĒJUŠI SPĒKU AR 15.01.2021.)

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Nr.3 Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam (04.2014.)

Nr.16 Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību (07.2010.)

Nr.7 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu (10.2016.)

Nr.10 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu (06.2010.)

Nr.5 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību (06.2019.)

Nr.18 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Nīcas novadā (09.2012.)

Nr.8 Par pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās (1.2017.)

Nr.7 Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā un sakņu un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu

 

Citi jautājumi

Nr.9 Par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto kopiju izsniegšanu (06.2010.)

Nr.12 Par Nīcas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu (12. 2015.)

Nr.4 Bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšanas kārtība Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē un pirmsskolas grupās (04.2017.)

Nr.5 Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Nīcas novada administratīvajā teritorijā (05.2015.)

Nr.13 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Nīcas novadā (10.2018.)

Pieteikuma veidlapa


Attīstības dokumenti

Investīciju plāna pamatprojekti (2020.gada redakcija)

Nīcas novada izglītības attīstības stratēģija 2016.-2023.g.

Izglītības attīstības stratēģijas rīcības plāns

Stratēģija darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam

Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam

Nīcas novada Attīstības programma 2014.-2020. gadam

Pašreizējās situācijas analīze

Rīcību un investīciju plāns

Vides pārskats

Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Vides pārskats 2013.-2025. gadam


Nolikumi

Pašvaldības nolikums (9.2020.)

KOMISIJU NOLIKUMI

Nīcas novada sakoptās vides komisijas nolikums (2.2020.)
Tūrisma komisijas nolikums (12.2018.)
Bērnu tiesību aizsardzības nolikums (12.2017.)

Nolikums par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (10.2017.)

Administrattīvās komisijas nolikums (7.2020)
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija (2.2015.)

Medību koordinācijas komisijas nolikums (7.2014.)

Iepirkumu komisijas nolikums (08.2019.)
Nīcas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība (nolikums) (11.2013.)

Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums (3.2010.)

Par interešu izglītības pulciņiem (6.2014.)

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums (10.2013.)

Pasākumu un konkursu nolikumi

NOLIKUMS konkursam-skatei "Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2021"
Bernātu parka metu konkurss (2.2016.)

 

Sporta nolikumi


"Nīcas karaļa kauss" pludmales volejbolā (05.2021.)
Sporta halles maksas pakalpojumi (10.2017.)

Noteikumi-par-mācību-maksu-futbola-grupā-6.2014.7.2017.

Noteikumi par dalības maksu airēšanas treniņos 7.2017.

līgums-par-airēšanas-programmas-apguvi-6.2015.

Airēšanas drošības noteikumi (6.2015.)

Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumi (11.2014.)

Dažādi

Par kārtību, kādā Nīcas novada pašvaldība atbalsta nevalstiskās organizācijas (7.2018.)

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums (11.2017.)

Par ambulances telpu nomu (10.2018.)

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus (4.2016.)

Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem (14.2020.)

Stipendiju piešķiršanas kārtība Nīcas vidusskolas 10.-12. kl. skolēniem (6.2015.)

Par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju mācību sasniegumu stimulēšanu un naudas balvas piešķiršanu (5.2019.)
Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites, un izlietošanas kārtību (1.2012.)

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā (4.2011.)

Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība (2.2015.)