Vide

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

Dabas liegums “Liepājas ezers”

Individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Dabas aizsardzības plāns


Dabas parks “Pape”

Individuālie  aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Dabas aizsardzības plāns


Dabas parks “Bernāti”

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi


Dabas liegums “Rucavas īvju audze”

Dabas aizsardzības plāns


Dabas liegums “Ječu purvs”