"Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija 2018-2030" (UAS) ir attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka vēlamo attīstību ilgtermiņā uzņēmējdarbības jomā. Stratēģijas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Nīcas novada domes lēmumu. Tās izstrādi veica SIA “Ķemers Business and Law Company”. 

 

 

Stratēģija sastāv no 7 daļām


 

1. Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija 2018-2030

 

2. Pētījums par novada ekonomikas stabilitāti un ievainojamību

 

3. Pārskats par industriālo zonu izveidi Nīcas novadā

 

4. Integrētais rīcības un finanšu plāns industriālo zonu izveidei Nīcas novadā

 

5. Labo piemēru analīze attīstāmajās uzņēmējdarbības atbalsta jomās

 

6. Pētījums par maza mēroga vidi nepiesārņojušās ražošanas ar augstu pievienoto vērtību attīstību

 

7. Pētījums par esošo un potenciālo atbalsta saņēmēju vajadzībām un apmierinātību

 

ATBALSTA STRATĒĢIJĀ IEKĻAUJAMĀS UN ĪPAŠI ATBALSTĀMĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS


Nīcas novada uzņēmējdarbības vidē ir pārstāvētas dažādas nozares. Lauksaimniecība (augkopība, lopkopība un citas saistītās nozares); ražošana (medicīnas piederumi, kokapstrāde, mežsaimniecība un mežistrāde, metālapstrāde); zivsaimniecība (zvejniecība un zivju apstrāde);pakalpojumi (loģistika, tirdzniecība, tūrisms, būvniecība, ūdensapgāde, automobiļu apkope, informācijas un komunikācijas pakalpojumi). Izvērtējot Nīcas novada situāciju, ņemot vērā jomā darbojošos uzņēmumu skaitu, apgrozījumu, citos plānošanas dokumentos noteiktās attīstības prioritātes, kā arī pašu uzņēmēju viedokli, kā īpaši atbalstāmas izvirzītas četras uzņēmējdarbības jomas – lauksaimniecība, tūrisms un rekreācija, zivsaimniecība un amatniecība, kā arī vidi nepiesārņojošā ražošana.

 

 

 

INDUSTRIĀLO ZONU IZVEIDE NĪCAS NOVADĀ


“Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. – 2030.gadam”, viena no prioritātēm ir „Uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides veidošana”, kas paredz pašvaldības mērķtiecīgus ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgu autoceļu, sakaru un inženiertehniskās infrastruktūras attīstībā un industriālo zonu izveidē, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu novadā. Izvēloties iespējamās industriālās zonas Nīcas novadā, par pamatu izvietojumam ņemtas teritorijas, kurās rūpnieciskai apbūvei izmantojami pašvaldībai piederoši vai piekrītoši nekustamie īpašumi jau esošās rūpnieciskās apbūves teritorijās, kā arī piedāvātas teritorijas, kurās rūpnieciskā ražošana nav aizliegta. Viens no risinājumiem novada teritorijas vienmērīgai attīstībai ir industriālo zonu izveide mazāk ekonomiski aktīvākajās teritorijās. Izvērtējot visus augstāk minētos faktorus, priekšlikumi industriālo zonu izveidei un jau esošo rūpniecisko teritoriju tālākai attīstībai ir 5 zonas (skat. tabulu).

 

Plašāks izklāsts par industrialo zonu izveidi Nīcas novadā lasāms UAS 3. sadaļā!

 

INDUSTRIĀLĀ ZONA

TERITORIJAS APRAKSTS

POTENCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS

ILUSTRATĪVAIS MATERIĀLS

RUDES MEHĀNISKO DARBNĪCU TERITORIJA

 

Pašvaldībai šajā teritorijā pieder 4 zemes gabali ar kopējo platību 1,8 ha, kuru atļautā izmantošana ir rūpnieciskā apbūve un 2 ha pieguļoša teritorija ar lauksaimniecisko izmantošanu, kurā nav aizliegta rūpnieciskā ražošana. Fizisko un juridisko personu rūpnieciskās apbūves zemes šajā teritorijā ir ap 2 ha. Teritorijai pieguļ pašvaldības ceļš, kas savienojās ar valsts autoceļu Nīca-Otaņķi-Grobiņa. Teritoriju šķērso ūdensvads, 20 kV elektrība ar transformatora staciju un gar pašvaldības autoceļu ir kanalizācijas trase. Uz diviem pašvaldības zemesgabaliem atrodas nenoskaidrotas piederības sabrukusi mehānisko darbnīcu ēka un garāžas.

Zvejniecība

 

Ražošana ar augstu pievienoto vērtību

CUKURI

Pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums 2 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas kurināmā noliktava. Teritorija atrodas rūpnieciskās apbūves zonā. Pieejams ceļu tīkls, tuvumā valsts galvenais autoceļš A11 Liepāja – Lietuvas robeža – Klaipēda. Zonā pienāk 20 kV elektrolīnija un artēziskais urbums.

Zvejniecība

 

Lauksaimniecība

 

Ražošana ar augstu pievienoto vērtību

KALNIŠĶU BŪVES

Pašvaldībai piederoša teritorija 2,5 ha platībā. Pašreizējā izmantošana – publiskās apbūves teritorija Nīcas pagasta Kalnišķu ciemā. Gar teritoriju ir pašvaldības autoceļš, kurš savienojas ar valsts galveno autoceļu A11. Gar teritorijas rietumu malu ir 20 kV elektrolīnija. Teritorija atrodas blakus dzīvojamai apbūvei un Papes dabas parka ietekmes zonai. Teritorija ir perspektīva novada dienvidu teritorijas līdzsvarotai ekonomiskai izaugsmei.

Lauksaimniecība

 

Ražošana ar augstu pievienoto vērtību

LIEDAGI

Teritorija starp Bernātiem un Pērkoni pie pašvaldības autoceļa, kas savienojas ar Valsts galvenās nozīmes autoceļu A11 nelielā attālumā no Liepājas. Pēc plānotās atļautās izmantošanas šī ir lauksaimniecības teritorija, kurā atļauta rūpnieciskā apbūve. Pašvaldībai pieder 2 zemes gabali ar kopējo platību 7,7 ha. Uz viena no zemesgabaliem atrodas fiziskai personai piederoša nedzīvojamā ēka, kas piemērota ražošanai, Teritorijas plānojumā atzīmēta kā kokapstrādes teritorija. Pie teritorijas pienāk 20 kV elektrolīnija. 2018.gadā plānota pašvaldības autoceļa rekonstrukcija Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

Kokapstrāde

 

Lauksaimniecība

 

Ražošana ar augstu pievienoto vērtību

NO KLŪGĀM

Teritorija atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Pašvaldībai pieder 2 apbūvēti zemes gabali ar kopējo platību 3,17 ha, uz viena no tiem (Otaņķu avoti) ir nenoskaidrotas piederības ēkas. Blakus rūpnieciskās apbūves teritorijai atrodas pašvaldībai piederošs zemes gabala 0,9 ha platībā, kuru varētu iekļaut industriālajā zonā. Labs ceļu tīkls – gar zonu iet valsts autoceļš V1222 Nīca-Otaņķi-Grobiņa un pašvaldības autoceļš.  Teritorijā ir 20 kV elektrolīnija un artēziskais urbums.

Kokapstrāde

 

Ražošana ar augstu pievienoto vērtību

 

STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBA


UAS izstrādes gaitā tika izstrādāts arī Integrētais rīcības plāns aktivitātei “Atbalsta programmas izveide novada uzņēmējiem” un “Industriālo zonu izveidei Nīcas novadā”. Izstrādāts arī Rīcības plāns aktivitātei “Vietējo produktu attīstīšanas veicināšanas pasākumi”. Abi plāni ir vērsti uz to, lai tiktu ieviests pasākumu kopums, kuru īstenošana ļautu uzlabot Nīcas novada uzņēmējdarbības vides vitalitāti, palielināt tās daudzveidību un veicinātu jaunu uzņēmumu un ražošanas zonu rašanos. Stratēģijas uzraudzības mērķis ir izmērīt uzņēmējdarbības jomas attīstību Nīcas novadā, izmērīt stratēģijas īstenošanas progresu un novērtēt stratēģijas rīcības plānu aktivitāšu ietekmi.

 
Plašāks izklāsts par Intergrētajiem rīcības plāniem lasāms UAS 4. sadaļā!

 

 

Nīcas novada uzņēmēju tikšanās 2018. gadā


2018. gada 8. jūnijā notika Nīcas novada uzņēmēju tikšanās. Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja iepazīstināja ar uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju un rīcības plānu, aicinot uz sadarbību. Komunālās pārvaldes vadītājs sniedza informāciju par valsts un pašvaldības ceļiem. Lai skaidrotu meliorācijas un būvniecības jautājumus, bija uzaicināti speciālisti- meliorācijas inženieris, Ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta direktora vietnieks, Latvijas arhitektu savienības pārstāve, pašvaldības arhitekts. Tikšanās tika protokolēta. Protokols pieejams ŠEIT.

 

Tikšanās darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:


1. Saruna ar ekspertu par meliorāciju;
2. Valsts ceļi – novada teritorijas ceļi un to nākotne;
3. Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija un rīcības plāns;
4. Atvērtā paneļdiskusija ar speciālistiem par tūrisma nozari un būvniecību Nīcas novadā.