EJZF_GARAIS

„Jūrmalciema "Tīklu mājas" iedzīvināšana”, Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000001

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija paredzēts jau kopš paša ēkas attīstības un Jūrmalciemā pievadāto pakalpojumu pilnveides sākuma. Šī projekta mērķis ir aprīkot telpas tā, lai tās būtu piemērotas dažādām ekspozīcijām, pasākumiem, meistarklasēm, kas vienlaikus būs arī kā sadarbības instruments starp jaundibināto biedrību “Jūrmalciema valgums”, kura apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību. Projekta rezultāts ir investīcija ēkā, tās darbības nodrošināšanai, neatkarīgi no tās apsaimniekotāja. Projektu plānots ieviest līdz 2021.gada pavasarim.

 


 

 

“Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam”, nr. 20-02-AL13-A019.2203-000002

Projekta ietvaros tiks iegādāts florbola aprīkojums (borti un vārti), lai dažādotu aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un tuvākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Šo aprīkojumu varēs izmantot arī tuvākās apkārtnes skolas sporta stundu dažādošanai, kā arī sporta programmas pilnvērtīgākai realizācijai. Projekta īstenošana ļaus rīkot arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus florbola treniņus, sacensības un nometnes. Projekta ilgtspēju veicinās florbola entuziasti/komandas spēlētāji, kā arī Nīcas sporta halle, popularizējot šo sporta veidu un turpinot organizēt gan "Nīcas nūjas" turnīru, gan Lejaskurzemes čempionāta posmus. Florbols Nīcas novadā un apkārtnē jau bija sasniedzis līmeni, kurā jauni un atbilstoši florbola borti un vārti ir vitāli svarīgi, tāpēc šī projekta apstiprināšana ir ļoti labas ziņas turpmākai florbola attīstībai un aktīvās atpūtas dažādošanai.

 


 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana 2020”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Projekta ietvaros paredzēts iegādāt un uzstādīt 3 soliņus un mobilas laipas kopgarumā 152 metri. Visi labiekārtojuma elelemnti ir no kompozītamteriāla, nodrošinot ilgtspējību un uzturēšanas izdevumu samazināšanu.


 

Zivju_fonds

“Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”

Nīcas novada dome 2020. gada 31.martā saņēma lēmumu par projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” apspirināšanu, Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”. Projektā paredzēta zivju resursu pavairošana Bārtas upē, veicot vēdzeļu krājumu papildināšanu ar 30 000 vēdzeļu mazuļiem vienvasaras svarā no 2 – 30 gramiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5242,74, no kurām Nīcas novada domes līdzfinansējums ir EUR 580,00 jeb 11% no projekta kopējām izmaksām. Pārējā summa tiks segta no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.


“Nīcas novada grantētā ceļa posma "Nīca-Mācītājmuiža" pārbūve”

Projekts “Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” pārbūve” tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa posms “Nīca-Mācītājmuiža” 3 km garumā. Darbi tiks uzsākti 2020.gada 6.aprīlī, tos plānots pabeigt līdz 2020.gada augustam. Būvdarbus veic SIA “A-LAND”. Pārbūves ietvaros tiks veikti grāvju tīrīšanas darbi, zīmju izvietošana, nobrauktuvju izveide, ceļa platuma izlīdzināšanas darbi un citi darbi, kas kalpos kā pamats ceļu uzturēšanai ilgtermiņā samazinot uzturēšanas izmaksas. Savukārt ietaupītos līdzekļus būs iespēja pārvirzīt citu ceļa posmu uzturēšanai. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas EUR 150 651 apmērā, no kurām 81% jeb EUR 122 742,49 līdzfinansē LAD.


 

“Mezolīta laika aļņa raga cirvju reprodukciju izgatavošana”

Projekta mērķis ir, izmantojot mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma saglabāšanā un plašākā izmantošanā, izpratnes un pieejamības veicināšanai, izveidot divas reprodukcijas 2017. gada vasarā atrastajiem akmens laikmeta darbarīkiem – aļņa raga cirvjiem. Reprodukciju izveidē būtu izmantojami inovatīvākie risinājumi – 3D lāzerskenēšana un printēšana. Šīs reprodukcijas tiks glabātas un būs pieejamas apskatei Otaņķu senlietu krātuvē. Projekta kopējās izmaksas 920 EUR, no kurām 87% jeb 800 EUR līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds.


 

EJZF_GARAIS

„Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” Nr. 19-02-FL03-F043.0207-000001

Projekta galvenais mērķis ir pārbūvēt “Tālo” automašīnu stāvlaukumu Bernātos, pārveidojot to par ainaviski pievilcīgu, sakārtotu un ilgtspējīgu jeb īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas nodrošinās teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa apdomīgu, saudzējošu izmantošanu. Veidojot infrastruktūru, kas apvieno sabiedrības vajadzību apmierināšanu un saudzīgu vides/dabas potenciāla izmantošanu, tiks uzlabota kopējā Bernātu vides ekosistēma un samazināta antropogēnā slodze šajā dabas parka daļā. Tas attiecas arī uz sanitāru un vides prasībām atbilstošu labierīcību ierīkošanu blakus stāvlaukumam, kas šobrīd vitāli trūkst, jo vieta ir ļoti apmeklēta. Pārbūves darbi notiks 2021.gada vasarā.

 


 

“Multifunkcionālas atpūtas vietas izveide Bernātu dabas parkā”, nr. 19-02-AL13-A019.2203-000002

Projekta mērķis ir labiekārtot visapmeklētāko dabas parka atpūtas vietu "Tālais stāvlaukums", izveidojot to par multifunkcionālu, kas pildītu gan rekreatīvo, gan izklaides, gan izglītojošo funkciju. Sekojoši, īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kuri būtiski samazinās šobrīd ļoti augsto antropogēno slodzi uz kāpu un mežu biotopiem konkrētajā teritorijā, saglabās un aizsargās bioloģisko daudzveidību dabas parkā “Bernāti”, vienlaikus nodrošinot arī teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa saudzīgu izmantošanu. Projekta ietvaros tiks labiekārtotas divas ugunskura vietas ar soliem un galdiem, izbūvēta lapene ar malkas nojumi, izveidots bērnu laukums un izvietoti 3 izglītojoši infostendi ar ilustratīvu un bērniem saistošu informāciju par dabas aizsardzību un tās vērtībām. Labiekārtošanas darbus paredzēts veikt 2020.gada pavasarī/vasarā.

 

 


 

“Nīcas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Projekta ietvaros tiks igādāta viena alta flauta. Alta flautas iegāde ir nozīmīgs solis, galvenokārt, profesionālās ievirzes izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle” audzēkņu prasmju, iemaņu, kompetencēs balstītas izglītības kvalitātes uzlabošanā, bet ieguvēji būs arī citu izglītības programmu audzēkņi, kas apvienoti kolektīvās muzicēšanas ansambļos ar flautas spēles audzēkņiem vai kuri vēlas paralēli savam izvēlētajam instrumentam apgūt alta flautas spēli. Tāpat tas cels visas skolas prestižu, jo būs iespēja kvalitatīvi uzstāties konkursos, festivālos, koncertos, dažādojot gan repertuāru, gan skaņdarbu instrumentāciju.


Pieteikuma “Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes” sagatvošana Nacionālajam nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam

Projekta rezultātā tiks sagatavots pieteikums “Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes”, lai iesniegtu to Latvijas Nacionālajam kultūras centram. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 1100 EUR apmērā. Finansējums paredzēts autoratlīdzību apmaksai ekspertiem, kuri izstrādās pieteikumu Nacionālajam Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam. Tas tiek darīts, lai saglabātu Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu, kas atspoguļo daļu no Latvijas kultūras prasmēm, tautas daiļradi, tradīcijas, vēstures procesus un ir tautas pašapziņas apliecinājums.


“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana 2019”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt vairākus informatīvos un atpūtas labiekārtojuma elementus pludmales zonā, Nīcas novada robežās.


"Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā"

2019.gada 20. februārī tika saņemts pozitīvs projekta apstiprinājums, izturēta 29 projektu konkurence un iegūts LVAF atbalsts 47 700 EUR apjomā. Projektā paredzēts izbūvēt nobrauktuvi pie jūras Bernātu dabas parkā pie atpūtas vietas “Zaļais stars” atbilstoši universālā dizaina principiem. Izbūvējot šo nobrauktuvi, tiks nodrošināta vides pieejamība, netraucēta piekļuve operatīvajiem dienestiem, kā arī mazināta antropogēnā slodze. Svarīgi, ka Nīcas novada piekrastes garums ir 23,7 km, un šī Nīcas novadam būs pirmā nobrauktuve pie jūras, kas ir vitāli nepieciešama operatīvajiem dienestiem."WiFi4EU” interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Šī gada sākumā Eiropas Komisija uzsāka iniciatīvas “WiFi4EU” realizēšanu. Šī iniciatīva ir kā atbalsta shēma, kuras mērķis ir visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros un citur. Kopumā līdz 2020. gadam no Eiropas Savienības budžeta ir pieejami 120 miljoni eiro, lai īstenotu šo ideju visā Eiropā. Novembrī visām Eiropas pašvaldībām tika dota zaļā gaisma, lai pieteiktos uz 15 000 eiro vērtu vaučeru. Vaučers ir vienkāršota dotācija vienreizēja maksājuma veidā. No Latvijas bija pieteikusies 51 pašvaldība, savukārt noteikumi noteica, ka katra valsts var dabūt līdz 15 vaučeriem. Nīcas novads ir šo 15 pašvaldību starpā, kuras pirmās saņems iespēju piedalīties jaunajā Eiropas iniciatīvā un ierīkot novadā bezmaksas WiFi punktus. 

"Tīklu mājas” pārbūve Jūrmalciemā, īpašumā “Piestātne”

Projekts “Tīklu Mājas” (ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve īpašumā “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā tiek realizēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu konkursa Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” apakš pasākuma: Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana ietvaros. Tīklu māja mainās – tā kļūst par Piestātni, kas paredz tur izveidot Zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma, prasmju un tradīciju māju, godā turot vēsturisko un mūsdienu vērtību līdzsvaru.


“Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve”

Projekts “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve” tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiks pārbūvēti 8 ceļi posmi (Kamenes – Paipu dambis / Centrs – Žūrnieki / Pūpoli – Zirģeļi – Peņķi un LŪKSP / Šmitas – Kranti un Lībieši – Kāši / Jaunzemji – Ķaupeļi un Jūrmalciems – Meķis), kopumā veicot pārbūvi 18 kilometru garumā, uzņēmējiem un lauksaimniekiem svarīgiem ceļiem.


 

“Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” izdošana”

Projekta ietvaros tiks izdots Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums, kas ļaus nodot jaunajām paaudzēm mūsu pusei raksturīgo tradicionālās kultūras mantojumu. Šobrīd ir pieejama pēdējā teicēju paaudze, kas var tieši nodot savu pieredzi un atmiņas par viņu bērnībā vēl pieredzētām tradīciju izpausmēm Nīcas novada teritorijā. Jau vairāk kā septiņus gadus ir noticis rūpīgs darbs pie grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums”. Lai dziesmu krājums ātrāk iegūtu taustāmu formu, sadarbībā ar Nīcas novada domes Attīstības nodaļu tika iesniegts projekta pieteikums Valsts Kultūrkapitāla fondā un iegūts līdzfinansējums 5000,00 EUR apmērā. Grāmatas tapšanu finansiāli atbalsta arī Nīcas novada dome un ziedotāji. Īpašs paldies visiem kas ziedojuši, kopā saziedojot vairāk kā 1000,00 EUR, tādējādi atbalstot autoru ieguldījumu un krājuma izdošanu.


 

„Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard)

2018. gada 21. jūnijā starp Kurzemes plānošanas reģionu kā projekta vadošo partneri un Nīcas novada domi kā vienu no 18 sadarbības partneriem tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. Nīcas novadā projekta ietvaros tiks uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma, lai efektīvi apmainītos ar informāciju, kura fiksēta videonovērošanas kamerās. Tas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

 


 

Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana


Projekts 2018. gada pavasarī izturējis 27 projektu konkurenci un saņēmis Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu EUR 40 000 apmērā. Projekta ietvaros plānota jaunas labiekārtojuma infrastruktūras izveide Bernātu dabas parkā, atpūtas vietas “Tālais stāvlaukums” apkārtnē, lai samazinātu piekrastes apmeklētāju ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem “mežainās piejūras kāpas” un “embrionālās kāpas”, veicinātu teritorijas kopējās vērtības pieaugumu, nodrošinātu saudzīgu dabas resursu publiskumu, kā arī izveidotu mūsdienīgu un universāliem dizaina principiem atbilstošu pieeju pie jūras. Projekta rezultātā paredzēts ierīkot jaunas gājēju laipas un nelielu skatu platformu, no kuras varēs vērot jūras viļņus.


 

"Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”

Sadarbības projekta Nr.: 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu”) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 2020.gada 16.novembrī ekspluatācijā nodotas un izveidotas 7 izziņas takas ar 151 vides obejktu Bernātu dabas parkā. Katra taka veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai: Saules taka (dzeltenā), Laimas taka (sarkanā), Dieva taka (baltā), Pērkona taka (violetā), Jumīša taka (oranžā), Māras taka (zaļā) un Mēness taka (zilā).

FOTO

 


 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana 2018”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt vairākus informatīvos un atpūtas labiekārtojuma elementus pludmales zonā, Nīcas novada robežās. 

“Dižas tautas kultūras mantojumu auklējot”

Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem un ietver vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot. Kultūras kapitāla fonda 2017.gada projektu konkursa 3.kārtas ietvaros piesasitīts finansējums. Nīcā realīzēs projekta Dižas tautas mantojumu auklējot I posmu, kas paredz veikt arhitektoniski mākslinecisko izpēti objektam Nīcas Dižās muižas klēts.


 

“Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos”, nr. 17-02-AL13-A019.2203-000004

2017. gadā Liepājas rajona partnerība izsludināja konkursu par projektu pieņemšanu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam īstenošanai. Nīcas novada domes Attīstības nodaļa iesniedza 5 projektu pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”. Tika apstiprināts 1 projekta pieteikums, kas paredz sabiedriskā centra izveidi Nīcas novada Grīnvaltos.


 

Nīcas novada domes Attīstības nodaļa 2016. gada sākumā iesniedza četrus projektu pieteikumus Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursā – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. Visi četri projekta pieteikumi ir apstiprināti un ir uzsākta to īstenošana.

“Kāp kalnā Nīcas sporta hallē”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000004

 


 

“Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000006

 


 

„Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000003 

“Nāc vingrot svaigā gaisā!”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000005 

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Nīcas novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. 

“Nīcas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Valsts kultūrkapitāla fonds 2017. gada februārī izsludināja projektu konkursu Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kura mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Nīcas novada dome šajā konkursā iesniedza projekta pieteikumu “Nīcas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un 2017. gada aprīlī saņemtie konkursa rezultāti liecināja, ka Nīcas novada domes projektam piešķirti EUR 3000,00, kas paredzēti pianīna iegādei. Kopējās projekta izmaksas plānotas EUR 5000,00 apmērā un projekta termiņš noteikts līdz 2017. gada 01. oktobrim. 

“Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei”

Nīcas novada dome sadarbībā ar Liepājas un Grobiņas pašvaldībām īsteno projektu “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei”, kurš apstiprināts atklātā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Tas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir EUR 90 365,00, t.sk., Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir EUR 81 030,00 un partneru līdzfinansējums EUR 9335,00. Projekta īstenošanas laiks ir noteikts no 2016. gada 16. septembra līdz 2017. gada 30. septembrim. Projekta īstenošana veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām, kas notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Projekta vadošais īstenotājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Grobiņas novada dome un Nīcas novada dome.


 

“Zivju resursu pavairošana Bārtas upē, Nīcas novadā”

Nīcas novada dome sadarbībā ar valsts Zivju fondu īstenojusi jau trešo zivju resursu pavairošanas projektu, papildinot Nīcas novada Bārtas upes zivju krājumus ar vēdzelēm. 2012. gadā Bārtā tika ielaisti 24 000 vēdzeļu mazuļi, 2014. gadā tie bija 7159 mazuļi, bet šogad Bārtas upē ielaisti 25 000 vienvasaras vēdzeļu mazuļi. Zivju ielaišana upē notika 2017. gada 29. septembrī. 

„Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā”

Nīcas novadā tiek īstenots projekts „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā”, nr. 2/EEZLV02/14/AK/016 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros. 2015.gada 10.martā Valsts Reģionālās attīstības aģentūra parakstīja līgumu ar Nīcas novada domi par programmas līdzfinansējumu projektam 1 miljona eiro apmērā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 769 895,36 eiro. Projekta mērķis- zema enerģijas patēriņa sporta halles būvniecība Nīcas novadā. Projekta ietvaros tiks uzbūvēta zema enerģijas patēriņa sporta halle. Projekta termiņš 2016.gada 30.aprīlis.


Nica municipality is implementing project “Low energy consumption building “Nicas sports hall””, project no. 2/EEAZLV02/14/AK016 in the frame of European Economic area financial instrument 2009-2014 programming period programme “National climate policy”. An agreement between Nica municipality and State Regional Development agency was signed on March 10th 2015 about 1 mill.euro co financing from the EEA. Total eligible project costs are 2 769 895.36 euros. Project goal is to build low energy consumption sports hall in Nica. Project deadline is prolonged to August 31st 2016. All building works are finished and the building is commisioned on June 9th 2016. The opening date is planned in July 15th this year. More detailed information will follow in the upcoming weeks.