ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAI

Nīcas novada pašvaldībā tieši pieejamais atbalsts uzņēmējdarbības attīstībā tiek īstenots ar LLKC (Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ) konsultanta palīdzību. LLKC konsultants, darbojoties kā daļa no LLKC Liepājas biroja:

 

 • nodrošina klātienes un attālinātas konsultācijas vietējiem lauksaimniecībā iesaistītajiem uzņēmējiem un privātpersonām,
 • iesaistās izglītojošu semināru organizēšanā un informācijas izplatīšanā lauksaimniecībā iesaistītajiem uzņēmējiem. Izglītojošo pasākumu organizēšana notiek Liepājas LLKC teritorijā kooperējoties ar kaimiņu novadiem – atkarībā no tā, kurā no LLKC Liepājas teritoriālās nodaļas novadiem ir izteiktāka interese par konkrētu jautājumu, tiek izvēlēta izglītojošo pasākumu norises vieta.

 

 

LLKC lauku attīstības/zivsaimniecības konsultants Nīcas novadā ir Ainars Sīklis

tālr. 63484557, 28694069  e-pasts: ainars.siklis@nica.lv

 

Konsultants pieņem: Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvā 213. kab. 

 


 

 

LLKC PALĪDZ GATAVOT KREDĪTA PIETEIKUMUS ALTUM

 

c82c29aaba4c4be115db3205e00a579285f7da1d_mLai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Latvijas lauku teritorijās un veicinātu kredītu pieejamību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sniedz konsultācijas un palīdz sagatavot pieteikumus aizdevuma saņemšanai arī attīstības finanšu institūcijā ALTUM. To paredz abu iestāžu parakstītais sadarbības līgums. Vienošanās noslēgta, lai veicinātu kvalitatīvāk sagatavotu projektu izstrādi iesniegšanai ALTUM un ātrāku nepieciešamā finansējuma saņemšanu. Palīdzību pieteikumu sagatavošanā var saņemt visos 26 LLKC reģionālajos birojos.

 

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “LLKC konsultanti visā Latvijā ir gatavi palīdzēt jauniem uzņēmējiem, kuri izvēlas saimniekot laukos, sagatavot kredītpieteikumu ALTUM, lai process būtu iespējami ātrāks un veicinātu iecerētā biznesa attīstību. Limits konsultāciju sniegšanai nav noteikts – centīsimies palīdzēt katram, kurš meklēs palīdzību un nodrošināsim individuālu pieeju ikvienam.”

 

Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis: “Iespēju sākt un attīstīt biznesu šobrīd ir vairāk nekā jebkad agrāk, un finanšu pieejamība ir patiesi plaša. Vienlaikus viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem, kas labām idejām traucē īstenoties dzīvē, ir  nepietiekama prasme plānot finanses un izveidot reālu naudas plūsmu. Tāpēc praktisks atbalsts, ko uzņēmējiem reģionos nodrošinās mūsu partneri LLKC, veicinās biznesa ideju sekmīgu īstenošanu.”

 

Konsultāciju sniegšanas procesā varēsiet saņemt gan konsultāciju par pieteikuma sagatavošanai būtiskām detaļām, gan arī konsultanti palīdzēs Jums sagatavot aizdevuma pieteikumu Jūsu biznesa idejas realizācijai.

 

Konsultantu saraksts pieejams ŠEIT

 

          Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra tīmekļa vietne


 

ATBALSTS AMATNIEKIEM UN MĀJRAŽOTĀJIEM

Atbalstāms Nīcas novada uzņēmējdarbības attīstības virziens ir TIC (Tūrisma informācijas centrs) sadarbība ar vietējiem amatniekiem. Jau kopš 2012.gada, kad TIC iesaistījies Adventa laika tirdziņa organizēšanā, tajā tirgojot vietējo amatnieku preces, pakāpeniski veidojot sinerģisku sadarbību starp pašvaldību un novada amatniekiem. Jau kopš 2016.gada jūnija tiek slēgti līgumi ar novada amatniekiem par to produkcijas realizāciju TICā, tādējādi uzsākot neformālu vietējo amatnieku ražojumu tirdzniecības platformas veidošanu. Oficiālās sadarbības sākuma posmā TIC sadarbojās ar vienu amatnieku, taču, paplašinoties šai sadarbībai, sadarbību ar TIC uzsākuši jau 6 vietējie amatnieki. Stratēģiski un mērķtiecīgi turpinot šīs iniciatīvas realizāciju, tā pāraug nozīmīgā virzienā mazās uzņēmējdarbības atbalstam.

 

Šī ir abpusēji izdevīga sadarbība, jo amatnieku radītajām precēm ir nodrošināta realizācijas vieta un TIC apmeklētāju interese par vietējiem darinājumiem ir augsta – saskaņā ar TIC vadītājas apkopoto statistiku, aptuveni 30% TIC apmeklētāju kopš oficiālas sadarbības uzsākšanas 2016.gada jūnijā, ir iegādājušies kādu no TIC pieejamiem suvenīriem. Šobrīd TIC iegādājamo vietējo amatnieku preču cenas tiek noteiktas ar domes lēmumu, tās saglabājot amatnieku noteiktajā apmērā un tām nepiemērojot cenas paaugstinājumu. Šāds rīcības modelis motivēts ar atbalsta funkcijas sniegšanu vietējo amatnieku darbības attīstībai.


 

ATBALSTS TŪRISMA NOZARES UZŅĒMĒJIEM

 

valters_pelns_foto-14Nīcas novadā kopš 2018.gada maija darbojas Tūrisma komisija. Tā ir izveidota pēc Nīcas novada tūrisma uzņēmēju pašiniciatīvas sadarbībā ar Nīcas novada deputātiem un domes darbiniekiem, kas arī veido tās sastāvu veido Nīcas novada tūrisma uzņēmēji un Nīcas novada domes administrācijas pārstāvji. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

 

Komisijai ir sekojoši uzdevumi:

 • Sekmēt līdzsvarotu tūrisma politikas īstenošanu un tūrisma procesu attīstību novadā, veicinot starpnozaru sadarbību, radošo darbību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.
 • Veicināt sabiedrības ieinteresētību, līdzdalību un līdzatbildību Nīcas novada tūrisma nozaru attīstības procesos.
 • Izvērtēt un analizēt tūrisma procesu norisi novadā, to efektivitāti, sniegt priekšlikumus to pilnveidei.
 • Sekmēt tūrisma stratēģijas ieviešanu un valsts tūrisma politikas īstenošanu Nīcas novadā, vadoties pēc novada vajadzībām un reālajām iespējām.
 • Sekmēt novada atpazīstamības un tēla veidošanu.

 

Tūrisma komisija darbojas kā sadarbības mehānisms starp Nīcas novada uzņēmējiem tūrisma nozarē un Nīcas novada pašvaldību. Tā ir iespēja virzīt un attīstīt tūrismu veicinošas iniciatīvas/projektus, kā arī jaunajiem tūrisma uzņēmējiem saņemt informatīvo atbalstu, noderīgus ieteikumus, iepazīt pārējos nozares uzņēmumus, lai veidotu kopīgus sadarbības virzienus. 

 

Komisijas priekšsēdētāja ir Smaida Rubeze, e-pasts saziņai: smaida.rubeze@gmail.com

 

Tūrisma nozares uzņēmējiem ir izveidota arī Watsapp domubiedru grupa.

Lai pievienotos tai, nepieciešams sazināties ar Tūrisma komisijas locekli Juri Jaunzemu: 29206655

 


 

Individuāla konsultācija topošajam uzņēmējam – palīgs brīdī, kad jautājumu ir vairāk nekā atbilžu!

 

„Jauno uzņēmēju centra” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, esot aktīviem ekosistēmas dalībniekiem. Nodibinājums Latvijā ir izveidots pēc Zviedrijas modeļa, kur jau 35 gadus ar lieliskiem panākumiem darbojas organizācija „Jobs and Society – NyföretagarCentrum”, kas ir mūsu kaimiņvalsts vadošā organizācija jaunu uzņēmumu veidošanas un atbalstīšanas procesā. Nodibinājuma darbības principos iedzīvināta būtiska sociālās korporatīvās atbildības ideja: pieredzējušie palīdz iesācējiem, lielie – mazajiem. Pateicoties nodibinājuma sadarbības partneru finansiālajam atbalstam, konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem tiek piedāvātas bez maksas.

 

Organizācijas darbības pamatprincipi:

 • bezmaksas konfidenciālas konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem;
 • mērķa grupa – cilvēki, kas savu uzņēmumu vēl nav nodibinājuši vai izveidojuši to nesen;
 • konsultanti ir pieredzējuši uzņēmēji, kuri paši ir uzkrājuši zināšanas savu uzņēmumu veidošanā un vadīšanā;
 • bezpeļņas organizācija, kuras finansējumu galvenokārt veido sociāli atbildīgu privāto uzņēmumu finansējums (ar nelielu valsts un pašvaldības atbalstu). 

Vairāk informācijas ŠEIT.


 

Ekonomikas ministrija izstrādā “Ceļa kartes”

 

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt, vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie ceļa karšu izstrādes. Ceļa kartē ir aprakstīta soli pa solim informācija par visām uzņēmējiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm, administratīvajām procedūrām, kuras, atbilstoši normatīvajam regulējumam, pieprasa valsts un pašvaldību līmenī. Ir tapušas pirmās trīs ceļa kartes!

 

 1. Ceļa karte “Kafejnīcas atvēršana”
 2. Ceļa karte “Tekstilizstrādājumu ražošana Rīgas, Jūrmalas un Salaspils pašvaldībās”
 3. Ceļa karte “Skaistumkopšanas salona atvēršana”

 

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

 

Bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.

 

Pasākumā var iesaistīties NVA reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

 

Vairāk informācijas par NVA atbalstu, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai un iepriekšējo gadu pieredzi meklēt ŠEIT.