Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2015. gadā

 

“Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu dažādošana”

“Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība”

2015.gadā tiek realizēti vairāki biedrības “Nīcas novada attīstības biedrība” Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstīti projekti. Biedrība “Nīcas novada attīstības biedrība” vietējā rīcības grupā 2014. gadā iesniedza projektu, lai dažādotu  tūrisma pakalpojumus Jūrmalciemā. 2014. gada augustā Lauku atbalsta dienests atbalstīja biedrības “Nīcas novada attīstības biedrība” iesniegto projektu “Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu dažādošana”, projekta Nr. 14-02-ZL14-Z401201-000003, kā ietvaros tiks labiekārtota Jūrmalciema vinča un sarga būda. 2014. gada novembrī tika apstiprināts otrs iesniegtais projekts “Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība”, projekta Nr. 14-02-ZL14-Z401201-000010.

PUBLICITĀTE

 

“Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā”

2014. gada 6. oktobrī Valsts Reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja projekta iesniegumu “Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā”, projekta Nr. 3DP/3.2.2.0/14/IPIA/VRAA/061. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16289.47, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85% apmērā (EUR 13846.05), valsts budžeta dotācijas 2,25% apmērā (EUR 366.51) un Nīcas novada domes līdzfinansējums 12.75% apmērā (EUR 2076.91).

PUBLICITĀTE


 

“Sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju nojumju iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Rudē”

2015. gada 6. martā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Nīcas novada domes projektu “Sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju nojumju iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Rudē”, projekta Nr. 14-02-LL09-L413201-000026. Projektu Nīcas novada dome iesniedza jau 2014. gadā, bet finansējuma trūkuma dēļ, projekts tika noraidīts. Tā kā projektu vērtēšanas gaitā atbrīvojās publiskais finansējums, Lauku atbalsta dienests atsāka projekta iesnieguma vērtēšanu.

PUBLICITĀTE


 

“Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Nīcas novadā”

„Kalnišķu sabiedriskā centra rekonstrukcija”

2014.gadā apstiprināti ELFLA atbalstīti projekti “Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Nīcas novadā”, Nr. 14-02-LL09-L413203-000001 un „Kalnišķu sabiedriskā centra rekonstrukcija”, Nr. 14-02-LL09-L413202-000004.

PUBLICITĀTE_KALNIŠĶI

PUBLICITĀTE_PĒRKONES TAUTASTĒRPI


 

"Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā"

Nīcas novada dome 05.09.2013 ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 īstenošanu. Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā ūdens tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un ūdens resursu aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas  izbūvi un veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukciju,  izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta kopējās izmaksas LVL 478 247,  attiecināmās izmaksas LVL 351 402, no kurām ERAF līdzfinansējums 85% apmērā LVL 298 691. 2014.gadā tika akceptēts tehniskais projekts un iepirkta būvuzraudzība. Būvdarbu līgums noslēgts 2014.gada nogalē, būvdarbi sāksies 2015.gada aprīlī, tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi.

PUBLICITĀTE"Daudzdzīvokļu mājās „Salnāji”, "Uzvaras" un "Skolas iela 1" energoefektivitātes paaugstināšanas projekts"

Nīcas novada dome 21.11.2013 ir noslēgusi īstenošanas vienošanās Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/007, Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/008 un Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/009 ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu uzsākusi trīs jaunu projektu īstenošanu, kuru rezultātā tiks paaugstināta energoefektivitāte pašvaldības daudzdzīvokļu mājās “Skolas ielā 1”, “Salnājos” un “Uzvarās”. Visās trīs ēkās paredzēta cokola un ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana un jumtu seguma nomaiņa. Visu trīs māju kopējās projektu  izmaksas sasniedz LVL 148 000, apstiprinātās attiecināmās izmaksas LVL 94 475, fonda atbalsts 50% no attiecināmajām izmaksām. Pašreiz notiek būvdarbu iepirkuma dokumentu  sagatavošana. Būvniecības darbi paredzēti 2014.gadā.

PUBLICITĀTE„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”

Nīcas novada dome īsteno Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (“Riverways”), Nr. EU43385. Projekta ietvaros tiek veikta pašvaldības īpašuma “Upeskrasti” labiekārtošana,  jauna šķūņa-laivu noliktavas būvniecība, atpūtas vietu iekārtošana ar galdu, soliem, kāpnēm upes stāvajā krastā un pontonu. Projekta izmaksas 45040.86 lati.

PUBLICITĀTE

_____________________

 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2014. gadā

 

 “Bērnu rotaļu laukuma izveide brīvā laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā”

„Dzīvesprieku un možu garu visiem Kalnišķu iedzīvotājiem”

Šogad tiek realizēti arī vairāki vietējo biedrību ELFLA atblasīti projekti. Biedrība “Nīcas novada attīstības biedrība” īstenoja projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide brīvā laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā” Nr. 14-02-LL09-L413201-000006. Biedrība “Kalnišku Īves” savukārt, realizē sporta inventāra iegādes projektu „Dzīvesprieku un možu garu visiem Kalnišķu iedzīvotājiem”, Nr. 14-02-LL09-L413201-000003.

PUBLICITĀTE_GRĪNVALTI

PUBLICITĀTE_KALNIŠĶI


 

Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu guvuši četri projekti

15.11.2012. Apstiprināti jauni projekti. Liepājas rajona partnerības organizētā projektu konkursā Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu guvuši 4 no 4 Nīcas novada domes sagatavotajiem projekti.Viens no tiem realizēts jau 2013. gadā, pārējie trīs 2014. gadā.

PUBLICITĀTE_CEĻŠ "KLAIPI-MEŽMAĻI"

PUBLICITĀTE_CEĻŠ "ZIVJU KŪPINĀTAVA-MOLS"

PUBLICITĀTE_RUDES KATLU MĀJA


 

“Mana sociālā atbildība”

2011. gada nogalē saņemta ziņa, ka ar nosacījumiem apstiprināts projekts „Mana sociālā atbildība” (My Social Responsibility) LLIV-322, kurš iesniegts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, bet Nīcas novada pašvaldība ir viena no pārējiem divpadsmit projekta partneriem. Vēl projektā piedalās Ventspils un Kuldīgas sociālie dienesti, Dundagas, Saldus un Skrundas novadu pašvaldības, Liepājas pilsētas pašvaldība, Šauļu reģiona attīstības aģentūra un biedrība „Izglītības projekti”, Jonišķu pamatskola „Saules”, Klaipēdas pilsētas pašvaldība un sociālā atbalsta centrs. Kopīgās projekta izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%, pašvaldības līdzfinansējums 15%. Projekta vispārīgais mērķis ir personu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas sekmēšana. Galvenās projekta aktivitātes: jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana (Nīcā – pavadonis-asistents); pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības universālā dizaina jomā; pieejamības infrastruktūras izveide (Nīcā – lifta izbūve novada domes administratīvajā ēkā). Projekta ieviešanas laiks ir 2 gadi (2012., 2013. gads). Lifta izbūve plānota jau 2012. gada vasarā.

PUBLICITĀTE

____________________

 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2013. gadā

 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Nīcas vidusskolā un Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lēmumi par šo izglītības iestāžu ēku siltināšanas projektu iesniegumu apstiprināšanu, kuri novembra sākumā iesniegti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” kopējās izmaksas ir 732 860,47 lati, no kuriem 714 003,91 lati ir attiecināmās un 18 856,56 lati neattiecināmās izmaksas. KPFI finansējums ir 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 214 023,33 lati. Pašvaldības līdzfinansējums 70 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – 499 980,58 lati un neattiecināmās izmaksas 18 856,56 lati. Projekta attiecināmajās izmaksās iekļauta ēkas siltināšana un fasādes apdare, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un ziemas dārza jumta konstrukciju un stiklojuma nomaiņa. Neattiecināmajās izmaksās ietverti pārējie ziemas dārza rekonstrukcijas būvdarbi, kuriem jau iepriekš bija izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts.
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” ” kopējās izmaksas ir 280 804,83 lati, kur KPFI finansējums 29 % apmērā no attiecināmajām izmaksām ir 82 540,00 lati un pašvaldības līdzfinansējums ir 70 % apmērā – 198 264,83 lati. Šī projekta ietvaros paredzēts veikt bērnudārza ēkas siltināšanu un fasādes apdari, ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi, radiatoru nomaiņu un energoefektīva apgaismojuma izveidi.

PUBLICITĀTE_KOPĒJA

PUBLICITĀTE_NĪCAS VIDUSSKOLA

PUBLICITĀTE_SPĀRĪTE


 

Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu guvuši četri projekti

15.11.2012. Apstiprināti jauni projekti. Liepājas rajona partnerības organizētā projektu konkursā Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu guvuši 4 no 4 Nīcas novada domes sagatavotajiem projekti. Viens no tiem realizēts jau 2013. gadā, pārējie trīs 2014. gadā.

PUBLICITĀTE_SABIEDRISKAIS CENTRS "IEVAS"


 

Īsteno piecus projektus “Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai”

Saskaņā ar Nīcas novada domes apstiprināto projektu ieceru sarakstu, Attīstības nodaļa  sagatavojusi un 2012.gada 10. maijā, Vietējās rīcības grupas „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajos projektu konkursos, Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, iesniegusi 10 (desmit) projektu iesniegumus – 4 (četrus) Zivsaimniecības fondam un 6 (sešus) Lauku atbalsta programmā. Vietējās rīcības grupas koordinatore Inita Ate informējusi, ka kopumā abos konkursos iesniegti 115 projekti: Zivsaimniecības fonda konkursā 39 projekti un Lauku attīstības programmas konkursā – 76 (http://lrpartneriba.lv/). Tā kā konkursos pieejamais finansējums ir salīdzinoši neliels, paredzama sīva konkurence. Lauku attīstības programmā apstiprinājumu saņēmuši 5 no 6 iesniegtajiem projektu pietikumiem. Attīstības nodaļa izsaka pateicību kolēģiem Nīcas novada domes pašvaldības administrācijā un deputātiem, kuri aktīvi iesaistījās un palīdzēja projektu tapšanā. 2013. gadā realizēti divi projekti "Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā" un "Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija". Pārējie trīs īstenoti 2012. gadā.

PUBLICITĀTE_ELFLA

_____________________

 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2012. gadā

 

Apstiprināti trīs projektu iesniegumi LEADER programmā 2011. gada konkursā

Atbalstu guvuši Nīcas novada pašvaldības 2011. gada martā iesniegtie visi trīs projektu iesniegumi biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa III kārtā Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumā “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 2. rīcībā „Sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamības attīstība un esošo uzlabošana” iesniegts projekts „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” par kopējo projekta izmaksu summu 13 733,64 LVL (Projekta vadītāja Liene Otaņķe). 4. rīcībā „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana” iesniegts projekta pieteikumus „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Nīcas novadā” par kopējo projekta summu 7695.72LVL un 6. rīcībā “Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” projekta pieteikumus “Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi” par kopējo summu 4540.20 LVL. Šos abus projektu iesniegumus sagatavoja jaunā projektu vadītāja Laura Pakule – Krūče. Projektu konkurss šoreiz bija ar sīvu konkurenci, jo kopā uz visām 6 rīcībām iesniegti 85 projekti.

PUBLICITĀTE_SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS

PUBLICITĀTE_NĪCAS JAUNIEŠU CENTRS

PUBLICITĀTE_KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS


 

„Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā”

Kopš 2011. gada rudens Nīcas novada pašvaldība īsteno Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005. Projekts finansējumu guvis rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadā 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”. Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīgu attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Vietējās attīstības stratēģiju izstrādājusi un tās ieviešanu administrē vietējā rīcības grupa, biedrība „Liepājas rajona partnerība”. Projekta ietvaros paredzēts veikt pašvaldības C klases grants ceļa rekonstrukciju posmā „Dzintariņš –Baltijas jūra”.

PUBLICITĀTE


 

„Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai”

2010. gada novembra sākumā Nīcas novada dome noslēgusi vienošanos Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098/054 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 īstenošanu, kura ietvaros Eiropas Sociālais fonds pilnā apmērā finansē atalgojumu un datoraprīkojuma nomu trim speciālistiem: projektu vadītājs, teritorijas plānotājs un finanšu ekonomists. Projekta īstenošana uzsākta 2010. gada 8. novembrī, projektu plānots ieviest līdz 2012. gada 30. jūnijam.

PUBLICITĀTE


 

"Atbalsts Nīcas vīru kora dalībai starptautiskā Ziemeļu un Baltijas valstu vīru koru festivālā"

Nīcas novada domē 1. martā saņemta ziņa, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) 600 latu apmērā atbalstījis domes attīstības nodaļas izstrādāto un fonda projektu konkursa mērķprogrammā „Atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” iesniegto projektu „Atbalsts Nīcas vīru kora dalībai starptautiskā Ziemeļu un Baltijas valstu vīru koru festivālā”. Projektā paredzēts nodrošināt 22 kora dalībniekiem transportu uz festivālā norises vietu, piedalīšanos festivālā, kā arī segt uzturēšanās izdevumus festivāla norises vietā.

PUBLICITĀTE


 

"Rudes pamatskolas informatizācija"

Rudes pamatskolā 2012.gadā turpinās informatizācijas projekta Nr.2009/0262/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/524 realizācija, kura tika aizsākta jau 2009.gadā. Lai nodrošinātu skolēniem visā valstī vienādas iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas, Rudes pamatskolai tika piešķirti līdzekļi lokālā datortīkla paplašinājumam, kā arī 7 jauniem stacionāriem datoriem un 1 portatīvajam datoram. Jau šobrīd visās klasēs ir pieejams bezvadu internets, kas ļoti atvieglo dabaszinību pedagogu darbu, jo var izmantot jaunākos mācību līdzekļus, kuri pieejami internetā. Šo projektu realizējot, saņēmām arī multimediju tehnikas komplektu – interaktīvo tāfeli, projektoru, portatīvo datoru un dokumentu kameru. Kopējās projekta izmaksas ir 9330,22 Ls, ko sedz ERAF. Jau no 2012.gada februāra beigām Rudes pamatskolas skolēni un pedagogi mācību procesā var izmantot jau jaunās tehnoloģijas. Līdz jaunā 2012./2013. mācību gada sākumam skola tika pie jauniem stacionārajiem datoriem informatikas kabinetā projekta ietvaros.

_____________________

 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2011. gadā

 

„Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu guvis Nīcas novada domes sagatavotais projekta iesniegums „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” Nr. 10-02-LL09-L413102-000003. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 25 komplektus Nīcas sieviešu tautastērpus un novada senlietu ekspozīcijas krājumu papildināšanai tiks iegādāts viens Nīcas etnogrāfisko rakstu adījumu komplekts – rakstaini vilnas cimdi un zeķes, kopā 16 pāri. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8470 latu, no kuriem fonda atbalsts 5250 lati. Projektam jābūt īstenotam līdz nākošā gada martam.

PUBLICITĀTE


 

„Nīcas kultūras nama rekonstrukcija”

Kopš 2009. gada marta Nīcā uzsākta projekta „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošana, kas guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu programmā „Infrastruktūra pamatpakalpojumiem un iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros paredzēts veikt Nīcas kultūras nama ēkas jumta remontu, logu un durvju nomaiņu, fasādes siltināšanu un apdari, noteku atjaunošanu, apkures, ventilācijas sistēmas un elektroinstalāciju rekonstrukciju, ugunsdrošības signalizācijas un zibensdrošības sistēmas izveidi, kā arī ar rekonstrukcijas darbiem saistītus iekšdarbus.

PUBLICITĀTE


 

“Saieta nams ģimenēm ar bērniem”

No 2010. gada jūnija līdz 2011. gada septembrim Nīcas novada dome īstenojusi projektu “Saieta nams ģimenēm ar bērniem” Nr. 10-02-L32100-000313, kas guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu programmā „Infrastruktūra pamatpakalpojumiem un iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros veikta vienkāršota rekonstrukcija Rudes pamatskolas Mazās skolas ēkas iekštelpās 207,8 m2 platībā. Tā kā Otaņķu pagasta teritorijā nav pirmsskolas izglītības iestādes, šāds saieta nams ģimenēm ar bērniem ir ļoti nepieciešams. Projekta ietvaros izremontētas vairākas telpas ēkas 1. un 2. stāvā, tajās nomainīti grīdas segumi, atjaunoti sienu un griestu segumi, veikta jaunu gaismekļu, durvju un santehnikas montāža. Telpas, krāsotas dzīvespriecīgās un gaišās krāsās, ieguvušas gaišu un mājīgu izskatu. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 15 923,53 lati, no kuriem ELFLA atbalsts 11 436,52 lati. Rekonstukciju darbus iepirkuma līguma ietvaros izpildīja SIA “Taigers” meistari. Līdz ar šī projekta ieviešanu, Nīcas novada pašvaldība pilnībā apguvusi šajā plānošanas periodā attiecīgās projektu programmas ietvaros katram finansējuma saņēmējam atvēlēto maksimālo atbalsta summu.“Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā”

Kopš 2009. gada 1. marta Nīcas novadā tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” Nr. LLI-037. Projekta vadošais partneris – Palangas pilsētas pašvaldība, projekta partneri: Nīcas novada pašvaldība, Rucavas novada pašvaldība un Klaipēdas rajona pašvaldība. Projekta tiešais mērķis ir uzlabot aktīvā tūrisma ceļu/maršrutu pieejamību Lietuvas-Latvijas robežas zonā, lai veicinātu velotūrismu, sekmējot ilgtspējīgu sociāli ekonomisko attīstību un palielinot reģiona kā dzīvesvietas pievilcību. Projekta apakšmērķi ir apmainīties ar visjaunāko un vislabāko pieredzi aktīvā tūrisma jomā starp Lietuvu un Latviju.

PUBLICITĀTE

PREZENTĀCIJAS„Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Ir apstiprināts Nīcas pašvaldības Eiropas reģionālās attīstības fonda programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegtais projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010. Šobrīd tiek gatavots rekonstrukcijas tehniskais projekts. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2011. gada pavasarī.

PUBLICITĀTE


 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā”

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā” Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 īstenošanu 2009. gada maija pēdējās dienās noslēgta vienošanās starp projekta ieviešanas sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru un projekta ieviesēju Nīcas pagasta padomi. Projekta ietvaros par kopējo plānoto summu – 98 392.00 latiem – plānots veikt remontdarbus, iegādāt mūsdienīgu aprīkojumu un mācību materiālus Nīcas vidusskolas matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas mācību kabinetos.

PUBLICITĀTE

_____________________

 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2010. gadā

 

„Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

2009. gada 11. novembrī Nīcas novadā uzsākta projekta Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts tiek ieviests darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākumā „Vide” 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Projekta ietvaros plānota Nīcas ūdenstorņa, sūkņu un attīrīšanas stacijas rekonstrukcija, kā arī tiks rekonstruēti esošie un vietām arī no jauna izbūvēti ūdenspiegādes un kanalizācijas tīkli Nīcas ciema centrā. Projekta kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 400 000 lati. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi abiem posmiem veikusi SIA „Firma L4”. Projektu plānots pabeigt līdz 2011. gada oktobrim.

PUBLICITĀTE


 

“Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos pasākumus”

2009. gada septembrī no Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņemta ziņa, ka jau nākošgad tiks iegādāti 110 autobusi 59 Latvijas novadu pašvaldībām, no kuriem viens autobuss skolēnu pārvadājumiem paredzēts arī Nīcas novadam. Lai pieteiktos dalībai Latvijas un Šveices sadarbības programmā līdzfinansētajā individuālajā projektā “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos pasākumus”, Nīcas novada domes darbinieki kopā ar ilggadējo autobusa šoferi Aleksandru Kažu pērnā gada rudenī sagatavoja iesniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā autobusa iegādes nepieciešamības pamatojumu. Autobusa izmaksas plānotas 150 000.00 LVL, no kurām pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā. Aģentūra sola, ka jaunie autobusi Latvijas novados varētu uzsākt kursēt nākošā mācību gada sākumā.

PUBLICITĀTE


 

„Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

2009. gada 11. novembrī Nīcas novadā uzsākta projekta Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts tiek ieviests darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākumā „Vide” 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Projekta ietvaros plānota Nīcas ūdenstorņa, sūkņu un attīrīšanas stacijas rekonstrukcija, kā arī tiks rekonstruēti esošie un vietām arī no jauna izbūvēti ūdenspiegādes un kanalizācijas tīkli Nīcas ciema centrā. Projekta kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 400 000 lati. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi abiem posmiem veikusi SIA „Firma L4”. Projektu plānots pabeigt līdz 2011. gada oktobrim.

PUBLICITĀTE


 

"Nīcas Dižās muižas klēts konservācija"

Nīcas novada dome kopš 2008. gada ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu soli pa solim realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apstiprināto Nīcas Dižās muižas klēts klēts glābšanas programmu. Ēka, kas atrodas Nīcas ciema centrā, ir celta 1853. gadā, un tā ir vienīgā novada pašvaldības īpašumā esošā ēka, kurai piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

PUBLICITĀTE