ERAF

 

"APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UN TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA UZLABOŠANA NĪCAS AMBULANCĒ PRAKTIZĒJOŠĀM ĢIEMENES ĀRSTA PRAKSĒM"

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2 5.kārtas ietvaros, kas paredz uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Projekta ietvaros tiks atjaunoti ģimenes ārstu  Daigas Birznieces un Ivetas Peremežas prakses kabineti, iegādātas jaunas mēbeles, datortehnika un uzstādītas nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.


LOGO_Ceļš_Bernāti_2021

"CEĻA SEGUMA PĀRBŪVE PIEKĻUVEI PIE JŪRAS BERNĀTOS"

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) atbalstu Biedrības “Liepājas rajona partnerība” 8.kārtas atklātā projektu konkursa Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, apakš pasākuma “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros. Pasākumam mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību. Projekta “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos” (ID.Nr. 21-02-FL03-F043.0207-000001) tiks: pārbūvēts grants ceļš ~3,3 km garumā, paredzot arī daļēju asfalta segumu; uzstādīta viena elektroauto uzlādes stacija un uzstādītas 8 barjeras dabas parka iebrauktuvēs. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 355 972,78 EUR no tā 90% jeb 320 375,50 EUR ir ES fondu finansējums.

 


LVAF+LPS

“PIEKRASTES APSAIMNIEKOŠANAS PRAKTISKO AKTIVITĀŠU REALIZĒŠANA 2021”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Par 2021. gada projekta ietvaros piešķirto dotāciju tiks uzstādīta nojume ar galdiņu un soliņiem Jūrmalciemā, pie izejas uz jūru. Jaunā pludmales infrastruktūra būs paredzēta iedzīvotājiem, tūristiem un tiks izgatavota no kompozītmateriāla. 


 

LOGO_Ceļš_Bernāti_2021

„JŪRMALCIEMA "TĪKLU MĀJAS" IEDZĪVINĀŠANA”, NR. 20-02-FL03-F043.0207-000001

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija paredzēts jau kopš paša ēkas attīstības un Jūrmalciemā pievadāto pakalpojumu pilnveides sākuma. Šī projekta mērķis ir aprīkot telpas tā, lai tās būtu piemērotas dažādām ekspozīcijām, pasākumiem, meistarklasēm, kas vienlaikus būs arī kā sadarbības instruments starp jaundibināto biedrību “Jūrmalciema valgums”, kura apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību. Projekta rezultāts ir investīcija ēkā, tās darbības nodrošināšanai, neatkarīgi no tās apsaimniekotāja. Projektu plānots ieviest līdz 2021.gada pavasarim.