IEPAZĪST NĪCAS IESTĀDES

4.aprīlī Karjeras nedēļas ietvaros Rudes pamatskolas sākumskolēni viesojās Nīcas iestādēs: Senlietu krātuvē, tūrisma informācijas centrā, bibliotēkā, mūzikas skolā, kā arī novada domē tikās ar pašvaldības policistu Raivi Tapiņu un novada avīzes veidotāju Gunitu Šimi. Domes ēkā skolēnus ļoti ieinteresēja milzīgais kaktuss, kurš tur jau aug 37 gadus. Skatīt fotogrāfijas

ORGANIZĒ APMĀCĪBAS JAUNIEŠIEM

Tiek organizētas Kurzemes reģiona jauniešu apmācības ”Ar uzņēmību pret bezdarb(īb)u!”   Bezmaksas apmācībās aicināti piedalīties Kurzemes novada jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuri šobrīd nestrādā, nemācās vai ir no lauku apvidus. Lasīt vairāk Programma Pieteikuma anketa

PLĀNO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

3.aprīlī Nīcas novada domē ieradās Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Pēteris Apinis un izpilddirektors Ģirts Mamis, lai ievadītu sarunas par iespēju 2015.gadā Bernātu un Jūrmalciema apkārtnē rīkot starptautiskas orientēšanās sacensības senioriem “Kāpa 2015”. P.Apinis uzskata, ka šis ir viens no Latvijas skaistākajiem reģioniem, kas salīdzināms tikai ar Kuršu kāpām. Liela mēroga orientēšanās sacensības “Kāpa” mūsu pusē jau notikušas 2 reizes. Šādos pasākumos parasti piedalās 5-7 tūkstoši dalībnieku ar nopietnu attieksmi. Šobrīd tiek apsvērts, rīkot Zviedrijā vai Latvijā, tādēļ maijā ieradīsies starptautiskie eksperti un organizatori, kas pieņems galīgo lēmumu.

APSKATA TEHNIKU UN UZZINA PAR MAIZES CEPŠANU

31.martā 28 novada iedzīvotāji devās kolektīvā braucienā uz pavasara lauku izstādi “Rāmava 2012″ Rīgā. Tur varēja ne vien iepazīties ar tehnikas jaunumiem un dažādu šķirņu lopiem, bet arī iegādāties sīksīpoliņu, kartupeļu un dārzeņu sēklas. Ne mazāk braucējus ieinteresēja ekskursija pa ceptuvi “Lāči”. Tika uzdots daudz jautājumu un saņemtas izsmeļošas atbildes. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS MEITENES SAŅEM 1.PAKĀPES DIPLOMU

Nīcas vidusskolas 5.-8.klašu ansambļa meitenes no Kurzemes vokālās mūzikas konkursa „Balsis”, kas notika 31.martā Saldū, atgriezās priecīgas, jo saņēmušas I pakāpes diplomu. Meitenes konkursā izpildīja divas dziesmas: latviešu tautasdziesmu „Stāvēju, dziedāju” a cappella dziedājumā un dziesmu ”Bāra dvēselīte” (M.Graudužes mūzika, I.Liepas vārdi). Skolotāja Līga Amerika-Ansiņa atzīst, ka līmenis šādos konkursos ir ļoti augsts, tāpēc īpaši priecē meiteņu sniegums. Paldies arī koncertmeistarei Dinai Sležei.

SVĒTKI VECMĀMIŅĀM UN VECTĒTIŅIEM

30.martā notika ikgadējie Pavasara svētki, kad uz Nīcas vidusskolu tika aicināti mīļie vecvecāki. Šogad omes un vectētiņi pirms koncerta piedalījās  kādā no 4 nodarbībām. Bija tikšanās ar skolas direktori un sarunas par aktuālo skolā, mūzikas nodarbība ļāva sacensties vecmāmiņām ar skolēniem dziesmu zināšanā, viesi tika arī iepazīstināti ar skolas mājaslapu, matemātikas nodarbībā skolēni demonstrēja interaktīvo tāfeli un iespējas to izmantot mācībās. Un koncerts, veltīts mīļajām un gaidītajām omām un vectētiņiem,  raisīja neviltotu prieku viesu sejās, patīkamu satraukumu bērnu acīs. Pēc koncerta sākumskolas bērni aicināja savus vecvecākus uz klasi, lai kopīgi spēlētu spēles, dzertu tēju, ēstu gan  bērnu gatavotos, gan vecmāmiņu sarūpētos našķus. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS VIDUSSKOLA ORGANIZĒ STARPNOVADU DIENU

29.martā Nīcas vidusskolā notika Starpnovadu dabaszinātņu un matemātikas diena  ar mērķi padziļināt skolēnu interesi par dabaszinātņu priekšmetiem pamatskolā un veicināt skolēnu sadarbības prasmes, darbojoties komandā. Šajā pasākumā piedalījās 38 skolēni no Rudes, Rucavas, Sikšņu pamatskolām un Nīcas vidusskolas. Skolēni darbojās jauktās komandās pa 5.  Katrai komandai bija jāveic  8 dažādi uzdevumi. Pasākuma noslēgumā notika apbalvošana un neliels vokāli instrumentālas grupas koncerts.

SĀK DARBU PIE JAUNĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA

29.martā Nīcas novada domē notika pirmā darba grupas tikšanās teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādei. SIA “Metrum” plānošanas projekta darbinieces deva priekšlikumus vienotai teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijai jeb funkcionālajam zonējumam un iepazīstināja ar jaunumiem likumdošanā saistībā ar teritorijas plāna izstrādi. Tika apspriestas prasības vēja elektrostaciju būvniecībai un polderu teritorijas izmantošanas un attīstības iespējām. Nākošā darba grupas tikšanās notiks aprīlī. Skatīt fotogrāfijas

IZSTĀDE PAR DEPORTĒTAJIEM ĻAUDĪM

Nīcas Senlietu krātuvē līdz aprīļa beigām var apskatīt izstādi “Deportētie Nīcas novada iedzīvotāji”. Apskatei izvietoti atmiņu stāsti un fotogrāfijas par Sibīrijas gadiem. Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga lūdz arī pārējos izsūtītos dalīties atmiņās un fotogrāfijās, jo nākotnē ir doma apkopot Nīcas novada izsūtīto atmiņas rakstu krājumā.

ČAKLĀKIE LASĪTĀJI NOPELNA EKSKURSIJU

Abu novada bibliotēku vadītājas Rita Ābelīte un Vineta Jušķevica saviem čaklākajiem lasītājiem, “Bērnu žūrijas” ekspertiem, 29.martā noorganizēja ekskursiju uz Liepāju, kur viņi iepazinās bērnu bibliotēku “Vecliepājas Rūķis” un Kurzemes reģiona policijas pārvaldi.  Policijas ēkā skolēniem ne vien pastāstīja par policijas ikdienas darbu, bet arī izrādīja telpas. Īpaši interesanti bija kabinetos, kur notiek noziedznieku atpazīšana un sekošana pilsētā izvietotajām videokamerām. Skatīt fotogrāfijas

NOVADĀ MAINĀS ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS

Iepirkumu konkursa NND 2011/22 rezultātā ar 2012.gada 1. maiju Nīcas novadā sāk darboties jauns atkritumu apsaimniekotājs – SIA „L&T”, kas piedāvāja viszemāko cenu. Tas nozīmē, ka katrai mājsaimniecībai un juridiskai personai (izņemot tos, kam par atkritumu izvešanu rēķinu izsūta dome) jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Lasīt vairāk – pašvaldība/atkritumu apsaimniekošana.

APSEKO DABAS SVĒTVIETAS

Projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” ietvaros 28.martā tika apsekotas Nīcas un Rucavas novada dabas svētvietas. Nīcas novadā tās ir divas – Ezerskolas upurakmens un liepa un Šķilu-Graviņu upurakmens un liepa. Pētnieku grupa no Rīgas Andra Grinberga vadībā fiksēja objektu atrašanās vietu, izmērus un pieejamību. Ekspedīcijā piedalījās arī Nīcas tūrisma koordinatore Dace Vecbaštika un Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga. Skatīt fotogrāfijas

A/S “LATVENERGO” INFORMĀCIJA

AS “Latvenergo” informē, ka ar š.g. 1.aprīli tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām. Par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām jānorēķinās pēc samazinātas tarifa likmes. Lasīt vairāk

DEDZINĀT KŪLU VAI TOMĒR PĻAUT ZĀLI?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa informē, ka 2011.gadā Liepājas un apkārtnes teritorijā reģistrēti 32 kūlas ugunsgrēki, izbraukumi – 112 reizes. Šā gada martā jau reģistrēti 7 kūlas degšanas gadījumi. Iedzīvotājiem vajadzētu labi apsvērt – dedzināt kūlu vai tomēr regulāri pļaut zāli. Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta 4.daļas sods fiziskām personām par kūlas dedzināšanu ir 200-500Ls. Lasīt vairāk

JAUNIEŠI GŪST PIEREDZI SALDŪ

Nīcas jauniešu grupa 23.martā devās uz Saldu, kur piedalījās savu draugu – Saldus jauniešu centra – rīkotajā pasākumā “Diennakts šķūnī”. Tur lielākoties pulcējās Saldus apkārtējo novadu skolu līdzpārvalžu un jauniešu centru aktīvisti. Bija daudz dažādu interesantu uzdevumu. Nīceniekiem visvairāk patika fototrasīte pa pilsētu – pēc iedotajām fotogrāfijām bija pilsētā jāatrod dažādas vietas. Taču galvenais ieguvums – jauni draugi.

GATAVOJAS LIELAJAI TALKAI

23.martā LIELĀS TALKAS koordinatore Nīcas novadā Dace Vecbaštika piedalījās talkas sanāksmē Rīgā, kur tika saņemti norādījumi par talkas koordinēšanu. Pēc izglītojošām lekcijām bija tikšanās ar Lielās talkas patronu Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kā arī balsošana par talkas himnu. D.Vecbaštikai īpašs prieks, ka par dalību konkursā viņa saņēma maisu ar darba cimdiem. Tos talkā varēs izmantot skolēni. Tika saņemti arī citi talkas materiāli, ko iedzīvotāju tikšanās laikā pasniedza tiem, kas pareizi atbildēja uz jautājumiem par talkas rīkošanu Latvijā. Aicina iesaistīties PET pudeļu korķu akcijā