CENU IZPĒTE

01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-12
Cenu izpētes priekšmets:  ”Nīcas novada domes sociālās mājas “Salnāji” kanalizācijas remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: DARBU APJOMI
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-12
”Nīcas novada domes sociālās mājas “Salnāji” kanalizācijas remonts”
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”  par kanalizācijas remontu .
Līgumcena bez PVN  EUR 993.43 ( deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 43 centi)
________________
01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-11
Cenu izpētes priekšmets:  „ Nīcas novada domes kāpņu telpas un personāltelpas remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI 
Pielikumā: DARBU APJOMI
DARBU APJOMI
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-11
  „ Nīcas novada domes kāpņu telpas un personāltelpas remonts”
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”  par kāpņu telpas un personāltelpas remontu .
Līgumcena bez PVN  EUR 9812.60 ( deviņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 60 centi)

______________________

01.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-10
Cenu izpētes priekšmets:  „Kanalizācijas sistēmas remonts Grīnvaltu ciemā, Nīcas novadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 8.augustā  plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
Noteikumus lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
Pielikumā: DARBU APJOMI 
13.08.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-10
 „Kanalizācijas sistēmas remonts Grīnvaltu ciemā, Nīcas novadā” 
08.08.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK”  par kanalizācijas sistēmas remontu.
Līgumcena bez PVN  EUR 3803.28 ( trīs tūkstoši astoņi simti trīs euro un 28 centi)
______________________
14.07.2014.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 23.08.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-09
Cenu izpētes priekšmets: “BŪVUZRAUDZĪBA daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 21.jūlijs  plkst. 17:00.
Kontaktpersona: Līva Meldere, tālrunis 63489500, e-pasts: liva.meldere@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Pielikumā: Tehniskā specifikācija SALNĀJI
                   Tehniskā specifikācija SKOLAS IELA 1
                   Tehniskā specifikācija UZVARAS
                   Būvdarbu apjomi
 
______________________
20.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-08
Cenu izpētes priekšmets: “Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 02.jūlijs  plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā: NOTEIKUMI
04.07.2014.
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-08 “Zemes vienību  kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām.”
04.07.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA ”Latvijasmernieks.lv”  par zemes vienību uzmērīšanas darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 1374.00 ( viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro un 00 centi)
______________________
17.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-07
Cenu izpētes priekšmets: „Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Pagastmāja” 1. stāva koridora remonts” 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 26.jūnijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja  , tālr.29160897, e-pasts: anda.veidele@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr.CI-2014-07 „Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Pagastmāja” 1. stāva koridora remonts” 
26.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “‘Būvmeistars”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 4561.19 ( četri tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 19 centi)
 
 
____________________
04.06.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-04
Cenu izpētes priekšmets: “Rudes pamatskolas aktu zāles remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 12.jūnijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Egons Jurševskis, saimniecības daļas vadītājs , tālr.26774000, e-pasts: rudeala@inbox.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOTEIKUMI
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātu cenu izpētē Nr. CI-2014-04  “Rudes pamatskolas aktu zāles remonts”
12.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 8122.27 ( astoņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 27 centi)
______________________
29.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-06
Cenu izpētes priekšmets: „Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (8 gab.), Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 6.jūnijs, plkst. 13:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, Nīcas lauku ambulances vadītāja, tālr.29415662, e- pasts:  ambulance@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
2.pielikums: DARBU APJOMI
                        SKICE
09.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-06
 „Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (8 gab.), Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads.”(sludinājums ievietots mājas lapā 29.05.2014.), 06.06.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A” par logu nomaiņu. Līgumcena bez PVN EUR 2648.70 (divi tūkstoši seši simti četrdesmitastoņi euro un 70 centi).
_________ 
13.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-05
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte”  2. grupas četru telpu remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 20.maijs, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Anna Zorjakova, saimniecības daļas vadītāja , tālr.29453148, e-pasts: nicasparite@inbox.lv, pirmsskola@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-05
2.pielikums: DARBU APJOMI
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-05
20.06.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”‘ par remonta darbiem.
Līgumcena bez PVN  EUR 12424.50 ( divpadsmit  tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 50 centi)
____________________
07.04.2014.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 14.05.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-03
Cenu izpētes priekšmets: “Miķelim Pankokam 120! Ekspozīcijas izveide īpašumā “Pankoka Priede”"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 14. aprīlis, plkst. 17:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, Nīcas Tūrisma informācijas centrs, tālr. 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-03 Miķelim Pankokam 120
______________________
03.04.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-02
Cenu izpētes priekšmets: ” Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu vienkāršotai renovācijai.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 11. aprīlis, plkst. 15:00.
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296
e-pasts: liene.otanke@inbox.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-02
Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta :INVENTARIZĀCIJAS LIETA
 27.05.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-02
” Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu vienkāršotai renovācijai.” (sludinājums ievietots mājas lapā 03.04.2014.), 16.04.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars” par tehniskās dokumantācijas izstrādi un aurtoruzraudzību. Līgumcena bez PVN EUR 3900.00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
 _____________________
14.03.2014.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2014-1
Cenu izpētes priekšmets: Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas novada domes īpašumā esošajās dzīvojamās telpās.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 24. marts, plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Līga Roga, komunālās saimniecības vadītāja, tālr.63489487, 27843390
e-pasts: liga.roga@nica.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2014-1
Pielikumu Nr1  lejuplādēt šeit: Pielikums Nr1
Pielikumu Nr2  lejuplādēt šeit: Pielikums Nr2
Skices: šeit
27.03.2014.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2014-01
Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas novada domes īpašumā esošajās dzīvojamās telpās (sludinājums ievietots mājas lapā 14.03.2014.), 24.03.2014. pieņemts  lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes amatnieks A”  par esošo logu demontāžu un jaunu PVC logu uzstādīšanu. Līgumcena bez PVN EUR 3118.03 (trīs tūkstoši simtu astoņpadsmit euro un 03 centi).
_____________
10.12.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-17
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas datortehnikas piegāde  Nīcas novada domes vajadzībām.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 18. decembris, plkst. 13:00.
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, datorsistēmu administrators, tālr.26418933
e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv 
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2013-17     
19.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-17
Jaunas datortehnikas piegāde  Nīcas novada domes vajadzībām
 (sludinājums ievietots mājas lapā 10.12.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “LCD DATORTEHNIKA” par datortehnikas piegādi. Līgumcena LVL 849.99 ( astoņi simti četrdesmit deviņi  lati un 99 santīmi) vai EUR 1209,43 ( viens tūkstotis divi simti deviņi euro un 43 centi).
_______________________
05.12.2013.
 Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-16
Cenu izpētes priekšmets: Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 13.decembris  plkst. 15: 30.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums attēls
2.Nolikums nolikums
16.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-16
Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
 (sludinājums ievietots mājas lapā 05.12.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topoprojekts”  par zemes mērniecību  zemes vienībai “Cukuri”, kad apz. 6478 010 0173. Līgumcena LVL 291,00 ( divi simti deviņdesmit viens lats un 00 santīmi) vai EUR 414.06 ( četri simti četrpadsmit euro un 06 centi).
________________________
26.11.2013.
Cenu izpēte pārtraukta sakarā ar tehniskās dokumentācijas nepilnībām.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-15
Cenu izpētes priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pacēlāja ierīkošanai personām ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām Nīcas  ambulancē”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 3.decembris  plkst. 15: 00.
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: 
ambulance@nica.lv
Pielikumā:
Noteikumi
Plānošanas un arhitektūras uzdevums
Telpu plāns
_________________________
 20.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-14
Cenu izpētes priekšmets: Jauna zāles pļāvēja- raidra piegāde Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.novembris  plkst. 14: 00.
Kontaktpersona: Aldis Čirkšis, tālrunis 20245736, e-pasts: 
aldis.cirksis@nica.lv
Pielikumā:
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Piedāvājuma forma
03.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-14
 Jauna zāles pļāvēja – raidera piegāde Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām (sludinājums ievietots mājas lapā 20.11.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Manta” par jauna zāles pļāvēja-raidera piegādi Otaņķu pagasta pārvaldes komunālās daļas vajadzībām. Līgumcena LVL 1526.45 ( viens tūkstotis pieci simti divdesmit seši lati  un 45 santīmi) vai EUR 2171.94 ( divi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro un 94 centi).
_______________________
14.11.2013. 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-10
“Zemes instrumentālā uzmērīšana dabā zemes vienībai „Katlu māja’’, kad. Nr. 6478 010 0245, 1.0  ha platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā”(sludinājums ievietots mājas lapā 14.10.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topoprojekts” par zemes mērniecību zemes vienībai „Katlu māja”, kad.Nr. 6478 010 0245. Līgumcena LVL 190.00 ( simtu deviņdesmit  lati un  nulle santīmi)   PVN 21% LVL 39.90( trīsdesmit deviņi lati deviņdesmit  santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 229.90  ( divi simti divdesmit deviņi lati, 90 santīmi).Līguma cena- EUR 270.35 (divi simti septiņdesmit  eiro trīsdesmit pieci centi), Pievienotās vērtības nodoklis- EUR 56.77 (piecdesmit seši eiro septiņdesmit septiņi centi), kopējā summa  EUR – 327.12 (trīs simti divdesmit septiņi  eiro un divpadsmit  centi). 
_________________________
11.11.2013.
Cenu izpēte izbeigta bez rezultāta ar 04.12.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-12
Cenu izpētes priekšmets: Zemes instrumentālā  uzmērīšana dabā zemes vienībai „Cukuri’’, kad.apz. 6478 010 0173, 2.2 platībā, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.novembris  plkst. 16: 30.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums attēls
2.Nolikums nolikums
______________________
11.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-13
Cenu izpētes priekšmets: “Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 20.novembrim,  plkst. 13.00
Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv.
Noteikumus un tehnisko specifikāciju lejuplādēt šeit: CI-2013-13
Pielikumi:
Piedāvājums cenu izpētei 
Pakalpojumu tāmes
Līguma projekts
25.11.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-13
“Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
(sludinājums ievietots mājas lapā 11.11.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds” par pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas novada vēstis drukāšanu”. Līgumcena LVL 2393.04 ( divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs lati  un 04 santīmi) vai EUR 3404.99 ( trīs tūkstoši četri simti četri euro un 99 centi).
_____________________
06.11.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-11
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas interaktīvās tāfeles piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas bioloģijas kabineta aprīkošanai.”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 14. novembrim, plkst. 15:30
Kontaktpersona:   Gundega Freiberga, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296,
e-pasts: gundegaf@inbox.lv
Nolikumu lejuplādēt šeit: CI-2013-11      
 
03.12.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-11:
 “Jaunas interaktīvās tāfeles piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas bioloģijas kabineta aprīkošanai.”
paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “LDC Datortehnika”  Līgumcena LVL 1987.00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit septņii lati un 00 santīmi)   PVN 21% LVL 417.27 (četri simti septiņpadsmit  lati, 27 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 2404.27  (divi tūkstoši četri simti četri lati, 27 santīmi) vai EUR 3420.99 (trīs tūkstoši četri simti divdesmit  EUR, 99 centi).
_____________________
22.10.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-09
 “Jaunas profesionālās veļas mašīnas piegāde un uzstādīšana  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte” vajadzībām.” (sludinājums ievietots mājas lapā 10.10.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Evilat” par jaunas profesionālās veļas mašīnas piegādi un uzstādīšanu  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Spārīte” vajadzībām.  Līgumcena LVL 995.40 (deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 40 santīmi)   PVN 21% LVL 264.60 (divi simti sešdesmit četri lati, 60 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 1260.00  (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati, 00 santīmi) vai EUR 1792.82 9 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi EUR, 82 centi).
_____________________
14.10.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-10 Cenu izpētes priekšmets: zemes  instrumentālā  uzmērīšana  dabā zemes vienībai „Katlu māja’’, kad. Nr. 6478 010 0245, 1,0   ha platībā, Nīcā,   Nīcas  pagastā, Nīcas novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 21.oktobrī  plkst. 16: 30. Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums Attēls
2.Nolikums Nolikums
3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums
___________________
10.10.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-09
Cenu izpētes priekšmets: “Jaunas profesionālās veļas mašīnas piegāde un uzstādīšana Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ” Spārīte” vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 18.oktobrim, plkst. 14.00
Kontaktpersona:   Anna Zorjakova, Nīcas PII “‘Spārīte” saimniecības daļas vadītāja, tālr.29453148,
e-pasts: nicasparite@inbox.lv
Nolikumu un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-09 
___________________________   
03.10.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-08
“Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovācija” (sludinājums ievietots mājas lapā 23.09.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu par ”Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovāciju” ar SIA “Taigers”. Līgumcena LVL 6700.42 (seši tūkstoši septiņi simti lati, 42 santīmi) vai  EUR 9533.84 ( deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro, 84 centi)   PVN 21% LVL 1407.09 vai (viens tūkstotis četri simti lati, 09 santīmi) vai EUR 988.91( deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, 91 cents, kopējā summa ar PVN LVL 8107.51  (astoņi tūkstoši viens simts  septiņi  lati, 51 santīms) vai EUR 11535,95 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, 95 centi) .
___________________________
23.09.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-08
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas vidusskolas vienas mācību telpas un divu administrācijas telpu renovācija”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 30. septembrim, plkst. 15.00
Kontaktpersona:   Gundega Freiberga, Nīcas vidusskolas saimniecības vadītāja, tālr.29183296,
e-pasts: gundegaf@inbox.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-08       
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Jautājumi un atbildes ielādēt šeit: 27.09.2013.
___________________________ 
28.08.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-07 “Zemes instrumentālā uzmērīšana dabā zemes vienībai „Ceriņi’’, kad. Nr. 6480 006 0029, 2.5 ha platībā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” (sludinājums ievietots mājas lapā 19.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Topo Libau” par zemes mērniecību zemes vienībai „Ceriņi”, kad.Nr. 6480 006 0029 . Līgumcena LVL 185.00 (viens simts astoņdesmit pieci lati)   PVN 21% LVL 38.85 (trīsdesmit astoņi lati, 85 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 223.85  (divi simti divdesmit trīs lati, 85 santīmi).
___________________________ 
19.08.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-06
“Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remonts”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 06.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remontu . Līgumcena  LVL 1362.67 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi lati , 67 santīmi), PVN 21% LVL 286.16( divi simti astoņdesmit seši lati, 16 santīmi), kopējā summa ar PVN LVL 1648.83 (viens tūkstotis sešisimti četrdesmit astoņi lati, 83 santīmi).
____________________________
19.08.2013.
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI-2013-07
Cenu izpētes priekšmets: “Zemes  instrumentālā  uzmērīšana  dabā zemes vienībai „Ceriņi’’, kad. nr. 6480 006 0029, 2.5  ha platībā,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 26. augustam, plkst. 16.30
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, speciāliste zemes jautājumos, tālr. 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Nolikums: CI-2013-07 Nolikums
Piedāvājuma veidlapa: CI-2013-07 Piedāvājums
Grafiskais pielikums: CI-2013-07 Grafiskais pielikums
____________________________
19.08.2013.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-05
“Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija Nīcas novada, Nīcas pagasta Jūrmalciemā”.
(sludinājums ievietots mājas lapā 05.08.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar AS “Ceļu inženieri” par būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem. Līgumcena  LVL 1580.00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% LVL 331.80( trīs simti trīsdesmit viens lats, 80 santīmi), kopējā līgumsumma LVL 1911.80 ( viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit lati, 80 santīmi).
 
____________________________
06.08.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-06
Cenu izpētes priekšmets: “Nīcas lauku ambulances 2. stāva tualetes remonts”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 15. augustam, plkst. 15.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, Nīcas lauku ambulances vadītāja, tālr. 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-06 NOLIKUMS
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: CI-2013-06_APJOMI
Jautājumi un atbildes ielādēt šeit: 12.08.2013
____________________________
05.08.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-05
Cenu izpētes priekšmets: “Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija Nīcas novada, Nīcas pagasta Jūrmalciemā”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 12. augustam, plkst. 15.00
Kontaktpersona: Līva Bērziņa, tālr. 63489500, e-pasts: liva.berzina@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formu lejuplādēt šeit: CI-2013-05 NOLIKUMS
Ar līgumprojektu iepazīties šeit: Līgumprojekts BŪVUZRAUDZĪBA
_____________________________
14.06.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-04
“ Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu pagastā”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 03.06.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar AS “Ceļu inženieri” par būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem. Līgumscena  LVL 1950.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% LVL 409.50( četri simti deviņi lati, 50 santīmi), kopējā līgumsumma LVL 2359.50 ( divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi lati, 50 santīmi).
_____________________________
03.06.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-04
Cenu izpētes priekšmets: “Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa rekonstrukcijas darbiem “Autoceļa posma “Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu pagastā”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz2013.gada 10.jūnijam, plkst. 14.00
Kontaktpersona: Līva Bērziņa, tālr. 63489500, e–pasts: liva.berzina@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formas lejuplādēt šeit:   Cenu izpētes Nr. CI-2013-04 noteikumi
_____________________________
23.04.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-03
Cenu izpētes priekšmets: “Asfaltbetona ceļa seguma bedrīšu remontdarbi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz2013.gada 03.maijam, plkst. 14.00
Kontaktpersona: Normunds Brīvulis, tālr. 63489488; 29445200, e–pasts: normunds.brīvulis@nica.lv
Noteikumus un pieteikuma formas lejuplādēt šeit: CI-2013-03 NOTEIKUMI
_____________________________
04.04.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-01
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI-2013-01 „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde Nīcas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam”  (sludinājums ievietots mājas lapā 01.02.2013.), paziņo, ka līgums noslēgts ar SIA “Vides eksperti”. Līgumcena LVL 1880.00 un PVN 21% LVL 394.80, līguma summa 2274.80
_____________________________
21.03.2013
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2013-02
“Rudes pamatskolas divu klašu telpu renovācija”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 06.03.2013.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Rudes pamatskolas divu klašu remontu. Līgumscena  LVL 3618.81 (trīs tūkstoši seši simti astoņpadsmit lati , 81 santīms).
_____________________________
06.03.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-02
Cenu izpētes priekšmets: „Rudes pamatskolas divu klašu telpu renovācija”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 13. marts līdz plkst. 14.00
Kontaktpersona: Egons Jurševskis, tālr. 26774000, e– pasts: rudeala@inbox.lv .
Pielikumā:
1. NOTEIKUMI
2.DARBU APJOMI
_____________________________________
05.02.2012
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-39
“Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 27.12.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Talsu tipogrāfija” par pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas novada vēstis deruāšanu”. Līgumscena LVL 2724.00 ( divi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri lati  un 00 santīmi), PVN 21% LVL 572.04 ( pieci simti septiņdesmit divi lati, 04 santīmi), kopējā summa LVL 3296.04 ( trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši  lati, 04 santīmi).
_____________________________
01.02.2013.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2013-01
Cenu izpētes priekšmets: „Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde Nīcas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 8. februāris līdz plkst. 16.00
Kontaktpersona:Liene Otaņķe, tālr. 63489500, e– pasts: projekti@nica.lv.
Pielikumā:
1.Noteikumi
2.VPVB lēmums
04.02.2013. Papildinformācija un atbildes uz jautājumiem
_____________________________________
27.12.2012.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-39
Cenu izpētes priekšmets: “Pašvaldības informatīvā izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 10.janvārī līdz plkst. 13.00
Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv.
Pielikumā:
Noteikumi un tehniskā specifikācija
Pieteikuma forma
Pakalpojumu tāme
Līguma projekts
________________________________ 
 20.12.2012
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-38
„Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Klaipi-Mežmaļi, saskaņā ar grafisko pielikumu 5,18 ha platībā  Otaņķu   pagastā, Nīcas novadā” (sludinājums ievietots mājas lapā 04.12.2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu ceļam Klaipi- Mēžmaļi, Otanķu  pagastā, Nīcas novadā. Līgumscena LVL 564.00 ( pieci simti sešdesmit četri lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 118.44 (viens simts astoņpadsmit lati, 44 santīmi), kopējā summa LVL 682.44 ( seši simti astoņdesmit divi lati, 44 santīmi).
_____________________________ 
20.12.2012
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012-37
„Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Zivju kūpinātava – Mols, saskaņā ar grafisko pielikumu 2.93  ha platībā  Jūrmalciemā,  Nīcas  pagastā, Nīcas novadā”.
  (sludinājums ievietots mājas lapā 30.10.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu ceļam Zivju kūpinātava – Mols, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Līgumscena LVL 298.00 ( divi simti deviņdesmit astoņi lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 62.58 ( sešdesmit divi lati, 58 santīmi), kopējā summa LVL 360.58 ( trīs simti sešdesmit lati, 58 santīmi).
_____________________________ 
10.12.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 35
 „Čakstes kalna teritorijas labiekārtošana Nīcas novada Bernātos
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-35 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.11.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar I/K “Gabaliņa Daiņa darbnīca” par Čakstes kalna labiekārtošanu Bernātu dabas parkā. Līguma summa LVL 10 216.21 (desmit tūkstoši divi simti sešpadsmit lati un 21 santīms).
  ________________________________

 05.12.2012

Paziņojums par Cenu izpētes Nr. CI-2012-22 rezultātu
Cenu izpētes priekšmets: Otaņķu tautas nama radio mikrofonu iegāde.
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI 2012-22 (sludinājums ievietots mājas lapā  15. 05.2012.) paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta.

 _____________________________  

05.12.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr.CI-2012-37
Cenu izpētes priekšmets: Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Zivju kūpinātava – Mols, saskaņā ar grafisko pielikumu 2.93  ha platībā  Jūrmalciemā,  Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  10. decembrī  līdz plkst. 16:30
Kontaktpersona: Evita Kalēja,  tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.
Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Grafiskais attēls
3. Piedāvājuma forma
_____________________________  
04.12.2012 
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-38
Cenu izpētes priekšmets: Topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Klaipi-Mežmaļi, saskaņā ar grafisko pielikumu 5,18 ha platībā  Otaņķu   pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 11. decembrī līdz plkst. 16:30
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.
Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Grafiskais attēls
3. Pieteikuma forma
________________________________  
22.11.2012
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI 2012-35
Nīcas novada dome veic cenu izpēti Čakstes kalna teritorijas labiekārtošana Nīcas novada Bernātos”.
Cenu izpēte notiek ELFLA atbalsīta projekta “Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā” ietvaros.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 30.novembris plkst. 14.00.
Kontaktpersona: Laura Pakule-Krūče, tālrunis 63489500 , e-pasts: laura.pakule-kruce@inbox.lv  
Pielikumā:
Nolikums
Piedāvājums
Apjomu tāmes
Tehniskās specifikācijas

________________________________
 
22.11.2012
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/34
„Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpētes „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”rezultātiem, (sludinājums ievietots mājas lapā 30. 10. 2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par pandusa izbūvi pie „Pagstmājas”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads. Līgumcena LVL 3359.66 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi lati un 66 santīmi), PVN 21% LVL 705.19 (septiņi simti pieci lati 19 santīmi ), kopā summa LVL 4065.19 (četri tūkstoši sešdesmit pieci lati 19  santīmi).
________________________________
 30.10.2012
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI 2012-34
Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”
Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, „Pandusa izbūve ēkai „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
Pielikumā:
Nolikums
Darba apjoms
Pieteikums 
 Skice
 ________________________________
 
22.10.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 10
 „Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana pastaigu takā Bernātu dabas parkā”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-10 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.04.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar Alvi Vitrupu par  mazo arhitektūras formu izgatavošanu un uzstādīšanu pastaigu takā Bernātu dabas parkā . Līguma summa LVL 2894.99 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri lati un 99 santīms).
  ________________________________
16.10.2012.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/32
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/32 (sludinājums ievietots mājas lapā 19.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “J.J. MEŽS ” par meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanu īpašumam „Bernātu parks’’, (kad.Nr.6478 008 0025), 25.4 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Līgumcena LVL 118.53 (viens simts astoņpadsmit lati un 53 santīmi),
________________________________
10.10.2012
 Paziņojums par rezultātiem
 cenu izpētē Nr.CI- 2012./33 „Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts”
 Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/33 (sludinājums ievietots mājas lapā 01.10.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remontu.  Līgumcena LVL 943.46 (deviņi simti četrdesmit trīs lati un 46 santīmi), PVN LVL 198.13 (viens simts deviņdesmit astoņi lati un 13 santīmi), kopsummā LVL 1141.59 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit viens lats un 59 santīmi
 
________________________________
05.10.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-32
 Cenu izpētes priekšmets: meža apsaimniekošanas plāna izgatavošana īpašumam „Bernātu parks’’, (kad.Nr.6478 008 0025), 25.4 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 15.oktobrim plkst. 16:30.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482 , e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums
 
2.Nolikums 
3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums
_______________________________ 
 05.10.2012.
Paziņojums par rezultātiem
 cenu izpētē Nr. CI- 2012./31 Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām
 Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/31 (sludinājums ievietots mājas lapā 20.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “ ANVI AM” reģ. Nr. LV40003513270 par Nīcas „ Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām „
Līgumcena LVL 685.68 (seši simti astoņdesmit pieci lati un 68 santīmi, PVN 143.99 (viens simts četrdesmit trīs lati un 99 santīmi),kopsummā LVL 829.67 (astoņi simti divdesmit deviņi lati un 67 santīmi).
 ________________________________
03.10.2012.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/30
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/30 (sludinājums ievietots mājas lapā 19.09.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Metrum ” par topogrāfiskā plāna izgatavošanu, saskaņā ar grafisko pielikumu 8.88 ha platībā Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Līgumcena LVL 1196.00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit seši lati un 00 santīmi), PVN 21% LVL 251.16 (divi simti piecdesmit viens lats un 16 santīmi), kopā summa LVL 1447.16 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi lati un 16 santīmi).

 ________________________________

01.10.2012
Paziņojums par cenu izpēti  Nr.CI 2012-33
Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts .”
Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, Nīcas lauku ambulances 1.stāva tualetes remonts Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Pielikumā:
Nolikums, pieteikuma forma
Darba apjoms
 
________________________________
 
20.09.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-31
 Cenu izpētes priekšmets: :„Zēnu tautas tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīva vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 28.septembrim plkst. 1600.
Kontaktpersona: Agija Kaunese, tālr. 63489495; 26302528, e-pasts: kultura@nica.lv.
Pielikumā: Nolikums
 ________________________________
19.09.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-30
 Cenu izpētes priekšmets: topogrāfiskā plāna izgatavošana saskaņā ar grafisko pielikumu 8.88 ha platībā Rudes ciemā,   Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 25.septembrī plkst. 16:30.
Kontaktpersona: Evita  Kalēja, tālrunis 63489482, e-pasts: evita.kalēja@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikumsAttēls 
2.Nolikums Nolikums
3.Piedāvājuma veidlapa CI-2012-30-piedāvājums_precizets 20.09.2012.
 ________________________________
04.09.2012.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 28  
Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai”
  Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-28 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.08.2012.), paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens Pretendents.
 ________________________________
 04.09.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 29.
„ Esošās meliorācijas sistēmas renovēšanas un uzlabošanas projekta izstrāde Nīcas ciema centram”
  Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-29 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.08.2012.), paziņo, ka cenu izpēte beigusies bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens Pretendents.
 ________________________________
 
28.08.2012.
 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 27
 „Zemes kadastrālai uzmērīšanai  zemes vienībai „Mazaļļi”,( kad. nr. 6480 003 0035, 3.4 ha) ,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-27 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.08.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par „Zemes kadastrālai uzmērīšanai  zemes vienībai „Mazaļļi”,( kad. nr. 6480 003 0035, 3.4 ha) ,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.”
Līgumcena LVL 294.00 (divi simti deviņdesmit četri lati un 00 santīmi).
  ________________________________
22.08.2012.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-29
Cenu izpētes priekšmets : „Esošās meliorācijas sistēmas renovēšanas un uzlabošanas projekta izstrāde Nīcas ciema centram”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:30.08.2012.plkst.16.00
Kontaktpersona: Evita Kalēja ,tālr. 63489482; 25425041, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.
Pielikumā:
Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Grafiskais pielikums
________________________________
22.08.2012
Paziņojums par cenu izpēti  Nr. CI 2012-28
Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai” 
Cenu izpēte notiek, lai veiktu pakalpojuma piedāvājuma izpēti, „Malkas atvešana no malkas laukuma līdz Nīcas katlu mājai, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Pielikumā:
Nolikums
Pieteikuma forma
Pielikums
 
________________________________
 16.08.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-27
 Cenu izpētes priekšmets: zemes kadastrālā uzmērīšana  zemes vienībai „Mazaļļi’’, kad. nr. 6480 003 0035, 3,4 ha platībā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 23.augustā plkst. 16:00.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums: 
2.Nolikums
3.Piedāvājuma veidlapa
________________________________
18.07.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 21
 „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-21 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA  „Taigers” par „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts ”
Līgumcena LVL 715.89 (septiņi simti piecpadsmit lati 89 santīmi), PVN 21% LVL 150,34 (viens simts piecdesmit lati 34 santīmi)kopā summa LVL 866.23 (astoņi simti sešdesmit seši lati 23 santīmi).
 
________________________________
18.07.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 24
 Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācija
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-24 (sludinājums ievietots mājas lapā 20.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA  „Taigers” par „Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācija”
Līgumcena LVL 411o,72(četri tūkstoši viens simts desmit  lati un 72 santīmi), PVN 21% LVL 863,25(astoņi simti sešdesmit trīs  lati 25 santīmi), kopā summa 4973,97(četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs lati    
97 santīmi).
 
________________________________  
 11.07.2012.
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 26
„Zemes kadastrālai uzmērīšana zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-25 (sludinājums ievietots mājas lapā 28.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”Metrum” par „Zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
Līgumcena LVL 557.00 (pieci simti piecdesmit septiņi lati un 00 santīmi).
 
 ________________________________ 
 
11.07.2012.
 Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 25
 „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-25 (sludinājums ievietots mājas lapā 22.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA ”EKO Kurzeme” par „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”
Līgumcena LVL 2595.46 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci lati un 46 santīmi).
 
________________________________  
09.07.2012 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 20
 „Nīcas vidusskolas administrācijas kabineta renovācija ”.
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012 – 20 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 3117,67 (trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit lati un 67 santīmi), PVN 21% LVL 654,71 ( seši simti piecdesmit četri lati un 71santīms), kopā summa LVL 3772,38 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati un 38 santīmi).

 ________________________________

09.07.2012 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/23
Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācija
Nīcas novada dome, pamatojoties uz „Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācija Nr. CI-2012/23”( sludinājums ievietots mājas lapā 18. 06. 2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par Rudes pamatskolas tualešu telpu renovāciju. Līgumcena LVL 5516.16 (pieci tūkstoši pieci simti sešpadsmit lati un 16 santīmi), PVN 21% LVL 1158.39 (iens tūkstotis viens simts piecdesmit astoņi lati 39 santīmi )kopā summa LVL 6674.55 (seši tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati 55 santīmi).

 ________________________________

09.07.2012 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012 – 19
 „Nīcas vidusskolas 1. klases – mēbeļu – izgatavošana, piegāde, montāža
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012 – 19 (sludinājums ievietots mājas lapā 18.06.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “RITMEKS” par līgumcenu LVL 1614,00 (viens tūkstotis seši simti četrpadsmit lati un 00 santīmi), PVN 22% LVL 335.08 ( trīs simti trīsdesmit pieci lati 08 santīmi), kopā summa LVL 1969,08 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit deviņi  lati un  08 santīmi).
________________________________  
28.06.2012
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-26
Cenu izpētes priekšmets: zemes kadastrālai uzmērīšana  zemes vienībai „Bernātu parks’’, kad. nr. 6478 008 0025, 25.5 ha platībā, Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 6.jūlijs plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
Pielikumā:
1.Grafiskais pielikums Attēls
2.Nolikums Nolikums
3.Piedāvājuma veidlapa Piedāvājums
________________________________    
22.06.2012.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-25
 Cenu izpētes priekšmets : „Atkritumu urnu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Nīcas novada Bernātos, Jūrmalciemā un Grīnvaltos”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:29.06.2012.plkst.16.00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika ,tālr. 63489501; 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv.
Pielikumā:
Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Darba apjoms
1.skice
2.skice 
 
               
    ________________________________                                       
 
20.06.2012.
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-24
 Cenu izpētes priekšmets : Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” zāles renovācija” , CI – 2012-24
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:28.06.2012.plkst.17.00
Kontaktpersona: Anna Zorjakova ,tālr. 28282078, e-pasts: annazorjakova@inbox.lv
Pielikumā:
                   Nolikums
                  Pieteikuma veidlapa
                  Darba apjoms
 
   ________________________________
                
  18.06.2012
Paziņojums par cenu izpēti
 Nīcas novada dome veic cenu izpēti Nr. CI- 2012. – 20 „Nīcas vidusskolas administrācijas kabineta renovācija
Būvdarbus paredzēts veikt vienai telpai, Skolas ielā 14. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā..
 
Pielikumā:

            Nolikums

            Pieteikuma forma
            Darba apjoms
 
    ________________________________
 
18.06.2012
Paziņojums par cenu izpēti 
 Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Rudes pamatskolas tualešu telpu renovācija.” Nr. CI 2012-23
Cenu izpēte notiek, lai veiktu, Rudes pamatskolas tualešu telpu renovāciju, Rudes pamatskolā,  Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
 
Pielikumā:
                  Nolikums
                  Pieteikuma forma
                  Darba apjoms 
 ___________________________________
18.06.2012
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI- 2012 – 21
 Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas lauku ambulances ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts.”

Cenu izpēte tiek veikta, lai veiktu, Nīcas lauku ambulances ēkas jumta un skursteņu pieslēgumu remontu, Skolas ielā 5. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

   
Pielikumā:
                 Nolikums
                 Pieteikuma forma
                 Darba apjoms                
 _______________________________________
18.06.2012
 
Paziņojums par cenu izpēti Nr. CI- 2012 – 19
Nīcas novada dome veic cenu izpēti „Nīcas vidusskolas 1. klases kabinetam – mēbeļu – izgatavošana, montāža un piegāde ”.
Cenu izpēte tiek veikta, lai iegādātos Nīcas vidusskolas 1. klases kabinetam mēbeles, Skolas ielā 14. Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
 
Pielikumā: nolikums
                      pieteikuma forma
                      darba apjoms
                      
 ________________________________________
 
18.06.2012.
 Paziņojums par cenu izpēti CI 2012-22
 Nīcas novada dome veic cenu izpēti „ Otaņķu tautas nama radio mikrofonu iegādei”, Nr. CI-2012-22
Cenu izpēte tiek veikta, lai iegādātos Otaņķu tautas namam radio mikrofonus, „Pagastmājā”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
 1.        Prasības pretendentiem:
Reģistrēts uzņēmums;
Jānodrošina mikrofonu piegāde, pieslēgšanas un pārbaude un darbinieka īsa apmācība sistēmas lietošanā.
2.         Informācija par līgumu:
 Līguma izpildē avansa maksājumi netiek paredzēti,
Preču pavadzīmi par izpildīto darbu var iesniegt pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
Rēķinu apmaksa notiek desmit darbdienu laikā.
3          Pie dāvājumā nepieciešams iekļaut:
- piedāvājums cenu izpētei :pieteikuma forma
mikrofonu pieteikuma forma:
cenu izpētes tehniskais piedāvājums,
-  komersanta reģistrācijas apliecības kopija.
Piedāvājumus cenu izpētei iesūtīt  līdz 2012.gada 26.jūnijam plkst.15.00 elektroniski e-pastā: inesekultura@inbox.lv  , vai iesniegt personīgi Otaņķu pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, LV 3475, vai ar pasta sūtījumu pēc minētās adreses.
Kontaktpersona Inese Šalma, tautas nama vadītāja, tālr. 28808984.
Jautājumus rakstveidā sūtīt uz e – pastu inesekultura@inbox.lv
 
  ________________________________________
31.05.2012.
 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI- 2012- 18
 „Jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana un bojāto sistēmu nomaiņa
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012-18 (sludinājums ievietots mājas lapā 16.05.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar Krišjāni Balodi, NMRA Nr. 16037010816 par jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu un bojāto sistēmu nomaiņu. Līgumcena LVL 5733,78 (pieci tūkstoši septiņi simts trīsdesmit trīs lati un 78 santīmi), PVN LVL 1261.43 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens lats un 43 santīmi), kopsummā LVL 6995.21 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 21 santīms).

  ________________________________________

28.05.2012.
 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI-2012/17
 „Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija”
 Nīcas novada dome, pamatojoties uz „Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija Nr. CI-2012/17”( sludinājums ievietots mājas lapā 14. 05. 2012.) paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA „ Taigers” par Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovāciju. Līgumcena LVL 2437.92 (divi tūkstoši  četri simti trīsdesmit   septiņi lati un 92 santīmi),  PVN 22% LVL 536.34 (pieci simti trīsdesmit seši lati 34 santīmi )kopā summa  LVL  2974.26 (divi  tūkstoši  deviņi simti septiņdesmit  četri lati 26 santīmi).
 
  ________________________________________
 
22.05.2012
 
Paziņojums par rezultātiem cenu izpētē Nr. CI – 2012/16
Nīcas novada dome, pamatojoties uz cenu izpēti Nr. CI–2012/16 (sludinājums ievietots mājas lapā 11.05.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS ” par „Pašvaldības dzīvokļu logu montāža”  Līgumcena LVL 746.56 ( septiņi simti četrdesmit seši lati un 56santīmi), PVN 22% LVL 164.24 (viens simts sešdesmit četri lati un 24 santīmi), kopā summa LVL 910.80 (deviņi simti desmit lati un 80 santīmi).
 ________________________________________
16.05.2012.
 
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-18
 Cenu izpētes priekšmets : Jaunu kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana un bojāto sistēmu nomaiņa
Cenu izpētes noteikumi: NOTEIKUMI un PIELIKUMS
Apjomu tāmes: APJOMI
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:24.05.2012.plkst.14.00
Kontaktpersona: Līga Roga ,tālr. 27843390, e-pasts: liga.roga@nica.lv
22.05.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:Atbilde 1
22.05.2012. Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: Atbilde 2
 ________________________________________
14.05.2012.
 
Paziņojums par Cenu izpēti Nr. CI-2012-17
 Cenu izpētes priekšmets :” Nīcas vidusskolas 1. klases kabineta renovācija”
Cenu izpētes noteikumi: NOTEIKUMI
Rekonstrukcijas apjomu tāmes:

/address