PROJEKTI

Pēdējo 30 dienu laikā ievietotās publikācijas meklējiet ar atzīmi Jauns!

 

2017. gadā Liepājas rajona partnerība izsludināja konkursu par projektu pieņemšanu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam īstenošanai. Nīcas novada domes Attīstības nodaļa iesniedza 5 projektu pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”. Tika apstiprināts 1 projekta pieteikums, kas paredz sabiedriskā centra izveidi Nīcas novada Grīnvaltos. 

18.07.2017. Grīnvaltos būs sabiedriskais centrs

Nīcas novada domes Attīstības nodaļa 2016. gada sākumā iesniedza četrus projektu pieteikumus Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursā – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. Visi četri projekta pieteikumi ir apstiprināti un ir uzsākta to īstenošana.

“Kāp kalnā Nīcas sporta hallē”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000004

17.07.2017. Projekts veiksmīgi noslēdzies! 

15.06.2017. Uzsākti alpīnisma sienas uzstādīšanas darbi 

12.09.2016. Nīcā būs alpīnisma siena

“Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000006

26.05.2017 Upeskrasti nosiltināti 

17.03.2017. Uzsākti LEADER projektu īstenošanas darbi 

06.09.2016. Upeskrastos būs silts arī ziemā

„Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000003

12.09.2016. Trenažieru projekts apstiprināts

14.11.2016. Trenažieri iegādāti 

“Nāc vingrot svaigā gaisā!”, nr. 16-02-AL13-A019.2201-000005

18.07.2017. Laukums svinīgi atklāts

11.07.2017. Brīvdabas trenažieru uzstādīšanas darbi noslēgušies 

05.09.2016. Nīcā būs brīvdabas trenažieri


 

Nīcas novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

PAMATINFORMĀCIJA PAR DALĪBU PROJEKTĀ (Jauns!)

05.10.2017. Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā  (Jauns!)

18.07.2017. Nodarbinātajām personām būs iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci 


 

Valsts kultūrkapitāla fonds 2017. gada februārī izsludināja projektu konkursu Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kura mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Nīcas novada dome šajā konkursā iesniedza projekta pieteikumu “Nīcas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un 2017. gada aprīlī saņemtie konkursa rezultāti liecināja, ka Nīcas novada domes projektam piešķirti EUR 3000,00, kas paredzēti pianīna iegādei. Kopējās projekta izmaksas plānotas EUR 5000,00 apmērā un projekta termiņš noteikts līdz 2017. gada 01. oktobrim.

06.07.2017. Jaunais pianīns piegādāts 

08.05.2017. Nīcas Mūzikas skolas vajadzībām tiks iegādāts jauns pianīns 


_        

Nīcas novada dome sadarbībā ar Liepājas un Grobiņas pašvaldībām īsteno projektu “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei”, kurš apstiprināts atklātā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Tas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir EUR 90 365,00, t.sk., Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir EUR 81 030,00 un partneru līdzfinansējums EUR 9335,00. Projekta īstenošanas laiks ir noteikts no 2016. gada 16. septembra līdz 2017. gada 30. septembrim. Projekta īstenošana veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām, kas notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Projekta vadošais īstenotājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Grobiņas novada dome un Nīcas novada dome.
17.03.2017. Zināms stila dārza labiekārtošanas darbu izpildītājs 
18.10.2016. Liepājā, Grobiņā un Nīcā izcels dabas vērtības
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nīcas novada dome sadarbībā ar valsts Zivju fondu īstenojusi jau trešo zivju resursu pavairošanas projektu, papildinot Nīcas novada Bārtas upes zivju krājumus ar vēdzelēm. 2012. gadā Bārtā tika ielaisti 24 000 vēdzeļu mazuļi, 2014. gadā tie bija 7159 mazuļi, bet šogad Bārtas upē ielaisti 25 000 vienvasaras vēdzeļu mazuļi. Zivju ielaišana upē notika 2017. gada 29. septembrī.
02.10.2017. Bārtas upē papildina zivju resursu krājumus  (Jauns!)
04.04.2017. Bārtas upes zivju krājumus papildinās ar vēdzeļu mazuļiem 
17.10.2014. Bārtā ielaiž vēdzeles
14.04.2014. Atbalstīts zivju resursu pavairošanas projekts 
03.10.2012. Bārtas upē ielaiž vēdzelēnus
 

eea_grants_jpg

VRAA logo gerbonis

 

 

 

 

Nīcas novadā tiek īstenots projekts „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā”, nr. 2/EEZLV02/14/AK/016 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros. 2015.gada 10.martā Valsts Reģionālās attīstības aģentūra parakstīja līgumu ar Nīcas novada domi par programmas līdzfinansējumu projektam 1 miljona eiro apmērā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 769 895,36 eiro. Projekta mērķis- zema enerģijas patēriņa sporta halles būvniecība Nīcas novadā. Projekta ietvaros tiks uzbūvēta zema enerģijas patēriņa sporta halle. Projekta termiņš 2016.gada 30.aprīlis.
Nica municipality is implementing project “Low energy consumption building “Nicas sports hall””, project no. 2/EEAZLV02/14/AK016 in the frame of European Economic area financial instrument 2009-2014 programming period programme “National climate policy”.   An agreement between Nica municipality and State Regional Development agency was signed on March 10th 2015 about 1 mill.euro co financing from the EEA. Total eligible project costs are 2 769 895.36 euros. Project goal is to build low energy consumption sports hall in Nica.
Project deadline is prolonged to August 31st 2016.
All building works are finished and the building is commisioned on June 9th 2016.
The  opening date is planned in July 15th this year. More detailed information will follow in the upcoming weeks.
 15.07.2016. Jaunā halle svinīgi atklāta
09.06.2016. Jaunā halle nodota ekspluatācijā 
05.05.2016. Visi būvdarbi pabeigti
22.02.2016. Būvdarbi tuvojas noslēgumam
21.12.2015. Halles būvdarbiem laikapstākļi labvēlīgi
05.10.2015. Halles būvdarbi rit pilnā sparā 
06.07.2015. Halles būvdarbi uzsākti
07.04.2015. Ir noslēgts halles būvdarbu līgums
31.03.2015. Nīcā būs mūdienīga sporta halle

EZF_logoES_logo?????????????????????????????LRP_LOGO

2015. gadā tiek realizēti vairāki biedrības “Nīcas novada attīstības biedrība” Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstīti projekti. Biedrība “Nīcas novada attīstības biedrība” vietējā rīcības grupā 2014. gadā iesniedza projektu, lai dažādotu  tūrisma pakalpojumus Jūrmalciemā. 2014. gada augustā Lauku atbalsta dienests atbalstīja biedrības “Nīcas novada attīstības biedrība” iesniegto projektu “Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu dažādošana”, projekta Nr. 14-02-ZL14-Z401201-000003, kā ietvaros tiks labiekārtota Jūrmalciema vinča un sarga būda. 2014. gada novembrī tika apstiprināts otrs iesniegtais projekts “Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība”, projekta Nr. 14-02-ZL14-Z401201-000010.
31.03.2015. Ir iegādāti 10 tirdzniecības stendi
18.03.2015. Jūrmalciemā dažādo tūrisma pakalpojumus
22.07.2015. Īstenots projekts Jūrmalciema tūrisma piedāvājuma dažādošanai 

ERAF garaisVRAA_2 varam_iss_LAT

 
2014. gada 6. oktobrī Valsts Reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja projekta iesniegumu “Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā”, projekta Nr. 3DP/3.2.2.0/14/IPIA/VRAA/061. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16289.47, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85% apmērā (EUR 13846.05), valsts budžeta dotācijas 2,25% apmērā (EUR 366.51) un Nīcas novada domes līdzfinansējums 12.75% apmērā (EUR 2076.91).
 
09.12.2014. Tiks izveidoti un pilnveidoti publiskā interneta pieejas punkti
02.02.2015. Tiek iepirktas nepieciešamās iekārtas projekta ieviešanai
17.04.2015. Tiek uzstādītas iegādātās iekārtas publiskā interneta pieejas punktos FOTO 
 


2015. gada 6. martā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Nīcas novada domes projektu “Sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju nojumju iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Rudē”, projekta Nr. 14-02-LL09-L413201-000026. Projektu Nīcas novada dome iesniedza jau 2014. gadā, bet finansējuma trūkuma dēļ, projekts tika noraidīts. Tā kā projektu vērtēšanas gaitā atbrīvojās publiskais finansējums, Lauku atbalsta dienests atsāka projekta iesnieguma vērtēšanu.
 
18.03.2015. Rudes sporta namu papildinās ar jaunu prīkojumu
01.06.2015. Īstenots projekts inventāra iegādei Rudes sporta namam un stadionam 
 
2014.gadā apstiprināti ELFLA atbalstīti projekti “Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Nīcas novadā”, Nr. 14-02-LL09-L413203-000001 un „Kalnišķu sabiedriskā centra rekonstrukcija”, Nr. 14-02-LL09-L413202-000004.
 
 18.05.2015. Rekonstrukcija Kalnišķu sabiedriskajā centrā pabeigta 
23.10.2014. Kalnišķu sabiedriskais centrs būs plašākās telpās  
18.05.2015. Pērkones tautastērpi ir klāt! 
14.08.2014. Uzsāk Pērkones tautastērpu izgatavošanu 
 
 
Šogad tiek realizēti arī vairāki vietējo biedrību ELFLA atblasīti projekti.
B-ba “Nīcas novada attīstības biedrība” īstenoja projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide brīvā laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā” Nr. 14-02-LL09-L413201-000006.
B-ba “Kalnišku Īves” savukārt, realizē sporta inventāra iegādes projektu „Dzīvesprieku un možu garu visiem Kalnišķu iedzīvotājiem”, Nr. 14-02-LL09-L413201-000003.
 
21.05.2014. Grīnvaltos būs bērnu rotaļu laukums
08.09.2014. Rotaļu laukuma atklāšanas svētki 
  
14.08.2014. Sporta inventāra iegāde aktīvam dzīvesveidam Kalnišķos
27.10.2014. Projektu atklāj ar nūjošanu 
 

  ERAF-logoCFLA_logo_ML

 
 
 
 
 
 
 
Nīcas novada dome 05.09.2013 ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 īstenošanu. Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā ūdens tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un ūdens resursu aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas  izbūvi un veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukciju, izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta kopējās izmaksas LVL 478 247,  attiecināmās izmaksas LVL 351 402, no kurām ERAF līdzfinansējums 85% apmērā LVL 298 691. 2014.gadā tika akceptēts tehniskais projekts un iepirkta būvuzraudzība. Būvdarbu līgums noslēgts 2014.gada nogalē, būvdarbi sāksies 2015.gada aprīlī, tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi.
 
30.06.2014. Rudes ciemā notiks ūdenssaimniecības rekontrukcija
21.07.2014. Notiek iepirkumi
15.10.2014. Iepirkta būvuzraudzība
13.01.2015. Noslēgts būvdarbu līgums
22.04.2015. Rudes ciemā uzsākti būvdarbi
21.07.2015. Turpinās ūdenssaimniecības attīstība Rudes ciemā
01.10.2015. Būvdarbi Rudes ciema ūdenssaimniecībai noslēgušies 
 

eraf_logo_no_liaa_7c692

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 09.12.2013.
Nīcas novada dome 21.11.2013 ir noslēgusi īstenošanas vienošanās Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/007, Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/008 un Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/009 ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu uzsākusi trīs jaunu projektu īstenošanu, kuru rezultātā tiks paaugstināta energoefektivitāte pašvaldības daudzdzīvokļu mājās “Skolas ielā 1”, “Salnājos” un “Uzvarās”. Visās trīs ēkās paredzēta cokola un ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana un jumtu seguma nomaiņa. Visu trīs māju kopējās projektu  izmaksas sasniedz LVL 148 000, apstiprinātās attiecināmās izmaksas LVL 94 475, fonda atbalsts 50% no attiecināmajām izmaksām. Pašreiz notiek būvdarbu iepirkuma dokumentu  sagatavošana. Būvniecības darbi paredzēti 2014.gadā.
 
14.08.2014. Uzsāks būvdarbus daudzdzīvokļu māju siltināšanai
20.11.2014. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas darbi tuvojas noslēgumam
13.04.2015. Māju siltināšana noslēgusies 
 

logo_Est-Lat
 
 
 
 
 
Nīcas novada dome īsteno Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (“Riverways”), Nr. EU43385. Projekta ietvaros tiek veikta pašvaldības īpašuma “Upeskrasti” labiekārtošana,  jauna šķūņa-laivu noliktavas būvniecība, atpūtas vietu iekārtošana ar galdu, soliem, kāpnēm upes stāvajā krastā un pontonu. Projekta izmaksas 45040.86 lati.
 
 

KPFI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.2012. Apstiprināti divu Nīcas izglītības iestāžu siltināšanas projekti
 Nīcas vidusskolas būvdarbi:
20.03.2013. Nīcas skolā uzsākti būvdarbi
22.07.2013. Nīcas vidusskolā turpinās būvdarbi
31.10.2013. Nīcas vidusskolā noslēgušies būvdarbi 
Bērnudārza būvdarbi:
29.04.2013. Spārītē uzsāk būvdarbus
15.07.2013. Sparītē turpinās būvdarbi
16.09.2013. Spārītē būvdarbi tuvojas noslēgumam
21.10.2013. PII Spārīte būvdarbi noslēgušies
 

 

 
 
 
 
 

NĪCAS PAŠVALDĪBA IESNIEGUSI DESMIT JAUNUS PROJEKTUS

Saskaņā ar Nīcas novada domes apstiprināto projektu ieceru sarakstu, domes Attīstības nodaļa  sagatavojusi un vakar, 10. maijā – pēdējā projektu iesniegšanas dienā, Vietējās rīcības grupas „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajos projektu konkursos Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai iesniegusi desmit projektu iesniegumus – četrus Zivsaimniecības fondam un sešus Lauku atbalsta programmā. Vietējās rīcības grupas koordinatore Inita Ate šorīt informējusi, ka kopumā abos konkursos iesniegti 115 projekti: Zivsaimniecības fonda konkursā 39 projekti un Lauku attīstības programmas konkursā – 76 (http://lrpartneriba.lv/). Tā kā konkursos pieejamais finansējums ir salīdzinoši neliels, paredzama sīva konkurence. Konkursu rezultāti būs zināmi līdz šī gada novembrim, kad projekti būs izvērtēti Lauku atbalsta dienestā. Attīstības nodaļa izsaka pateicību kolēģiem Nīcas novada domes pašvaldības administrācijā un deputātiem, kuri aktīvi iesaistījās un palīdzēja projektu tapšanā. Lasīt vairāk

 
 
 
 
 
03.10.2012. Uzsākta vēl viena jauniešu projekta īstenošana  Foto skatīt šeit…
16.11.2012. Nīcas jauniešu centra rekonstrukcijas projekts ir uzsākts 
11.12.2012.  Fitnesa studijas dušas ir izbūvētas, projekts pabeigts
18.03.2013. Jauniešu centrā uzsāk būvdarbus
04.06.2013. Bernātu dabas parkā uzstādīta skulptūru grupa FOTO
16.07.2013. Noslēdzies projekts “Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā”  FOTO
 
 
15.11.2012. APSTIPRINĀTI JAUNI PROJEKTI. Liepājas rajona partnerības organizētā projektu konkursā Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu guvuši četri Nīcas novada domes sagatavoti projekti.
Jūrmalciema “Ievu” rekonstrukcija:
17.05.2013. Uzsāks sabiedriskā centra “Ievas” rekonstrukciju 
19.06.2013. Sabiedriskā centrā “Ievas” turpinās rekonstrukcijas darbi FOTO
Ceļa “Klaipi-Mežmaļi” rekonstrukcija:
17.07.2013. Uzsāks ceļa posma “Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukciju 
12.08.2013. Turpinās rekonstrukcijas darbi ceļa posmā “Klaipi – Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā
Rudes katlu mājas rekonstrukcija:
23.10.2013. Rudes katlu mājā ir uzsākti rekonstrukcijas darbi 
08.08.2014. Pabeigti būvdarbi Rudes sporta namā 
 

 

ELFLA_logo ES_logo

Apstiprināti trīs projektu iesniegumi Leader programmā 2011. gada konkursā

Atbalstu guvuši Nīcas novada pašvaldības 2011. gada martā iesniegtie visi trīs projektu iesniegumi biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa III kārtā Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumā “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 2. rīcībā „Sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamības attīstība un esošo uzlabošana” iesniegts projekts „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” par kopējo projekta izmaksu summu 13 733,64 LVL (Projekta vadītāja Liene Otaņķe). 4. rīcībā „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana” iesniegts projekta pieteikumus „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Nīcas novadā” par kopējo projekta summu 7695.72LVL un 6. rīcībā “Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” projekta pieteikumus “Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi” par kopējo summu 4540.20 LVL. Šos abus projektu iesniegumus sagatavoja jaunā projektu vadītāja Laura Pakule – Krūče. Projektu konkurss šoreiz bija ar sīvu konkurenci, jo kopā uz visām 6. rīcībām iesniegti 85 projekti.
16.04.2012. UZSĀKTA SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTA REKONSTRUKCIJA
07.03.2012. Nīcā top sadzīves pakalpojumu punkts
21.02.2012. Noslēdzies kultūrvēsturiskā mantojuma II projekts!  
23.01.2012. Nobeigumam tuvojas mazo novadnieku tautas tērpu iegāde
06.09.2011. Novada jauniešiem būs jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas
06.09.2011. Pašiem mazākajiem novadniekiem- jauni tautas tērpi/Senlietu krātuvē- jauni iemītnieki un jauns aprīkojums
 

  
Kopš 2011. gada rudens Nīcas novada pašvaldība īsteno Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005.
17.04.2012. REKONSTRUĒS PAŠVALDĪBAS CEĻU BERNĀTOS 
26.04.2012. Maijā uzsāks ceļa rekonstrukciju Bernātos
07.08.2012. BERNĀTU CEĻA REKONSTRUKCIJA SEKMĪGI NOSLĒGUSIES
 

Nīcas novada domē darbā pieņemti trīs jauni speciālisti

2010. gada novembra sākumā Nīcas novada dome noslēgusi vienošanos Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098/054 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 īstenošanu, kura ietvaros Eiropas Sociālais fonds pilnā apmērā finansē atalgojumu un datoraprīkojuma nomu trim speciālistiem: projektu vadītājs, teritorijas plānotājs un finanšu ekonomists. Projekta īstenošana uzsākta 2010. gada 8. novembrī, projektu plānots ieviest līdz 2012. gada 30. jūnijam.
23.11.2010. Lasīt vairāk
20.07.2011. JAUNAJIEM SPECIĀLISTIEM DARBA NETRŪKST
07.05.2012. JAUNIE SPECIĀLISTI PALIKS PASTĀVĪGĀ DARBĀ
21.08.2012. Turpinās projekta īstenošana
 

ELFLA_logoES_logo

Projekts „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu guvis Nīcas novada domes sagatavotais projekta iesniegums „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” Nr. 10-02-LL09-L413102-000003. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 25 komplektus Nīcas sieviešu tautastērpus un novada senlietu ekspozīcijas krājumu papildināšanai tiks iegādāts viens Nīcas etnogrāfisko rakstu adījumu komplekts – rakstaini vilnas cimdi un zeķes, kopā 16 pāri. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8470 latu, no kuriem fonda atbalsts 5250 lati. Projektam jābūt īstenotam līdz nākošā gada martam.
21.09.2010. Novada pašdarbniecēm būs jauni tautastērpi
13.01.2011. Uzsākta tautas tērpu izgatavošana
23.03.2011. Senlietu krātuves kolekcijas papildināšana ar adījumu komplektu

 

Projekts „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija”

Kopš 2009. gada marta Nīcā uzsākta projekta „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošana, kas guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu programmā „Infrastruktūra pamatpakalpojumiem un iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros paredzēts veikt Nīcas kultūras nama ēkas jumta remontu, logu un durvju nomaiņu, fasādes siltināšanu un apdari, noteku atjaunošanu, apkures, ventilācijas sistēmas un elektroinstalāciju rekonstrukciju, ugunsdrošības signalizācijas un zibensdrošības sistēmas izveidi, kā arī ar rekonstrukcijas darbiem saistītus iekšdarbus.
21.09.2010. Kultūras nama rekonstrukcija noslēgusies
20.10.2009. Uzsākta kultūras nama rekonstrukcija
15.05.2009. Nīcā rekonstruēs kultūras namu

 

Projekts “Saieta nams ģimenēm ar bērniem”

No 2010. gada jūnija līdz 2011. gada septembrim Nīcas novada dome īstenojusi projektu “Saieta nams ģimenēm ar bērniem” Nr. 10-02-L32100-000313, kas guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu programmā „Infrastruktūra pamatpakalpojumiem un iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros veikta vienkāršota rekonstrukcija Rudes pamatskolas Mazās skolas ēkas iekštelpās 207,8 m2 platībā. Tā kā Otaņķu pagasta teritorijā nav pirmsskolas izglītības iestādes, šāds saieta nams ģimenēm ar bērniem ir ļoti nepieciešams. Projekta ietvaros izremontētas vairākas telpas ēkas 1. un 2. stāvā, tajās nomainīti grīdas segumi, atjaunoti sienu un griestu segumi, veikta jaunu gaismekļu, durvju un santehnikas montāža. Telpas, krāsotas dzīvespriecīgās un gaišās krāsās, ieguvušas gaišu un mājīgu izskatu. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 15 923,53 lati, no kuriem ELFLA atbalsts 11 436,52 lati. Rekonstukciju darbus iepirkuma līguma ietvaros izpildīja SIA “Taigers” meistari. Līdz ar šī projekta ieviešanu, Nīcas novada pašvaldība pilnībā apguvusi šajā plānošanas periodā attiecīgās projektu programmas ietvaros katram finansējuma saņēmējam atvēlēto maksimālo atbalsta summu.

LV-LT logo

 11.12.2014 Noslēdzas Lat-Lit programmas 2007-2013 aktivitātes

Projekts “Mana sociālā atbildība”

2011. gada nogalē saņemta ziņa, ka ar nosacījumiem apstiprināts projekts „Mana sociālā atbildība” (My Social Responsibility) LLIV-322, kurš iesniegts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbībasspan style=”color: #800000;” programmā. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, bet Nīcas novada pašvaldība ir viena no pārējiem divpadsmit projekta partneriem. Vēl projektā piedalās Ventspilspan style=”color: #800000;” s un Kuldīgas sociālie dienesti, Dundagas, Saldus un Skrundas novadu pašvaldības, Liepājas pilsētas pašvaldība, Šauļu reģiona attīstības aģentūra un biedrība „Izglītības projekti”, Jonišķu pamatskola „Saules”, Klaipēdas pilsētas pašvaldība un sociālā atbalsta centrs. Kopīgās projekta izmaksas ir 1,15 miljoni eiro. Nīcas novada pašvaldības partnera budžets projektā ir 38 711 eiro (27 206,24 lati), no tā ERAF finansējums 85%, pašvaldības līdzfinansējums 15%. Projekta vispārīgais mērķis ir personu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas sekmēšana. Galvenās projekta aktivitātes: jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana (Nīcā – pavadonis-asistents); pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības universālā dizaina jomā; pieejamības infrastruktūras izveide (Nīcā – lifta izbūve novada domes administratīvajā ēkā). Projekta ieviešanas laiks ir 2 gadi (2012., 2013. gads). Lifta izbūve plānota jau 2012. gada vasarā. Nīcā projekta ieviešanu koordinēs projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče sadarbībā ar Nīcas sociālo dienestu.
19.03.2012. Gatavojas uzsākt sociālā projekta aktivitātes
03.05.2012. Uzsāk lifta izbūves darbus
20.08.2012. Turpinās projekta īstenošana
08.11.2012. Lifta izbūve pabeigta
25.02.2013. Universālā dizaina apmācības
26.08.2013 Pieejami jauni sociālie pakalpojumi 
07.11.2013 Jauna sociālā pakalpojuma pilotēšana 
17.02.2014 Aicina uz UD konferenci 
27.02.2014 Mobilā izstāde Nīcā 
10.03.2014 Vēl var pieteikties uz UD konferenci 12.03.2014! 
13.03.2014 Nīcas novada dalība noslēguma konferencē 

 

Projekts “Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā”

Kopš 2009. gada 1. marta Nīcas novadā tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” Nr. LLI-037. Projekta vadošais partneris – Palangas pilsētas pašvaldība, projekta partneri: Nīcas novada pašvaldība, Rucavas novada pašvaldība un Klaipēdas rajona pašvaldība. Projekta tiešais mērķis ir uzlabot aktīvā tūrisma ceļu/maršrutu pieejamību Lietuvas-Latvijas robežas zonā, lai veicinātu velotūrismu, sekmējot ilgtspējīguBernātu dabas parkā uzstādīta skulptūru grupaaddress sociāli ekonomiaddress style=”text-align: justify;”sko attīstību un palielinot reģiona kā dzīvesvietas pievilcību. Projekta apakšmērķi ir apmainīties ar visjaunāko un vislabāko pieredzi aktīvā tūrisma jomā starp Lietuvu un Latviju.
30.06.2011. TAPUŠI JAUNI ATPŪTAS LAUKUMI VELOTŪRISTIEM
20.06.2011. VEIKSMĪGI NOTIKUSI KONFERENCE
PREZENTĀCIJAS: VELOSATIKSMES ORGANZIĀCIJA;Velotūrisma attīstība Kuldīgā;Ko sagaida velotūrists;Aktualitātes tūrisma politikas jomā;ICT Latvia;Tour de Lat Est;PROJEKTA REZULTĀTI – NĪCA
13.06.2011. AICINA UZ STARPTAUTISKU KONFERENCI
KONFERENCES PROGRAMMA: PROGRAMMA
06.06.2011. NĪCAS TŪ/aRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ JAUNS DATORAPRĪKOJUMS
30.05.2011. TŪRISMA UZŅĒMĒJI VIESOJAS LIETUVĀ
22.10.2010. Latvijas – Lietuvas programma apbalvo projektu ActiveTour LV-LT par labāko projekta fotogrāfiju
06.10.2010. Latvia–Lithuania Programme awarded Project ActiveTour LV-LT in the Best Project picture category
21.09.2010. Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts turpinās
31.05.2010.Reconstructed bicycle route Palanga-Šventoji for the new season
14.10.2009. Nīcā uzsākta pārrobežu projekta realizācija
15.07.2009. Nīca iesaistās Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā
 

Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Ir apstiprināts Nīcas pašvaldības Eiropas reģionālās attīstības fonda programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegtais projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010. Šobrīd tiek gatavots rekonstrukcijas tehniskais projekts. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2011. gada pavasarī.
21.09.2010. Tiks atjaunota sociālā māja “Ārītes”
23.03.2011. Tiek gatavots “Ārīšu” rekonstrukcijas būvdarbu iepirkums
19.05.2011. Uzsākta “Ārīšu” rekonstrukcija
15.11.2011. Pabeigta Ārīšu renovācija
____________________________________________________
 

Projekts „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

2009. gada 11. novembrī Nīcas novadā uzsākta projekta Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts tiek ieviests darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākumā „Vide” 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Projekta ietvaros plānota Nīcas ūdenstorņa, sūkņu un attīrīšanas stacijas rekonstrukcija, kā arī tiks rekonstruēti esošie un vietām arī no jauna izbūvēti ūdenspiegādes un kanalizācijas tīkli Nīcas ciema centrā. Projekta kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 400 000 lati. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi abiem posmiem veikusi SIA „Firma L4”. Projektu plānots pabeigt līdz 2011. gada oktobrim.
22.08.2011. Notiek Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbu otrais posms
18.05.2011.Uzsākts ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta būvdarbu otrā posma iepirkums
16.02.2011. Par Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas otrā posma realizāciju
23.11.2010. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas pirmais posms tuvojas noslēgumam
21.09.2010. Nīcas ūdenssaimniecības projekts turpināsies
24.05.2010. Uzsākti Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbi
26.01.2010. Nīcā notiks ūdenssaimniecības rekonstrukcija
 

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā”

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Nīcas vidusskolā” Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/067 īstenošanu 2009. gada maija pēdējās dienās noslēgta vienošanās starp projekta ieviešanas sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru un projekta ieviesēju Nīcas pagasta padomi. Projekta ietvaros par kopējo plānoto summu – 98 392.00 latiem – plānots veikt remontdarbus, iegādāt mūsdienīgu aprīkojumu un mācību materiālus Nīcas vidusskolas matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas mācību kabinetos.
30.06.2011. Vidusskolas dabaszinātņu kabinetu labiekārtošana beigusies
14.03.2011.Vidusskolas dabaszinātņu kabinetos turpinās jaunu mācību līdzekļu iegāde
26.10.2010. Vidusskolas mācību kabinetos piegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums
28.09.2009. Uzsāk mācību gadu atjaunotos mācību kabinetos (lasīt publikāciju)
19.06.2009. Nīcas vidusskolā būs mūsdienīgi aprīkoti dabaszinātņu kabineti (lasīt publikāciju)
 

 swiss logo
2009. gada septembrī no Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņemta ziņa, ka jau nākošgad tiks iegādāti 110 autobusi 59 Latvijas novadu pašvaldībām, no kuriem viens autobuss skolēnu pārvadājumiem paredzēts arī Nīcas novadam. Lai pieteiktos dalībai Latvijas un Šveices sadarbības programmā līdzfinansētajā individuālajā projektā “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos pasākumus”, Nīcas novada domes darbinieki kopā ar ilggadējo autobusa šoferi Aleksandru Kažu pērnā gada rudenī sagatavoja iesniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā autobusa iegādes nepieciešamības pamatojumu. Autobusa izmaksas plānotas 150 000.00 LVL, no kurām pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā. Aģentūra sola, ka jaunie autobusi Latvijas novados varētu uzsākt kursēt nākošā mācību gada sākumā.
21.09.2010. Nīcas novada pašvaldībā kursēs divi jauni autobusi
 

 

Nīcas Dižās muižas klēts glābšana ar Valsts kultūrkāpitāla fonda atbalstu

Nīcas novada dome kopš 2008. gada ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu soli pa solim realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apstiprināto Nīcas Dižās muižas klēts klēts glābšanas programmu. Ēka, kas atrodas Nīcas ciema centrā, ir celta 1853. gadā, un tā ir vienīgā novada pašvaldības īpašumā esošā ēka, kurai piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.
21.09.2010. Klēts glābšanas darbu kārtējais posms noslēdzies
Lasīt vairāk: Nīcas Dižās muižas klēts glābšanas darbi turpināsies
19.03.2012. Nīcas vīru koris guvis VKKF atbalstu braucienam uz starptautisko Ziemeļu un Baltijas valstu vīru koru festivālu Tartu, Igaunijā. Nīcas vīru koris gūst VKKF atbalstu braucienam uz starptautisku koru festivālu