ESF___IKVD_logo_ansamblis

Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)

http://www.pumpurs.lv/

pumpurs


Projekta PuMPuRs aktivitātes 2020./2021. mācību gadā

Turpinot dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  2020./2021.mācību gadā  atbalsts tika nodrošināts 20 Nīcas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem.

 Izglītojamie saņēma atbalstu mācību satura apguvei gan kā individuālās konsultācijas, gan kā pedagoga palīga atbalstu mācību stundās.  Atbalsts nepieciešams  matemātikas, angļu valodas un krievu valodas  mācību satura apguvei un zināšanu nostiprināšanai.  Skolēniem, kas atgriezušies no ārzemēm vai  uzsākuši mācības skolā pēc pamatizglītības iegūšanas mazākumtautību skolā, papildus individuālās konsultācijas nepieciešamas latviešu valodā.

Iesaistītie skolēni, viņu vecāki un skolas vadības komanda novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt un saņemt atbalstu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.


9.10.2020.

Projekta PuMPuRs aktivitātes 2019./2020. mācību gadā

 2019./2020. mācību gadā  Nīcas vidusskola  un Rudes sākumskola turpināja dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma  14 skolēni, no kuriem 3 skolēni no Rudes sākumskolas, bet 11 – Nīcas vidusskolas.  Skolēniem tika nodrošinātas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā , angļu valodā un literatūrā. Tika nodrošināts logopēds un skolotāja palīgs atsevišķos gadījumos.

Skolēniem bija iespēja apgūt iepriekšējos gados neapgūto, savukārt citiem bija vajadzīga individuālā pieeja mācību satura izskaidrošanā.

Bija  vērojama pozitīva tendence : skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos un pārliecība, ka sniegtais atbalsts ir palīdzība nevis sods.

        Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem  ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem mācību satura apguvē un, strādājot individuāli, katru skolēnu iepazīst labāk, tādējādi nodrošinot arī emocionālu atbalstu no skolotāja puses.

        

Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

 

Nansija ČAURE, projekta PuMPuRS koordinatore


NOSLĒDZIES PROJEKTA PUMPURS OTRAIS GADS

Jau otro mācību gadu Nīcas vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts“PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Projekta aktivitātēs 2018./2019. mācību gada 2. semestrī tika  iesaistīti 6 skolēni, kuri saņēma konsultācijas latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā  un matemātikā. Diviem skolēniem tika nodrošināts skolotāja palīgs, kas palīdzēja apgūt un izprast mācību vielu konkrētos mācību priekšmetos.

Projekta "PuMPuRS" koordinatore Nansija Čaure

 

2018./2019.mācību gadā Nīcas  novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Nīcas novadā savu darbību projektā turpina Nīcas vidusskola.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī Nīcas vidusskolā  tika  sagatavoti 5 individuālie atbalsta plāni, kuros  nodrošināja  konsultatīvo atbalstu sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, literatūrā,  matemātikā. Tika piesaistīts pedagoga palīgs.

Īstenotie  atbalsta pasākumi:

 • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
 • Pedagoga palīga atbalsts;
 • Ēdināšanas nodrošināšana.

PUM[PURS


ESF___IKVD_logo_ansamblis

2017.gada novembris

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”” īstenošanas noteikumiem, Nīcas  novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības Valsts kvalitātes dienestu (IKVD) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk - PMP) samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada beigām līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • PMP riska izglītojamo datu bāzes ieviešana un izmantošana;
 • valsts un pašvaldības institūciju iesaistīšanās PMP preventīvo un intervences pasākumu īstenošana;
 • pedagogu un atbalsta personāla kompetences un kapacitātes darbā ar PMP riska izglītojamiem uzlabošana;
 • vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana PMP riska jauniešiem;
 • vecāku iesaistīšana izglītojamo izglītības un sociālo problēmu risināšanā;
 • palīdzības sniegšana ģimenēm, kurām ir ierobežotas finansiālās iespējas pamatvajadzību nodrošināšanā izglītojamiem;
 • individuālu un konkrētām situācijām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska izglītojamiem.

Ko projekta ietvaros var iegūt izglītojamais?

 • Individuālo atbalsta plānu (izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus risku mazināšanai);
 • Kompensāciju par: sabiedriskā transporta biļetēm, ēdināšanu, naktsmītnēm, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālajiem mācību priekšmetiem, speciālo transportu;
 • Jauniešu iniciatīvu projekti.

Projekta mērķgrupa:

Vispārizglītojošo iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;

Projektā iesaistītas  abas Nīcas novada skolas: Nīcas vidusskola, Rudes sākumskola

Projekta īstenošanas termiņš Nīcas  novada pašvaldībā: 2017. gada 6. septembris – 2022. gada 30. decembris.

 

Kontaktinformācija: Nīcas novada sociālā pedagoģe 29463299 ,

Sīkāka informācija par projektu: