Datums: 21.07.2021 Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu


Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija lēmumu tika apstiprināts “DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. Nolikuma 10.12.punktā ir noteikts, ka Dome ir izveidojusi iestādi "Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija". Savukārt Nolikuma 163.punktā ir noteikts, ka ar jauna sastāva apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.jūlijam darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ietilpstošās bijušo pašvaldību vēlēšanu komisijas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai. Šobrīd Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ir izveidotas 9 vēlēšanu komisijas.

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka domei triju mēnešu laikā pēc ievēlēšanas ir jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Dienvidkurzemes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 19.jūlija līdz 27.jūlijam

Kandidāti savus pieteikumus var iesniegt Dienvidkurzemes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā:

Grobiņā,  Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov.

Priekulē, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.

Durbē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.

Pāvilostā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.

Aizputē, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov.

Nīcā, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas nov.

Rucavā, Pagasta māja, Rucava, Rucavas nov.

Vaiņodā, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov.

Pieteikuma veidlapa pieejama iesniegšanas vietās.

DIENVIDKURZEMES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Lēmums