Datums: 15.05.2019 Nīcas novada domes 14.05.2019. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums


Izvērtējot publiskā iepirkuma rezultātus, kurā par uzvarētāju atzīts SIA „Clean R”
piedāvājums par kopējo atkritumu apsaimniekošanas m3 maksu 20,66 EUR (bez
PVN), ko veido
- atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru 10,81 EUR (bez
PVN),
- sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas atkritumu poligonā 9,85 EUR (bez
PVN),
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā par vienu
kubikmetru ar 15.05.2019. 10,81 EUR/m3 (bez PVN).
2. Atkritumu apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
aprēķināt pēc izvestā atkritumu apjoma, kas sadalīts uz reāli adresē dzīvojošo
iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu konteineru novietni.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistei informēt iedzīvotājus par minēto lēmumu.
4. Nīcas novada domes sekretārei nosūtīt domes lēmumu SIA „Clean R”.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram.
6. Komunālās pārvaldes vadītājam A.Veisam domes apvienotajai komitejai ik
mēnesi 5 mēnešu garumā iesniegt pārskatu par Nīcas novada daudzdzīvokļu
māju, kurās sadzīves atkritumus apsaimnieko Nīcas novada dome, nodoto
sadzīves atkritumu apjomu atbilstoši sadzīves atkritumu izvešanas grafikam
un apjomiem, kas stājas spēkā pēc 2019.gada 15.maija.
7. Uzdot Nīcas novada domes Sociālajam dienestam mēneša laikā sagatavot
saistošo noteikumu projektu sociāli mazaizsargāto novada iedzīvotāju
atbalstam attiecībā uz sadzīves atkritumu maksas atvieglojumiem.

Nīcas novada domes 2019.gada 14.maija lēmums