NĪCAS MŪZIKAS SKOLAI  -  30 !

Datums: 07.09.2020 NĪCAS MŪZIKAS SKOLAI  -  30 !


           “Ieklausies, izdzīvo, sajūti! Esi kā mūzika, skani!”, tie ir vārdi no Nīcas Mūzikas skolas himnas (autori G. Jurga, I. Jurga). Ar šādu moto izskanēja Nīcas Mūzikas skolas 30 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākumi. Plānotās jubilejas svinības šī gada aprīlī izjauca Covid – 19 pandēmijas rezultātā izsludinātā ārkārtas situācija valstī un attālinātais mācību process skolās. Tomēr 31. augustā ar brīvdabas ZIB koncertiem Rudes estrādē, Nīcas centrā pie Tūrisma informācijas biroja un Rucavā radošās darbnīcas “Ligate” pagalmā priecējām klausītājus, iezīmējot skolas jubileju. Bet svinīgais Nīcas Mūzikas skolas jubilejas centrālais pasākums notika 1. septembrī Zinību dienas ietvaros Nīcā. Koncertos skanēja mūsdienu populārā mūzika dažādu kameransambļu sastāvos un skolas kora izpildījumā. Kopā muzicēja gan audzēkņi, gan pedagogi, dziedāšanā iesaistot arī atnākušos klausītājus.

Skolas vēsture sākas 1990. gadā

          Mazliet no skolas vēstures. Ar 1990. gada 18. aprīļa Latvijas PSR Liepājas rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr. 43, “lai veicinātu bērnu estētisko un muzikālo audzināšanu” nolemj ar 1990. gada 15. augustu atvērt Nīcas Mūzikas skolu Nīcā ar filiāli Rucavā.  Lūgums valsts saimniecībām “Nīca” un “Rucava” sniegt nepieciešamo finansiālo palīdzību, bet LMV palīdzēt nodrošināt skolu ar kvalificētiem pedagogiem. Kontroles funkcijas tiek nodotas Liepājas rajona Kultūras nodaļas vadītājai Ilgai Skābardei, bet par skolas direktoru izvēlēts Aldis Jurga.

    Sākotnēji audzēkņi Nīcas Mūzikas skolā var apgūt klavierspēli, akordeona spēli, vijoles spēli, ģitāras spēli, kokles spēli, pūšaminstrumentus, vokālo dziedāšanu un mūzikas teorētiskos priekšmetus.

Dodas koncertturnejā uz Franciju

          No 2000. gada septembra līdz 2013. gada augustam skolu vada direktore I. Rītiņa. Šajā laikā skola iegūst profesionālas ievirzes izglītības iestādes statusu, izejot vairākas akreditācijas, kuru rezultātā Nīcas Mūzikas skola tiek pie jaunām telpām Nīcas novada domes ēkas 3. stāvā, savukārt Rucavas filiāle darbojas Rucavas Saieta nama telpās. Skolā strādā pedagogi D. Jurga, S. Rabuško (Ozola), S. Briljonoka, D. Čirkše, I. Jaunciema, K. Kūma (Varažinska), D. Sleže, I. Rītiņa, I. Neimane, L. Volkova (Nelsone), A. Meļņikova, L. Rozentāle, Z. Fogele (Ēķupe), L. Trumpika, L. Breča, S. Jašina. 2006. un 2007. gada vasarās trīs nedēļas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi dodas koncertturnejās pa Franciju ar Kurzemes tautas dziesmu, tradicionālo tautas deju un tautas muzicēšanas programmu. Tas ir brīnišķīgs piedzīvojums, iespēja iepazīt slavenākās Eiropas pilsētas – Parīzi, Venēciju, Bordo, Biarici, Kannas, Nicu, Monako, Lurdu, Vīni, Zalcburgu, Berlīni, Alpu un Pireneju kalnus un priecēt vietējos iedzīvotājus ar bagātajām Latvijas kultūras mantojuma tradīcijām, tautas tērpiem, tautas mūziku.

Skolai jauna direktore un sava himna

2013.gada augustā Nīcas Mūzikas skolas vadīšanai kolektīvs no sava vidus iesaka ilggadēju kolēģi, klavierspēles skolotāju Dinu Sleži. Skolotāja sevi pierādījusi kā aktīvu, radošu, atsaucīgu, atbildīgu personību, profesionālu pedagogu, tāpēc viņas kandidatūra tiek apstiprināta Nīcas novada domē. Direktores uzstādījums ir veidot skolu ar augstas kvalitātes profesionālās ievirzes izglītības saturu, rezultātiem un audzēkņu sasniegumiem savu talantu veidošanā, kuru atpazīst Latvijā un ārpus tās robežām, ar saliedētu, profesionālu kolektīvu, kas pilnveido savu profesionālo kompetenci, veidot labu sadarbību ar dažādu jomu sadarbības partneriem. Rucavas mācību punkts tiek pārcelts uz Rucavas pamatskolu, kur draudzīgi mūs uzņem skolas direktore Liena Trumpika. Skolas 20 gadu jubilejas koncerts iezīmējās ar spilgtiem instrumentāliem solo priekšnesumiem, visu audzēkņu iesaistīšanu kopējā orķestrī direktores vadībā, kopīgām kora dziesmām un bijušo absolventu priekšnesumiem. Pasākumā pirmatskaņojumu piedzīvoja bijušā audzēkņa Ginta Jurgas un Ievas Jurgas skolas himna “Mūzika”.

Audzēkņi gūst labus panākumus pat starptautiskos konkursos

        Laikā no 2013. līdz 2020. gadam mūsu skolas audzēkņi guvuši vērā ņemamus panākumus starptautiskajos, valsts, Latvijas mēroga, Kurzemes un reģionālajos konkursos. Audzēkņi piedalījušies meistarklasēs pie pasaules līmeņa izpildītājmāksliniekiem un pedagogiem. Audzēkņu veikumu un skolotāju ieguldīto darbu novērtē arī Nīcas novada dome, katra mācību gada noslēgumā piešķirot naudas balvas konkursu un festivālu dalībniekiem.

        Mūsu skolā liels uzsvars tiek likts uz audzēkņu kolektīvās muzicēšanas kompetenču attīstīšanu, sadarbības prasmju veidošanu, tāpēc 2015. gadā skolā tiek iedibināta jauna tradīcija organizējot Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu – festivālu. Atsaucība no Latvijas skolām ir ļoti liela un ar katru gadu pieaug ne tikai kolektīvās muzicēšanas ansambļu dalībnieku skaits, bet arī konkursa priekšnesumu kvalitāte. To atzinīgi novērtē arī mūzikas jomas speciālisti – žūrijas komisijas locekļi no PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Liepājas simfoniskā orķestra. Pateicoties ciešajai audzēkņu un pedagogu sadarbībai mūsu skolas ansambļi ieguvuši daudzas godalgotas vietas konkursā.

Koncertē tuvu un tālu

        Kompetenču pieejā balstītu mācību viens no stūrakmeņiem ir plašas koncertēšanas iespējas, ko nodrošina Nīcas Mūzikas skola. Bieži viesi ar koncertiem esam Nīcas kultūras centrā, Rudes tautas namā, Rucavas kultūras namā, Nīcas vidusskolā un PII “Spārīte”, Rucavas pamatskolā un PII “Zvaniņš”, Nīcas tūrisma informācijas centrā un senlietu krātuvē, Nīcas, Rucavas, Jūrmalciema ev. luteriskajās baznīcās, Liepājas Jāzepa Romas katoļu katedrālē, Sv. Trīsvienības baznīcā un Liepājas Krusta baznīcā. Sadarbībā ar Nīcas sociālo dienestu piedalāmies labdarības pasākumos – koncertos Rokaižu veco ļaužu namā, kopīgus koncertus esam rīkojuši ar Liepājas POP/ROK skolu, esam piedalījušies LOC organizētajās Liepājas uzņēmēju dienās. Īpaša sadarbība mūs saista ar biedrību “Cerību krāsa” un tās vadītāju Ausmu Dzintari labdarības pasākumos, “Satiec savu meistaru” Liepājas muzejā, Galdniekos. Neiztrūkstoši esam Muzeju nakts un Baznīcu nakts pasākumu koncertu dalībnieki. Sadraudzības koncerti organizēti ar PIKC LMMDV, Grobiņas MMS, Liepājas 2. MS, Aizputes MS, Kalētu MMS, Olaines MMS, E. Balsis mākslu ģimnāziju Klaipēdā, u. c. Un, protams, Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības – ar patriotiskām jūtām pret savu zemi Latviju izdziedam un izspēlējam tautasdziesmas, latviešu komponistu kompozīcijas vairākos koncertos “Tautasdziesma manai Latvijai”, “Latvija, Tu esi skaista visos gadalaikos!”, Es esmu Latvija”.

Piedalās folkloras festivālā Čehijā

     Brīnišķīga, piepildīta un piedzīvojumiem bagāta mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem izvērtās 2018. gada vasara, jo kā vienīgie dalībnieki pārstāvējām Latviju, Nīcas un Rucavas novadus folkloras festivālā “Prāgas folkloras dienas 2018” Čehijā. Audzēkņi kopā ar pedagogiem festivālam gatavoja 30 minūšu uzstāšanās programmu “Tautasdziesma manai Latvijai”, kurā paši dziedājām, spēlējām Nīcas, Rucavas un latviešu skanīgās tautasdziesmas, izdejojām Kurzemes tradicionālos dančus. Ar lepnumu tērpāmies krāšņajos Nīcas un Rucavas tautastērpos, piedalījāmies dalībnieku gājienā, uzstājāmies ielu koncertos, iepazinām citu tautu kultūras tradīcijas, devāmies ekskursijās pa Prāgu, iepazīstot seno arhitektūru, pabijām kalnos, apskatījām Varšavu un F. Šopēna pieminekli. Autobusā dziedājām un priecājāmies par redzēto un dzirdēto brauciena laikā, apmainījāmies ar iespaidiem, koncertu videoierakstiem un foto galerijām. Šis pasākums lieliski saliedēja kolektīvu. Skolotāju un audzēkņu kopīgā muzicēšana un sadarbība ir labs atspēriens turpmākiem radošajiem projektiem, audzēkņu profesionālajai un skolas izaugsmei.

Skolu atzinīgi novērtē akreditācijas komisija

     To pierādīja arī 2019. gada aprīlī skolā organizētais visu profesionālās ievirzes izglītības programmu, skolas un direktores akreditācijas process. Akreditācijas komisija viennozīmīgi atzīmēja mācību procesa augsto kvalitāti, audzēkņu sasniegumus, sadarbību ar vecākiem un plašu sadarbības partneru loku, pedagogu kompetenci, skolas iesaisti novadu kultūras dzīvē, plašās audzēkņu koncertprakses iespējas, karjeras izglītību. Skola īsteno akreditētas 7 profesionālās ievirzes izglītības programmas – taustiņinstrumentu spēli – Klavierspēli, Akordeona spēli, Stīgu instrumentu spēli – Vijoles spēli, Ģitāras spēli, Pūšaminstrumentu spēli – Flautas spēli, Saksofona spēli un Sitaminstrumentu spēli. Metodiskais darbs tiek organizēts četrās metodiskajās komisijās, kuras vada S. Ozola, L. Ločmane, S. Briljonoka un D. Jurga, apvienojot pedagoģiskajā padomē 12 skolotājus: klavierspēle – S. Ozola, M. Balode, D.Sleže, akordeona spēle – K. Braže, vijoles spēle – L. Ločmane, ģitāras spēle – H. Audars, flautas spēlē – S. Briljonoka, L. Trumpika, saksofona spēlē – D. Sproģe, sitaminstrumentu spēlē I. Dejus, mūzikas teorētiskie priekšmeti – D. Jurga, J. Siksna. Skolas darbs nav iedomājams bez atbalsta personāla – lietvedes S. Špakovas un apkopējas A. Čirkšes.

Skola lepojas ar saviem audzēkņiem

       Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kas pēc pamatizglītības ieguves turpina mūzikas studijas mūzikas vidusskolā, augstākajās mācību iestādēs, kļuvuši par izpildītājmāksliniekiem vai mūzikas pedagogiem. Pirmā mūsu skolas izlaiduma absolvents Renārs Juzups mācījies E. Melngaiļa LMV, pēc tam J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, tagad vada Durbes sieviešu kori un strādājis vairākās PII un vispārizglītojošajās skolās par mūzikas pedagogu. Laba sadarbība izveidojusies ar mūsu absolventi Līgu Dejus, pianisti, ērģelnieci, Ādažu mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāju. Viņas vadībā 2018. gadā noritēja meistarklases ērģeļspēlē Kurzemes reģiona mazā ērģeļmūzikas festivāla “Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē” ietvaros, viņu aicinājām arī žūrijā mūsu organizētajā kameransambļu konkursā. Kopīgus sadarbības projektus – meistarklases un koncertus organizējam ar mūsu skolas absolventi, tagad Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotāju Lauru Baltaiskalnu – Eglīti. Mūsu skolā par klavierspēles skolotāju pēc Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas universitātes strādāja mūsu absolvente Linda (Volkova) Nelsone. Šogad, pēc PIKC LMMDV beigšanas mācības J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā turpinās mūsu flautiste Alīda Trumpika, bet PIKC LMMDV  mācās pianisti Krista Otaņķe, Valts Vecbaštiks, Elīna Ķuņķe, altiste Māra Vēliņa, flautiste Sintija Biteniece, vokāliste Justīne Siksna, saksofonists Emīls Knubis. Annija Dita Stanga Liepājas universitātē studē kultūras vadību, Justīne Siksna - mūzikas pedagoģiju.

Mācīties mūziku var arī pieaugušie

    2019./2020. mācību gadā skolas telpas ir svaigi izremontētas, klašu telpas aprīkotas ar datoriem, mūzikas teorijas klasē uzstādīts interaktīvais ekrāns un iegādāti planšetdatori mācību procesa modernizācijai. Skolā mācās 88 audzēkņi. Bez profesionālās ievirzes izglītības programmām piedāvājam apgūt arī interešu izglītības programmu “Sagatavošanas klase” 5 – 8 gadus veciem bērniem un pieaugušo izglītības programmu “Mūzika” ar iespēju mācīties mūzikas instrumentu spēli vai vokālo dziedāšanu.

Svētkos saka paldies

     Svētku reizē paldies par ieguldīto darbu teicām pedagogiem, skolas direktoriem, audzēkņiem par radošu sadarbību, sevis pilnveidošanu mūzikas jomā, vecākiem par sadarbību mācību, audzināšanas jautājumos, skolas pasākumu organizēšanā, skolas padomes darbā, visiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem, īpaši Nīcas un Rucavas domēm, LNKC, Nīcas vidusskolai, Rucavas pamatskolai, Nīcas PII “Spārīte”, Rucavas PII “Zvaniņš”, Rudes sākumskolai, Nīcas kultūras centram, Rudes tautas namam, Rucavas kultūras namam, Nīcas, Rucavas, Jūrmalciema ev. luteriskajām baznīcām, biedrībai “Cerību krāsa”, Nīcas senlietu krātuvei, Nīcas tūrisma informācijas centram, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, Liepājas reģiona mūzikas un mākslas skolām u. c.

    Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Kalējs sveica skolu jubilejā, pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinību. Īpaši godinājām skolotāju Dainu Jurgu par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas skolā, sadarbības veicināšanu ar citām kultūras un izglītības iestādēm, jauno talantu izglītošanu mūzikas teorētiskajos priekšmetos un audzināšanu par kulturālām personībām, skolotāju Selviju Ozolu par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas skolā, augstiem audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos, valsts un reģionālajos konkursos, klavierspēles metodiskās komisijas vadīšanu, jauno talantu izglītošanu klavierspēlē un kolektīvās muzicēšanas ansambļos, mērķtiecīgu audzēkņu virzīšanu tālākai mūzikas izglītībai vidējā izglītības pakāpē un skolotāju Sigitu Briljonoku par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas skolā, augstiem audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos, valsts un reģionālajos konkursos, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadīšanu, jauno talantu izglītošanu flautas spēlē un kolektīvās muzicēšanas ansambļos, mērķtiecīgu audzēkņu virzīšanu tālākai mūzikas izglītībai vidējā izglītības pakāpē, pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības.

Sācies atkal jauns mācību gads

     2020./2021. mācību gadā mācības Nīcas Mūzikas skolā uzsāka 88 audzēkņi. Zinību dienas un jubilejas pasākumā nākamie skolas beidzēji ienesa jauno Nīcas Mūzikas skolas karogu, kopā dziedājām skolas himnu, jaunos Nīcas Mūzikas skolas audzēkņus iepazīstinājām ar skolu un skolotājiem un pasniedzām viņiem nošu burtnīcas ar skolas logo. Skolas direktore audzēkņiem novēlēja būt zinātkāriem uzcītīgiem, jautriem, radošiem, izpalīdzīgiem un lepniem par to, ka mācās mūzikas skolā, vecākiem būt atbildīgiem un klātesošiem savu bērnu gaitām mūzikas skolā, skolotājiem - radošiem  ar vēlmi nepārtraukti izglītoties un pilnveidoties profesionāli. Nīcas kultūras centrā izvietota un apskatāma foto izstāde par Nīcas Mūzikas skolas darbību.

Dina Sleže,

Nīcas Mūzikas skolas direktore

   

Foto: Nīcas Mūzikas skolas kolektīvs 2020. gadā