Datums: 30.03.2020 Noslēgusies “Vietējo projektu konkursa 2020” izvērtēšana, kopā apstiprināti 11 projekti


Jau iepriekš lasītājus informējām, ka šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits - 19, ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 10 734,79 EUR, kas gandrīz divas reizes pārsniedz pieejamo (6000 EUR). 16.martā tika paziņoti pirmie 9 apstiprinātie projekti, kuriem pēc šodienas noslēdzošās Vērtēšanas komisijas sēdes pievienojas vēl 2 projekti, tādējādi apgūstot visu Nīcas novada domes pieejamo līdzfinansējumu.

Rezultātā, kopā ir apstiprināti 11 projekti par kopējo summu 6000,00 EUR. Trīs projektu pieteikumi no 19 tika noraidīti, pamatojoties uz neatbilstību projektu konkursa nolikumam. Savukārt 5 projekti netika atbalstīti nepietiekamu projekta konkursa finanšu līdzekļu dēļ.

Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 8 biedrības un 11 interešu grupas. No 11 apstiprinātajiem projektiem 6 paredz publisku pasākumu/apmācību rīkošanu, kas nozīmē, ka tiklīdz valstī būs beigusies ārkārtas situācija, un ikdiena būs atgriezusies ierastajās sliedēs, mūs sagaida notikumiem bagāta 2020.gada otrā puse.

 
Apstiprināto projektu saraksts tabulā (projekti sarindoti pēc iegūtā vērtējuma, sākot ar augstāko):

Projekta nosaukums

Piešķiramais Nīcas novada domes līdzfinansējums, EUR

1.

6h nakts MTB sacensības "Bernātu nakts čiekurs 2020

600,00

2.

Lai skan Bernāti

600,00

3.

Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema Nācaretes baznīcai

600,00

4.

Zināšanas - Nīcas novada spēks! Izglītojošas nodarbības ģimenēm un pedagogiem.

405,00

5.

Maza apstāšanās laika vidū

500,00

6.

Sports jebkuros apstākļos

571,00

7.

Pasākums "Aktīvs =Laimīgs"

600,00

8.

Sarkanais paklājs un romantiska fotografēšanās zona

592,29

9.

Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā!

594,87

10.

Dedzi gaiša uguntiņa

592,00

11.

Kokļu spēles meistarklase ar Ansi Jansonu

344,84

KOPĀ:  

6000,00

 

 
Svarīga informācija visiem apstiprināto projektu vadītājiem!

 

Vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam 2020” nolikuma 5.5.punktā noteikts, ka ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas projektu vadītājiem ir jāierodas parakstīt līgumu par Projekta īstenošanu, taču saistībā ar ārkārtas situāciju valstī līguma parakstīšanas kārtība tiek mainīta.

Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā izsludināta līdz 14.aprīlim, tad parakstīt līgumu par Projekta īstenošanu varēs, sākot no 15.aprīļa. Izmaiņu gadījumā, informācija sekos.

 

 

Ieva Taurinskaite

 Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja